HOTĂRÂRE nr. 1.222 din 14 octombrie 2003privind trecerea unui teren aflat în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Brăila" din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Brăila şi trecerea sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brăila a Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Brăila"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 28 octombrie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea unui teren, situat în municipiul Brăila, din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Brăila şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Brăila", identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brăila a Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Brăila".  +  Articolul 3Se aprobă trecerea tuturor bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi se afla în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Brăila" în proprietatea publică a municipiului Brăila şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Brăila".  +  Articolul 4În Zona Libera Brăila se menţine regimul de zona libera prevăzut de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţieişi internelor,Toma Zaharia,secretar de statp. Ministrul delegat pentruadministraţia publică,Ilie Ştefan,secretar de statMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Miron Tudor MitreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 14 octombrie 2003.Nr. 1.222.  +  AnexăDATELE DE IDENTIFICAREa terenului care trece din proprietatea publică astatului în proprietatea publică a municipiului Brăilaşi în administrarea Regiei Autonome"Administraţia Zonei Libere Brăila"
    Adresa terenului care se transmitePersoana juridică de la care se transmite terenulPersoana juridică la care se transmite terenulCaracteristicile tehnice ale terenului care se transmite
    Intravilanul municipiului Brăila, judeţul BrăilaStatul românMunicipiul Brăila, în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Brăila"- Perimetrul I în suprafaţă de 67,8 ha; nr. MFP - 40378; cod de clasificare - 8.22.01
    - Perimetrul II în suprafaţă de 34,3 ha; nr. MFP - 40392; cod de clasificare - 8.29.06
    - Perimetrul III în suprafaţă de 8,3 ha; nr. MFP - 40393; cod de clasificare - 8.29.06 Suprafaţa totală = 110,4 ha
  ------------