LEGE nr. 401 din 7 octombrie 2003pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 27 octombrie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(2) Construcţiile civile, industriale, inclusiv cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, agricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, emisă în condiţiile prezentei legi, şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor."2. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(2) Autorizaţia de construire se emite în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii."3. Literele a), c) şi e) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:"a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora,cu excepţia celor prevăzute la art. 8;.................................................................. c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind cai de comunicaţie, inclusiv lucrări de arta, reţele şi dotări tehnico-edilitare, lucrări hidrotehnice, amenajări de albii, lucrări de îmbunătăţiri funciare, lucrări de instalaţii de infrastructura, noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente;................................................................. e) lucrări de foraje şi excavari necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări de suprafaţa sau subterane;"4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - ((1) Autorizaţiile de construire se emit de preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti sau de primari, după cum urmează: a) de preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor, pentru:1. investiţiile care se aproba de Guvern;2. investiţiile care se realizează în extravilanul comunelor, inclusiv anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole mai mari de 50 mp;3. investiţiile care se amplaseaza pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale;4. lucrări la construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecţie, aflate în teritoriul administrativ al judeţului, cu avizul prealabil al Ministerului Culturii şi Cultelor; b) de primării municipiilor sau oraşelor, pentru construcţiile şi lucrările de orice fel din intravilanul şi extravilanul acestora, cu excepţia celor prevăzute la lit. a); c) de primarul general al municipiului Bucureşti, cu avizul primarilor de sectoare, pentru:1. investiţiile care se amplaseaza pe terenuri care depăşesc limita administrativ-teritorială a unui sector şi cele care se realizează în extravilan;2. lucrări la construcţii reprezentând monumente istorice, cu avizul prealabil al Ministerului Culturii şi Cultelor;3. lucrări de modernizări, reabilitări, extinderi de reţele edilitare municipale, de transport şi de distribuţie, pentru: apa/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicaţii - inclusiv fibra optica, precum şi lucrări de modernizări şi/sau reabilitări de străzi; d) de primării sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări urbanistice din cadrul sectoarelor, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) pct. 1 şi 2 şi la lit. c); e) de primării comunelor, pentru locuinţe individuale şi anexele gospodăreşti ale acestora, precum şi cu avizul structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judeţene, pentru celelalte construcţii şi lucrări executate în intravilanul localităţilor, cu excepţia celor prevăzute la lit. a)."5. Articolul 4^1 va avea următorul cuprins:"Art. 4^1. - ((1) În vederea simplificarii procedurii de autorizare, emitentul autorizaţiei are obligaţia sa organizeze structuri de specialitate, în vederea emiterii acordului unic, respectiv a obţinerii, în numele solicitantului, a avizelor legale necesare autorizării, pentru: a) racordarea la reţelele de utilităţi, în condiţiile impuse de caracteristicile şi de amplasamentul reţelelor de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament; b) racordarea la reţeaua căilor de comunicaţii; c) prevenirea şi stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei. (2) Pentru asigurarea funcţionarii structurilor de specialitate, consiliile judeţene şi locale pot stabili taxe pe tipuri de lucrări, în raport cu numărul de avize necesare, în condiţiile legii."6. Alineatul (6) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(6) Certificatul de urbanism se emite, potrivit legii, şi în vederea concesionarii de terenuri, a adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza lt; lt;Studiu de fezabilitate gt; gt; şi pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară atunci când operaţiunile respective au ca obiect imparteli ori comasari de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii, precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil. Operaţiunile juridice menţionate se efectuează numai în baza certificatului de urbanism, iar nerespectarea acestor prevederi se sancţionează cu nulitatea actului."7. Alineatul (5) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(5) Autoritatea emitenta a autorizaţiei de construire stabileşte o perioadă de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval în care solicitantul este obligat sa înceapă lucrările. În aceasta situaţie, valabilitatea autorizaţiei se extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor prevăzute prin autorizaţie, în conformitate cu proiectul tehnic."8. După alineatul (6) al articolului 6 se introduce un alineat nou, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:"(6^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), în cazul justificat în care lucrările de construcţii nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acesteia. