ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 118 din 24 octombrie 2003privind măsuri pentru reglementarea unor obligaţii bugetare ale Societăţii Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanta
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 28 octombrie 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Creanţele bugetare reprezentând taxa pe valoarea adăugată, accize, contribuţia la Fondul special al drumurilor publice, precum şi majorările de întârziere, dobânzile, penalităţile şi penalităţile de întârziere, datorate şi neachitate de către Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanta la data de 30 septembrie 2003, urmează regimul juridic prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 2 (1) În termen de cel mult 40 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanta, la solicitarea Ministerului Finanţelor Publice, poate decide cu privire la emiterea de obligaţiuni care să fie subscrise şi vărsate de stat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Hotărârile pentru emiterea obligaţiunilor se adoptă de organele statutare ale Societăţii Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanta, în regim de drept comun. Hotărârile prin care se adoptă măsura emiterii de obligaţiuni se comunică Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile de la data adoptării.  +  Articolul 3 (1) Valoarea emisiunii de obligaţiuni este egala cu valoarea obligaţiilor datorate bugetului de stat, prevăzute la art. 1. (2) Obligaţiunile se emit cu data de 30 septembrie 2003, data de la care se datorează dobânzi, denominate în euro, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionala a României pentru data de 30 septembrie 2003. (3) Obligaţiunile vor fi nominative, dematerializate, transferabile, cu o valoare nominală de 25 euro, purtătoare de dobânda egala cu EURIBOR pentru 12 luni plus 1,5% pe an. În cazul în care rata anuală a profitului realizată de către emitent în anul anterior este de peste 10%, dobânda va fi EURIBOR pentru 12 luni plus 2% pe an, pentru anul curent. Dobânzile sunt plătibile anual. (4) Scadenta obligaţiunilor va fi de maximum 20 de ani şi se va stabili prin convenţia de emisiune, conform mandatului acordat Ministerului Finanţelor Publice de către Guvern. (5) Emiterea obligaţiunilor se face în baza unei convenţii de emisiune încheiate de emitent şi statul român prin Ministerul Finanţelor Publice, fără oferta publică, care va cuprinde caracteristicile tehnice ale emisiunii, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Emisiunea de obligaţiuni nu este supusă aprobării de către Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare. (6) Convenţia de emisiune se încheie în termen de 20 de zile de la data adoptării hotărârii organului statutar al Societăţii Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanta.  +  Articolul 4 (1) În termen de 5 zile de la data încheierii convenţiei de emisiune, statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, subscrie obligaţiunile emise conform art. 3. Plata acestora se face prin anularea obligaţiilor bugetare prevăzute la art. 1. (2) Se scutesc de la plata dobânzile şi penalităţile de orice fel aferente obligaţiilor bugetare prevăzute la art. 1, pe perioada de la data de 30 septembrie 2003 şi până la data plăţii prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 5Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanta va putea opta pentru răscumpărarea obligaţiunilor înainte de scadenta, caz în care va plati dobânda acumulată până la data răscumpărării.  +  Articolul 6 (1) Dobânzile, sumele rezultate din transferul obligaţiunilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi cele aferente răscumpărării acestora sunt supuse regimului juridic al creanţelor bugetare. (2) Sumele prevăzute la alin. (1), care se cuvin statului, se vărsa la bugetul de stat.  +  Articolul 7Obligaţiunile nerascumparate în condiţiile art. 5 sunt convertibile în acţiuni la data scadentei, la opţiunea emitentului, prin emiterea unui număr de acţiuni rezultat prin împărţirea valorii nominale a obligaţiunilor, exprimată în lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionala a României pentru data scadentei, la valoarea nominală a acţiunii.  +  Articolul 8 (1) Evidenta obligaţiunilor emise potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă se tine de către un registru independent privat, pe costul emitentului. (2) Ulterior emiterii, prin hotărâre a Guvernului se poate aproba înregistrarea obligaţiunilor la Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare şi tranzacţionarea acestora pe pieţele reglementate, în condiţiile regulamentului aprobat în acest scop de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare.  +  Articolul 9Investitorul care deţine pachetul majoritar de acţiuni al Societăţii Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanta are drept de preferinta la cumpărarea acţiunilor rezultate din conversia prevăzută la art. 7. Dreptul de preferinta se poate exercita pentru întregul pachet de acţiuni rezultat din conversie sau pentru părţi din acesta.  +  Articolul 10Obligatarii, precum şi obligatarii beneficiari ai conversiei în acţiuni şi/sau succesorii lor în drepturi nu se vor putea opune modificărilor aduse actelor constitutive ale Societăţii Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanta care sunt făcute în temeiul prevederilor contractului de privatizare.  +  Articolul 11Operaţiunile desfăşurate în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv în vederea înregistrării conversiei la organele competente, sunt scutite de la plata oricăror taxe, tarife sau comisioane.  +  Articolul 12 (1) Pe perioada în care statul deţine obligaţiuni emise în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice instituie supraveghere fiscală permanenta la Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanta. În acest scop, un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice participa în calitate de observator la şedinţele consiliului de administraţie al societăţii comerciale. (2) Reprezentantul prevăzut la alin. (1) poate solicita conducerii executive a societăţii comerciale rapoarte periodice privind modul de gestionare a patrimoniului Societăţii Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanta şi situaţia financiară a acesteia.  +  Articolul 13Prezenta ordonanţă de urgenţă se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuBucureşti, 24 octombrie 2003.Nr. 118.-------