NORME METODOLOGICE din 19 septembrie 2003de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 octombrie 2003    1. Art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 (denumita în continuare ordonanţa de urgenţă) (1) Instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, efectuează operaţiunile de încasări şi plati prin unităţile trezoreriei statului în a căror rază sunt înregistrate fiscal, cu excepţia instituţiilor publice ai căror conducatori au calitatea de ordonatori principali şi secundari de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale şi instituţiilor publice autonome cu sediul în municipiul Bucureşti, precum şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, care efectuează operaţiunile de încasări şi plati prin Trezoreria Municipiului Bucureşti.Norme metodologice:5.1.1. Pot efectua operaţiuni de încasări şi plati prin conturi deschise la unităţile trezoreriei statului numai instituţiile publice cu personalitate juridică, ai căror conducatori îndeplinesc calitatea de ordonatori de credite, în condiţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, şi, respectiv, ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale*).5.1.2. Cheltuielile de întreţinere şi funcţionare, precum şi alte cheltuieli pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiilor publice fără personalitate juridică se efectuează direct din bugetele instituţiilor publice cu personalitate juridică în structura cărora acestea funcţionează, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare.5.1.3. În cazuri justificate, pe seama instituţiilor publice fără personalitate juridică pot fi deschise la unităţile trezoreriei statului conturi de disponibilitati pentru încasarea de la instituţia publică ierarhic superioară a unor sume din care vor fi efectuate plati în numerar numai pentru cheltuieli care au fost angajate, ordonanţate şi lichidate de ordonatorul de credite, în condiţiile legii, de natura drepturilor salariale, burse, ajutoare, alte drepturi sociale şi alte cheltuieli urgente care nu pot fi efectuate prin virament.La virarea sumelor în conturile instituţiilor publice fără personalitate juridică persoanele abilitate să efectueze plati din bugetele instituţiilor publice ierarhic superioare se vor asigura ca au fost parcurse fazele de angajare, lichidare şi ordonantare a cheltuielilor.În conturile de disponibilitati ale instituţiilor publice fără personalitate juridică acestea pot depune şi eventualele venituri proprii încasate în numerar din prestări de servicii sau din alte activităţi, care sunt aprobate în bugetele instituţiilor publice ierarhic superioare şi care se virează la termenele stabilite de ordonatorul de credite în conturile acestora.5.1.4. Deschiderea la unităţile trezoreriei statului, pe seama instituţiilor publice fără personalitate juridică, a conturilor de disponibilitati prevăzute la pct. 5.1.3 se efectuează numai cu aprobarea ordonatorului principal de credite, la propunerea conducătorului instituţiei publice cu personalitate juridică în cadrul căreia funcţionează instituţiile respective, care va stabili şi natura sumelor ce se gestionează prin aceste conturi.5.1.5. Documentele prin care se dispun plati din conturile instituţiilor publice se semnează de către persoanele abilitate de lege, aprobate prin specimenele de semnături de către ordonatorii de credite, la care se anexează copii ale actelor de numire în funcţie a acestora.----------- Notă *) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 19 iunie 2003, şi va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2004, cu excepţia art. 59, care a intrat în vigoare la data publicării.2. Art. 5 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă: (2) În vederea efectuării cheltuielilor instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, au obligaţia de a prezenta unităţilor trezoreriei statului la care au conturile deschise bugetul de venituri şi cheltuieli, aprobat şi repartizat pe trimestre în condiţiile legii.Norme metodologice:5.2.1. Instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare, pot dispune plati din conturile deschise pe numele acestora la unităţile trezoreriei statului numai pe baza bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate în condiţiile prevederilor art. 16 din Legea nr. 500/2002 şi, respectiv, ale art. 20 alin. (4) din Legea nr. 189/1998, precum şi ale art. 15 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 şi în limita creditelor bugetare deschise şi repartizate sau a disponibilităţilor de fonduri, după caz.Dacă legile bugetare nu au fost aprobate cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exerciţiului bugetar, precum şi în cadrul termenelor stabilite de lege pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice, se aplică în continuare prevederile bugetare ale anului precedent sau prevederile cuprinse în proiectul de buget pentru instituţiile publice şi acţiunile noi, după caz, în limitele prevăzute de lege.3. Art. 5 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă: (3) La decontarea sumelor în numerar sau prin virament din conturile instituţiilor publice pentru efectuarea cheltuielilor, unităţile trezoreriei statului verifica existenta bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor respective şi a listelor de investiţii, aprobate în condiţiile legii, urmărind respectarea limitei creditelor bugetare deschise şi repartizate sau a disponibilităţilor de fonduri, după caz, şi a destinaţiei acestora, precum şi alte obiective stabilite prin norme metodologice de către Ministerul Finanţelor Publice.Norme