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se poate acorda o singură dată şi pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni."9. După alineatul (12) al articolului 6 se introduce un alineat nou, alineatul (12^1), cu următorul cuprins:"(12^1) În situaţia în care în timpul execuţiei lucrărilor, şi numai în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire, survin modificări de tema privind construcţia autorizata, care conduc la necesitatea modificării acesteia, titularul are obligaţia de a solicita o noua autorizaţie, potrivit legii. Pentru obţinerea noii autorizaţii de construire solicitantul va depune o documentaţie, elaborata cu condiţia încadrării noilor propuneri în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate şi numai în limitele avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia iniţială. Nu este necesară emiterea unui nou certificat de urbanism."10. La articolul 6, după alineatul (15) se introduce alineatul (15^1) cu următorul cuprins:"(15^1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire se calculează potrivit legii."11. Alineatul (1) al articolului 6^1 va avea următorul cuprins:"Art. 6^1. - ((1) Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parţială sau totală, a construcţiilor şi instalaţiilor aferente construcţiilor, a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de construcţii de sustinere a acestora, închiderea de cariere şi exploatări de suprafaţa şi subterane,precum şi a oricăror amenajări se face numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare obţinute în prealabil de la autorităţile prevăzute la art. 4."12. La articolul 6^2, partea introductivă şi literele b) şi c) ale alineatului (1) vor avea următorul cuprins:"Art. 6^2. - ((1) Proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi proiectele tehnice, pe baza cărora se întocmesc acestea, se elaborează de colective tehnice de specialitate, se insusesc şi se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii, construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, astfel:................................................................. b) de ingineri constructori şi de instalaţii, cu diploma recunoscută de statul român, pentru părţile de inginerie în domeniile specifice, pentru obiective de investiţii cuprinse la toate categoriile de importanţa a construcţiilor supraterane şi subterane, precum şi la instalaţiile aferente acestora; c) de conductor arhitect, urbanist şi/sau de subinginer de construcţii, cu diploma recunoscută de statul român, pentru clădiri de importanţa redusă şi aflate în afară zonelor protejate, stabilite conform legii."13. La articolul 7, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii în zonele asupra cărora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protecţie prevăzut în planurile de amenajare a teritoriului şi în documentaţiile de urbanism aprobate, se va proceda după cum urmează:"14. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile iniţiale ale construcţiilor şi ale instalaţiilor aferente sau aspectul arhitectural al acestora: a) reparaţii la împrejmuiri, acoperisuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimba forma acestora şi materialele din care sunt executate; b) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tamplariei; c) reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit; d) zugraveli şi vopsitorii interioare; e) zugraveli şi vopsitorii exterioare, dacă nu se modifica elementele de fatada şi culorile clădirilor; f) reparaţii la instalaţiile interioare, la bransamentele şi racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii, montarea sistemelor locale de încălzire şi de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum şi montarea aparatelor individuale de climatizare şi/sau de contorizare a consumurilor de utilităţi; g) reparaţii şi înlocuiri la pardoseli; h) reparaţii şi înlocuiri la finisaje interioare şi exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea -, la trotuare, la ziduri de sprijin şi la scări de acces, fără modificarea calităţii şi a aspectului elementelor constructive; i) lucrări de întreţinere la căile de comunicaţie şi la instalaţiile aferente; j) lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare şi restaurare a componentelor artistice ale construcţiilor prevăzute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor şi al autorităţii administraţiei publice judeţene sau locale, după caz; k) lucrări de foraje şi sondaje geotehnice pentru construcţii de importanţa normală sau redusă, situate în afară zonelor de protecţie instituite pentru zăcăminte acvifere; l) lucrări de construcţii funerare subterane şi supraterane, cu avizul administraţiei cimitirului. (2) Se pot executa fără