METODOLOGIE din 8 octombrie 2003de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 5 noiembrie 2003   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1În sensul prezentei metodologii de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, denumită în continuare metodologie, autorizarea reprezintă procesul în urma căruia furnizorii de formare profesională prevăzuţi la art. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, denumite în continuare norme metodologice, pot organiza programe de formare profesională finalizate cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională.  +  Articolul 2 (1) Potrivit art. 13 din normele metodologice, activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională este coordonată de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. (2) În vederea autorizării furnizorilor de formare profesională, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor poate înfiinţa comisii de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare comisii de autorizare. (3) Pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin, comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariate tehnice. Comisiile de autorizare şi secretariatele tehnice îşi au sediul la direcţiile pentru dialog, familie şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 3Pentru a se supune autorizării, furnizorii de formare profesională trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate: a) să fie legal constituiţi; b) să aibă prevăzute în statut sau, după caz, în actul de înfiinţare activităţi de formare profesională; c) să îşi îndeplinească obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate, potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 4 (1) Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioadă de 4 ani, pentru fiecare dintre ocupaţiile pentru care furnizorii de formare profesională organizează programe de formare profesională. (2) Filialele furnizorilor de formare profesională şi centrele de formare profesională, fără personalitate juridică, sunt considerate unităţi distincte şi se supun separat procedurii de autorizare.  +  Capitolul II Criterii de evaluare a furnizorilor de formare profesională  +  Articolul 5 (1) Criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării au în vedere următoarele elemente: a) programul de formare profesională; b) resursele necesare desfăşurării programului de formare profesională; c) experienţa furnizorului de formare profesională şi rezultatele activităţii lui anterioare obţinerii autorizării sau în alte programe de formare profesională pe care le-a realizat, dacă este cazul. (2) Elementele prevăzute la alin. (1) sunt detaliate în Fişa de autoevaluare prezentată în anexa nr. 1. (3) Criteriile care stau la baza autorizării furnizorilor de formare profesională stau şi la baza monitorizării furnizorilor de formare profesională. (4) Neîndeplinirea criteriilor de autorizare determină neacordarea sau, după caz, retragerea autorizaţiei.  +  Articolul 6 (1) În vederea autorizării, programul de formare profesională trebuie să cuprindă: a) datele de identificare a programului de formare profesională; b) condiţiile de acces; c) obiectivele exprimate în competenţele profesionale ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează programul de formare profesională, în concordanţă cu standardele ocupaţionale recunoscute la nivel naţional; d) durata de pregătire; e) locul de desfăşurare; f) formele de organizare a programului de formare profesională; g) planul de pregătire; h) numărul de participanţi; i) procedura de evaluare a programului de formare profesională; j) programa de pregătire, care este prezentată în anexa nr. 2; k) modalităţile de evaluare a participanţilor la programul de formare profesională, care sunt prezentate în anexa nr. 3. (2) Resursele necesare desfăşurării programelor de formare profesională sunt: a) resurse umane; b) resurse materiale; c) resurse financiare. (3) Programele-cadru aprobate conform legii trebuie respectate în proporţie de minimum 75%.  +  Articolul 7 (1) Durata minimă a programului de formare profesională, exprimată în ore de pregătire, pentru pregătirea teoretică şi practică, pentru care se eliberează certificat de calificare profesională, pe niveluri de calificare, este de: a) 360 de ore pentru nivelul 1 de calificare; b) 720 de ore pentru nivelul 2 de calificare; c) 1.080 de ore pentru nivelul 3 de calificare. (2) Timpul alocat programului de formare profesională va fi corelat cu scopul, obiectivele, conţinuturile şi strategiile de realizare. (3) Activităţilor aplicative li se alocă cel puţin două treimi din durata totală a programului de formare.  +  Articolul 8 (1) Numărul maxim de participanţi pe grupa de formare profesională este: a) 28 de persoane pentru pregătirea teoretică; b) 14 persoane pentru pregătirea practică. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul prelegerilor.  +  Articolul 9 (1) Procedura de evaluare a programului de formare profesională vizează: conţinutul programului, modul de desfăşurare a procesului de formare, prestaţia formatorilor şi aspectele organizatorice. (2) Evaluarea programului de formare profesională se face de către participanţii la program, cel puţin la sfârşitul acestuia.  +  Articolul 10 (1) Resursele umane ale programului de formare profesională se referă la persoanele cu atribuţii de instruire teoretică şi practică, denumite în continuare formatori. (2) Pentru a fi autorizaţi, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au profilul sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire. (3) Începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizaţi, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulţilor şi pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire. (4) Pe durata efectuării practicii la agenţii economici, supravegherea şi îndrumarea participanţilor la program sunt asigurate atât de formatorii numiţi de furnizorul de formare profesională, cât şi de personalul de specialitate numit de agentul economic.  +  Articolul 11 (1) Furnizorul de formare profesională trebuie să facă dovada că dispune de baza materială necesară pentru desfăşurarea programului de formare profesională: a) furnizorul de formare profesională trebuie să asigure spaţii adecvate pentru pregătirea teoretică şi practică, pentru cel puţin un ciclu de pregătire în avans faţă de momentul în care se solicită autorizarea. Se vor menţiona: numărul, dimensiunile şi dotările spaţiilor de pregătire, raportate la numărul participanţilor şi la programa de pregătire; b) dimensiunile şi modul de organizare a spaţiului destinat pregătirii practice trebuie să permită fiecărui participant la programul de formare profesională să îşi desfăşoare activitatea şi totodată să fie supravegheat şi îndrumat de către formator; c) spaţiile pentru pregătirea teoretică sunt dotate cu echipamente de prezentare de tipul: tabla, flipchart, calculatoare, retro/videoproiectoare, aparatura video/TV etc. şi cu materiale demonstrative (planşe, casete video, software specializat etc.), conform programei de pregătire; d) spaţiile de desfăşurare a activităţii de pregătire practica sunt înzestrate cu echipamentele, maşinile, utilajele, sculele, dispozitivele prevăzute în programa de pregătire, în