HOTĂRÂRE nr. 1.228 din 14 octombrie 2003pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 29 octombrie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul IArticolul 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 11 decembrie 2001, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Actul constitutiv al Fondului este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre."  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.211/2001 se completează cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIIPe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Ordinul ministrului pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi cooperatie nr. 319/2001 pentru aprobarea Actului constitutiv al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 10 ianuarie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Preşedintele Agenţiei Naţionalepentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie,Eugen Ovidiu ChiroviciMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 14 octombrie 2003.Nr. 1.228.  +  Anexa ACT CONSTITUTIVal Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentruÎntreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A.  +  Capitolul I Denumirea, forma juridică, sediul, durata şi emblema  +  Articolul 1 (1) Denumirea societăţii este Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M. - S.A. (2) În toate documentele oficiale emise de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. vor fi menţionate: a) denumirea - Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. sau F.N.G.C.I.M.M. - S.A.; b) capitalul social; c) sediul central; d) codul unic de înregistrare; e) numărul de ordine în registrul comerţului; f) emblema.  +  Articolul 2F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este societate financiară, persoana juridică română de drept privat, organizată ca societate pe acţiuni, cu acţionar unic statul român. F.N.G.C.I.M.M. - S.A. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu: a) prevederile art. 28-35 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare; b) dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii; c) dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) clauzele prezentului act constitutiv; e) prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A.; f) celelalte reglementări legale în vigoare.  +  Articolul 3 (1) Sediul central al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este în România, municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, tronson 5, etaj 6, sectorul 1. F.N.G.C.I.M.M. - S.A. îşi va putea schimba sediul cu aprobarea acţionarului unic, la propunerea consiliului de administraţie. (2) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. va funcţiona cu filiale în fiecare reşedinţa de judeţ, în conformitate cu dispoziţiile art. 28 din Legea nr. 133/1999. Înfiinţarea filialelor se va face în condiţiile legii. (3) Înfiinţarea de sucursale, reprezentante şi alte asemenea subunitati fără personalitate juridică va putea fi efectuată în conformitate cu prevederile legale şi cu prezentul act constitutiv.  +  Articolul 4Durata de funcţionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este nelimitată.  +  Capitolul II Obiectul de activitate  +  Articolul 5 (1) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. are ca obiect principal de activitate garantarea creditelor sau a altor instrumente de finanţare care pot fi obţinute de către întreprinderile mici şi mijlocii, definite conform prevederilor Legii nr. 133/1999, de la băncile comerciale ori din alte surse, clasa CAEN 6713 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare. (2) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. poate desfăşura şi următoarele activităţi conexe, exclusiv pentru întreprinderile mici şi mijlocii cu capital privat şi subordonate obiectului sau principal de activitate: a) consultanţa pentru afaceri şi management (cod CAEN 7414); b) administrarea/gestionarea programelor care au legătură cu întreprinderile mici şi mijlocii (cod CAEN 6713); c) realizarea oricăror tipuri de activităţi compatibile cu scopul pentru care a fost înfiinţată societatea.  +  Articolul 6Pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite, F.N.G.C.I.M.M. - S.A. utilizează sursele de finanţare constituite conform legii.  +  Capitolul III Capitalul social  +  Articolul 7 (1) Capitalul social al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este de 294.000.000 mii lei, fiind împărţit în 294.000 acţiuni nominative şi indivizibile, fiecare acţiune având o valoare nominală de 1.000.000 lei; acestea aparţin în totalitate statului român până la transmiterea, în condiţiile legii, a acţiunilor din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice, române ori străine. (2) Modificarea capitalului social se face potrivit legii.  +  Articolul 8 (1) Calitatea de acţionar unic conferă statului, reprezentat prin Agenţia Naţionala pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie, denumita în continuare A.N.I.M.M.C., prerogativa de a exercita toate drepturile şi de a executa toate obligaţiile care decurg din aceasta calitate. (2) Acţiunile sunt purtătoare de dividende, care se distribuie acţionarului în condiţiile legii. (3) Patrimoniul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii ale acţionarului unic. (4) Acţiunile nominative emise de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sunt în forma dematerializată, prin înscriere în cont. (5) Evidenta acţiunilor se tine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, care se păstrează la sediul F.N.G.C.I.M.M. - S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administraţie. În situaţia tranzactionarii pe o piaţa organizată a acţiunilor emise de F.N.G.C.I.M.M. - S.A., evidenta acestora se va tine în conformitate cu regulile pieţei de capital de către Registrul Roman al Acţionarilor sau de către un registru independent al acţionarilor. (6) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare. (7) Transmiterea parţială sau totală a acţiunilor către terţi se efectuează în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege. (8) În situaţia tranzactionarii pe o piaţa organizată a acţiunilor emise, se vor aplica dispoziţiile art. 98 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (9) Obligaţiile F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sunt garantate cu patrimoniul social al acestuia.  +  Articolul 9 (1) Acţiunile ce vor fi emise pentru majorarea capitalului social nu pot avea valoarea nominală mai mica decât cea iniţială şi vor putea fi transmise persoanelor fizice şi juridice din ţara şi străinătate. A.N.I.M.M.C. va fixa cuantumul noilor emisiuni şi criteriile de subscriere. (2) Acţiunile sunt indivizibile, iar F.N.G.C.I.M.M. - S.A. nu recunoaşte decât un singur proprietar pe fiecare acţiune. (3) Dacă sunt mai mulţi proprietari indivizi asupra unei acţiuni, aceştia vor trebui sa delege o singura persoana pentru a exercita dreptul derivând din proprietatea ei. (4) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. va evidenţia în registrul acţionarilor, după caz, numele, prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul acţionarilor cu acţiuni nominative şi va elibera certificate de proprietate, sub semnatura a 2 membri ai consiliului de administraţie.  +  Articolul 10F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este autorizat sa emita obligaţiuni în condiţiile legii.  +  Capitolul IV Conducere şi administrare  +  Articolul 11 (1) Statul, reprezentat prin A.N.I.M.M.C., este unicul acţionar al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. (2) În aceasta calitate, A.N.I.M.M.C. exercita atribuţiile adunării generale a acţionarilor, astfel: a) aproba strategia F.N.G.C.I.M.M. - S.A.; b) aproba completarea/modificarea obiectului de activitate al F.N.G.C.I.M.M. - S.A.; c) numeşte membrii consiliului de administraţie, desemnând pe unul dintre ei ca preşedinte al acestuia, membrii şi membrii supleanţi ai comisiei de cenzori şi îi revoca în condiţiile legii; d) stabileşte nivelul remuneraţiei lunare cuvenite preşedintelui consiliului de administraţie, precum şi nivelul indemnizaţiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administraţie şi membrilor comisiei de cenzori; e) aproba numirea, suspendarea şi revocarea directorilor executivi, a directorilor filialelor şi a celorlalte unităţi teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A.; f) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse F.N.G.C.I.M.M. - S.A. de către aceştia; g) aproba situaţiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie şi de comisia de cenzori; h) aproba repartizarea profitului, conform legii; i) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli, programul de activitate şi programul de investiţii pe exerciţiul financiar următor; j) aproba competentele de acordare a garanţiilor pe diferite niveluri de structuri organizatorice, precum şi cerinţele prudentiale în activitatea F.N.G.C.I.M.M. - S.A.; k) aproba participarea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. la constituirea de noi persoane juridice, la participarea la capitalul social al altor