autorizaţie de construire şi lucrări pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării şi comercializării presei, cărţilor şi florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundaţii şi platforme, precum şi fără racorduri şi/sau bransamente la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice. (3) Dacă lucrările prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor prevăzute la lit. e) şi j), se executa la construcţiile menţionate la art. 3 lit. b), este obligatorie emiterea autorizaţiei de construire."15. Litera e) a articolului 12 va avea următorul cuprins:"e) pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia;"16. La articolul 15, partea introductivă şi litera a) vor avea următorul cuprins:"Art. 15. - Terenurile prevăzute la art. 10, ce se concesioneaza pentru realizarea de locuinţe şi spaţii construite asociate acestora, în funcţie de prevederile regulamentelor locale de urbanism, aprobate potrivit legii, vor avea următoarele suprafeţe: a) în localităţile urbane:1. până la 450 mp pentru un apartament într-o clădire cu parter sau parter şi etaj;2. până la 300 mp pentru un apartament într-o clădire cu parter şi etaj, cu 2 apartamente;3. până la 250 mp pentru un apartament, în cazul clădirilor cu parter şi mai multe etaje, având cel mult 6 apartamente;4. pentru clădirile cu mai mult de 6 apartamente, suprafaţa de teren va fi stabilită potrivit documentaţiilor de urbanism;"17. Alineatul (3) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"(3) Terenurile destinate construirii se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, potrivit legii."18. Alineatul (4) al articolului 20 se abroga.19. Literele e), g), j) şi l) ale alineatului (1) al articolului 23 vor avea următorul cuprins:"e) neaducerea terenului la starea iniţială de către investitor, după terminarea lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. c), precum şi nerealizarea lucrărilor de curatare, amenajare ori degajare, după caz, a amplasamentului şi/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuţiei, o dată cu încheierea lucrărilor de baza;.................................................................. g) neanuntarea datei începerii lucrărilor de construcţii autorizate, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7), precum şi depăşirea termenului legal prevăzut la art. 6 alin. (1);.................................................................. j) neorganizarea şi neexercitarea controlului privind disciplina în autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii de către compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene şi al primăriilor, în unităţile lor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) şi (2^1), precum şi neurmarirea modului de îndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii, potrivit dispoziţiilor art. 25^1 alin. (3);................................................................... l) refuzul nejustificat sau obstructionarea sub orice formă a accesului persoanelor fizice sau al reprezentanţilor persoanelor juridice la documentele prevăzute la art. 29^1 alin. (7);"20. Alineatul (2) al articolului 24 va avea următorul cuprins:"(2) Contravenţiile prevăzute la art. 23 alin. (1), cu excepţia celor de la lit. h)-m), se constata şi se sancţionează de către organele de control ale consiliilor locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, pentru faptele săvârşite în unitatea lor administrativ-teritorială sau, după caz, în teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit competentelor de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare."21. După alineatul (2) al articolului 24 se introduce un alineat nou, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Contravenţiile prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. h), i) şi j) se constata şi se sancţionează de către organele de control ale consiliului judeţean, pentru faptele săvârşite pe teritoriul judeţului respectiv, şi, după caz, de către cele ale municipiului Bucureşti."22. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) În cazul în care persoanele sancţionate contraventional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit prevederilor art. 25 alin. (1), organul care a aplicat sancţiunea va sesiza instanţele judecătoreşti pentru a dispune, după caz:"23. Articolul 29^1 va avea următorul cuprins:"Art. 29^1. - (1) Studiile de teren şi documentaţiile elaborate pentru realizarea investiţiilor de orice fel, a elementelor de infrastructura, de gospodărie comunală, precum şi a lucrărilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism - studii şi proiecte de sistematizare elaborate înainte de 1990 la comanda fostelor consilii populare sau a altor instituţii ale statului - sunt şi rămân proprietate publică a judeţului sau a municipiului Bucureşti. (2) În înţelesul prezentei legi, prin studiile şi documentaţiile menţionate la alin. (1) se înţelege exemplarul-martor compus din piesele scrise: tema de proiectare, memorii generale şi pe specialităţi, breviare de calcul, avizele şi acordurile obţinute, precum şi piesele desenate. (3) Arhivele cuprinzând studiile şi documentaţiile