DECLARAŢIE COMUNA din 10 iulie 2003între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Federal de Interne al Republicii Federale Germania privind cooperarea şi asistenţa logistica pentru modernizarea Poliţiei de Frontiera Române
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 10 noiembrie 2003    Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Federal de Interne al Republicii Federale Germania, denumite în continuare părţi,hotărâte sa intensifice pe mai departe colaborarea bilaterala în domeniul combaterii migratiei ilegale şi al criminalitatii transfrontaliere, precum şi sa consolideze stadiul actual al cooperării dintre cele doua ministere,declara următoarele:I. Dispoziţii generalePărţile vor coopera, prin măsuri adecvate, pentru securizarea integrată a frontierelor României şi pentru modernizarea Poliţiei de Frontiera Române.II. Forme de colaborare1. Măsurile de colaborare vor include, pe lângă schimb de experienta şi informaţii, şi cooperare în scopul introducerii de mijloace tehnice pentru supravegherea frontierelor şi controlul efectuat de poliţia de frontieră pe rutele de trafic internaţional.În acest sens sunt prevăzute, în special: a) sprijin şi consiliere pentru organizarea şi funcţionarea pe principii moderne a Poliţiei de Frontiera Române; b) sprijin şi consiliere pentru selectare şi întreprinderea unor măsuri adecvate şi necesare de specializare a personalului; c) realizarea unor schimburi de experienta pentru perfecţionarea formelor şi metodelor de acţiune ale Poliţiei de Frontiera Române, precum şi combaterea criminalitatii transfrontaliere, în concordanta cu normele Uniunii Europene şi cu standardele Schengen; d) realizarea unor schimburi de experienta şi consiliere pentru asigurarea unei dotări adecvate cu mijloace şi echipamente moderne pentru realizarea sistemului integrat de supraveghere şi control al frontierei de stat; e) schimb de documentaţii de specialitate, texte de lege, informaţii, precum şi documente tehnico-ştiinţifice.2. Părţile se informează reciproc, la cerere sau din proprie iniţiativă, asupra unor subiecte diverse în domeniul combaterii migratiei ilegale şi al criminalitatii transfrontaliere, în măsura în care acestea sunt relevante pentru ambele părţi.Informarea se va efectua: a) pentru partea română, de către Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontiera Române; b) pentru partea germană, de către Ministerul Federal de Interne al Republicii Federale Germania şi Direcţia Poliţiei de Frontiera Koblenz.3. În scopul întreprinderii unor măsuri speciale pentru desfăşurarea de acţiuni specifice împiedicării intrărilor ilegale şi combaterii criminalitatii transfrontaliere, părţile pot stabili reglementări şi modalităţile necesare pentru efectuarea schimbului de experienta şi de acordare a sprijinului logistic.4. Corespondenta de cooperare se efectuează în limba fiecărei părţi, fiind însoţită de o traducere în limba română, respectiv germană.5. Părţile numesc persoane de contact pentru problemele referitoare la mijloacele de conducere şi intervenţie, precum şi schimburi de experţi şi de experienta.6. În caz de nevoie, părţile convin, prin intermediul persoanelor de contact numite la pct. 5, asupra următoarelor măsuri pentru formarea şi specializarea personalului: a) desfăşurarea de cursuri de limba, necesare ca baza pentru iniţierea şi specializarea în scopul utilizării şi punerii în funcţiune a mijloacelor de conducere şi intervenţie dobândite; b) organizarea şi desfăşurarea de seminarii şi altor manifestări comune; c) specializarea unor experţi în diverse domenii; d) participarea unor observatori la exercitii şi reprezentaţii de specialitate; e) participarea la cursuri de studiu şi perfecţionare.III. Dispoziţii finaleDeclaraţia comuna nu va afecta drepturile şi obligaţiile existente ale părţilor. Schimbul de informaţii şi documentaţie, precum şi orice alta forma de colaborare care face obiectul prezentei declaraţii comune se vor derula cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare a fiecărei părţi.Prezenta declaraţie comuna intră în vigoare la data semnării ei şi se încheie pentru o perioadă de 5 ani. Declaraţia comuna va fi prelungită automat pe alte noi perioade de câte 5 ani, în cazul în care nici una dintre părţi nu îşi exprima, cu 6 luni înainte de ieşirea sa din vigoare, în scris, intenţia de a o denunta.În cazul denunţării declaraţiei comune, aceasta îşi încetează valabilitatea după 6 luni de la data primirii de către una dintre părţi a unei notificări în scris, în acest sens, de la cealaltă parte.Prezenta declaraţie comuna a fost semnată la data de 10 iulie 2003 la Bucureşti, în doua exemplare originale, în limbile română şi germană, ambele texte fiind egal autentice.Pentru Ministerul Administraţieişi Internelor din România,Toma ZahariaPentru Ministerul Federal de Interneal Republicii Federale Germania,Lutz Diwell-----------