DECRET nr. 272 din 10 noiembrie 1987privind unele măsuri pentru rationalizarea consumului de gaze naturale şi energie electrica
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 53 din 11 noiembrie 1987  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Începînd cu data prezentului decret, la gazele naturale livrate pentru încălzirea locuinţelor şi pentru pregătirea apei calde menajere şi a hranei se stabilesc cotele lunare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2La centralele care produc agent termic pentru încălzirea locuinţelor, consumul de gaze naturale se stabileşte în raport cu programul de funcţionare şi furnizare a energiei termice aprobat.Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare şi unităţile economice care au în subordine centralele prevăzute la alin. 1 sînt obligate sa urmărească zilnic consumul de gaze şi sa ia măsuri ferme pentru încadrarea în cotele stabilite.  +  Articolul 3La energia electrica livrata populaţiei pentru iluminat şi utilizări casnice, începînd cu data prezentului decret, cotele lunare şi tarifele sînt cele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Toţi cetăţenii sînt obligaţi sa ia măsuri stricte pentru economisirea consumului de gaze naturale şi energie electrica şi să se încadreze în cotele stabilite în prezentul decret.În cazul depăşirii cotelor lunare se vor lua următoarele măsuri:I. pentru gaze naturale: a) pentru depăşirea între 1-5% se aplică un tarif de 1.500 lei/1.000 mc; b) pentru depăşirea 5-10% se aplică un tarif de 3.000 lei/1.000 mc şi se avertizeaza consumatorul; c) dacă după avertizare se va depăşi consumul cu 10% se procedează la întreruperea temporară a gazelor pînă la recuperarea depăşirii; d) în cazul cînd depăşirea de pînă la 10% se repeta, se procedează la întreruperea definitivă a livrării gazelor.II. pentru energia electrica: a) pentru depăşirea consumului între 1-5% se aplică un tarif de 1 leu/kWh; b) pentru depăşirea consumului cu 5-10% se aplică un tarif de 2 lei/kWh şi se avertizeaza consumatorul; c) consumatorii care, după ce au fost avertizati, depăşesc cota stabilită vor plati pentru întreaga cantitate un tarif de 3 lei/kWh, pînă la încadrarea în cotele lunare.  +  Articolul 5Conducerile centrelor industriale, întreprinderilor, tuturor unităţilor economice sînt obligate sa ia măsuri de organizare a activităţii la fiecare loc de muncă, în asa fel încît să se asigure încadrarea în cotele de gaze naturale şi energie electrica alocate, utilizarea raţională şi eliminarea pierderilor de energie şi combustibili.Consumurile de gaze naturale şi energie electrica pentru activităţi neproductive se reduc cu cel puţin 30%.Pentru depăşirea repartitiilor lunare de gaze naturale şi energie electrica de către unităţile economice se aplică sancţiunile şi penalizările prevăzute de lege.Penalizările săi majorările plătite de către unităţile economice pentru depăşirea cotelor repartizate de gaze naturale şi energie electrica se suporta de către cei vinovaţi.Sumele ce nu pot fi recuperate de la cei vinovaţi vor fi suportate de fondul de participare a oamenilor muncii la beneficii, în condiţiile legii.În caz de repetare a depăşirii consumurilor se aplică măsura înlocuirii din funcţie a cadrelor de conducere vinovate.  +  Articolul 6Conducerile ministerelor, celorlalte organe centrale de stat şi obşteşti, consiliile populare, organizaţiilor comerciale, instituţiilor de învăţămînt, ştiinţa, cultura şi arta, asistenţa socială, organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti sînt obligate sa ia măsuri pentru încadrarea stricta în cotele de gaze naturale şi energie electrica alocate, care vor fii cu cel puţin 30% mai mici decît cele alocate.Pentru depăşirea cotelor de gaze naturale şi energie electrica repartizate se aplică penalizările şi majorările prevăzute de lege, care se suporta de către cei vinovaţi.Sumele ce nu au putut fi recuperate de la persoanele vinovate se suporta din fondul de premiere anuală.