stare de funcţionare; e) fiecărui participant la programul de formare profesională i se asigură un loc de pregătire echipat corespunzător, precum şi cantitatea de materiale consumabile necesară desfăşurării activităţii practice; f) dimensiunile, dotările şi organizarea spaţiilor de pregătire, raportate la numărul participanţilor la programul de formare profesională, precum şi desfăşurarea procesului de pregătire trebuie să respecte normele specifice de protecţia muncii; g) fiecare participant la programul de formare profesională are acces individual la suportul de curs/manualul cursantului. Suportul de curs/manualul cursantului poate fi distribuit participanţilor la programul de formare profesională şi sub formă de fascicule, pe măsura parcurgerii programei de pregătire; h) suportul de curs/manualul cursantului trebuie să permită transmiterea cunoştinţelor de bază conform tematicii de pregătire; i) după caz, furnizorul de formare profesională pune la dispoziţie participanţilor la programul de formare profesională alte materiale de tipul: caiet de aplicaţii practice, materiale documentare, bibliografie etc.; j) dacă suportul de curs/manualul cursantului nu este elaborat de furnizorul de formare profesională, acest lucru trebuie precizat. (2) Baza materială a furnizorilor de programe de formare profesională poate fi deţinută în proprietate sau concesionată, închiriată, dobândită prin parteneriat ori alte forme, pe durata programului de formare profesională, fapt dovedit cu documente.  +  Articolul 12 (1) În cazul programelor de formare profesională finalizate cu certificate de calificare, formatorul elaborează proiecte didactice pentru fiecare dintre temele cuprinse în module/discipline, după caz, care sunt prezentate la solicitarea persoanelor însărcinate să efectueze monitorizarea sau, după caz, controlul activităţii de formare profesională. (2) Modelul proiectului didactic este prezentat în anexa nr. 4.  +  Articolul 13Criteriile privind experienţa furnizorului de formare profesională devin obligatorii la evaluarea în vederea reînnoirii autorizaţiei.  +  Capitolul III Procedura de autorizare a furnizorilor de formare profesională  +  Articolul 14 (1) Cererea de autorizare, însoţită de dosarul de autorizare, se depune, direct sau prin poştă, cu confirmare de primire, la secretariatul tehnic din judeţul în care îşi desfăşoară activitatea furnizorul de formare profesională. Modelul cererii de autorizare este prevăzut în anexa nr. 5. (2) Dosarul de autorizare cuprinde documentele prevăzute în anexa nr. 6. Fiecare filă a dosarului de autorizare este numerotată şi ştampilată, iar pe ultima pagină se consemnează numărul de file existente, sub semnătura reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională. Prima pagină din dosarul de autorizare este opisul completat conform modelului din anexa nr. 6.  +  Articolul 15 (1) Procedura de autorizare se declanşează la data înregistrării cererii de autorizare în Registrul de evidenţă a cererilor de autorizare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7. (2) În cazul în care se constată neregularităţi ale documentaţiei depuse, secretariatul tehnic comunică acest fapt furnizorului de formare profesională care a solicitat autorizarea, în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii de autorizare. Furnizorul de formare profesională are, o singură dată, posibilitatea de a remedia neregularităţile, în termen de 30 de zile de la data notificării.  +  Articolul 16 (1) Potrivit art. 21 din normele metodologice, pentru evaluarea furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării, comisiile de autorizare pot folosi specialişti sau experţi ale căror pregătire şi experienţă au legătură directă cu ocupaţia pentru care se solicită autorizarea, denumiţi în continuare specialişti. (2) Desemnarea specialiştilor pentru evaluarea furnizorului se face, de regulă, prin rotaţie, dintre specialiştii ale căror pregătire şi experienţă au legătură directa cu ocupaţia pentru care se solicită autorizarea. (3) Potrivit art. 26 din normele metodologice, listele nominale de specialişti sunt aprobate de comisiile de autorizare. (4) În cazul în care comisia de autorizare nu poate selecta specialişti pe plan local, poate apela la specialiştii desemnaţi de alte comisii de autorizare. (5) Specialistul desemnat pentru evaluarea unui furnizor de formare este obligat să dea o declaraţie pe propria răspundere că nu se află în nici una dintre următoarele situaţii de incompatibilitate: a) nu se află în raport de rudenie până la gradul III inclusiv cu persoane din conducerea furnizorului de formare profesională; b) nu se află într-un raport patrimonial cu furnizorul de formare profesională; c) nu a participat la elaborarea programului de formare profesională supus autorizării; d) nu are calitatea de formator în cadrul acestui program.  +  Articolul 17 (1) Dosarele de autorizare care sunt complete sunt analizate de către comisia de autorizare. (2) Comisia de autorizare verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate. Dacă se constată că aceste condiţii nu sunt îndeplinite, furnizorul de formare profesională este atenţionat în scris, în termen de 5 zile de la data constatării. Furnizorul de formare profesională are posibilitatea să demonstreze cu acte că îndeplineşte criteriile de eligibilitate, o singură dată, în termen de 30 de zile de la data atenţionării. (3) În cazul în care comisia de autorizare constată că sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate, preşedintele acesteia alege din lista de specialişti aprobată 2 specialişti ale căror pregătire şi experienţă au legătură directă cu ocupaţia pentru care se solicită autorizarea. (4) Numirea specialiştilor care vor efectua evaluarea programului de formare profesională se face prin decizie a comisiei de autorizare.  +  Articolul 18 (1) Fiecare specialist verifică, în mod independent, dacă sunt îndeplinite criteriile de autorizare: a) prin analiza documentaţiei prevăzute în anexa nr. 6; b) prin deplasare la locul de desfăşurare a procesului de formare profesională, în vederea confruntării situaţiilor descrise în documente cu situaţia faptică. (2) Fiecare specialist consemnează rezultatele evaluării în Raportul de evaluare, al cărui model este prezentat în anexa nr. 8, şi îl depune la secretariatul tehnic.  +  Articolul 19 (1) Comisia de autorizare, întrunită la cererea preşedintelui acesteia, conform art. 18 şi 19 din normele metodologice, soluţionează cererea de autorizare, în termen de maximum 45 de zile de la data înregistrării acesteia sau, după caz, de la data remedierii neregularităţilor constatate, potrivit art. 15 alin. (2), respectiv art. 17 alin. (2). (2) Comisia de autorizare analizează documentaţia cuprinsă în dosarul de autorizare, precum şi rapoartele de evaluare întocmite de specialişti şi decide acordarea sau neacordarea autorizaţiei, motivând această decizie. (3) Decizia comisiei de autorizare privind acordarea sau neacordarea autorizaţiei, precum şi motivarea acesteia se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar se transmite furnizorului de formare profesională care a solicitat autorizarea.  +  Articolul 20Secretariatul tehnic transmite furnizorului de formare profesională decizia comisiei de autorizare privind acordarea sau neacordarea autorizaţiei, inclusiv motivarea acestei decizii, în termen de 5 zile de la data semnării acesteia de către preşedintele comisiei de autorizare.  +  Articolul 21 (1) În urma deciziei de acordare a autorizării, secretariatul tehnic completează autorizaţia şi o înregistrează în Registrul de evidenţă a autorizaţiilor. (2) Autorizaţia se identifică prin număr, serie şi data eliberării. (3) Modelul de autorizaţie este prezentat în anexa nr. 9, iar modelul Registrului de evidenţă a autorizaţiilor, în anexa nr. 10. (4) În cazul pierderii, sustragerii sau deteriorării autorizaţiei, furnizorul de formare profesională poate solicita eliberarea unui duplicat al acesteia, în condiţiile prevăzute de instrucţiunile emise de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.  +  Articolul 22Autorizaţia se eliberează de către secretariatul tehnic reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională, în cel mult 30 de zile de la data comunicării deciziei de autorizare.  +  Articolul 23 (1) Furnizorul de formare profesională a cărui solicitare de autorizare a fost respinsă de către comisia de autorizare poate contesta această decizie în termen de 30 de zile de la comunicare. (2) Contestaţia, însoţită de o copie de pe decizia comisiei de autorizare, se depune la Secretariatul tehnic al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.  +  Articolul 24 (1) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor analizează contestaţia furnizorului de formare profesională şi desemnează pentru examinarea aspectelor invocate în aceasta specialişti şi/sau membri ai Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi/sau ai Secretariatului tehnic al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. (2) Specialiştii sunt desemnaţi din listele comisiilor de autorizare, alte persoane decât cele care au efectuat evaluarea în vederea autorizării. (3) Secretariatul tehnic judeţean pune la dispoziţie specialiştilor desemnaţi de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor toate datele de care dispune şi îi sprijină în toate demersurile în vederea analizării contestaţiei. (4) După analiza documentelor şi, după caz, a situaţiei de pe teren, specialiştii întocmesc un raport de constatare pe care îl prezintă Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.  +  Articolul 25 (1) Soluţionarea contestaţiei se face în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei, prin hotărâre a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, care se emite în 3 exemplare. Hotărârea privind admiterea sau respingerea contestaţiei cuprinde şi motivarea soluţiei. (2) În termen de 5 zile de la data emiterii, Secretariatul tehnic transmite câte un exemplar al hotărârii Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor furnizorului de formare profesională şi comisiei de autorizare.  +  Articolul 26În cazul admiterii contestaţiei, comisia de autorizare care a soluţionat iniţial cererea de autorizare îi eliberează furnizorului de formare profesională autorizaţia, în termen de 30 de zile de la data rezolvării contestaţiei.  +  Articolul 27Furnizorul de formare profesională nemulţumit de soluţionarea contestaţiei se poate adresa instanţei judecătoreşti competente, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.  +  Articolul 28Hotărârea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, luată în urma soluţionării contestaţiei, precum şi hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă a instanţei judecătoreşti sunt obligatorii pentru comisia de autorizare.  +  Articolul 29Datele privind furnizorii de formare profesională şi programele de formare profesională autorizate se înscriu în Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor.  +  Articolul 30Furnizorul de formare profesională care doreşte să reînnoiască autorizaţia poate depune, cu maximum 60 de zile înainte de expirarea valabilităţii acesteia, la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare cererea de autorizare, însoţită de dosarul de autorizare, prevăzute la art. 14.  +  Capitolul IV Procedura de monitorizare a furnizorilor de formare autorizaţi  +  Articolul 31 (1) Activitatea de monitorizare prevăzută la art. 32 alin. (1) din normele metodologice constă în urmărirea sistematică a îndeplinirii de către furnizorul de formare profesională a criteriilor care au stat la baza autorizării acestuia. (2) În cei 4 ani pentru care a primit autorizaţia furnizorul de formare profesională este monitorizat prin: a) cel puţin 3 vizite de monitorizare, la interval de cel mult 18 luni, la care se pot adăuga vizite suplimentare în cazul unor sesizări şi/sau în situaţii speciale; b) prin urmărirea sistematică a rezultatelor obţinute de participanţii la programul de formare profesională, cu ocazia evaluării finale. (3) Modalitatea concretă de urmărire a îndeplinirii criteriilor de evaluare se face potrivit instrucţiunilor de monitorizare elaborate de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.  +  Articolul 32 (1) Monitorizarea furnizorilor de formare profesională autorizaţi se realizează de echipe de monitorizare formate din două persoane, desemnate: a) la nivel judeţean, prin decizie a comisiei de autorizare; b) la nivel naţional, prin hotărâre a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. (2) În cazul reclamaţiilor echipa de monitorizare poate fi desemnată direct de preşedintele comisiei de autorizare. (3) Din echipele de monitorizare pot face parte: a) la nivel judeţean, specialişti şi/sau membri ai comisiilor de autorizare; b) la nivel naţional, specialişti şi/sau membri ai Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi/sau ai Secretariatului tehnic al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.  +  Articolul 33 (1) Echipa de monitorizare verifică, la sediul furnizorului de formare profesională, modul în care sunt îndeplinite criteriile de autorizare, analizând cauzele care au determinat eventualele sesizări sau reclamaţii. (2) Fiecare membru al echipei de monitorizare consemnează rezultatele monitorizării în Raportul de monitorizare, al cărui model este prezentat în anexa nr. 11, şi îl depune la secretariatul tehnic.  +  Capitolul V Procedura de retragere a autorizaţiei  +  Articolul 34Comisia de autorizare, întrunită conform art. 18 şi 19 din normele metodologice, analizează raportul de monitorizare şi, în cazul în care constată că furnizorul de formare profesională nu respectă criteriile de autorizare, poate dispune atenţionarea acestuia sau retragerea autorizaţiei.  +  Articolul 35 (1) Atenţionarea furnizorului de formare profesională se realizează printr-o notă semnată de preşedintele comisiei de autorizare, prin care furnizorul de formare profesională este înştiinţat că nu îndeplineşte unul sau mai multe dintre criteriile de autorizare şi i se acordă o perioadă de 30 de zile pentru a lua măsuri în vederea îndeplinirii criteriilor de autorizare. (2) La expirarea termenului de 30 de zile echipa de monitorizare verifică dacă furnizorul de formare profesională a remediat neregularităţile constatate şi comunică rezultatul comisiei de autorizare. (3) Dacă furnizorul de formare profesională nu a luat măsuri pentru îndeplinirea criteriilor de autorizare, comisia de autorizare decide retragerea autorizaţiei.  +  Articolul 36În cazul programelor de calificare, dacă la două serii consecutive se constată că rata de promovare este mai mică de 70% sau rata de abandon este mai mare de 50%, se face o reevaluare a furnizorului de formare profesională şi, dacă este cazul, i se retrage autorizaţia, prin decizie a comisiei de autorizare.  +  Articolul 37Furnizorul de formare profesională poate să conteste la Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor decizia de retragere a autorizaţiei, procedura fiind aceeaşi ca şi în cazul neacordării autorizaţiei.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 38Furnizorii de formare profesională care organizează programe de formare profesională neconvenţionale, cum sunt: învăţământul deschis la distanţă, prin corespondenţă, e-learning etc., nu se supun reglementărilor de autorizare cuprinse în prezenta metodologie.  +  Articolul 39În temeiul art. 13 lit. d) din normele metodologice, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor elaborează instrucţiuni şi instruieşte membrii comisiilor de autorizare şi personalul secretariatelor tehnice pentru ca autorizarea să se desfăşoare în mod unitar în întreaga ţară. În acest sens Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor elaborează: a) instrucţiuni de întocmire şi prezentare a documentaţiei de către furnizorul de formare profesională, în vederea autorizării; b) instrucţiuni cu privire la evaluarea furnizorului de formare profesională de către specialiştii desemnaţi de comisiile de autorizare; c) instrucţiuni cu privire la procedura de organizare şi funcţionare a comisiilor de autorizare şi a secretariatelor tehnice; d) instrucţiuni în vederea întocmirii listelor de specialişti şi experţi, la care se poate apela pentru activităţile de evaluare a furnizorilor de formare profesională.  +  Articolul 40Comisiile de autorizare încep activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională în termen de 30 de zile de la data înfiinţării acestora prin hotărâre a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.  +  Articolul 41În temeiul art. 13 lit. h) din normele metodologice, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor elaborează instrucţiuni de întocmire şi actualizare a Registrului naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor.  +  Articolul 42 (1) În temeiul art. 13 lit. g) din normele metodologice, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor acordă consultanţă de specialitate privind formarea profesională a adulţilor, cu referire la criteriile care stau la baza autorizării programelor de formare profesională. (2) Metodologia şi instrucţiunile de autorizare pot fi consultate la sediul secretariatelor tehnice şi pe site-ul Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.  +  Articolul 43 (1) Furnizorii de formare profesională autorizaţi au următoarele obligaţii: a) să presteze serviciul de formare profesională, respectând criteriile de autorizare; b) să trateze participanţii la programele de formare profesională fără discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă; c) să adapteze programele de formare profesională la nevoile persoanelor cu nevoi speciale; d) să asigure confidenţialitatea datelor despre participanţii la programele de formare profesională; e) să permită accesul acestora la propriile date; f) să încheie contracte de formare profesională cu participanţii la programele finalizate cu certificate de calificare şi să le prezinte pentru înregistrare la secretariatele tehnice; g) să pună la dispoziţie persoanelor împuternicite să exercite controlul sau monitorizarea toate informaţiile şi documentele solicitate, referitoare la activitatea de formare; h) să pună la dispoziţie echipelor de monitorizare sau de control chestionarele de evaluare a programului de formare profesională, completate de participanţii la program; i) să comunice în timp util datele statistice solicitate de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi de alte instituţii abilitate prin lege. (2) Orice schimbări în statutul şi activitatea furnizorului de formare profesională, care modifică condiţiile în care a fost autorizat, vor fi aduse la cunoştinţa comisiei de autorizare, în scris, în cel mult 15 zile de la data producerii schimbărilor.  +  Articolul 44Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa 1-------la metodologie--------------FIŞA DE AUTOEVALUAREI. Date de identificare a furnizorului de formare1.1. Denumirea furnizorului de formare: .............................1.2. Forma de organizare: ...........................................1.3. Adresa: ........................................................1.4. Codul unic de înregistrare/codul fiscal: .......................1.5. Obiectul principal de activitate: ..............................1.6. Reprezentantul legal al furnizorului de formare profesională:.....................................................................1.7. Funcţia: .......................................................II. Programul de formare profesională2.1. Datele de identificare:2.1.1. Tipul programului (calificare, recalificare, iniţiere, perfecţionare, specializare): ........................................2.1.2. Denumirea ocupaţiei sau specificarea "competenţe comune ocupaţiilor ...": ...........................2.1.3. Codul COR al ocupaţiei (dacă este cazul): ...................2.1.4. Domeniul ocupaţional: .......................................2.1.5. Nivelul de calificare (obligatoriu pentru programul de calificare): ...........................................................2.1.6. Tipul de certificat obţinut (de calificare, de absolvire):....................................................................2.2. Condiţii de acces:2.2.1. Pregătirea generală minimă pentru înscrierea la programul de formare: ...............................................................2.2.2. Competenţe/abilităţi specifice: .............................2.2.3. Aviz medical (dacă este cazul): .............................2.2.4. Alte condiţii (după caz): ...................................2.3. Obiectivele exprimate în competenţe profesionale (conform cu standardele ocupaţionale, acolo unde este cazul): ......................2.4. Durata de pregătire: a) pentru pregătirea teoretică: .................................... b) pentru pregătirea practică: .....................................2.5. Locul de desfăşurare: a) pentru pregătirea teoretică: .................................. b) pentru pregătirea practică: ...................................2.6. Formele de organizare a programului de formare (curs, seminar, stagiu de practică, proiect etc.): ........................2.7. Planul de pregătire (se va prezenta desfăşurarea cronologică a programului de formare: repartizarea orelor pe săptămână, durata săptămânală, alternanţa teorie/practică etc.): ........................2.8. Numărul de participanţi pe grupe de pregătire: a) teoretică ...................................................... b) practică .......................................................2.9. Formele şi modalităţile de evaluare a programului de formare:2.9.1. Forma de evaluare (finală, pe parcurs, de impact, urmărire etc.): ................................................................2.9.2. Ce