societăţi comerciale sau la asocierea în vederea realizării obiectului de activitate cu alte persoane fizice sau juridice din ţara ori străinătate; l) aproba mutarea sediului central al F.N.G.C.I.M.M. - S.A.; m) aproba înfiinţarea ori desfiinţarea de unităţi teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A., în condiţiile legii; n) aproba modificarea nivelului capitalului social al F.N.G.C.I.M.M. - S.A.; o) aproba dizolvarea, divizarea, fuziunea cu alte societăţi comerciale ori instituţii bancare sau lichidarea, în condiţiile legii; p) aproba emisiunea de obligaţiuni, conform legii; q) adopta orice alta hotărâre, potrivit prevederilor legale şi prezentului act constitutiv.  +  Articolul 12 (1) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este condus de un consiliu de administraţie format din 5 membri, numiţi pentru un mandat de 4 ani, dintre care 2 reprezentanţi ai A.N.I.M.M.C. şi unul al Ministerului Finanţelor Publice. Consiliul de administraţie este condus de către un preşedinte. Acesta îndeplineşte şi funcţia de director general al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. (2) Membrii consiliului de administraţie nu pot ocupa posturi de salariaţi, administratori sau cenzori în alte fonduri de garantare sau instituţii financiar-bancare. (3) În exercitarea mandatului, membrii consiliului de administraţie încheie contracte de administrare cu reprezentantul acţionarului unic, A.N.I.M.M.C. (4) Numirea membrilor consiliului de administraţie poate fi reînnoită la expirarea mandatului. (5) Calitatea de membru al consiliului de administraţie încetează prin expirarea mandatului, deces, demisie, incompatibilitate legală, motive medicale sau revocare. (6) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru executarea în mod necorespunzător sau neexecutarea prevederilor actului constitutiv şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. ori ale hotărârilor A.N.I.M.M.C. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi. (7) În situaţia în care, indiferent de motive, se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, A.N.I.M.M.C. va numi un nou administrator pentru perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau.  +  Articolul 13 (1) Membrii consiliului de administraţie, înainte de preluarea funcţiei, vor depune o garanţie, precum şi semnatura lor la oficiul registrului comerţului, conform legislaţiei în vigoare. (2) Garanţia nu poate fi mai mica decât dublul remuneraţiei lunare cuvenite acestora. Garanţia nu va putea fi restituită decât după ce A.N.I.M.M.C. a aprobat situaţia financiară a ultimului exerciţiu financiar în care administratorul a îndeplinit aceasta funcţie şi i s-a dat descărcare de gestiune.  +  Articolul 14Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:1. propune modificarea şi/sau completarea actului constitutiv al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. şi le înaintează A.N.I.M.M.C. spre a fi supuse aprobării Guvernului;2. aproba nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru directorii executivi ai F.N.G.C.I.M.M. - S.A., directorii din cadrul filialelor şi pentru persoanele care au calitatea de gestionar;3. aproba, în limita a jumătate din valoarea contabila a activelor F.N.G.C.I.M.M. - S.A. la data încheierii actului, încheierea de acte juridice prin care F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sa dobândească bunuri, sa înstrăineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;4. aproba, în limitele legii, încheierea oricăror alte contracte;5. analizează şi îşi însuşeşte situaţiile financiare anuale pe care, împreună cu raportul administratorilor şi raportul cenzorilor, le prezintă spre aprobare A.N.I.M.M.C.;6. dezbate şi supune aprobării A.N.I.M.M.C. strategia, bugetul de venituri şi cheltuieli, programul de activitate şi programul de investiţii pentru exerciţiul financiar următor;7. dezbate şi aproba structura organizatorică a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. şi a unităţilor teritoriale, numărul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor functionale, sistemul de salarizare, Regulamentul de organizare şi funcţionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. şi regulamentul de ordine interioară;8. aproba afilierea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. la organisme financiare internaţionale, precum şi acordurile de colaborare cu aceste instituţii;9. hotărăşte cu privire la politica de plasamente a F.N.G.C.I.M.M. - S.A., stabileşte limitele globale de expunere faţă de societăţile bancare şi societăţile de