CIRCULARA nr. 31 din 31 octombrie 2003pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 6 noiembrie 2003    În baza art. 11 şi 12 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998, cu modificările şi completările ulterioare,Banca Naţionala a României emite prezenta circulara.  +  Articolul IRegulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:- După litera f) a alineatului 2 al articolului 18 se introduce litera g) cu următorul cuprins:"g) asociaţii/actionarii casei de schimb valutar - pentru operaţiuni valutare ce decurg din acordarea, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, de credite propriilor case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi având ca obiect unic de activitate schimbul valutar pentru persoane fizice."  +  Articolul IIPunctul II.9 alineatul 3 din Normele privind funcţionarea pieţei valutare - N.R.V.1 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:"Rezidentii pot participa la piaţa valutară interbancara cu ordine de cumpărare de valuta pentru rambursarea creditelor şi achitarea dobânzilor şi comisioanelor aferente unui credit sau împrumut în valută acordat de o banca rezidenţă sau de o societate de credit ipotecar rezidenţă, precum şi pentru cumpărarea de sume în valută, în situaţia în care nu deţin disponibilitati proprii în conturile lor deschise la bănci, pentru plati în favoarea altor rezidenţi decurgând din acte de comerţ derulate în zone libere şi din acordarea de credite în valută de către societăţile de credit ipotecar."  +  Articolul IIINormele privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.2 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La punctul II.3.2, litera b) va avea următorul cuprins:"b) solicitantul, constituit conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să prezinte dovada existenţei disponibilităţilor băneşti în moneda naţionala şi/sau în valute convertibile în contul casei de schimb valutar. Atât la înfiinţare, cat şi pe parcursul funcţionarii, disponibilităţile băneşti în moneda naţionala şi/sau în valute convertibile trebuie să fie în echivalent de minimum 75.000 euro. La stabilirea nivelului disponibilităţilor băneşti în echivalent euro vor fi utilizate cursurile pieţei valutare comunicate de Banca Naţionala a României pentru data la care se face evaluarea.Disponibilităţile băneşti pot proveni din: sumele depuse ca aport în numerar la constituirea capitalului social, alte elemente de capitaluri proprii rezultate din activitatea de schimb valutar, majorările ulterioare de capital social, precum şi din împrumuturi primite exclusiv de la asociaţii/actionarii casei de schimb valutar, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Sumele pe care asociaţii/actionarii casei de schimb valutar le pun la dispoziţia casei de schimb valutar sub forma creditelor trebuie să provină din disponibilitati proprii şi nu din alte împrumuturi.Operaţiunile de schimb valutar ale caselor de schimb valutar se vor efectua numai cu disponibilităţile băneşti ale acestora menţionate la alin. 1."2. Punctul V.29 se abroga.3. Punctul VII.41 va avea următorul cuprins:"41. În cazul retragerii autorizaţiei de funcţionare unei case de schimb valutar, actionarii/asociaţii acesteia îşi pierd dreptul de a înfiinţa ori de a participa la capitalul social al altei case de schimb valutar pentru o perioadă de 5 ani."  +  Articolul IVNormele privind importul şi exportul fizic de instrumente de plată sub forma de numerar - N.R.V. 7 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Punctul III.6 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"6. Persoanele fizice pot introduce sau scoate în/din România sume efective de maximum 500.000 lei/persoana/călătorie, cu excepţia persoanelor fizice rezidente în Republica Moldova ori în România, care pot introduce sau scoate în/din România cu ocazia călătoriilor efectuate în cele doua tari sume efective de maximum 17.000.000 lei/persoana/călătorie."2. Punctul III.7 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"7. La ieşirea/intrarea din/în România, persoanele fizice menţionate la pct. 6 de mai sus au obligaţia sa declare autorităţii vamale sumele în moneda naţionala care depăşesc limita de 500.000 lei/persoana/călătorie, respectiv 17.000.000 lei/persoana/călătorie, şi să le depună la autoritatea vamală română, care va întocmi chitanţe de consemnare."  +  Articolul V (1) Prevederile art. III pct. 1 se aplică tuturor caselor de schimb valutar care vor solicita autorizaţia de funcţionare de la Banca Naţionala a României după data publicării prezentei circulare în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Casele de schimb valutar care deţin autorizaţii de funcţionare emise de Banca Naţionala a României şi cele aflate în proces de autorizare la Banca Naţionala a României trebuie să atinga nivelul disponibilităţilor băneşti prevăzut la art. III pct. 1 în termen de 180 de zile calendaristice de la data publicării prezentei circulare în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul VI (1) În maximum 15 zile calendaristice calculate de la termenul prevăzut la art. V alin. (2), casele de schimb valutar care deţin autorizaţii de funcţionare emise de Banca Naţionala a României (anterior şi ulterior publicării prezentei circulare) şi care au/şi-au completat disponibilităţile băneşti la nivelul prevăzut la art. III pct. 1 vor solicita reautorizarea de către Banca Naţionala a României - Direcţia reglementare şi autorizare. (2) Cererea de reautorizare va fi însoţită de următoarele documente: a) dovada existenţei disponibilităţilor băneşti în moneda naţionala şi/sau în valute convertibile, în conturile deschise la instituţii de credit din România şi/sau în casieriile casei de schimb valutar/punctelor de schimb valutar; b) extrasul din registrul societăţilor, emis de oficiul registrului comerţului cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de reautorizare la Banca Naţionala a României; c) fotocopia ultimei autorizaţii de funcţionare emise de Banca Naţionala a României. (3) În cel mult 60 de zile calendaristice calculate de la termenul prevăzut la alin. (1), Banca Naţionala a României - Direcţia reglementare şi autorizare va proceda la reautorizarea caselor de schimb valutar prevăzute la alin. (1), dacă sunt îndeplinite prevederile prezentei circulare şi ale Normelor privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.2 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul VII (1) În maximum 15 zile calendaristice calculate de la termenul prevăzut la art. V alin. (2), casele de schimb valutar care deţin autorizaţii de funcţionare emise de Banca Naţionala a României şi care nu şi-au completat disponibilităţile băneşti la nivelul prevăzut la art. III pct. 1 îşi vor inceta definitiv activitatea de schimb valutar şi vor notifica în scris aceasta Băncii Naţionale a României - Direcţia reglementare şi autorizare, cu restituirea originalului autorizaţiei de funcţionare în cauza, urmând a fi radiate din evidentele Băncii Naţionale a României privitoare la casele de schimb valutar autorizate de Banca Naţionala a României. (2) Casele de schimb valutar care nu vor solicita reautorizarea ori cele care nu au fost reautorizate deoarece nu au îndeplinit condiţiile prevăzute de prezenta circulara şi de Normele privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.2 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele care nu vor notifica încetarea definitivă a activităţii de schimb valutar vor fi radiate, din oficiu, din evidentele Băncii Naţionale a României privitoare la casele de schimb valutar autorizate de Banca Naţionala a României, concomitent cu retragerea autorizaţiei de funcţionare.GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,MUGUR ISARESCUBucureşti, 31 octombrie 2003.Nr. 31.-------