se evaluează? (conţinut, proces, organizare, prestaţia formatorului etc.): .................................................2.9.3. Cine face evaluarea? (participanţii la program, formatorii, angajatorii etc.): ....................................................2.9.4. Instrumente de evaluare (chestionare, dezbateri, focus grup etc.): ................................................................2.10. Programa de pregătire (se prezintă separat, conform anexei nr. 2 la metodologia de autorizare):2.11. Modalităţi de evaluare a participanţilor la programul de formare profesională (se prezintă separat, conform anexei nr. 3 la metodologia de autorizare):III. Resursele necesare desfăşurării programului de formare3.1. Resurse materiale3.1.1. Spaţii adecvate (dimensiuni, mod de organizare a spaţiului): a) pentru pregătirea teoretică: ............................... b) pentru pregătirea practică: ..............................3.1.2. Dotările prevăzute în programa de pregătire: a) pentru pregătirea teoretică: ............................. b) pentru pregătirea practică: ............................Dotările sunt în stare de funcţionare.Se vor asigura materialele consumabile necesare procesului de pregătire ...........................................................3.1.3. Suportul de curs/manualul cursantului: a) provenienţa: .................................................. b) accesul la suportul de curs ............................Se asigură accesul fiecărui participant la suportul de curs ...........................3.1.4. Alte materiale (caiet de aplicaţii practice, materiale documentare, bibliografie etc.) ........................................3.1.5. Modul de asigurare a respectării normelor de protecţia muncii: .......................................................................3.2. Resurse umane:3.2.1. Formatori: a) pentru pregătirea teoretică; b) pentru pregătirea practică.3.2.2. Modul de asigurare a supravegherii şi îndrumării participanţilor la programul de formare în cazul activităţii practice desfăşurate la agenţii economici3.3. Resurse financiareIV. Experienţa furnizorului de formare şi rezultatele activităţii lui anterioare (date despre numărul total de participanţi la programul de formare evaluat, numărul de serii şi, pentru programele de calificare, rata medie de abandon, rata medie de promovare). Se va completa în mod obligatoriu, în cazul solicitării de reînnoire a autorizaţiei.V. Informaţii suplimentare (alte informaţii despre activitatea de formare desfăşurata de furnizorul de formare)SemnăturaL.S.  +  Anexa 2-------la metodologie--------------PROGRAMA DE PREGĂTIRE    Disciplina/Modulul ...................................    Durata (în ore de pregătire):    Obiectivele generale:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                      Conţinuturile                        de bază pe Metode de Mijloace de CriteriiNr. Obiectivele de capitole/secvenţe formare instruire, de evaluarecrt. referinţă de pregătire materiale de                       teoretică învăţare                      sau practică────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 2 3 4 5 6────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3--------la metodologie---------------MODALITĂŢI DE EVALUAREa participanţilor la programul de formare profesionalăEvaluare iniţială (dacă este cazul)● Scop● Metode - instrumente● Scala de apreciereEvaluare pe parcurs (se poate prezenta separat pentru pregătirea teoretică şi practică, respectiv pe module/discipline/secvenţe de învăţare)● Frecvenţă● Metode - instrumente● Scală de apreciereEvaluare finală (se prezintă separat pe probe - scrisă, orală, practică -, dacă este cazul)● Metode - instrumente● Scală de apreciere  +  Anexa 4-------la metodologie---------------    Numele formatorului ............................    Denumirea programului de formare ...............                                PROIECT DIDACTIC    Repere generale    Tema din cadrul disciplinei/modulului ........................    Durata ..............; locul de desfăşurare ..................    Obiective finale de performanţă ..............................    Structura pe secvenţe de pregătire────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Obiective Conţinuturi Metode de Mijloace decrt. operaţionale specifice formare instruire/ Timp alocat                                                materiale                                               de învăţare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    1.    2.    3    .    .    .    .──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Observaţii:-----------Se pot consemna de către formator, la sfârşitul fiecărei teme, aspecte referitoare la: dacă s-au atins obiectivele temei/secvenţei de pregătire, dacă participanţii s-au implicat activ în procesul de învăţare, dacă este necesar să se aloce un timp suplimentar de pregătire etc.  +  Anexa 5-------la metodologie--------------                              CERERE DE AUTORIZARE    A. Datele de identificare a furnizorului de formare: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Denumirea furnizorului de formare: │ │ ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ Forma de organizare sau statutul juridic │ │ ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────┘ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Sediul furnizorului de formare: │ │ │ │ Strada: Nr. Bl. Sc. Apt. │ │ ┌───────────────────────┐ ┌──────┬─┬─┬───┐ ┌────┐ ┌────┐ │ │ └───────────────────────┘ └──────┴─┴─┴───┘ └────┘ └────┘ │ │ Localitatea: Cod poştal: │ │ ┌───────────────────────┐ ┌──────────────┐ │ │ └───────────────────────┘ └──────────────┘ │ │ Judeţ/Sector: Telefon: Fax: │ │ ┌───────────────────────┐ ┌──────────────┐ ┌────────────┐ │ │ └───────────────────────┘ └──────────────┘ └────────────┘ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ E-mail: Pagina de Internet: │ │ ┌───────────────────────┐ ┌──────────────┐ │ │ └───────────────────────┘ └──────────────┘ │ │ Cod fiscal: Cod unic de înregistrare: │ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Reprezentantul legal al furnizorului de formare: │ │ │ │ Numele: Prenumele: │ │ ┌───────────────────────┐ ┌──────────────┐ │ │ └───────────────────────┘ └──────────────┘ │ │ CNP Funcţia: │ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌──────────────┐ │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └──────────────┘ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    B. Programul de formare pentru care furnizorul de formare solicită       autorizarea: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Denumirea programului de formare*1): │ │ ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ Tipul programului de formare*2) Cod COR: │ │ ┌───────────────────────────────┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ └───────────────────────────────┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anexez dosarul de autorizare şi declar pe propria răspundere că toate copiile depuse la dosar sunt conforme cu originalul.SemnăturaL.S. Notă

  ──────────

  *1) Se completează, după caz, denumirea ocupaţiei sau competenţe comune.

  *2) Se completează, după caz, cu: iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare, specializare.