menţionate la alin. (1), intrate, la constituire, în patrimoniul societăţilor comerciale înfiinţate pe structura fostelor unităţi de proiectare judeţene şi din municipiul Bucureşti, se gestionează, potrivit legii, de către consiliile judeţene, respectiv de Primăria Municipiului Bucureşti. (4) Inventarierea arhivelor se face de către comisii constituite în acest scop prin hotărâri ale consiliilor judeţene, respectiv ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti. (5) Refuzul inventarierii şi/sau al predării studiilor şi documentaţiilor se sancţionează potrivit prevederilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările ulterioare. (6) În situaţia refuzului predării arhivelor, consiliile judeţene şi/sau Primăria Municipiului Bucureşti, după caz, se vor adresa instanţelor judecătoreşti, care vor soluţiona cererile în procedura de urgenta, potrivit legii. Acţiunea în instanţa este scutită de taxa de timbru. (7) Accesul persoanelor fizice sau al reprezentanţilor persoanelor juridice la arhivele cuprinzând documentaţiile prevăzute la alin. (1), precum şi la documentaţiile de urbanism elaborate ulterior acestora şi gestionate de administraţiile publice locale, în vederea întocmirii documentaţiilor de execuţie, se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti."24. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 30 vor avea următorul cuprins:"(2) Împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicării acestuia. Plângerea suspenda executarea sancţiunii amenzii, dar nu suspenda măsura de oprire a executării lucrărilor, dispusă o dată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale, în condiţiile art. 25 alin. (1) şi ale art. 25^1 alin. (2). (3) În măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. 28 şi 29."25. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Persoanele fizice şi juridice care realizează lucrări de construcţii în condiţiile prezentei legi au obligaţia de a executa integral lucrările până la termenul prevăzut în autorizaţie. (2) Lucrările de construcţii autorizate se considera finalizate dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizaţie şi dacă s-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor, în condiţiile legii, emiterea autorizaţiei de funcţionare fiind condiţionată de existenta procesului-verbal de recepţie. Efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor este obligatorie şi în situaţia realizării lucrărilor în regie proprie. (3) La terminarea lucrărilor, beneficiarul autorizaţiei de construire are obligaţia sa regularizeze taxa pentru autorizaţia de construire, potrivit legii. (4) O dată cu regularizarea taxei prevăzute la alin. (3), beneficiarii autorizaţiilor de construire vor regulariza şi celelalte cote prevăzute de lege. (5) Construcţiile executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum şi cele care nu au efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se considera finalizate şi nu pot fi intabulate în cartea funciară. În aceasta situaţie se aplică în continuare sancţiunile prevăzute de lege."26. După articolul 32 se introduce un articol nou, articolul 32^1, cu următorul cuprins:"Art. 32^1. - (1) Sunt de utilitate publică lucrările privind construcţiile care nu mai pot fi finalizate conform prevederilor autorizaţiei de construire, inclusiv terenurile aferente acestora. (2) În vederea realizării lucrărilor prevăzute la alin. (1), autoritatea administraţiei publice locale pe teritoriul căreia se afla construcţiile va aplica prevederile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, iar imobilele pot fi trecute din proprietatea publică în proprietatea privată şi valorificate, în condiţiile legii."27. Alineatul (2) al articolului 36^1 va avea următorul cuprins:"(2) Ministerele şi celelalte organe centrale care au elaborat reglementări tehnice, potrivit prevederilor alin. (1), au obligaţia de a le transmite Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea avizării în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi, sub sancţiunea încetării aplicabilitatii acestora."28. Articolul 37 se abroga.29. Articolul 37^1 va avea următorul cuprins:"Art. 37^1. - (1) În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale municipale, orăşeneşti şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor organiza, în cadrul aparatului propriu, structuri de specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor aflate în responsabilitatea arhitectului-şef, funcţionar public cu funcţie de conducere, şeful compartimentului/structurii de specialitate, cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii, şi pentru: a) avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, precum şi eliberarea certificatelor de urbanism; b) obţinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, necesare în vederea emiterii acordului unic; c) întocmirea şi eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare; d) organizarea şi exercitarea controlului propriu privind disciplina în construcţii. (2) Consiliul local al comunei poate organiza structuri de specialitate la nivelul aparatului propriu, în condiţiile prevăzute la alin. (1), în baza unei