DECRET nr. 342 din 31 decembrie 1987privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii unităţilor din subordinea Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 65 din 31 decembrie 1987    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pe data de 1 ianuarie 1988 se înfiinţează, în subordinea Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice, Centrala de utilaje şi piese de schimb pentru industria chimica şi petrochimica, cu sediul în municipiul Bucureşti, pe structura Întreprinderii de protecţii anticorosive şi utilaje speciale Bucureşti, avînd ca obiect de activitate fabricarea de utilaje, piese de schimb, SDV-uri, armături, prototipuri, site catalitice, produse din platina, materiale şi protecţii anticorosive, diverse produse chimice, coordonarea producţiei de oxigen şi argon pe economie şi executarea lucrărilor de revizii şi reparaţii la utilaje şi instalaţii industriale, precum şi lucrări de întreţinere şi reparaţii construcţii.Centrala de utilaje şi piese de schimb pentru industria chimica şi petrochimica Bucureşti se înfiinţează prin fuziunea Centralei de utilaje şi piese de schimb pentru industria chimica Bucureşti şi a Centralei de utilaje şi piese de schimb pentru prelucrarea ţiţeiului şi petrochimie Ploiesti, care îşi încetează activitatea.Centrala are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1*) şi se încadrează în gradul special de organizare, grupa III de ramuri.  +  Articolul 2Pe data de 1 ianuarie 1988 se înfiinţează, în subordinea Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice, următoarele întreprinderi: a) Întreprinderea "Chimpex", cu sediul în municipiul Constanta, avînd ca obiect de activitate efectuarea prestărilor de servicii privind primirea, depozitarea, condiţionarea produselor chimice, petroliere şi petrochimice, încărcarea şi descărcarea navelor şi vagoanelor şi expedierea produselor şi materiilor prime conform contractelor încheiate, efectuarea operaţiunilor de debalastare şi bunkerare a navelor în porturilor româneşti, precum şi efectuarea în laboratoarele proprii a analizelor produselor chimice şi petroliere pentru asigurarea exigenţei la export.Întreprinderea "Chimpex" Constanta se înfiinţează prin fuziunea Întreprinderii de condiţionare şi livrare a produselor chimice "Chimpex" Constanta şi a Întreprinderii de condiţionare şi livrare a produselor petroliere şi petrochimice Constanta, care îşi încetează activitatea.Întreprinderea are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 2*) şi se încadrează în gradul I de organizare, grupa IV de ramuri; b) Întreprinderea de aprovizionare, desfacere şi transport pentru industria chimica şi petrochimica, cu sediul în municipiul Bucureşti, avînd ca obiect de activitate aprovizionarea şi desfacerea materiilor prime şi materialelor specifice industriei chimice şi petrochimice, transportul produselor chimice şi petrochimice, producerea de ambalaje şi asigurarea activităţii de prezentare şi prestaţii, precum şi de colectare a paielor.Întreprinderea de aprovizionare, desfacere şi transport pentru industria chimica şi petrochimica Bucureşti se înfiinţează prin fuziunea Întreprinderii de aprovizionare, desfacere şi transport pentru industria chimica Bucureşti şi a Întreprinderii de aprovizionare, desfacere şi transport al produselor petrochimice Bucureşti, care îşi încetează activitatea.Întreprinderea are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 3*) şi se încadrează în gradul I de organizare, grupa V de ramuri.  +  Articolul 3Pe data de 1 ianuarie 1988 se înfiinţează, în subordinea Centralei de utilaje şi piese de schimb pentru industria chimica şi petrochimica Bucureşti, Baza de aprovizionare cu utilaje şi piese de schimb pentru industria chimica şi petrochimica, cu sediul în municipiul Ploiesti, avînd ca obiect de activitate aprovizionarea şi desfacerea utilajelor, pieselor de schimb şi materialelor specifice industriei chimice şi petrochimice.Baza se înfiinţează prin fuziunea Bazei de aprovizionare cu utilaje şi piese de schimb pentru industria chimica Bucureşti şi a Bazei de aprovizionare cu utilaje şi piese de schimb rafinarii şi petrochimie Ploiesti, care îşi încetează activitatea.Baza se încadrează în gradul II de organizare, grupa V de ramuri, avînd 32 posturi personal de administraţie, din care 4 posturi de conducere.  +  Articolul 4Pe data de 1 ianuarie 1988 Fabrica de prototipuri şi proiectare tehnologică Ploiesti se reorganizează ca întreprindere, sub denumirea de Întreprinderea de prototipuri şi elemente de automatizare, cu sediul în municipiul Ploiesti, avînd ca obiect de activitate execuţia de prototipuri şi microproducţie pentru elemente de automatizare, aparate de măsurat debite, niveluri şi temperaturi, burdufuri şi furtunuri metalice elastice, sisteme de inabusire a exploziilor, dispozitive şi aparate pentru cercetare şi staţii pilot specifice industriei chimice şi petrochimice, şi îşi păstrează gradul de organizare şi grupa de ramuri.  +  Articolul 5Pe data de 1 ianuarie 1988 Fabrica chimica "Victoria" Tirgoviste, din subordinea Centralei industriale de coloranti, lacuri şi detergenti Bucureşti, se reorganizează ca unitate cu personalitate juridică, îşi schimba denumirea în Întreprinderea chimica "Victoria" Tirgoviste, avînd ca obiect de activitate fabricarea de lacuri şi vopsele, produse chimice auxiliare de mic tonaj, produse macromoleculare, pigmenti sintetici şi alte produse chimice, şi îşi păstrează gradul de organizare şi grupa de ramuri.  +  Articolul 6Unităţile înfiinţate şi reorganizate potrivit art. 1 - 5 funcţionează pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridică şi se organizează potrivit normelor legale cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor economice.  +  Articolul 7Pe data de 1 ianuarie 1988 Întreprinderea "Progresul" Ploiesti trece din subordinea Centralei industriale de coloranti, lacuri şi detergenti Bucureşti în subordinea Centralei industriale de rafinarii şi petrochimie Brazi.  +  Articolul 8Pe data de 1 ianuarie 1988 Întreprinderea de prelucrare mase plastice Plenita, din subordinea Centralei industriale de prelucrare mase plastice Bucureşti, se desfiinţează şi se reorganizează ca fabrica fără personalitate juridică în cadrul Întreprinderii chimice Craiova, din subordinea aceleiaşi centrale.  +  Articolul 9Începînd cu data de 1 ianuarie 1988 lucrările de construcţii-montaj pentru investiţii rămîn în obiectul de activitate al Trustului-antrepriza generală de construcţii-montaj şi reparaţii în industria chimica Bucureşti şi al Trustului-antrepriza generală de construcţii-montaj şi reparaţii pentru rafinarii şi petrochimie Ploiesti, numai pînă la finalizarea celor în curs de execuţie, potrivit contractelor încheiate.  +  Articolul 10Numărul maxim de posturi în aparatul propriu şi numărul maxim de posturi de inginer, economist, chimist, fizician, principal I şi II, la Centrala de utilaje şi piese de schimb pentru industria chimica şi petrochimica Bucureşti sînt prevăzute în anexa nr. 4*).  +  Articolul 11Centrala de utilaje şi piese de schimb pentru industria chimica şi petrochimica Bucureşti are în subordine unităţile prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 12Centralele industriale prevăzute în anexa nr. 6*) îşi menţin obiectul de activitate, structura organizatorică, gradul de organizare, grupa de ramuri, numărul maxim de posturi în aparatul propriu, din care de conducere, şi numărul maxim de posturi de inginer, economist, chimist, fizician, principal I şi II aprobate înainte de înfiinţarea Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice.  +  Articolul 13Se aprobă completarea structurii organizatorice a centralelor prevăzute în anexa nr. 7*) cu funcţia de inginer şef mecano-energetic şi automatizare.  +  Articolul 14Se aprobă dotarea unităţilor înfiinţate potrivit art. 1 şi 2 cu cîte un autoturism pentru transport de persoane în interesul serviciului, precum şi dotarea Centralei industriale de produse anorganice Rimnicu Vilcea cu un autoturism pentru intervenţii, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 15Activul şi pasivul stabilite pe baza bilanţurilor încheiate la data de 31 decembrie 1987, împreună cu indicatorii de plan economico-financiari şi cu contractele încheiate, trec de la unităţile desfiinţate la unităţile înfiinţate şi reorganizate potrivit prezentului decret, pe bază de protocol.Personalul care trece de la o unitate la alta, în cadrul măsurilor de organizare prevăzute în prezentul decret, se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 16Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate, în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 21 din Decretul Consiliului de Stat nr. 16/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice.  +  Articolul 17Prevederile Decretului Consiliului de Stat nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a căror aplicabilitate a fost prelungită prin Decretul Consiliului de Stat nr. 329/1987, nu se aplică, timp de 6 luni, posturilor în care urmează să fie redistribuit personalul rămas disponibil, precum şi posturilor din unităţile la care şi de la care se transfera personalul ca urmare a aplicării prezentului decret.  +  Articolul 18Aplicarea prevederilor prezentului decret se face în cadrul indicatorilor economico-financiari prevăzuţi Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice pentru anul 1988.Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor introduce în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, precum şi în bugetul de stat, pe anul 1988, modificările ce decurg din aplicarea prezentului decret.  +  Articolul 19Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 20Decretul Consiliului de Stat nr. 244/1985 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţi unităţilor din subordinea Ministerului Industriei Chimice, Decretul Consiliului de Stat nr. 246/1985 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii unităţilor din subordinea Ministerului Industriei Petrochimice se modifica corespunzător prezentului decret.____________ Notă *) Anexa se comunică instituţiilor interesate.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România  +  Anexa 5 UNITĂŢILEdin subordinea Centralei de utilaje şi piese de schimbpentru industria chimica şi petrochimica Bucureşti1. Întreprinderea de protecţii anticorosive şi utilaje speciale Bucureşti*)2. Întreprinderea de utilaj chimic Fagaras3. Întreprinderea de utilaj chimic Gaesti4. Întreprinderea de utilaj chimic Borzesti5. Întreprinderea de aparate de măsuri şi control Otopeni6. Întreprinderea de matrite şi piese din fonta Odorheiu Secuiesc7. Întreprinderea de piese de schimb şi utilaje pentru industria chimica Satu Mare8. Întreprinderea de utilaje pentru prelucrarea cauciucului Baicoi9. Fabrica de utilaje şi piese de schimb pentru industria chimica Focsani*)10. Întreprinderea de prototipuri şi elemente de automatizare Ploiesti11. Baza de aprovizionare cu utilaje şi piese de schimb pentru industria chimica şi petrochimica Ploiesti12. Trustul-antrepriza generală de construcţii-montaj şi reparaţii în industria chimica Bucureşti - Întreprinderea de utilaj greu şi transport auto pentru construcţii Bucureşti**)13. Trustul-antrepriza generală pentru rafinarii şi petrochimie Ploiesti________ Notă *) Unitate fără personalitate juridică. Notă **) Deserveşte şi Trustul-antrepriza generală de construcţii-montaj şi reparaţii pentru rafinarii şi petrochimie Ploiesti.────────────────