HOTĂRÎRE Nr. 219 din 18 mai 1994pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind continuarea colaborării la construirea Combinatului Minier de Imbogatire a Minereurilor Acide de la Krivoi Rog
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 144 din 7 iunie 1994    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Protocolul dintre Guvernul României şi Guvernului Ucrainei privind continuarea colaborării la construirea Combinatului Minier de Imbogatire a Minereurilor Acide de la Krivoi Rog, semnat la 5 mai 1994. p. PRIM - MINISTRUDAN MIRCEA POPESCU,ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei socialeContrasemnează:-----------------p. Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Victor Dumitrache,secretar de statp. Ministrul industriilor,Alexandru Stanescu,secretar de statp. Ministrul comerţului,Mihai Berinde,secretar de statp. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Dan Mogos,secretar de statMinistru de stat,ministrul afacerilor externe,Teodor Viorel Melescanu  +  PROTOCOLîntre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind continuarea colaborării la construirea Combinatului Minier de Imbogatire a Minereurilor Acide de la Krivoi Rog Guvernul României şi Guvernul Ucrainei, denumite în continuare părţi contractante, în scopul continuării colaborării la construirea Combinatului Minier de Imbogatire a Minereurilor Acide de la Krivoi Rog (denumit în continuare Combinatul Krivoi Rog), reglementată prin: - Convenţia dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice privind colaborarea în construirea pe teritoriul U.R.S.S. a Combinatului Minier de Imbogatire a Minereurilor Acide cu Conţinut de Fier de la Krivoi Rog, semnată la 29 decembrie 1986, denumita în continuare Convenţia privind colaborarea; - Convenţia dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste cu privire la condiţiile de amplasare şi de activitate pe teritoriul U.R.S.S. a organizaţiilor de antrepriza din R.S.R. pentru construirea obiectelor Combinatului Minier de Imbogatire a Minereurilor Acide cu Conţinut de Fier de la Krivoi Rog, semnată la 29 decembrie 1986, denumita în continuare Convenţia privind condiţiile de amplasare şi activitate; - Protocolul la Convenţia dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind colaborarea în construirea pe teritoriul U.R.S.S. a Combinatului Minier de Imbogatire a Minereurilor Acide cu Conţinut de Fier de la Krivoi Rog, semnat la 29 decembrie 1986, numit în continuare Protocolul la convenţie, au convenit următoarele:  +  Articolul 1Guvernul Ucrainei se declara succesor la obligaţiile şi drepturile fostei U.R.S.S. privind construirea obiectelor Combinatului Minier de Imbogatire a Minereurilor Acide cu Conţinut de Fier de la Krivoi Rog, inclusiv a locuinţelor şi obiectivelor social-culturale prevăzute în documentele sus-menţionate, semnate la 29 decembrie 1986, cu precizările şi modificările conform prezentului protocol. Din însărcinarea Guvernului Ucrainei, organizaţia imputernicita pentru îndeplinirea prevederilor prezentului protocol este Ministerul Industriei din Ucraina.  +  Articolul 2Guvernul României având în vedere conţinutul art. 1 din prezentul protocol, confirma drepturile şi obligaţiile sale Guvernului Ucrainei, privind construirea obiectelor Combinatului Minier de Imbogatire a Minereurilor Acide cu Conţinut de Fier de la Krivoi Rog, inclusiv a locuinţelor şi obiectivelor social-culturale prevăzute în documentele sus-menţionate, semnate la 29 decembrie 1986, cu precizările conform prezentului protocol. Din însărcinarea Guvernului României, pentru urmărirea îndeplinirii prevederilor prezentului protocol, se împuterniceşte Ministerul Comerţului din România.  +  Articolul 3Referitor la utilajele livrate de către partea română întreprinderilor metalurgice ale fostului Minister al Siderurgiei al U.R.S.S.: - Guvernul Ucrainei îşi asuma obligaţia de a plati utilajele livrate întreprinderilor metalurgice din Ucraina; - Guvernul Ucrainei împreună cu Guvernul României vor soluţiona cu Guvernul Federaţiei Ruse problema compensării valorii utilajelor livrate de România unor întreprinderi metalurgice ale fostului Minister al Siderurgiei al U.R.S.S., aflate în afară frontierelor Ucrainei. În cazul nesolutionarii acestei probleme, Guvernul Ucrainei şi Guvernul României vor reveni ulterior la examinarea acesteia pentru rezolvarea ei.  +  Articolul 4Partea română asigura, în continuare, executarea lucrărilor de construcţii-montaj, livrarea de utilaje şi materiale care intră în cota de participare a României, conform anexei *) la prezentul protocol, în volumele şi la termenele care asigura punerea în funcţiune a capacităţilor primului complex de pornire în anul 1995, avîndu-se în vedere finalizarea construcţiei Combinatului Krivoi Rog în anul 1996. Beneficiarul general va asigura finalizarea lucrărilor privind punerea în funcţiune a Combinatului Krivoi Rog de către alţi participanţi la construcţie, la termenele stabilite prin graficul complex convenit privind construcţia, care constituie anexa la contractele de antrepriza, şi, de asemenea, a obligaţiilor sale proprii care decurg din Convenţia privind colaborarea, Convenţia privind condiţiile de amplasare şi activitate, ţinând seama de prezentul protocol.  +  Articolul 55.1. La realizarea obligaţiilor reciproce privind construirea obiectelor Combinatului Krivoi Rog, îndeplinirea funcţiilor se atribuie: Din partea Ucrainei: - Beneficiarul general - Ministerul Industriilor. Soluţionarea operativă a tuturor problemelor beneficiarului general o îndeplineşte Concernul "UKRRUDPROM"; funcţia de beneficiar general pe şantier o îndeplineşte Direcţia de construcţii a Combinatului Krivoi Rog; - Antreprenorul general - Corporatia de Stat pentru Construcţii din Ucraina "UKRSTROI". Soluţionarea operativă a tuturor problemelor antreprenorului general o îndeplineşte Asociaţia KRIVBASSTROI"; - Proiectant general - Institutul "KRIVBASPROIEKT", iar partea tehnologică - Institutul "MEHANOBRCERMET". Din partea României: - Antreprenorul - Societăţile comerciale "Arcom" - S.A., "Arcif" - S.A. şi "Uzinexportimport" - S.A. Funcţia de antreprenor pe şantier o îndeplinesc filialele "Arcom - Krivoi Rog", "Arcif - Krivoi Rog" şi Uzinexportimport - Krivoi Rog". Soluţionarea operativă a tuturor problemelor pe şantier o realizează Direcţia Antreprenorului Roman. Coordonarea activităţii antreprenorului în România se realizează de către Ministerul Industriilor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului; - Proiectantul general - Societatea Comercială "Ipromet"- S.A. Preluarea paletelor din Ucraina, în contul rambursarii datoriei se efectuează de către Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galaţi. 5.2. Obligaţiile părţilor contractante, funcţiile de beneficiar general, antreprenor general şi antreprenor, prevăzute la art. 3 şi 4 din Convenţia privind colaborarea şi din Convenţia privind condiţiile de amplasare şi activitate, semnate la 29 decembrie 1986, rămân nemodificate, cu excepţia prevederii privind livrarea de carburanţi, lubrifianţi şi materiale locale de construcţii. Livrarea de carburanţi şi lubrifianţi se asigura de antreprenor pe seama valorii de deviz a obiectelor şi în contul cotei sale de participare la construirea Combinatului Krivoi Rog. Beneficiarul general, începând cu data de 1 aprilie 1993, asigura livrarea materialelor locale de construcţii: pietriş, nisip, cuartit, savuri, var, argila pe seama valorii de deviz a fiecărui obiect şi în contul cotei sale de participare la construirea Combinatului Krivoi Rog, cu deducerea ulterioară a valorii materialelor locale de construcţii din valoarea totală a obiectului. În cazul achiziţionării materialelor locale de construcţii de către antreprenor cu mijloacele sale, aceste cheltuieli se includ în cota sa de participare la construirea Combinatului Krivoi Rog. Cheltuielile de delegare ale societăţilor comerciale "Arcom" - S.A., "Arcif"- S.A. şi "Uzinexportimport" - S.A. se compensează de către beneficiarul general, la preţurile în vigoare începând cu 1 ianuarie 1993, în proporţie de 40% din suma calculată. Restul de 60% se include în cota de participare a antreprenorului la construirea Combinatului Krivoi Rog, la preţurile anului 1984. În obligaţiile antreprenorului intra şi lucrările de decopertare a cernoziomului de pe parcelele convenite cu beneficiarul general. În obligaţiile beneficiarului general intra livrarea unor tipuri de utilaje şi materiale prevăzute în proiect, în conformitate cu listele separatoare convenite de ambele părţi. 