hotărâri adoptate în acest sens. (3) Structurile de specialitate constituite în cadrul consiliilor judeţene acorda asistenţa tehnica de specialitate, analizează şi avizează documentaţiile depuse pentru certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire din competenţa de emitere a primarilor comunelor care nu au constituite structuri de specialitate, în condiţiile prevederilor alin. (2) şi ale art. 4 alin. (1) lit. d), la cererea acestora. (4) În cazul în care, din cauza lipsei de specialişti, nu se pot constitui structurile de specialitate prevăzute la alin. (1), la nivelul oraşelor sau al municipiilor se vor aplica în mod corespunzător prevederile alin. (3). (5) Funcţia de arhitect-şef, prevăzută la alin. (1), se înscrie în nomenclatorul funcţiilor de conducere din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene şi locale şi se echivaleaza după cum urmează: a) şef de departament sau director general, pentru arhitectul-şef al municipiului Bucureşti, respectiv pentru arhitectul-şef al judeţului, arhitecţii-şefi ai municipiilor, precum şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti; b) şef serviciu, pentru arhitecţii-şefi ai oraşelor; c) şef birou, pentru persoanele cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor de comuna, şefi ai structurilor de specialitate organizate la nivelul acestora, în condiţiile prevăzute la alin. (2). (6) Pentru constituirea băncii de date, toţi posesorii de reţele tehnico-edilitare supra- şi subterane sunt obligaţi ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, sa transmită administraţiei publice judeţene şi a municipiului Bucureşti planurile cadastrale cuprinzând traseele reţelelor existente pe teritoriul judeţului şi al localităţilor, respectiv al municipiului Bucureşti."30. Articolul 38 se abroga.31. La anexa nr. 1, alineatul 4 al părţii introductive va avea următorul cuprins:"În situaţii cu totul excepţionale, în funcţie de complexitatea investiţiei supuse autorizării, structurile de specialitate constituite potrivit prezentei legi vor putea cere prin certificatul de urbanism şi alte elemente tehnice cu rol de precizare suplimentară, care să fie cuprinse în cadrul Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - P.A.C./P.A.D."32. La anexa nr. 1 litera A punctul I.2, subpunctele 2.5.3 şi 2.5.4 vor avea următorul cuprins:"2.5.3. Fise tehnice necesare obţinerii avizelor în vederea emiterii acordului unic din competenţa emitentului autorizaţiei, potrivit legii, cerute prin certificatul de urbanism2.5.4. Documentaţiile specifice necesare pentru obţinerea, prin grija emitentului autorizaţiei, a avizelor şi acordurilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei".33. La anexa nr. 1 litera A punctul II.2, după subpunctul 2.2.2 se introduce subpunctul 2.2.3 cu următorul cuprins:"2.2.3. Proiect de structura completSe prezintă pentru construcţii cu mai multe subsoluri şi cel puţin 10 niveluri."34. La anexa nr. 1 litera A punctul II.2, subpunctul 2.3.1 va avea următorul cuprins:"2.3.1. Schemele instalaţiilorSe prezintă parametrii principali şi schemele functionale ale instalaţiilor proiectate."35. La anexa nr. 1 litera B punctul II, titlul subpunctului 2 va avea următorul cuprins:"2. Plan de situaţie a imobilelor"36. La anexa nr. 1 litera B punctul II subpunctul 3, alineatul 2 va avea următorul cuprins:"În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalaţiile proprii, în special cele pentru alimentare cu apa şi canalizare."37. La anexa nr. 1 litera B punctul II subpunctul 4 se introduc alineatele 2 şi 3 cu următorul cuprins:"În situaţia în care desfiinţarea necesita operaţiuni tehnice complexe, se va prezenta şi proiectul de organizare a lucrărilor.Fiecare plansa prezentată în cadrul secţiunii II lt; lt;Piese desenate gt; gt; va avea în partea dreaptă jos un cartus care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al plansei, numărul proiectului şi al plansei, data elaborării, numele, calitatea şi semnatura elaboratorilor şi ale şefului de proiect."38. La anexa nr. 1 litera C punctul II, alineatul 2 se abroga.39. La anexa nr. 2, definiţiile "Acord unic", "Clădiri de importanţa redusă" şi "Drept de execuţie a lucrărilor de construcţii" vor avea următorul cuprins:" ● Acord unicDocumentul cu valoare de aviz conform, necesar pentru elaborarea şi emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare, întocmit în baza concluziilor şi propunerilor rezultate ca urmare a examinării şi aprobării documentaţiilor tehnice depuse în vederea autorizării, insumand condiţiile şi recomandările formulate prin: a) avizele şi acordurile pentru utilităţi urbane privind racordarea obiectivului şi a organizării execuţiei lucrărilor la reţelele de utilităţi urbane (apa/canal, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicaţii, salubritate, transport urban); b) avizele şi acordurile specifice privind prevenirea şi stingerea incendiilor, apărarea civilă,protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei.Acordul unic se elaborează de structurile de specialitate constituite sub autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile prevederilor art. 4^1 alin. (1)...................................................................