ACORD din 1 august 2003între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în Raul Prut și în lacul de acumulare Stanca-Costesti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 29 octombrie 2003  Notă
  Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.207 din 14 octombrie 2003, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 756 din 29 octombrie 2003.
  Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, denumite în continuare părți,luând în considerare importanța problemelor protecției mediului și utilizării rationale a resurselor piscicole și necesității obținerii unor rezultate concrete în acest domeniu,acordând o atenție deosebită problemelor utilizării rationale a resurselor naturale, în mod deosebit a resurselor piscicole și reglementării pescuitului în raul Prut și dorind să contribuie prin aceasta colaborare la obținerea unor rezultate practice în acest domeniu,recunoscând responsabilitatea asigurării unei securitati ecologice pentru cetățenii statelor lor, precum și necesitatea respectării dreptului omului la un mediu sanatos și, totodată, a dezvoltării cooperării de lungă durata în acest domeniu și soluționarea problemelor ce reprezintă un interes reciproc,analizând experienta internationala acumulată în domeniul protecției mediului și utilizării rationale a resurselor naturale,respectând legislația fiecăreia dintre cele doua state și normele stabilite de dreptul internațional,având în vedere prevederile convențiilor și acordurilor internaționale în domeniul protecției mediului și resurselor naturale, la care România și Republica Moldova sunt părți,au convenit următoarele:  +  Articolul 1Părțile vor dezvolta și vor întări cooperarea reciproc avantajoasă și echitabila în domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în raul Prut și în lacul de acumulare Stanca-Costesti, bazându-se pe scopurile și principiile dezvoltării durabile.  +  Articolul 2Principalele domenii de cooperare ale părților vor fi:1. gestionarea și exploatarea durabila a resurselor piscicole în raul Prut și în lacul de acumulare Stanca-Costesti;2. dezvoltarea acvaculturii;3. cooperarea în domeniul cercetării științifice privind resursele piscicole.  +  Articolul 3Părțile vor întreprinde, în comun, următoarele acțiuni:1. efectuarea pescuitului în scop științific, în vederea evaluării stării resurselor piscicole;2. stabilirea anuală a capturilor totale admisibile la pescuit, pentru fiecare parte;3. stabilirea perioadei de prohibitie a pescuitului, cu excepția pescuitului în scop științific, pentru protejarea reproducerii naturale a resurselor piscicole;4. aplicarea unor măsuri ameliorativ-piscicole:– pescuitul speciilor de pești care ar putea produce dezechilibre în cadrul populatiilor piscicole locale;– popularea lacului de acumulare Stanca-Costesti cu specii de pești, în structura și cantități care vor fi stabilite de părți;– menținerea constanta, pe cat posibil, a nivelului apei în lacul de acumulare Stanca-Costesti sau în aval de acesta, în funcție de situația hidrologica și de posibilitățile tehnice de regularizare a debitelor, pentru asigurarea condițiilor de reproducere naturala a peștelui;– asigurarea controlului permanent asupra desfășurării reproducerii naturale a peștelui.Părțile, de comun acord, pot întreprinde și alte măsuri ameliorativ-piscicole.  +  Articolul 4Cooperarea părților se va realiza în următoarele forme:1. schimb reciproc de informații privind acte legislative, reglementări și norme tehnice în domeniul resurselor piscicole și reglementarea pescuitului;2. elaborarea și aplicarea de programe comune de colaborare pentru protecția și exploatarea resurselor piscicole din raul Prut și în lacul de acumulare Stanca-Costesti;3. schimb reciproc de informații privind combaterea braconajului, privind utilizarea uneltelor, dispozitivelor și metodelor interzise și pentru prevenirea situațiilor care pot conduce la mortalitatea resurselor piscicole;4. Organizarea, în comun, de seminarii și alte manifestări științifice privind managementul și protecția resurselor piscicole.  +  Articolul 5Pescuitul în raul Prut și în lacul de acumulare Stanca-Costesti se face în conformitate cu prevederile Regulamentului de exercitare a pescuitului în raul Prut și în lacul de acumulare Stanca-Costesti, anexa la prezentul acord.  +  Articolul 6Pentru protecția și refacerea resurselor piscicole, părțile, de comun acord, pe baza studiilor și cercetărilor fundamentate științific, pot stabili perioade de interzicere a pescuitului în scop comercial în raul Prut și în lacul de acumulare Stanca-Costesti.În sensul prezentului acord, prin pescuit în scop comercial se înțelege capturarea peștelui și a altor vietuitoare acvatice de către persoane autorizate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, în fiecare dintre statele părților, prin metode și cu unelte de pescuit precizate în Regulamentul de exercitare a pescuitului în raul Prut și în lacul de acumulare Stanca-Costesti și având drept scop comercializarea.Perioadele de interzicere a pescuitului comercial vor fi stabilite prin protocoale încheiate între autoritățile publice de specialitate ale părților.  +  Articolul 71. Pentru a se asigura o aplicare eficienta a prevederilor acestui acord, părțile vor constitui un grup mixt de lucru.2. Grupul mixt de lucru va examina problemele care fac obiectul prezentului acord și va propune măsuri pentru protecția resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în raul Prut și în lacul de acumulare Stanca-Costesti.3. Grupul mixt de lucru se va intalni cel puțin o dată pe an și ori de câte ori părțile, de comun acord, vor considera necesar. Intalnirile Grupului mixt de lucru privind problemele de interes reciproc se vor desfășura, alternativ, pe teritoriul statului fiecăreia dintre părți, dacă nu va fi stabilit un alt mod.4. Grupul mixt de lucru își stabilește singur modul de lucru. În caz de necesitate, Grupul mixt de lucru are dreptul de a constitui grupe de experți și de a organiza intalniri ale acestora pentru examinarea diferitelor probleme.5. În cadrul lucrărilor Grupului mixt de lucru, hotărârile se adoptă prin acordul părților și sunt menționate în procesele-verbale care se vor încheia cu aceasta ocazie.  +  Articolul 8Părțile își vor stabili autoritățile responsabile pentru aplicarea prevederilor prezentului acord și se vor informa reciproc, în termen de doua luni de la intrarea în vigoare a acestuia.  +  Articolul 9Fiecare parte va suporta cheltuielile legate de participarea reprezentanților săi la intalnirile Grupului mixt de lucru și la reuniunile grupurilor de experți organizate de acesta, dacă părțile nu convin altfel.  +  Articolul 10Orice diferende care ar putea aparea între părți în legătură cu aplicarea și interpretarea prevederilor prezentului acord vor fi soluționate pe cale amiabila, prin consultări și negocieri între părți.  +  Articolul 11Prezentul acord intră în vigoare la data ultimei notificări, prin care părțile se informează reciproc, pe cale diplomatică, asupra îndeplinirii procedurilor legale naționale necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.Acordul poate fi modificat sau completat prin acordul scris al părților. Intrarea în vigoare a modificărilor se va face în conformitate cu prevederile primului alineat al prezentului articol.Acest acord este încheiat pentru o perioadă de 5 ani și se prelungește în mod automat pentru noi perioade de câte 5 ani, dacă nici una dintre părți nu notifica în scris celeilalte părți intenția sa de a-l denunta, cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate a acestuia.Semnat la Stanca la 1 august 2003, în doua exemplare originale.
  Pentru Guvernul României,
  Ilie Sarbu,
  ministrul agriculturii,
  pădurilor, apelor și mediului
  Pentru Guvernul Republicii Moldova,
  Gheorghe Ducă,
  ministrul ecologiei,
  construcțiilor și dezvoltării
   +  ANEXĂla acordREGULAMENTde exercitare a pescuitului în râul Prut și în lacul de acumulare Stanca-Costești