5.3. În afară de aceasta, în obligaţiile antreprenorului intra: - întocmirea documentelor de transport, recepţia, prezentarea la controlul vamal, descărcarea şi păstrarea incarcaturilor care sosesc pentru construirea obiectelor; - întocmirea documentelor de transport, ambalarea, marcarea, prezentarea la controlul vamal, încărcarea şi ancorarea incarcaturilor la expedierea lor de către antreprenor din Ucraina sau în traficul intern de transport pe teritoriul Ucrainei; - evidenta bunurilor patrimoniale importate temporar pe şantierul Combinatului Krivoi Rog, întocmirea formalităţilor vamale corespunzătoare, convenirea termenelor de returnare a acestora din Ucraina şi, de asemenea, folosirea bunurilor menţionate până la expirarea termenelor stabilite în conformitate cu cerinţele legislaţiei vamale; - asigurarea folosirii mărfurilor importate pentru şantierul Combinatului Krivoi Rog, cărora le-au fost acordate facilităţi vamale, cu respectarea scopului pentru care aceste facilităţi au fost acordate. Controlul folosirii acestor mărfuri se realizează de către beneficiarul general. Notă *) Anexa, cuprinzând lista utilajelor şi materialelor necesare executării lucrărilor la Combinatul Krivoi Rog, va suporta modificările convenite de părţi până la finalizarea construcţiei acestuia.  +  Articolul 6În scopul creării de condiţii avantajoase la construirea obiectelor Combinatului Krivoi Rog, partea ucraineana va asigura: 6.1. Prin Cabinetul de Miniştri al Ucrainei: - introducerea în Ucraina, fără taxe vamale, a incarcaturilor, mărfurilor şi documentaţiei antreprenorului, care se folosesc integral sau parţial la executarea lucrărilor de construire a obiectelor Combinatului Krivoi Rog, şi, de asemenea, introducerea, fără taxe vamale, a produselor industriale, mărfurilor alimentare, produselor din tutun, băuturilor alcoolice, medicamentelor şi obiectelor de igiena, pe baza cotelor convenite pentru necesarul personal al salariaţilor antreprenorului; - scoaterea din Ucraina, fără taxe vamale, a incarcaturilor, mărfurilor şi documentaţiei proprietate a antreprenorului, după ce nu mai este necesară folosirea acestora la construirea obiectelor Combinatului Krivoi Rog; - scutirea antreprenorului şi a beneficiarului general de plată spezelor legate de întocmirea formalităţilor vamale pentru mărfurile importate şi exportate, destinate construirii obiectelor Combinatului Krivoi Rog, inclusiv importul şi exportul temporar de bunuri patrimoniale ale antreprenorului, care să asigure îndeplinirea funcţiilor sale privind executarea lucrărilor de construcţii-montaj. În cazul în care apar speze şi taxe neconvenite prin prezentul protocol, legate de activitatea antreprenorului pentru construirea obiectelor Combinatului Krivoi Rog, beneficiarul general compensează aceste cheltuieli dacă nu exista posibilitatea soluţionării lor pe alta cale. 6.2. Prin Ministerul Transporturilor din Ucraina, în baza înţelegerilor cu organele competente din România: - transportul incarcaturilor antreprenorului de la frontiera de stat a Ucrainei până la şantier; - punerea la dispoziţie, pe baza comenzilor antreprenorului, a materialului rulant şi a conteinerelor pentru transportarea incarcaturilor acestuia de la frontiera de stat a Ucrainei până la şantier; - sprijin în procurarea biletelor de călătorie pentru personalul antreprenorului, pe calea ferată, de la frontiera de stat a Ucrainei până la şantier şi retur, la tarifele în vigoare pentru cetăţenii Ucrainei; - transportul de călători şi de mărfuri de la aeroporturile şi porturile maritime din Ucraina, cele mai apropiate de locul construcţiei până la aeroporturile şi porturile maritime din România, la tarifele şi în moneda utilizate în perioada de decontare între întreprinderile Ucrainei aflate pe teritoriul acesteia; - transportul de călători şi de mărfuri pe liniile interne feroviare, auto, maritime, aeriene, fluviale la tarifele şi în moneda utilizate în perioada de decontare între întreprinderile Ucrainei aflate pe teritoriul acesteia; - eliberarea permiselor necesare pentru transportul de mărfuri, inclusiv agabaritice, cu mijloace de transport auto ale antreprenorului; - transbordarea mărfurilor în porturile maritime din Ucraina. 