● Clădiri de importanţa redusăConstrucţii cu funcţii obişnuite, cu un grad de risc scăzut, care afectează un număr redus de oameni: a) clădiri de locuit cu S+P+1E, cu maximum 6 apartamente, inclusiv anexele gospodăreşti ale acestora; b) clădiri pentru învăţământ cu cel mult 4 unităţi functionale; c) dispensare comunale fără stationar; d) sedii administrative în mediul rural: primării, posturi de poliţie, cooperative de credit rural, biblioteci, oficii poştale şi altele asemenea; e) clădiri pentru comerţ şi alimentaţie publică, cu o suprafaţa de până la 200 mp şi cu deschideri până la 6 m; f) hale şi ateliere pentru activităţi meşteşugăreşti care nu generează vibratii, cu o suprafaţa de până la 200 mp şi deschideri până la 6 m; g) dependinţe şi anexe gospodăreşti: garaje, bucatarii de vara, grajduri, suri şi altele asemenea; h) construcţii cu caracter provizoriu...................................................................● Drept de execuţie a lucrărilor de construcţiiDreptul real sau, după caz, dreptul de creanta privind imobilul, care conferă titularului dreptul de a obţine, potrivit legii, din partea autorităţii competente, autorizaţia de construire sau de desfiinţare. Dovada dreptului asupra imobilului se face prin actul, denumit titlu, prin care se atesta dreptul de proprietate (precum contractul de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificatul de moştenitor, actul administrativ de restituire, hotărâre judecătorească) sau printr-un contract de concesiune, contract de cesiune, contract de comodat. Emiterea autorizaţiei de construire în baza unui contract de închiriere se poate face numai pentru construcţii cu caracter provizoriu şi cu acordul expres al proprietarului de drept."40. La anexa nr. 2, după definitia "Firma" se introduce definitia "Instalaţii aferente construcţiilor" cu următorul cuprins:" ● Instalaţii aferente construcţiilorTotalitatea conductelor şi echipamentelor care asigura utilitatile necesare funcţionarii construcţiilor, situate în interiorul limitei de proprietate, de la bransament/racord (inclusiv) la utilizatori, indiferent dacă acestea sunt sau nu încorporate în construcţie. Instalaţiile aferente construcţiilor se autorizeaza împreună cu acestea sau, după caz, separat."41. La anexa nr. 2, alineatul 1 al definitiei "Intravilanul localităţii" şi definitia "Extravilanul localităţii" vor avea următorul cuprins:" ● Intravilanul localităţiiTeritoriul care constituie o localitate se determina prin Planul urbanistic general (PUG) şi cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel, cu/fără construcţii, organizate şi delimitate ca trupuri independente, plantate, aflate permanent sub ape, aflate în circuitul agricol sau având o alta destinaţie, înăuntrul căruia este permisă realizarea de construcţii, în condiţiile legii..................................................................● Extravilanul localităţiiTeritoriul cuprins între limita intravilanului şi limita administrativ-teritorială a unităţii de baza (municipiu, oraş, comuna), înăuntrul căruia autorizarea executării lucrărilor de construcţii este restrictionata, în condiţiile prezentei legi."42. La anexa nr. 2, după definitia "Lucrări de construcţii" se introduce definitia "Lucrări de modificare" cu următorul cuprins:" ● Lucrări de modificareLucrări de intervenţii asupra elementelor constructive, structurale şi/sau nestructurale, având ca efect modificarea (totală sau în parte) a acestora, privind:- modificarea planimetriei interioare sau exterioare;- modificarea volumetriei.În toate cazurile este necesară emiterea unei autorizaţii de construire, cu respectarea prevederilor legale privind calitatea în construcţii pentru care legea prevede emiterea autorizaţiei de construire."43. La anexa nr. 2, după definitia "Recepţia lucrărilor" se introduce definitia "Schimbare de destinaţie" cu următorul cuprins:" ● Schimbare de destinaţieÎn înţelesul prevederilor art. 3, este necesară emiterea unei autorizaţii de construire şi/sau de desfiinţare, după caz, numai în situaţia în care pentru realizarea schimbării de destinaţie a spaţiilor sunt necesare lucrări de construcţii pentru care legea prevede emiterea autorizaţiei de construire."  +  Articolul II (1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va modifica normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, care vor include formularele, procedura de autorizare şi conţinutul documentaţiilor necesare acestei proceduri. În acelaşi termen se vor efectua operaţiunile de preluare, predare-primire a studiilor de teren şi a documentaţiilor prevăzute la art. I pct. 23 [alin. (1) al art. 29^1], prin proces-verbal încheiat între părţi după inventarierea arhivelor menţionate la art. I pct. 23 [art. 29^1 alin. (3)], fără a mai fi nevoie de punerea în întârziere. (3) Normele metodologice prevăzute la alin. (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga litera c) a articolului 48 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.  +  Articolul IVLegea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 7 octombrie 2003.Nr. 401.-------------