REGULAMENT din 1 august 2003de exercitare a pescuitului în raul Prut și în lacul de acumulare Stanca-Costesti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Notă
  Conținut de Acordul din 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.207 din 14 octombrie 2003, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 756 din 29 octombrie 2003.
  Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 29 octombrie 2003   +  Partea I Perioade, durate și zone de prohibitie a pescuitului  +  Articolul 1Pescuitul oricăror specii de pești, crustacee, moluste și al altor vietuitoare acvatice este prohibit după cum urmează:a) în raul Prut, în zonele inundate permanent sau temporar și în lacul de acumulare Stanca-Costesti, 60 de zile consecutive, în perioada 1 aprilie - 30 iunie;b) la gura de vărsare a raului Prut în Dunăre, pe o distanta de 500 m de ambele părți și pe cursul raului pe o distanta de 10 km de la confluenta, în perioada 1 martie - 1 iunie;c) în raul Prut, în fața garlelor, canalelor și privalelor de alimentare a baltilor și lacurilor, pe o distanta de 500 m de ambele părți ale gurilor de vărsare, precum și în interiorul acestora, în perioada 15 martie - 15 iunie;d) în raul Prut, în zona de 500 m în aval de baraj, în tot cursul anului.  +  Partea a II-a Protecția resurselor piscicole  +  Articolul 2(1) Părțile, la recomandarea Grupului mixt de lucru, pot institui zone de protecție piscicolă, care se delimiteaza pe teren prin semne distincte.(2) Zonele de protecție piscicolă pot fi:a) de protecție a reproducerii, ce reprezintă locuri predilecte pentru depunerea icrelor (pontelor) și dezvoltarea puietului;b) de protecție a diversitatii speciilor piscicole reunite într-un ecosistem acvatic;c) de protecție pentru iernarea peștelui.(3) În zonele de protecție piscicolă, pentru o anumită perioada pot fi limitate sau interzise:a) pescuitul anumitor specii de pești și al altor vietuitoare acvatice;b) lucrări care împiedica migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenta populatiilor piscicole, cum ar fi: ingustarea/bararea cursului apei, taierea și recoltarea vegetatiei, extragerea de namol, nisip și pietriș, colectarea ghetii;c) lucrări în zona malurilor, precum și taierea arborilor și arbustilor pe mal.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), activitățile prevăzute nu pot fi limitate sau interzise în următoarele situații:a) când activitățile se desfășoară în scopuri științifice sau de cercetare;b) din considerente de prevenire a inundațiilor.  +  Articolul 3(1) Părțile, la recomandările Grupului mixt de lucru, vor promova programe de redresare a populatiilor unor specii de pești valoroase sau periclitate, prin:a) identificarea, amenajarea și protecția zonelor de reproducere;b) înființarea de pepiniere pentru producerea puietului cu valoare economică și științifică;c) organizarea activității de monitorizare a populatiilor piscicole și stabilirea măsurilor de refacere a populatiilor periclitate.(2) În caz de necesitate, părțile pot lua măsuri pentru completarea resurselor piscicole prin repopulari.  +  Articolul 4(1) Părțile, la recomandările Grupului mixt de lucru, pot declara regiuni de crutare anumite zone ce vor fi constatate ca locuri favorabile pentru cantonarea, reproducerea și hranirea puietului și adulților speciilor de vietuitoare acvatice.(2) În apele declarate regiuni de crutare se interzic, pe toată perioada anului, pescuitul în scop comercial și recreativ/sportiv, precum și alte activități cum sunt: recoltarea vegetatiei, extragerea balastului, vanatul, creșterea animalelor, turismul.(3) Părțile, prin administratorii legali, au obligația sa marcheze perimetrele regiunilor de crutare și să asigure paza și controlul respectării prevederilor stabilite în alin. (2).  +  Articolul 5În scopul protecției resurselor piscicole, sunt supuse interdicției următoarele acțiuni și activități:a) mutarea, deteriorarea sau distrugerea semnelor indicatoare de reglementare a pescuitului;b) recoltarea stufului, papurii, rogozului și a altor plante acvatice, fără autorizarea proprietarului sau beneficiarului de folosință piscicolă;c) închiderea cu orice fel de materiale și unelte de pescuit a garlelor, canalelor, privalelor de legătură cu lacurile, baltile și terenurile inundabile, dacă prin aceasta se împiedica accesul sau se captureaza pestii care migrează în timpul viiturilor ori în perioada de reproducere, precum și scurgerea libera a apelor o dată cu resursele piscicole din ele;d) modificarea regimului de scurgere a apei, în scopul practicării pescuitului, fără acordul administratorului;e) distrugerea sau degradarea digurilor, barajelor și canalelor pescaresti, taluzurilor și malurilor inierbate, precum și distrugerea, degradarea sau micșorarea zonelor de protecție a apelor;f) așezarea uneltelor de pescuit fixe sau în deriva pe mai mult de două treimi din lățimea raului, garlelor sau canalelor;g) reducerea din culpa a debitelor de apa, dacă prin aceasta se periclitează existenta resurselor piscicole;h) folosirea, cu orice titlu, de navoade, voloace, setci, ave, prostovoale, vintire, taliene, precum și alte tipuri de unelte de pescuit comercial, de către persoane fizice sau juridice neautorizate, aruncarea sau depozitarea rumegusului, deșeurilor menajere și zootehnice și a oricăror materii și materiale, produse și substanțe poluante pe malul și în apele care fac obiectul acordului;i) pescuitul electric, pescuitul cu materiale explozive, cu substanțe toxice și narcotice de orice fel, pescuitul cu plase din fire monofilament și cu orice alte unelte intepatoare și agatatoare;j) pescuitul în scop comercial cu unelte din plasa cu mărimea laturii ochiurilor sub dimensiunile minime prevăzute în prezentul regulament.  +  Articolul 6Părțile, de comun acord, pe baza studiilor și a cercetărilor fundamentate științific, pot sa modifice perioadele, duratele și zonele de prohibitie din apele care fac obiectul acordului, la recomandarea Grupului mixt de lucru.  +  Partea a III-a Condițiile pentru exercitarea pescuitului în scop recreativ/sportiv  +  Articolul 7Pescuitul recreativ/sportiv este permis numai în cursul zilei, de la răsăritul până la apusul soarelui, cu respectarea următoarelor reguli:a) pescuitul în raul Prut, în lacul de acumulare Stanca-Costesti și în bazinele limitrofe se practica cu cel mult două undite sau doua lansete cu câte doua carlige fiecare;b) pescuitul recreativ/sportiv se practica numai de pe mal;c) în timpul iernii pescuitul în scop recreativ se poate efectua și pe gheața, cu excepția zonelor de protecție specială a iernarii peștelui;d) în timpul unei zile de pescuit se pot retine cel mult 5 kg de peste sau numai un singur exemplar dacă masa lui corporală depășește 5 kg.  +  Partea a IV-a Dimensiunile minime ale exemplarelor de pești și ale mărimii laturii ochiurilor de plasa  +  Articolul 8(1) Dimensiunile minime, în centimetri, ale exemplarelor de pești și ale altor vietuitoare acvatice care pot fi reținute la pescuit sunt următoarele:● Avat (Aspius aspius) 40● Babusca (Rutilus rutilus carpathorossicus) 15● Batca (Blicca bjoerkna) 15● Biban (Perca fluviatilis) 12● Caras (Carassius auratus) 15● Clean (Leuciscus cephalus) 28● Cosac (Abramis sp.) 25● Cosas (Ctenopharyngodon idella) 40● Crap (Cyprinus carpio) 35● Morunas (Vimba vimba carinata) 25● Mreana (Barbus barbus) 27● Novac (Aristichtys nobilis) 40● Oblete (Alburnus alburnus) 12● Platica (Abramis brama) 25● Rizeafca (Alosa caspia nordmann) 15● Rosioara (Scardinius erythrophthalmus) 15● Sanger (Hypophthalmichtys molitrix) 40● Scobar (Chondrostoma nasus) 25● Scrumbie de Dunăre (Alosa pontica) 22● Somn (Silurus glanis) 60● Salau (Stizostedion sp.) 40● Stiuca (Esox lucius) 40● Vaduvita (Leuciscus idus) 30● Raci 10● Scoici 8● Broaste 30 g/ex.(2) Lungimea peștelui stabilită pentru pescuit este determinata prin măsurarea distantei de la vârful botului până la baza inotatoarei caudale.(3) Speciile de pești care nu sunt prevăzute la alin. (1) sunt libere la pescuit, la orice dimensiune.(4) Puietul și exemplarele de pești capturate sub dimensiunile minime prevăzute la alin. (1) vor fi deversate în mod obligatoriu în apa, în stare vie.(5) Se interzic achiziționarea, procesarea și depozitarea exemplarelor de pești ale căror dimensiuni comerciale sunt mai mici decât cele prevăzute la alin. (1).(6) La pescuitul în scop comercial se admite existenta peștelui cu lungimea sub dimensiunile stabilite la alin. (1), în proporție de până la 10% din numărul total de peste pescuit.(7) Se interzice pescuitul sturionilor. Exemplarele prinse ale acestor specii vor fi deversate în mod obligatoriu în apa, în stare vie.  +  Articolul 9La pescuitul în scop comercial nu se admit unelte de pescuit stationar cu mărimea laturii ochiului de plasa mai mica de 55 mm, iar la navod, aripile de minimum 50 mm și matita de minimum 30 mm.  +  Partea a V-a Diverse  +  Articolul 10(1) Popularea sau aclimatizarea de specii ori de hibrizi noi pentru fauna acvatica este permisă numai cu acordul părților, la recomandarea Grupului mixt de lucru.(2) Acțiunile de populare cu material biologic se efectuează în prezenta reprezentanților părților.  +  Articolul 11(1) În funcție de rezultatele cercetărilor și de evoluția mărimii stocurilor populatiilor piscicole, părțile pot sa modifice și sa completeze prevederile referitoare la dimensiunile minime ale pestilor și ale mărimii laturii ochiului de plasa ale uneltelor de pescuit și sa stabilească tipul și numărul de unelte de pescuit pe care poate să le utilizeze o persoană autorizata pentru exercitarea pescuitului în scop comercial.(2) Pescuitul în scopuri științifice și de control se efectuează în orice perioada a anului, inclusiv în perioadele de prohibitie, în orice loc, cu orice metode și unelte de pescuit, atât pe timpul zilei, cat și pe timpul nopții, în baza unei autorizații emise de autoritatea publică centrala a fiecăreia dintre părți, care se ocupa de pescuit și acvacultura.  +  Articolul 12(1) În cazul nerespectării prevederilor prezentului regulament, se va aplica legislația în domeniu, în vigoare în statele părților.(2) Prezentul regulament constituie anexa la Acordul încheiat între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în raul Prut și în lacul de acumulare Stanca Costesti și face parte integrantă din acesta.(3) Prezentul regulament poate fi modificat sau completat, la inițiativa uneia dintre părți, în baza consimțământului reciproc al acestora.Semnat la Stanca la 1 august 2003, în doua exemplare originale.
  Pentru Guvernul României,
  Ilie Sarbu,
  ministrul agriculturii,
  pădurilor, apelor și mediului
  Pentru Guvernul Republicii Moldova,
  Gheorghe Ducă,
  ministrul ecologiei,
  construcțiilor și dezvoltării
  -----