6.3. Efectuarea de către beneficiarul general - Direcţia de construcţii a Combinatului Krivoi Rog - a tuturor decontărilor cu organizaţiile ucrainene de transport pentru transportarea incarcaturilor antreprenorului cu toate tipurile de transport, indiferent de apartenenţa acestuia, la tarifele şi în moneda aplicate în perioada de decontare între întreprinderile Ucrainei aflate pe teritoriul acesteia. Plata transportului de mărfuri ale antreprenorului pe căile ferate de pe teritoriul tranzitat se efectuează, de asemenea, de către beneficiarul general - Direcţia de construcţii a Combinatului Krivoi Rog, cu includerea acesteia în cota sa de participare la construirea combinatului. În anumite cazuri, pe baza înţelegerii reciproce a părţilor, plata se poate face de către antreprenor, cu includerea acesteia în cota sa de participare. 6.4. Prin întreprinderile comerciale locale din regiunea Kirovograd - vânzarea unor produce alimentare şi industriale. 6.5. Prin Ministerul Ocrotirii Sănătăţii din Ucraina - asistenţa medicală pentru personalul antreprenorului, în condiţiile Convenţiei privind condiţiile de amplasare şi activitate semnată la 29 decembrie 1986. 6.6. Prin Ministerul Telecomunicatiilor din Ucraina - asigurarea construcţiei obiectelor Combinatului Krivoi Rog cu legături telefonice, telegrafice şi poştale, precum şi punerea la dispoziţia personalului antreprenorului de tiparituri şi publicaţii naţionale şi ucrainene, în condiţiile Convenţiei privind condiţiile de amplasare şi activitate, semnată la 29 decembrie 1986. 6.7. Cu sprijinul beneficiarului general - încheierea de contracte economice directe cu orice întreprindere şi organizaţie din Ucraina pentru executarea de lucrări, prestarea de servicii, livrarea de materiale şi utilaje, cu decontarea în moneda utilizata în perioada de decontare între întreprinderile Ucrainei aflate pe teritoriul acesteia. 6.8. Personalul antreprenorului este scutit de toate tipurile de speze şi taxe la acordarea vizelor de serviciu pentru intrarea în şi ieşirea din teritoriul Ucrainei.  +  Articolul 77.1. În contul compensării cheltuielilor părţii române, în volum total de 774,6 milioane ruble transferabile, reprezentind cota sa de participare la construirea obiectelor Combinatului Krivoi Rog şi valoare utilajelor livrate întreprinderilor metalurgice ale fostului Minister al Siderurgiei al U.R.S.S. (anexa la prezentul protocol), cu luarea în considerare a dobinzilor pentru creditul acordat, urmează a se livra o cantitate totală de 30.945 mii tone minereu de fier - pelete, cu conţinut de 60,29% fier şi bazicitate de 0,35, din care: - 26.782 mii tone pelete se vor livra de către partea ucraineana cu condiţia executării de către partea română a volumelor de lucrări la construirea obiectelor Combinatului Krivoi Rog (conform anexei), în care se includ 1.471 mii tone pelete pentru utilajele în valoare de 36,6 milioane ruble transferabile livrate altor întreprinderi din Ucraina. Compensarea de către partea ucraineana a cheltuielilor părţii române se va realiza indiferent de îndeplinirea obligaţiilor de către ceilalţi participanţi la construirea Combinatului Krivoi Rog; - 4.163 mii tone pelete pentru utilajele, în valoare de 104,2 milioane ruble transferabile livrate întreprinderilor din fost U.R.S.S., amplasate în afară graniţelor Ucrainei, în conformitate cu prevederile art. 3 al prezentului protocol. Cantitatea definitivă de pelete ce urmează a fi livrata de Ucraina în contul rambursarii datoriei sale va fi precizată în decurs de 6 luni de la darea în exploatare a Combinatului Krivoi Rog, proporţional cu valoarea volumelor de lucrări executate efectiv şi a utilajelor livrate, confirmată de către beneficiarul general şi antreprenor. În acest sens, în calcule se vor folosi următorii coeficienţi: - 1 rubla sovietica este egala cu 1,5 ruble transferabile, pentru utilaje şi construcţii metalice stabilite prin contractul de antrepriza; - 1 rubla sovietica este egala cu 1,36 ruble transferabile, pentru lucrări de construcţii-montaj şi alte cheltuieli. 7.2. Partea ucraineana, în contul rambursarii datoriei sale, va asigura livrarea în avans către partea română a unui volum de 7,5 milioane tone pelete în anii 1994-1996, din care în anul 1994 până la 2 milioane tone, însă nu mai puţin de 1,5 milioane tone. Volumele rămase vor fi livrate în anii 1995-1996 în cote egale. În cazul în care în anul 1994 nu se asigura un volum de livrări de până la 2 milioane tone, cantitatea de pelete nelivrata se reesaloneaza în anii 1995-1996 în cote suplimentare egale. Livrarea de pelete în avans se va face potrivit cantităţii anuale convenite prin prezentul protocol şi la termenele prevăzute în contract, ceea ce va asigura posibilităţi de finanţare şi de îndeplinire a programului de lucrări al antreprenorului. În anii următori livrarea de pelete se va efectua în cote egale, în decurs de 10 ani sau într-o perioadă mai scurta, pe bază de înţelegere reciprocă a părţilor. 