  ──────────
   +  Anexa 6--------la metodologie--------------LISTAdocumentelor din dosarul de autorizareI. Documente care atestă îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate:A. Documente care dovedesc legalitatea organizării şi funcţionarii furnizorului de formare, după caz (copii): a) certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; b) încheierea prin care s-a dispus înregistrarea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor; c) actul normativ de constituire (lege, hotărâre a guvernului, hotărâre a consiliului judeţean sau a consiliului local); d) hotărâre judecătorească.B. Documentul din care să rezulte că formarea profesională este cuprinsă în obiectul de activitate al furnizorului de formare care solicită autorizarea şi, după caz, actele adiţionale la acesta (copie)C. Documente din care să reiasă că furnizorul îşi îndeplineşte obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, potrivit legislaţiei în vigoare. Se vor prezenta certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv a celor locale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate, asigurările de şomaj. Se vor prezenta, după caz, formularele-tip eliberate de autorităţile competente.D. Dovada achitării taxei de autorizare (copie de pe ordinul de plată a taxei de autorizare).II. Documente care atestă îndeplinirea criteriilor de autorizareA. Fişa de autoevaluare (în două exemplare)B. Documente care atestă existenţa resurselor necesare desfăşurării programului de formare pentru care se solicită autorizarea, precum şi a autorizaţiilor şi avizelor necesareB1. Autorizaţii şi avize: a) autorizaţiile de funcţionare pentru locul de desfăşurare a pregătirii teoretice şi practice (copii):1. autorizaţia de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI);2. autorizaţia sanitară;3. autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii;4. autorizaţia de mediu, dacă este cazul;5. autorizaţia sanitară veterinară, dacă este cazul; b) avizul de la autoritatea de reglementare, pentru profesiile sau ocupaţiile pentru care există cerinţe speciale la organizarea pregătirii profesionale, dacă este cazul (copie); c) avizul din partea organismelor abilitate să coordoneze activitatea în ocupaţii cu regim de muncă special, pentru spaţiile folosite pentru pregătirea teoretică şi practică, dacă este cazul (copie).B2. Documente privind resursele umane asigurate de furnizorul de formare pentru realizarea programului de formare: a) lista formatorilor care vor participa la desfăşurarea programului de formare; b) acordul scris al fiecărui formator pentru participarea la programul de formare (original); c) CV-ul fiecărui formator, în care să se detalieze experienţa în specialitatea corespunzătoare programului de formare şi, eventual, să se precizeze dacă are experienţă în pedagogia adulţilor; d) diplomele şi certificatele din care să reiasă că deţine specializarea cerută de programul de formare (copii).B3. Documente privind resursele materiale asigurate de furnizorul de formare pentru desfăşurarea programului, precum şi regimul juridic al acestora: a) lista spaţiilor şi a dotărilor aferente pregătirii teoretice; capacitatea sălii exprimată în număr de locuri; b) lista spaţiilor şi a dotărilor aferente pregătirii practice: ateliere, laboratoare; capacitatea sălii exprimată în număr de locuri de pregătire echipate corespunzător; c) lista altor spaţii (bibliotecă, săli de lectură, sală de sport, cantină etc., dacă este cazul); d) documente care dovedesc modul de deţinere a bazei materiale (spaţii, dotări) (copii).Observaţie: În contractele cu agenţii economici care asigură desfăşurarea pregătirii practice se vor preciza următoarele:- spaţiile sunt dotate corespunzător programei de pregătire;- există autorizaţiile legale de funcţionare;- agentul economic asigură personal specializat pentru supravegherea şi îndrumarea participanţilor la programul de formare.B4. Documente din care rezultă situaţia financiară a furnizorului de formare. Se va prezenta o copie de pe ultimul bilanţ contabil sau, după caz, ultima balanţă de verificare depusă la administraţia financiară.C. Documente din care rezultă îndeplinirea criteriilor privind experienţa furnizorului de formare şi rezultatele activităţii lui anterioare (obligatorii pentru reînnoirea autorizaţiei).                         Opisul dosarului de autorizare ┌─────────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ │Nr. crt. │ Denumirea actului │ Nr. şi data actului/ │ │ │ │ Emitentul │ ├─────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1. │ │ │ ├─────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 2. │ │ │ ├─────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 3. │ │ │ ├─────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ . │ │ │ ├─────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ . │ │ │ ├─────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ . │ │ │ └─────────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘  +  Anexa 7-------la metodologie--------------    Comisia de autorizare a furnizorilor de formare    profesională din judeţul ...... /municipiul Bucureşti                REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A CERERILOR DE AUTORIZARE┌─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐│Nr.de│Fur- │Adre-│Tele- │Forma│Codul│Pro- │Tipul│Codul│Deci-│Con- │Solu-│Auto-││înre-│nizo-│sa │fon, │de │unic │gra- │pro- │ COR │zia │tes- │ţia │riza-││gis- │rul │ │fax, │orga-│de │mul │gra- │ │Comi-│taţia│con- │ţia ││trare│de │ │e-mail│ni- │înre-│de │mului│ │siei │Nr./ │tes- │Seria││/data│for- │ │ │zare │gis- │for- │ *1) │ │de │data │ta- │/nr./││ │mare │ │ │sau │trare│mare │ │ │auto-│ │ţiei │data ││ │ │ │ │sta- │ / │ │ │ │riza-│ │Nr./ │ ││ │ │ │ │tutul│Codul│ │ │ │re*2)│ │data │ ││ │ │ │ │juri-│fis- │ │ │ │Nr./ │ │ │ ││ │ │ │ │dic │cal │ │ │ │data │ │ │ │├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ Notă

  ──────────

  *1) Se completează cu iniţiala tipului de program, respectiv: I - iniţiere; C - calificare; P - perfecţionare; S - specializare; R - recalificare.

  *2) În cazul în care dosarul nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate, se menţionează acest lucru, precum şi numărul şi data adresei de înştiinţare a furnizorului de formare profesională.

  ──────────
   +  Anexa 8-------la metodologie--------------                               RAPORT DE EVALUARE    Datele de identificare ale specialistului care face evaluarea ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Numele şi prenumele: │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Adresa: │ ├────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────┤ │ Telefon: │Fax: │E-mail: │ ├────────────────────┴────────────┴──────────────────────────────────────────┤ │ Numit prin Decizia/Hotărârea nr. din data de: │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ CNP: │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Nr. dosarului: │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Denumirea programului de formare: │ ├───────────────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────┤ │ Data primirii │Numele persoanei de la care s-a primit │Semnătura │ │ documentaţiei: │documentaţia: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┤ │ Data predării │Numele persoanei căreia i s-a predat │Semnătura │ │ raportului de │raportul de evaluare: │ │ │ evaluare: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────────────────┴───────────────────────────────────────────┴────────────┘    I. Date referitoare la furnizorul de formare ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Denumirea furnizorului de formare: │ │ ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ Forma de organizare sau statutul juridic: │ │ ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────┘ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Sediul furnizorului de formare: │ │ │ │ Strada: Nr. Bl. Sc. Apt. │ │ ┌───────────────────────┐ ┌─────┐ ┌───┐ ┌────┐ ┌────┐ │ │ └───────────────────────┘ └─────┘ └───┘ └────┘ └────┘ │ │ Codul poştal: Localitatea: │ │ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐ │ │ └─────────────────┘ └─────────────────────────────┘ │ │ Judeţul/Sectorul: Telefon: Fax: │ │ ┌───────────────────────┐ ┌──────────────┐ ┌────────────┐ │ │ └───────────────────────┘ └──────────────┘ └────────────┘ │ │ E-mail: │ │ ┌───────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    II. Date referitoare la programul de formare ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Tipul programului: calificare, recalificare, iniţiere, │ │ perfecţionare, specializare │ │ │ │ Denumirea ocupaţiei sau specificarea │ │ "competenţe comune ocupaţiilor ..." Codul COR │ │ ┌───────────────────────────────────────┐ ┌──────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────┘ └──────────────┘ │ │ │ │ Domeniul ocupaţional Tipul de certificat eliberat Nivelul de calificare │ │ ┌───────────────────┐ ┌───────────────────────────┐ ┌───────────────────┐ │ │ └───────────────────┘ └───────────────────────────┘ └───────────────────┘ │ │ │ │ Forma de pregătire │ │ ┌───────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    III. Constatări privind programul de formare    3.1. Condiţiile de acces sunt adecvate programului Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.2. Obiectivele programului de formare, exprimate în         competenţele profesionale ce urmează să fie         dobândite de participanţii la program, sunt:    a) corect formulate Da Nu    b) relevante Da Nu    c) în conformitate cu standardele ocupaţionale Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.3. Durata de pregătire este corespunzătoare pentru         realizarea obiectivelor propuse:    a) totală Da Nu    b) pentru pregătirea teoretică Da Nu    c) pentru pregătirea practică Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.4. Locul de desfăşurare este cel declarat în Fişa de         autoevaluare pentru pregătirea:    a) teoretică Da Nu    b) practică Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.5. Modalităţile de organizare a programului de formare         permit atingerea obiectivelor Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.6. Planul de pregătire permite atingerea obiectivelor Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.7. Numărul de participanţi corespunde resurselor         alocate pentru grupele de pregătire:    a) teoretică Da Nu    b) practică Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.8. Formele şi modalităţile de evaluare a programului         de formare sunt relevante pentru calitatea         procesului de formare Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.9. a) Programa de pregătire permite dobândirea            competenţelor Da Nu         b) Structurarea pe discipline/module/teme este            adecvată Da Nu         c) Obiectivele sunt corect formulate Da Nu         d) Conţinuturile sunt relevante Da Nu         e) Metodele şi mijloacele de instruire sunt            corespunzătoare Da Nu         f) Criteriile de evaluare asigură măsurarea            progresului în învăţare Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.10. a) Evaluarea participanţilor la programul de             formare este judicios planificată Da Nu          b) Evaluarea iniţială este relevantă pentru             scopul propus Da Nu          c) Metodele şi instrumentele propuse pentru             evaluarea pe parcurs sunt adecvate pentru             conţinuturile de evaluat Da Nu          d) Evaluarea finală asigură verificarea dobândirii             competenţelor Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    IV. Constatări privind resursele materiale necesare derulării        programului de formare    4.1. Spaţiile destinate pregătirii teoretice sunt adecvate         ca dimensiuni şi mod de organizare Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.2. Spaţiile destinate pregătirii practice sunt adecvate         ca dimensiuni şi mod de organizare Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.3. Există autorizaţiile şi avizele necesare         desfăşurării activităţii de formare Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.4. Dotările prevăzute în programa de pregătire pentru         pregătirea teoretică (echipamente de prezentare         de tipul: tablă, flipchart, calculatoare,         retro/videoproiectoare, aparatură video/TV etc. şi         materiale demonstrative de tipul: planşe, casete         video, software specializat etc.) sunt:    a) în număr suficient Da Nu    b) la calitatea necesară Da Nu    c) în stare de funcţionare Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.5. Dotările prevăzute în programa de pregătire pentru         pregătirea practică (echipamente, maşini, utilaje,         scule, dispozitive etc.) sunt:    a) în număr suficient Da Nu    b) la calitatea necesară Da Nu    c) în stare de funcţionare Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.6. Sunt asigurate materialele consumabile necesare         desfăşurării procesului de pregătire:    a) în cantitatea adecvată Da Nu    b) la caracteristicile necesare activităţilor programate Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.7. Suportul de curs/manualul cursantului:    a) există Da Nu    b) este adecvat programei de pregătire Da Nu    c) există condiţii de a asigura numărul suficient       pentru toţi participanţii la program Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.8. Sunt prevăzute modalităţi de respectare a normelor         de protecţia muncii Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    V. Constatări privind resursele umane necesare derulării       programului de formare    5.1. Formatorii sunt în număr suficient pentru o serie de pregătire:    a) teoretică Da Nu    b) practică Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    5.2. Formatorii pentru pregătirea teoretică corespund         din punct de vedere al:    a) pregătirii Da Nu    b) experienţei Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    5.3. Formatorii pentru pregătirea practică corespund         din punct de vedere al:    a) pregătirii Da Nu    b) experienţei Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    5.4. Există acordul scris la formatorilor pentru         participarea la programul de formare Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    5.5. Agentul economic la care se desfăşoară pregătirea         practică asigură personal de specialitate pentru         supravegherea şi îndrumarea participanţilor la         programul de formare Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    VI. Constatări privind experienţa furnizorului de formare        şi rezultatele activităţii lui anterioare (date despre        numărul total de participanţi la programul de formare        evaluat, numărul de serii şi, pentru programele de        calificare, rata medie de abandon, rata medie de promovare)    Se completează în mod obligatoriu la reînnoirea autorizaţiei.    6.1. Rezultatele obţinute de furnizorul de formare         îndreptăţesc acordarea unei noi autorizări Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    VII. Observaţii ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Observaţii ale evaluatorului: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    VIII. Concluzia evaluării    Programul de formare corespunde criteriilor de autorizare Da Nu    Subsemnatul/Subsemnata ............................. declar pe propria    răspundere că am îndeplinit toate condiţiile cerute de lege pentru    evaluarea acestui program.                          ...........................                           (semnătura evaluatorului)  +  Anexa 9--------la metodologie--------------                                    ROMÂNIA       MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII MINISTERUL EDUCAŢIEI,       SOCIALE ŞI FAMILIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUICONSILIUL NAŢIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILORComisia de autorizarea furnizorilor de formare profesională din .............AUTORIZAŢIEseria ..... nr. ................../(denumirea furnizorului de formare)/................., cu sediul în localitatea ....................................., str. ...................... nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ...., ap. ....., judeţul/sectorul ......, codul unic de înregistrare/codul fiscal .............., este autorizat, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, să organizeze programul de .................. pentru ocupaţia/competenţe comune ocupaţiilor ................................., cod COR ................., cu nr. de ordine în Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor ...................PreşedinteleComisiei de autorizare,L.S.Eliberată la data de ........................Autorizaţia este valabilă 4 ani de la data eliberării.  +  Anexa 10--------la metodologie---------------                     REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A AUTORIZAŢIILOR┌────┬───────────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────┐│Nr. │Datele de identificare ale │Programul de │ Furnizorul de formare ││crt.│ autorizaţiei │ formare ├─────────────┬────────────────││ │ │ │Datele de │Reprezentantul ││ │ │ │identificare │ legal ││ ├─────┬───────┬──────┬──────┼─────┬───────┼──────┬──────┼──────┬─────────┤│ │Seria│Numărul│Data │Obser-│Denu-│Tipul │Denu- │Codul │Numele│Semnătura││ │ │ │elibe-│vaţii │mirea│progra-│mirea │fiscal│şi │ ││ │ │ │rării │ *1) │ │mului │furni-│ │prenu-│ ││ │ │ │ │ │ │ │zoru- │ │mele │ ││ │ │ │ │ │ │ │lui │ │ │ │├────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────────┤├────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────────┤├────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────────┤├────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────┴───────┴──────┴──────┴─────┴───────┴──────┴──────┴──────┴─────────┘-----------    *1) Se completează, după caz, "ANULAT" sau "DUPLICAT",        indicându-se şi data.  +  Anexa 11--------la metodologie--------------                             RAPORT DE MONITORIZARE    Datele de identificare ale persoanei care face monitorizarea ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Numele şi prenumele: │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Adresa: │ ├────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────┤ │ Telefon: │Fax: │E-mail: │ ├────────────────────┴────────────┴──────────────────────────────────────────┤ │ Având calitatea de: │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Numit prin Decizia/Hotărârea: │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ CNP: │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Nr. dosarului: │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Denumirea programului de formare: │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Monitorizare: │ │ ● curentă │ │ ● determinată de: │ │ │ ├───────────────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────┤ │ Data primirii │Numele persoanei de la care s-a primit │Semnătura │ │ documentaţiei: │documentaţia: │ │ │ │ │ │ │ │───────────────────────────────────────────┼────────────│ │ │Conţinutul documentaţiei: │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┤ │ Data predării │Numele persoanei căreia i s-a predat │Semnătura │ │ raportului de │raportul de monitorizare: │ │ │ monitorizare: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────────────────┴───────────────────────────────────────────┴────────────┘    I. Date referitoare la furnizorul de formare ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Denumirea furnizorului de formare: │ │ ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ Forma de organizare sau statutul juridic: │ │ ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────┘ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Sediul furnizorului de formare: │ │ │ │ Strada: Nr. Bl. Sc. Ap. │ │ ┌───────────────────────┐ ┌─────┐ ┌───┐ ┌────┐ ┌────┐ │ │ └───────────────────────┘ └─────┘ └───┘ └────┘ └────┘ │ │ Codul poştal: Localitatea: │ │ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐ │ │ └─────────────────┘ └─────────────────────────────┘ │ │ Judeţul/Sectorul: Telefon: Fax: │ │ ┌───────────────────────┐ ┌──────────────┐ ┌────────────┐ │ │ └───────────────────────┘ └──────────────┘ └────────────┘ │ │ E-mail: │ │ ┌───────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    II. Date referitoare la programul de formare ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Tipul programului: calificare, recalificare, iniţiere, │ │ perfecţionare, specializare │ │ │ │ Denumirea ocupaţiei sau specificarea │ │ "competenţe comune ocupaţiilor ..." Codul COR │ │ ┌───────────────────────────────────────┐ ┌──────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────┘ └──────────────┘ │ │ │ │ Domeniul ocupaţional Tipul de certificat eliberat Nivelul de calificare │ │ ┌───────────────────┐ ┌───────────────────────────┐ ┌───────────────────┐ │ │ └───────────────────┘ └───────────────────────────┘ └───────────────────┘ │ │ │ │ Forma de pregătire │ │ ┌───────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    III. Constatări privind programul de formare    3.1. Condiţiile de acces au fost respectate Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.2. Prin programul de formare se asigură dobândirea         competenţelor profesionale, conform cu         standardele ocupaţionale Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.3. Sunt respectate durata totală, Da Nu         precum şi durata pentru pregătirea:    a) teoretică Da Nu    b) practică Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.4. Locul de desfăşurare este cel declarat în Fişa de         autoevaluare sau în comunicările făcute ulterior         de către furnizorul de formare, pentru pregătirea:    a) teoretică Da Nu    b) practică Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.5. Modalităţile de organizare a programului de formare         sunt cele declarate şi permit atingerea obiectivelor Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.6. Planul de pregătire este respectat şi permite         atingerea obiectivelor Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.7. Numărul de participanţi este respectat şi corespunde         resurselor alocate, pe grupe de pregătire:    a) teoretică Da Nu    b) practică Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.8. Formele şi modalităţile de evaluare a programului         de formare sunt aplicate şi valorificate Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.9. Programa de pregătire este respectată şi permite         atingerea obiectivelor Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.10. Formele şi modalităţile de evaluare a participanţilor          la programul de formare sunt aplicate Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    IV. Constatări privind resursele necesare derulării programului de formare    4.1. Spaţiile destinate pregătirii teoretice sunt adecvate         ca dimensiuni şi mod de organizare Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.2. Spaţiile destinate pregătirii practice sunt adecvate         ca dimensiuni şi mod de organizare Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.3. Există autorizaţiile şi avizele necesare desfăşurării         activităţii de formare, pentru noile         spaţii de pregătire Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.4. Dotările prevăzute în programa de pregătire,         pentru pregătirea teoretică, sunt în număr         suficient, la calitatea necesară şi în stare         de funcţionare (echipamente de prezentare de tipul:         tablă, flipchart, calculatoare,         retro/videoproiectoare, aparatură video/TV etc.         şi materiale demonstrative, de tipul: planşe,         casete video, software specializat etc.) Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.5. Dotările prevăzute în programa de pregătire pentru         pregătirea practică sunt în număr suficient, la         calitatea necesară şi în stare de funcţionare         (echipamente, maşini, utilaje, scule,         dispozitive etc.) Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.6. Sunt asigurate materialele consumabile necesare         desfăşurării procesului de pregătire în cantitatea         adecvată şi la caracteristicile necesare         activităţilor programate Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.7. Există suport de curs/manualul cursantului pentru         fiecare participant şi acesta este adecvat         programei de pregătire Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.8. Se aplică normele de protecţia muncii Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    V. Constatări privind resursele umane necesare derulării       programului de formare    5.1. Formatorii sunt în număr suficient pentru o         serie de pregătire Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    5.2. Formatorii pentru pregătirea teoretică corespund         din punct de vedere al pregătirii şi experienţei Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    5.3. Formatorii pentru pregătirea practică corespund din         punct de vedere al pregătirii şi experienţei Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    5.4. Există acordul scris al formatorilor pentru         participarea la programul de formare profesională Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    5.5. Formatorii dispun de proiect didactic pentru         cursurile de calificare Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    5.6. Agentul economic la care se desfăşoară pregătirea         practică asigură personal de specialitate pentru         supravegherea şi îndrumarea participanţilor la         programul de formare profesională Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    VI. Constatări privind rezultatele activităţii furnizorului        de formare (date despre numărul total de participanţi        la programul de formare evaluat, numărul de serii şi,        pentru programele de calificare, rata medie de abandon,        rata medie de promovare).    6.1. Rezultatele obţinute de furnizorul de formare         sunt corespunzătoare Da Nu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    VII. Observaţii ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Observaţii ale evaluatorului: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    VIII. Concluzia monitorizării ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Detaliaţi: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘      Subsemnatul/Subsemnata ............................ declar pe propria    răspundere că am îndeplinit toate condiţiile cerute de lege pentru    monitorizarea acestui program.                                ................                                  (Semnătura)-------