În cazul depăşirii cotelor de gaze naturale şi energie electrica aprobate pentru unităţile prevăzute la alin. 1 se întrerupe furnizarea pînă la recuperarea depasirilor.  +  Articolul 7Se interzice folosirea pentru încălzirea spaţiilor din toate unităţile socialiste de stat, cooperatiste şi obşteşti şi din imobile a oricăror aparate consumatoare de energie electrica.  +  Articolul 8Instituţiilor şi unităţilor socialiste prevăzute la art. 6, precum şi pentru imobilele de locuit care au instalaţii de utilizare a gazelor naturale şi pacurii, li se poate repartiza numai un singur tip de combustibil, cel aprobat.  +  Articolul 9Ministerele, celorlalte organe centrale de stat şi obşteşti, şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor controla permanent încadrarea riguroasă a unităţilor din subordine în cotele de consum aprobate pentru gaze naturale şi energie electrica şi vor lua măsuri ferme pentru evitarea depăşirii acestora.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul decret.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România  +  Anexa 1 COTELE NORMATE DE CONSUM GAZE NATURALEI. Pentru încălzirea locuinţelor cu sobe sau microcentrale, precum şi pentru pregătirea apei calde menajere şi a hranei
    - mc lunar -
    LUNANiveluri normate de con sum pentru:
    Apartament cu 1 camera (familie cu 1-2 persoane)Apartament cu 2 camere (familie cu 2-3 persoane)Apartament cu 3 camere (familie cu 3-4 persoane)Apartament cu 4 camere si peste (familie cu 4-5 persoane si peste)
    Ianuarie104174236278
    Februarie85140190225
    Martie65107146171
    Aprilie25283237
    Mai25283237
    Iunie25283237
    Iulie25283237
    August25283237
    Septembrie25283237
    Octombrie436295104
    Noiembrie65107146171
    Decembrie88142195229
    Total pe an60090012001400
  În mediul rural cotele normate de consum la gaze naturale se reduc cu 20%.II. pentru prepararea hranei la locuintele incalzite în sistem centralizat sau cu alţi combustibili
    - mc lunar -
    Componenta familiei (numar persoane)Cote de consum normat
    1-2 persoane15
    3 persoane18
    4 persoane20
    peste 5 persoane24
  Tariful pentru consumul normat este de 1000 lei/1000mc.Depăşirea consumului normat se tarifeaza astfel:- pînă la 5% - cu 1500 lei/1000 mc;- între 5-10% - cu 3000 lei/1000 mc.
   +  Anexa 2 CONSUMURI NORMATE LUNARE ŞI TARIF UNIC LA ENERGIA ELECTRICALIVRATA POPULAŢIEI PENTRU ILUMINAT ŞI UTILIZĂRI CASNICE
    - kWh lunar -
    Tipul apartamentului  (componenta familiei)Niveluri de consum
    in perioada noiembrie- februariein perioada martie- octombrie
    UrbanRuralUrbanRural
    Apartament cu 1 camera (familie cu 1-2 persoane)22151510
    Apartament cu 2 camere (familie cu 2-3 persoane)30202015
    Apartament cu 3 camere (familie cu 3-4 persoane)35212518
    Apartament cu 4 camere si peste (familie cu 4-5 persoane si peste)42223020
  a) Tariful pentru nivelurile de consum prevăzute mai sus este de 0,65lei/kWh. b) Depăşirea consumului cu pînă la 5% se tarifeaza cu 1,00 lei/kWh. c) Depăşirea consumului cu 5 pînă la 10% se tarifeaza cu 2,00 lei/kWh şi se avertizeaza consumatorul. d) Depăşirea consumului, după avertizare, se tarifeaza cu 3 lei/kWh, pentru întreaga cantitate consumată, pînă la încadrarea în cotele lunare.──────────────