ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 24 octombrie 2003privind alocaţia familială complementara şi alocaţia de sustinere pentru familia monoparentala
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Alocaţia familială complementara  +  Articolul 1Beneficiază de alocaţia familială complementara, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, familiile formate din soţ, sotie şi copiii în vârsta de până la 18 ani aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună.  +  Articolul 2Alocaţia familială complementara se acordă lunar familiei prevăzute la art. 1, dacă aceasta realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 1,5 milioane lei.  +  Articolul 3Cuantumul alocaţiei familiei complementare este de: a) 300.000 lei pentru familia cu un copil; b) 350.000 lei pentru familia cu 2 copii; c) 400.000 lei pentru familia cu 3 copii; d) 450.000 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii.  +  Articolul 4Pentru familiile prevăzute la art. 1, care sunt beneficiare de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul alocaţiei familiale complementare prevăzut la art. 3 se majorează cu 25%.  +  Capitolul II Alocaţia de sustinere pentru familia monoparentala  +  Articolul 5Beneficiază de alocaţie de sustinere familiile formate din persoana singura şi copiii în vârsta de până la 18 ani aflaţi în întreţinere şi care locuiesc împreună cu aceasta, denumite familii monoparentale.  +  Articolul 6În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin persoana singura se înţelege persoana care se afla în una dintre următoarele situaţii: a) este necăsătorită; b) este vaduva; c) este divortata; d) al carei soţ/sotie este declarat/declarata dispărut/disparuta prin hotărâre judecătorească; e) al carei soţ/sotie este arestat/arestata preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsă privativă de libertate şi nu participa la întreţinerea copiilor; f) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se afla în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e); g) a fost numita tutore sau i s-au încredinţat ori dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se afla în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-c), cu excepţia asistentului maternal profesionist.  +  Articolul 7Alocaţia de sustinere se acordă lunar familiilor monoparentale dacă realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 1,5 milioane lei.  +  Articolul 8Cuantumul alocaţiei de sustinere este de: a) 450.000 lei pentru familia cu un copil; b) 525.000 lei pentru familia cu 2 copii; c) 600.000 lei pentru familia cu 3 copii; d) 675.000 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii.  +  Capitolul III Dispoziţii comune  +  Articolul 9Beneficiază de alocaţiile prevăzute la art. 1 şi 5 familiile ai căror membri sunt cetăţeni români care locuiesc în România, precum şi cetăţeni ai altor state ori apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române.  +  Articolul 10Sunt consideraţi ca făcând parte din familia definită la art. 1 şi 5 şi copiii adoptati, încredinţaţi sau aflaţi în plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii.  +  Articolul 11Familiile care au în întreţinere copii de vârsta şcolară, definite la art. 1 şi 5, beneficiază de alocaţie familială complementara sau de alocaţie de sustinere, în condiţiile în care copiii urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii.  +  Articolul 12Limita de venituri prevăzută la art. 2 şi 7, cuantumurile alocaţiei familiale complementare prevăzute la art. 3, precum şi cuantumurile alocaţiei de sustinere prevăzute la art. 8 se corecteaza anual în funcţie de evoluţia preţurilor de consum şi se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul IV Stabilirea şi plata drepturilor  +  Articolul 13Alocaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă pe bază de cerere însoţită de actele doveditoare privind componenta familiei şi veniturile acesteia.  +  Articolul 14 (1) Cererile pentru stabilirea şi acordarea alocaţiilor se întocmesc de reprezentantul familiei şi se înregistrează la primăria localităţii sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui raza teritorială locuieşte familia. (2) Pentru cetăţenii străini sau apatrizi cererea prevăzută la alin. (1) se înregistrează la primăria localităţii sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui raza teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa familia. (3) În cazul familiilor fără locuinta, cererea prevăzută la alin. (1) se înregistrează la primăria localităţii sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui raza teritorială acestea trăiesc.  +  Articolul 15 (1) Componenta familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentanţii legali se dovedesc cu livretul de familie. (2) Pentru situaţiile care nu sunt evidentiate în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, în mod obligatoriu, actele doveditoare necesare.  +  Articolul 16 (1) La stabilirea veniturilor pe baza cărora se acordă alocaţia familială complementara şi alocaţia de sustinere se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei la realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări pentru şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii cu caracter permanent, precum şi alte creanţe legale. (2) Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile ori imobile, la stabilirea venitului net lunar se iau în considerare arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea.  +  Articolul 17Formularul de cerere pentru solicitarea alocaţiei şi lista actelor doveditoare privind veniturile realizate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 18Dreptul la alocaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă pentru familiile beneficiare de ajutor social se stabileşte numai pe baza cererii întocmite de reprezentantul familiei, documentele justificative pentru acordarea alocaţiei fiind cele pe baza cărora s-a acordat dreptul la ajutorul social.  +  Articolul 19 (1) În vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a condiţiilor de acordare a alocaţiei familiale complementare sau a alocaţiei de sustinere, primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii. (2) Ancheta socială se efectuează de către personalul serviciului public de asistenţa socială din subordinea consiliului local sau, după caz, din compartimentul de specialitate din aparatul de lucru al consiliului local. (3) Ancheta socială se întocmeşte potrivit modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi constituie proba legală pentru instanţele judecătoreşti, în legătură cu deschiderea dreptului sau respingerea cererii. (4) Răspunderea asupra conţinutului anchetei sociale revine primarului şi persoanelor care au efectuat ancheta socială. (5) În cazul în care solicitantul refuza sa furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se considera ca familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a alocaţiei familiale complementare sau a alocaţiei de sustinere.  +  Articolul 20 (1) Stabilirea dreptului la alocaţia familială complementara sau la alocaţia de sustinere şi a cuantumului acestora se face prin dispoziţie scrisă a primarului. (2) În termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligaţia sa comunice solicitanţilor dispoziţia de acordare a dreptului sau respingerea cererii privind alocaţia familială complementara ori alocaţia de sustinere.  +  Articolul 21Dreptul la alocaţia familială complementara şi la alocaţia de sustinere se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii.  +  Articolul 22Titularul alocaţiei familiale complementare sau al alocaţiei de sustinere este reprezentantul familiei, iar beneficiarul este familia.  +  Articolul 23Plata drepturilor pentru alocaţia familială complementara sau alocaţia de sustinere se asigura de către direcţiile pentru dialog, familie şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii teritoriale, prin decizie a directorului executiv.  +  Articolul 24Emiterea deciziei directorului executiv al direcţiei teritoriale are la baza dispoziţia primarului privind acordarea dreptului, însoţită de cererea prevăzută la art. 14, certificată de primar.  +  Articolul 25Pentru familiile care îndeplinesc condiţiile de acordare a alocaţiei familiale complementare sau a alocaţiei de sustinere, primarul are obligaţia de a transmite direcţiei teritoriale până la data de 5 a lunii următoare, pentru luna anterioară, pe bază de borderou, documentele prevăzute la art. 24.  +  Articolul 26 (1) Data plăţii alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de sustinere, precum şi modalitatea de plată se stabilesc de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (2) Plata alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de sustinere se realizează, după caz, pe bază de mandat poştal sau în cont curent personal.  +  Articolul 27 (1) În cazul în care intervin modificări cu privire la componenta familiei şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocaţiei familiale complementare sau al alocaţiei de sustinere are obligaţia ca, în termen de maximum 5 zile, sa comunice în scris primarului modificările intervenite. (2) În situaţia în care modificările intervenite nu conduc la pierderea dreptului la alocaţia familială complementara sau la alocaţia de sustinere, titularul solicita modificarea cuantumului dreptului printr-o noua cerere însoţită de actele doveditoare privind modificările intervenite. (3) Primarul are obligaţia sa verifice prin ancheta socială modificările intervenite şi sa emita dispoziţie scrisă referitoare la noul cuantum. (4) Primarul transmite direcţiei teritoriale documentele prevăzute la art. 24. (5) Modificarea cuantumului se face începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.  +  Articolul 28 (1) În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la alocaţia familială complementara sau la alocaţia de sustinere, primării dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni. (2) În situaţia în care se constata modificări ce conduc la diminuarea cuantumului alocaţiei familiale complementare sau al alocaţiei de sustinere, primarul emite dispoziţie scrisă privind noul cuantum, pe care o comunică direcţiei teritoriale, însoţită de ancheta socială. (3) Cuantumul prevăzut la alin. (2) se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a efectuat ancheta socială.  +  Articolul 29Familiile care beneficiază de alocaţie familială complementara sau de alocaţie de sustinere au obligaţia ca, pentru copiii de vârsta şcolară, să prezinte primarului, din 3 în 3 luni, dovada frecventarii cursurilor.  +  Articolul 30 (1) Plata alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de sustinere se suspenda în luna următoare celei în care se constata una dintre următoarele situaţii: a) nerespectarea prevederilor art. 29; b) pe perioada încredinţării copilului unei instituţii de asistenţa socială sau unui asistent maternal profesionist. (2) Prezentarea de către titular, în termen de 3 luni de la data suspendării plăţii alocaţiei familiale complementare sau alocaţiei de sustinere, a dovezilor privind îndeplinirea pe perioada suspendării a condiţiilor prevăzute de art. 29 atrage reluarea plăţii, inclusiv a sumelor cuvenite pe perioada suspendării.  +  Articolul 31Dreptul la alocaţia familială complementara sau la alocaţia de sustinere încetează în luna următoare celei în care se constata una dintre situaţiile: a) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; b) plata a fost suspendată şi, în termen de 3 luni de la data suspendării, nu au fost prezentate dovezi ca sunt întrunite cerinţele prevăzute de art. 29.  +  Articolul 32 (1) Suspendarea plăţii alocaţiei familiale complementare sau a alocaţiei de sustinere se face prin decizie a directorului executiv al direcţiei teritoriale, iar încetarea dreptului se stabileşte prin dispoziţie scrisă a primarului. (2) Decizia directorului executiv al direcţiei teritoriale, precum şi dispoziţia primarului se comunică titularului în termen de 5 zile de la emitere.  +  Articolul 33 (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de alocaţie familială complementara sau de alocaţie de sustinere se recuperează de la titularul dreptului alocaţiei în termenul de prescripţie stabilit de lege pentru creanţele bugetare. (2) Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de alocaţie familială complementara sau de alocaţie de sustinere se face de către direcţia teritorială prin decizie a directorului executiv, care se comunică debitorului în termen de 15 zile. (3) Decizia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicării. (4) Sumele încasate necuvenit ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni se recuperează integral de la autorii acesteia, în condiţiile legii.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 34 (1) Nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (2), art. 25, art. 27 alin. (3) şi (4), art. 28 alin. (1) şi (2), art. 32 alin. (2) şi ale art. 33 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (3) Cuantumul amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) se modifica prin hotărâre a Guvernului. (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 35Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau declararea unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal.  +  Articolul 36Alocaţia familială complementara şi alocaţia de sustinere sunt forme de sprijin cu destinaţie specială acordate din bugetul de stat şi nu se iau în considerare la stabilirea altor drepturi şi obligaţii şi se supun executării silite în condiţiile dispoziţiilor privind executarea silită a creanţelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu.  +  Articolul 37 (1) Fondurile pentru plata alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de sustinere, precum şi pentru cheltuielile cu transmiterea drepturilor se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (2) Cheltuielile administrative pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor şi stabilirea drepturilor la alocaţia familială complementara sau la alocaţia de sustinere se suporta din bugetul local al unităţilor administrativ-teritoriale.  +  Articolul 38Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei monitorizează aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 39 (1) Dispoziţia scrisă a primarului privind stabilirea sau respingerea dreptului la alocaţia familială complementara sau la alocaţia de sustinere şi decizia directorului executiv de recuperare a sumelor încasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare. (2) Cererile, acţiunile şi căile de atac privind dreptul la alocaţia familială complementara şi la alocaţia de sustinere sunt scutite de taxa de timbru.  +  Articolul 40 (1) Cererile pentru solicitarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 119/1997 privind alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii se pot inregistra la primărie până cel mai târziu la data de 30 noiembrie 2003. (2) Cererile prevăzute la alin. (1) se transmit direcţiilor teritoriale până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2003. (3) Drepturile stabilite în baza Legii nr. 119/1997 cu titlu de alocaţie suplimentară pentru familiile cu copii se plătesc din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, până cel mai târziu la data de 31 martie 2004.  +  Articolul 41În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 42 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2004. (2) Pe aceeaşi dată se abroga Legea nr. 119/1997 privind alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 11 iulie 1997, cu excepţia art. 6, Hotărârea Guvernului nr. 443/1997 privind normele pentru stabilirea şi plata alocaţiei suplimentare, precum şi măsurile de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 119/1997 privind alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 15 august 1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena Dumitrup. Ministrul administraţieişi internelor,Alexandru Farcas,secretar de statp. Ministrul delegatpentru administraţia publică,Ilie Ştefan,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 24 octombrie 2003.Nr. 105.──────────────