HOTĂRÎRE Nr. 216 din 18 mai 1994privind finanţarea caselor de cultura studenţeşti şi a complexelor cultural-sportive studenţeşti
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 138 din 1 iunie 1994    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Casele de cultura studenţeşti şi complexele cultural-sportive studenţeşti, asigura organizarea şi desfăşurarea acţiunilor culturale, artistice, distractive, turistice, sportive, precum şi alte servicii pentru studenţi, elevi şi cadre didactice. În cadrul caselor de cultura studenţeşti şi al complexelor cultural-sportive studenţeşti pot funcţiona cercuri de cercetare-proiectare interdisciplinare, care îşi desfăşoară activitatea pe bază de contracte încheiate cu alte unităţi.  +  Articolul 2Casele de cultura studenţeşti şi complexele cultural-sportive studenţeşti, instituţii publice cu personalitate juridică, subordonate Ministerului Învăţământului, îşi acoperă cheltuielile de personal, în limita numărului maxim de 350 posturi, precum şi unele cheltuieli de capital din subvenţii de la bugetul de stat.  +  Articolul 3Repartizarea pe unităţi a numărului de posturi stabilit la art. 2 se aproba prin ordin al ministrului învăţământului.  +  Articolul 4Casele de cultura studenţeşti şi complexele cultural-sportive studenţeşti, pe baza unor programe de manifestări culturale, ştiinţifice şi sportive, naţionale şi internaţionale, efectuate pentru studenţi şi elevi, aprobate prin ordin al ministrului învăţământului, în urma analizarii propunerilor formulate de către acestea, pot încheia convenţii cu Ministerul Învăţământului pentru subvenţionarea diferenţelor dintre cheltuielile ocazionale de realizarea programelor şi veniturilor încasate. p. PRIM-MINISTRUDAN MIRCEA POPESCU,ministru de stat, ministrulmuncii şi protecţiei socialeContrasemnează:-----------------p. Ministrul învăţământului,Sorin Ionescu,secretar de statp. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Dan Mogos,secretar de stat---------------------------