7.3. Livrarea paletelor în contul rambursarii datoriei se efectuează în condiţiile franco-frontiera Ucrainei (oraşul Reni şi oraşul Ismail, la înţelegerea părţilor, cu luarea în considerare a celor mai avantajoase condiţii la încheierea contractelor anuale pentru livrarea paletelor). Livrarea paletelor în anii 1994-1995 se va face cu folosirea la maximum a transportului naval.  +  Articolul 8Partea română, prin antreprenor, va asigura în contul cotei sale de participare, conform valorii de deviz convenite, livrarea în primul an de exploatare a combinatului Krivoi Rog, de piese de schimb pentru utilajele livrate din România, pe baza listei prezentate de beneficiar şi convenită cu antreprenorul. În continuare, partea română se obliga să livreze piese de schimb pentru utilajele de fabricaţie românească, pe bază de contracte comerciale anuale, cu decontarea în valută convertibilă sau, pe bază de înţelegere reciprocă, prin alte forme de decontare.  +  Articolul 9Beneficiarul general şi antreprenorul, pe bază de înţelegere reciprocă şi în limitele cotei de participare a părţii române (774.6 milioane ruble transferabile pot aduce modificări în lista obiectelor ce se executa de organizaţiile române pentru construirea Combinatului Krivoi Rog (anexa la prezentul protocol), care să nu conducă însă la modificarea termenelor de finalizare a lucrărilor.  +  Articolul 10Funcţiile fostei centrale (Soiuzvnesstroimport) le preia Ministerul Industriei din Ucraina care, la aprecierea sa, poate atrage orice organizaţie de comerţ exterior pentru convenirea şi rezolvarea operativă a problemelor construcţiei Combinatului Krivoi Rog. Beneficiarul general, printr-o organizaţie de comerţ exterior sau în mod independent, va asigura: - obţinerea şi punerea la dispoziţia organelor vamale a aprobărilor organelor corespunzătoare pentru introducerea în Ucraina de obiecte care sunt supuse controlului acestor organe; - convenirea şi punerea la dispoziţia organelor vamale a listelor de mărfuri industriale şi alimentare care pot fi introduse în Ucraina, fără plata taxelor vamale, pentru uzul personal al salariaţilor antreprenorului.  +  Articolul 11Prominvestbank din Ucraina şi banca corespunzătoare din România, în termen de 2 luni de la semnarea prezentului protocol, vor stabili modalitatea de efectuare a decontărilor şi de ţinere a evidentei conturilor legate de construirea Combinatului Krivoi Rog.  +  Articolul 12În privinta problemelor nereflectate în prezentul protocol acţionează prevederile Convenţiei privind colaborarea, ale Convenţiei privind condiţiile de amplasare şi activitate şi ale Protocolului la convenţia de colaborare, semnate la 29 decembrie 1986. Prevederile celor trei documente sus-menţionate care contravin prezentului protocol îşi pierd valabilitatea.  +  Articolul 13Problemele legate de îndeplinirea prevederilor prezentului protocol vor fi soluţionate prin consultări bilaterale, pe baza colaborării dintre cele doua părţi. Toate diferendele legate de interpretarea şi aplicarea prevederilor prezentului protocol vor fi soluţionate în conformitate cu procedurile prevăzute în proiectul de acord privind promovarea şi protecţia reciprocă a investiţiilor, care a fost convenit şi va fi încheiat între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei.  +  Articolul 14Beneficiarul general şi antreprenorul, în termen de o luna de la data semnării prezentului protocol, vor semna completările şi modificările la contractul de antrepriza nr. 63-08/00020-107 din 12 iunie 1987, ţinând seama de prevederile prezentului protocol.  +  Articolul 15Cu acordul reciproc al părţilor, în prezentul protocol pot fi introduse modificări şi completări. Protocolul intră în vigoare la data semnării sale. Dacă va fi necesar, părţile contractante îşi vor notifica, în scris, până la 20 mai 1994, îndeplinirea formalităţilor interne prevăzute de legislaţia lor. Încheiat la Kiev, la 5 mai 1994, în doua exemplare originale, fiecare în limbile română, ucraineana şi rusa, toate textele fiind egal autentice. În caz de interpretare diferita a textelor, va fi luat ca referinţa textul în limba rusa. Din împuternicireaGuvernului României,Marin CristeaDin împuternicireaGuvernului Ucrainei,A. K. Golubcenko-------------------------