asigurare-reasigurare;10. supune spre aprobare A.N.I.M.M.C. politica de atragere de resurse financiare de la persoane fizice şi/sau juridice;11. hotărăşte cu privire la politica de acordare de garanţii şi supune spre aprobare A.N.I.M.M.C. competentele de acordare a garanţiilor pe diferitele niveluri de structuri organizatorice;12. aproba nivelul comisioanelor de garantare practicate de F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;13. aproba contractul colectiv de muncă;14. dezbate şi aproba normele metodologice de reglementare a domeniilor de activitate în care sunt cuprinse principiile generale, regulile şi procedurile de baza ale domeniilor respective;15. aproba/respinge solicitarile de acordare de garanţii care sunt de competenţa sa, potrivit hotărârii A.N.I.M.M.C.;16. aproba încheierea de convenţii de împărţire a riscului cu bănci/instituţii finanţatoare;17. aproba rezilierea contractelor de garantare;18. aproba plăţile de efectuat către bănci/instituţii financiare, în cazul apariţiei riscului, pentru garanţiile a căror aprobare este de competenţa sa;19. supune spre aprobare A.N.I.M.M.C. încheierea de contracte de asociere între F.N.G.C.I.M.M. - S.A. şi alte persoane juridice sau fizice, participarea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. la capitalul social al altor persoane juridice, în condiţiile legii;20. supune spre aprobare A.N.I.M.M.C. numirea directorilor executivi, directorilor filialelor şi ai celorlalte unităţi teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A., conform prevederilor prezentului act constitutiv;21. propune spre aprobare A.N.I.M.M.C. emiterea de acţiuni şi/sau obligaţiuni în condiţiile legii;22. propune A.N.I.M.M.C. modificarea capitalului social al F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;23. supune spre aprobare A.N.I.M.M.C. modalitatea de constituire şi utilizare a fondului de rezerva;24. supune spre aprobare A.N.I.M.M.C. cerinţele prudentiale în activitatea F.N.G.C.I.M.M. - S.A.: a) expunerea maxima faţă de o banca; b) nivelul minim de solvabilitate, determinat ca raport între nivelul fondurilor proprii şi totalul activelor şi elementelor în afară bilanţului, ponderate în funcţie de gradul lor de risc; c) expunerea maxima faţă de un singur debitor, exprimată procentual ca raport între valoarea totală a acesteia şi nivelul fondurilor proprii ale fondului; d) expunerea maxima agregata, exprimată procentual ca raport între valoarea totală a expunerilor mari şi nivelul fondurilor proprii; e) nivelul minim de lichiditate determinat în funcţie de scadentele creanţelor şi angajamentelor F.N.G.C.I.M.M. - S.A.; f) administrarea resurselor şi plasamentelor F.N.G.C.I.M.M. - S.A.25. aproba formarea unor comitete şi comisii de lucru, stabilind structura şi limitele de competenţa ale acestora;26. poate delega competente directorului general pentru operaţiuni expres determinate prin hotărârea de delegare;27. decide în orice alte probleme, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 15 (1) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui ori a unei treimi din numărul membrilor săi. (2) La şedinţele consiliului de administraţie iau parte şi cenzorii, iar dacă problemele ce urmează a fi discutate o impun, pot fi invitaţi şi directorii executivi. (3) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, prevederile actului constitutiv şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. (4) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului preşedintelui. (5) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie dintre salariaţii societăţii. (6) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi. (7) Şedinţele consiliului de administraţie se desfăşoară conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii. În situaţia dezbaterii unor acţiuni urgente, temeinic motivate, termenul de 5 zile poate fi redus, iar convocarea consiliului de administraţie se poate face şi verbal. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care va fi înscris într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. (8) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii prezenţi ai consiliului de administraţie şi de secretar. (9) Pentru deciziile luate în şedinţele la care administratorul nu a participat, el rămâne răspunzător dacă, în termen de o luna de când a luat cunoştinţa de procesul-verbal, nu a făcut împotrivirea în registrul proceselor-verbale şi nu i-a încunoştinţat despre aceasta în scris pe cenzori. (10) Consiliul de administraţie emite după fiecare şedinţa documentul numit "Hotărâre a Consiliului de administraţie al F.N.G.C.I.M.M. - S.A.", cu semnăturile membrilor prezenţi şi a secretarului consiliului de administraţie. (11) Hotărârile consiliului de administraţie sunt acte de dispoziţie. În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. emite, potrivit legii, ordine şi alte acte de dispoziţie.  +  Articolul 16F.N.G.C.I.M.M. - S.A. nu acorda garanţii pentru nici un fel de instrumente financiare contractate de membrii consiliului de administraţie de la instituţii financiar-bancare sau din alte surse.  +  Articolul 17 (1) În relaţiile cu terţii F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este reprezentat de preşedintele consiliului de administraţie/directorul general, în condiţiile legii, ale prezentului act constitutiv şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. (2) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. poate fi angajat patrimonial prin semnatura a cel puţin 2 conducatori. (3) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa pună la dispoziţia A.N.I.M.M.C. şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele prevăzute de lege.  +  Articolul 18 (1) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare. (2) Nu pot fi directori executivi ai F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sau directori ai filialelor acestuia, persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Directorii executivi din Centrala F.N.G.C.I.M.M. - S.A. şi din unităţile teritoriale nu pot conduce alte instituţii financiar-bancare, comerciale sau agricole şi nu pot participa în alte societăţi de acest fel în calitate de administratori sau cenzori, decât cu aprobarea consiliului de administraţie.  +  Articolul 19Directorul general conduce activitatea curenta a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. şi are, în principal, următoarele atribuţii: a) conduce şedinţele consiliului de administraţie; b) aplica strategia şi politicile de dezvoltare ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A., aprobate de A.N.I.M.M.C.; c) încheie, modifica şi desface contractele individuale de muncă ale salariaţilor din Centrala F.N.G.C.I.M.M. - S.A. şi ale conducătorilor filialelor şi celorlalte unităţi teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A. d) negociaza şi semnează contractul colectiv de muncă; e) împuterniceşte reprezentanţii F.N.G.C.I.M.M. - S.A. în relaţiile cu terţii; f) aplica sancţiuni disciplinare în condiţiile legii; g) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa de către consiliul de administraţie sau decurgând din Regulamentul de organizare şi funcţionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A.  +  Articolul 20 (1) Supravegherea gestiunii Consiliului de administraţie al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. se realizează de comisia de cenzori, formată din 3 membri şi tot atâţia supleanţi, care sunt numiţi de către A.N.I.M.M.C. (2) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea F.N.G.C.I.M.M. - S.A., la situaţia patrimoniului, profitului şi a pierderilor. (3) Cenzorii trebuie să îşi exercite personal mandatul. (4) Pot fi cenzori ai F.N.G.C.I.M.M. - S.A. numai persoanele fizice care au calitatea de auditor şi/sau expert contabil, în condiţiile legii, şi au experienta de cel puţin 5 ani în domeniul financiar-bancar, precum şi societăţile de expertiza contabila autorizate sa desfăşoare aceasta activitate pe teritoriul României. (5) Cenzorii sunt obligaţi să depună o garanţie, înainte de intrarea în activitate, egala cu a treia parte din garanţia cerută pentru administratori.  +  Articolul 21 (1) Cenzorii sunt obligaţi sa supravegheze gestiunea F.N.G.C.I.M.M. - S.A., sa verifice dacă situaţiile financiare anuale sunt legal întocmite şi în concordanta cu registrele, dacă acestea din urma sunt corect ţinute şi dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale. (2) Despre toate acestea, precum şi asupra propunerilor pe care le vor considera necesare în ceea ce priveşte bilanţul contabil şi repartizarea profitului, cenzorii vor întocmi un raport pe care îl vor prezenta A.N.I.M.M.C. Aprobarea situaţiilor financiare anuale se va face de către A.N.I.M.M.C. numai pe baza raportului întocmit de comisia de cenzori. (3) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea: a) să facă lunar inspecţii inopinate ale casei şi sa verifice existenta titlurilor ori valorilor ce sunt proprietatea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sau au fost primite în gaj, cauţiune ori depozit; b) sa ia parte la şedinţele consiliului de administraţie, putând cere să se treacă pe ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare; c) să constate depunerea garanţiei de către administratori; d) sa vegheze ca dispoziţiile legale şi actul constitutiv să fie respectate de administratori şi lichidatori. (4) Cenzorii vor aduce la cunoştinţa consiliului de administraţie neregulile în administraţie şi încălcările dispoziţiilor legale şi ale prezentului act constitutiv pe care le constata.  +  Articolul 22 (1) Cenzorii au drept de control asupra operaţiunilor F.N.G.C.I.M.M. - S.A., putând verifica la sediul central, la filialele şi unităţile teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A. orice acte, documente şi registre. (2) Cenzorii iau parte la şedinţele consiliului de administraţie fără drept de vot. (3) Este interzis cenzorilor sa comunice administratorilor în particular sau terţilor, în alte condiţii decât cele reglementate legal, date referitoare la operaţiunile F.N.G.C.I.M.M. - S.A., constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.  +  Articolul 23 (1) Cenzorii se întrunesc la sediul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. şi iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează A.N.I.M.M.C. (2) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum şi constatările făcute în exercitarea mandatului lor.  +  Articolul 24 (1) Cenzorii vor sesiza A.N.I.M.M.C. în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea F.N.G.C.I.M.M. - S.A., sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi ale prezentului act constitutiv. (2) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în materie.  +  Articolul 25 (1) Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi de A.N.I.M.M.C. pe o perioadă de 3 ani şi pot fi realeşi. (2) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în reglementările legale în vigoare. (3) În caz de deces, împiedicare fizica sau legală, încetare sau renunţare la mandat a unui cenzor, acesta va fi înlocuit de cenzorul supleant cel mai în vârsta. (4) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi numesc altă persoană în locul vacant, până la numirea unui cenzor de către A.N.I.M.M.C. (5) În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie va sesiza A.N.I.M.M.C., care va proceda la numirea altor cenzori. (6) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de către A.N.I.M.M.C.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 26F.N.G.C.I.M.M. - S.A. poate edita publicaţii necesare activităţii proprii.  +  Articolul 27Filialele şi celelalte unităţi teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A. îşi desfăşoară activitatea pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A., aprobat de consiliul de administraţie, a normelor metodologice şi a celorlalte acte interne date în aplicarea acestora.  +  Articolul 28Directorii unităţilor teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A. reprezintă F.N.G.C.I.M.M. - S.A. în faţa autorităţilor publice, precum şi în relaţiile cu persoane juridice şi fizice, în legătură cu activitatea unităţilor pe care le conduc, în limitele competentelor atribuite prin regulamentul de organizare şi funcţionare pe baza mandatului emis de preşedintele F.N.G.C.I.M.M. - S.A.  +  Articolul 29 (1) Personalul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. nu are dreptul de a folosi sau a dezvălui, nici în timpul activităţii, nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, devenite publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sau vreunui client al acesteia. (2) Prevederile de mai sus se aplică şi persoanelor care obţin informaţii de natura celor arătate din rapoarte ori alte documente ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A. (3) Orice membru al consiliului de administraţie al F.N.G.C.I.M.M. - S.A., precum şi toate persoanele care participa la activitatea acesteia sunt obligate sa păstreze secretul profesional. (4) Prevederile alin. (3) se aplică şi persoanelor care obţin din activitatea de control şi supraveghere sau din rapoarte ori documente ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A. informaţii privind activitatea acesteia.  +  Articolul 30 (1) Litigiile de orice fel apărute între F.N.G.C.I.M.M. - S.A. şi persoane fizice sau juridice române ori străine sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun. (2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre F.N.G.C.I.M.M. - S.A. şi persoane juridice române şi străine pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.  +  Articolul 31Prezentul act constitutiv poate fi modificat sau completat în condiţiile legii.-------