LEGE nr. 18 din 16 decembrie 1971privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea utilizării fondului de salarii planificat pentru unităţile socialiste de stat
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 153 din 16 decembrie 1971    EXPUNERE DE MOTIVEÎn vederea folosirii cît mai rationale a fondului de salarii au fost luate în ultimii ani o serie de măsuri, printre care şi aceea ca economiile la fondul de salarii al personalului tehnic, economic, de alta specialitate şi administrativ să fie mobilizate la buget şi incluse în rezerva de fond de salarii prevăzută în planul de stat.Aceasta măsura a fost reglementată prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 618/1970, iar prin aplicarea ei a fost atrasa la buget suma de peste 300 milioane lei în anul 1970 şi suma de 260 milioane lei în perioada ianuarie-septembrie 1971.Avînd în vedere deosebită importanţa a gospodăririi fondului de salarii, s-a considerat necesar ca problema economiilor la fondul de salarii al personalului tehnic, economic, de alta specialitate şi administrativ să fie reglementată prin lege.LEGEprivind unele măsuri pentru îmbunătăţirea utilizăriifondului de salarii planificat pentru unităţilesocialiste de statPentru îmbunătăţirea gospodăririi fondului de salarii şi întărirea disciplinei în respectarea reglementărilor legale în acest domeniu,Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Miniştrii, conducătorii celorlalte organe centrale de stat, preşedinţii comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, conducătorii tuturor unităţilor socialiste de stat poarta răspunderea pentru gospodărirea raţională a fondului de salarii, a tuturor fondurilor destinate pentru remunerarea muncii.În acest scop vor lua toate măsurile ce se impun pentru dimensionarea judicioasă a fondurilor destinate remunerării muncii, corespunzător sarcinilor cantitative şi calitative prevăzute în plan, precum şi pentru utilizarea economicoasa şi eficienta a acestor fonduri.Totodată, miniştrii, conducătorii celorlalte organe centrale de stat, preşedinţii comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, conducătorii tuturor unităţilor socialiste de stat vor lua măsuri pentru efectuarea exigenta a controlului preventiv, astfel încît să se evite efectuarea de plati nelegale din fondul de salarii şi celelalte fonduri destinate remunerării muncii, precum şi pentru organizarea unui control permanent asupra modului cum s-au utilizat aceste fonduri.În cazul constatării de abateri de la dispoziţiile legale în vigoare vor lua măsuri pentru tragerea la răspundere, potrivit legii, a celor vinovaţi şi pentru intrarea în legalitate.  +  Articolul 2Sumele rămase neconsumate din fondul de salarii planificat pentru personalul tehnic, economic, de alta specialitate şi administrativ se preiau la bugetul de stat şi la rezerva de fond salarii prevăzută în planul de stat, în condiţiile art. 5 din prezenta lege.Se încadrează în prevederile alineatului precedent sumele rămase neconsumate datorită: a) concediilor pentru incapacitate temporară de muncă şi de maternitate; b) concediilor fără plata; c) detasarilor; d) absentelor motivate sau nemotivate; e) posturilor vacante; f) diminuarilor definitive de salarii, aplicate potrivit legii ca urmare a nerealizarii sarcinilor; g) diferenţelor de salarii, spor de vechime şi indemnizaţii de conducere, rezultate ca urmare a înlocuirii unor angajaţi care au beneficiat de aceste drepturi la un nivel superior.  +  Articolul 3Sumele prevăzute la art. 2 se preiau la bugetul de stat şi rezerva de fond salarii prevăzută în planul de stat, după acoperirea unor drepturi ce nu pot fi iniţial determinate pentru perioada respectiva şi anume: a) diferenţele de spor de vechime şi de salarii determinate de modificările intervenite în structura personalului sau ca urmare a prezentării unor acte pentru dovedirea vechimii; b) orele suplimentare efectuate în condiţiile legii pentru realizarea unor sarcini noi, intervenite în perioada de plan; c) diferenţele de salarii cuvenite personalului remunerat în acord sau proporţional cu gradul de realizare a sarcinilor de plan; d) drepturile de salarii ce se acordă, în condiţiile legii, pentru înlocuiri temporare; e) premiile acordate în condiţiile legii, pentru economii de materiale şi forta de muncă; f) drepturile de preaviz şi alte drepturi, care potrivit unor acte normative se plătesc din economiile la fondul de salarii planificat.  +  Articolul 4Este interzisă folosirea economiilor realizate la fondul de salarii planificat, prevăzute la art. 2, pentru promovari în funcţii şi gradatii a personalului tehnic, economic, de alta specialitate şi administrativ sau pentru acordarea şi majorarea indemnizaţiilor de conducere.  +  Articolul 5Unităţile economice de stat, precum şi unităţile finanţate din mijloace extrabugetare, vărsa trimestrial la bugetul de stat, în termen de 30 zile de la încheierea trimestrului, sumele neconsumate din fondul de salarii, determinate potrivit art. 2 şi 3 din prezenta lege. La unităţile economice sumele respective se fac venit la buget, direct din contul de rezultate.Prevederile alineatului precedent nu se aplică cantinelor de salariaţi şi gospodariilor de locuinţe ale întreprinderilor.Pentru instituţiile bugetare şi pentru cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat, ministerele, celelalte organe centrale ale administraţiei de stat şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor comunică trimestrial Ministerului Finanţelor, în termen de 30 zile de la expirarea trimestrelor I, II şi III ale fiecărui an, creditele bugetare devenite disponibile prin aplicarea prevederilor prezentei legi, în vederea trecerii lor la fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Consiliului de Miniştri.Ministerele, celelalte organe centrale ale administraţiei de stat şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor comunică Comitetului de Stat al Planificarii, în termen de 45 zile de la expirarea fiecărui trimestru, sumele disponibile din fondul de salarii mobilizate la buget potrivit prevederilor prezentei legi, în vederea includerii acestora în rezerva de fond salarii prevăzută în planul de stat.  +  Articolul 6Rezerva de fond salarii aferentă fondului de salarii planificat pentru muncitori, constituită în condiţiile legii la dispoziţia ministerelor, celorlalte organe centrale, comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti şi la dispoziţia centralelor industriale şi a unităţilor asimilate acestora, nu poate fi utilizata pentru majorarea fondului de salarii al personalului tehnic, economic, de alta specialitate şi administrativ.Rezerva de fond de salarii constituită la dispoziţia organelor prevăzute la alineatul precedent nu poate fi utilizata pentru majorarea fondului de salarii al aparatului central al ministerelor şi celorlalte organe centrale şi aparatului propriu al comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 7Încălcarea prevederilor prezentei legi de către angajaţii organizaţiilor socialiste de stat atrage răspunderea disciplinară, administrativă sau penală, după caz, precum şi răspunderea civilă sau materială.  +  Articolul 8Unităţile bancare şi Ministerul Finanţelor vor lua măsuri pentru întărirea controlului utilizării fondului de salarii şi vor verifica aplicarea prevederilor prezentei legi, tragind la răspundere pe cei vinovaţi, potrivit normelor în vigoare, în cazul constatării unor abateri.  +  Articolul 9Se recomanda organizaţiilor cooperatiste, celorlalte organizaţii obşteşti şi de masa să aplice în mod corespunzător prevederile prezentei legi.  +  Articolul 10Prevederile prezentei legi se aplică cu începere de la data de 1 ianuarie 1972. Dispoziţiile contrare se abroga pe aceeaşi dată, fără a aduce vreo atingere dispoziţiilor actelor normative prevăzute la art. 3 lit. f).Această lege a fost votată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 16 decembrie 1971, intrunind din cele 424 voturi exprimate, 419 voturi pentru şi 5 voturi împotriva.Preşedintele Marii Adunări Naţionale,ŞTEFAN VOITECÎn conformitate cu art. 57 din Constituţia Republicii Socialiste România, semnam această lege.Preşedintele Consiliului de Stat,NICOLAE CEAUŞESCUBucureşti, 16 decembrie 1971.Nr. 18.────────────