metodologice:5.3.1. Din conturile deschise la unităţile trezoreriei statului pot fi dispuse plati numai pentru cheltuieli bugetare care au parcurs fazele de angajare, lichidare şi ordonantare prevăzute de lege.Răspunderea pentru efectuarea plăţilor din conturile deschise la unităţile trezoreriei revine persoanelor desemnate prin specimenele de semnături, conform pct. 5.1.5.5.3.2. În scopul acceptării la plata a documentelor prezentate de instituţiile publice, unităţile trezoreriei statului au obligaţia de a verifica următoarele: încadrarea plăţilor dispuse în limita creditelor bugetare aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice; încadrarea cheltuielilor de capital în sumele aprobate pentru obiectivele de investiţii din listele de investiţii aprobate în condiţiile legii; încadrarea în disponibilităţile de credite bugetare deschise şi repartizate sau în disponibilităţile de fonduri, după caz; verificarea efectuării de către instituţiile publice a plăţilor prevăzute la art. 5 alin. (8) şi la art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă numai în conturile agenţilor economici deschise la trezoreria statului; verificarea altor obiective stabilite prin normele metodologice privind organizarea şi funcţionarea unităţilor trezoreriei statului, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.5.3.3. Instituţiile publice au obligaţia de a verifica sumele înregistrate în extrasele de cont eliberate zilnic de unităţile trezoreriei statului şi de a restitui de îndată plătitorilor eventualele sume care nu le sunt cuvenite sau de a sesiza unităţile trezoreriei statului în legătură cu eventualele erori produse din vina acestora, pentru efectuarea regularizarilor necesare.4. Art. 5 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă: (4) Din conturile de cheltuieli sau de disponibilitati, după caz, ale instituţiilor publice, deschise la trezoreria statului, se pot elibera sume pentru efectuarea de plati în numerar, reprezentând drepturi salariale, precum şi pentru alte cheltuieli care nu se justifica a fi efectuate prin virament.Norme metodologice:5.4.1. Instituţiile publice pot ridica sume în numerar din conturile de cheltuieli sau de disponibilitati, după caz, deschise la unităţile trezoreriei statului, numai pentru cheltuieli de personal sau pentru alte drepturi cuvenite unor persoane fizice (drepturi cu caracter social, burse şi alte ajutoare sau indemnizaţii etc.) care nu au conturi deschise în banca.În situaţii deosebite pot fi efectuate plati în numerar, cu aprobarea ordonatorului de credite, pentru cheltuieli de volum redus, aferente bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate de persoane fizice, cu care instituţiile publice au relaţii contractuale şi care nu au conturi deschise în banca. Aceste plati pot fi efectuate numai pe bază de facturi, chitanţe fiscale sau alte documente justificative prevăzute de lege.Se interzice efectuarea de plati în numerar pentru procurari de materiale, prestări de servicii şi executări de lucrări de la agenţii economici cu conturi deschise la unităţile trezoreriei statului sau la bănci.5.4.2. Instituţiile publice au obligaţia să îşi dimensioneze lunar plăţile pe care le efectuează în numerar prin casieria proprie, în limita prevederilor de cheltuieli corespunzătoare din bugetele proprii, scop în care întocmesc programul prevăzut în anexa nr. 1. Aceasta anexa se întocmeşte distinct pentru conturile de cheltuieli bugetare, pe capitole, iar pentru fondurile speciale, veniturile proprii sau alte conturi de disponibilitati, pe fiecare cont din care urmează a se ridica sumele respective.5.4.3. Instituţiile publice prezintă programul prevăzut în anexa nr. 1 în dublu exemplar la unităţile trezoreriei statului la care îşi au conturile deschise, până la data de 25 a lunii curente pentru necesarul lunii următoare, în caz contrar răspunderea pentru neefectuarea la termen a plăţilor revenind exclusiv instituţiilor publice respective.În cazul nedepunerii la termen a programului prevăzut în anexa nr. 1, unităţile trezoreriei statului vor elibera numerar instituţiilor publice beneficiare, în limita disponibilităţilor de numerar din casieriile-tezaur, iar în situaţia insuficienţei de numerar, vor proceda la reprogramarea pentru altă dată a plăţilor respective.5.4.4. Unităţile trezoreriei statului verifica programele primite de la instituţiile publice în ceea ce priveşte dimensionarea necesarului de numerar pentru efectuarea plăţilor, introduc eventualele modificări, după care restituie un exemplar vizat instituţiei respective.5.4.5. Pe baza programului prevăzut în anexa nr. 1 unităţile trezoreriei statului întocmesc Programul pentru asigurarea alimentarii cu numerar de la Banca Naţionala a României a casieriei-tezaur a trezoreriei statului, pentru efectuarea plăţilor în numerar către instituţiile publice, potrivit modelului din anexa nr. 2, care se transmite direcţiei trezorerie şi contabilitate publică judeţene până la data de 27 a lunii curente, în scopul întocmirii Programului pe ansamblul judeţului privind necesarul de numerar şi sursele de acoperire cu numerar, care se comunică unităţilor Băncii Naţionale a României în formatul şi la termenele stabilite de aceasta.Direcţiile trezorerie şi contabilitate publică din judeţele în care unităţile Băncii Naţionale a României nu efectuează operaţiuni cu numerar depun necesarul de numerar pentru ansamblul judeţului prin direcţiile trezorerie şi contabilitate publică judeţene prin care se alimentează cu numerar.5.4.6. În limita sumelor prevăzute în programul prezentat în anexa nr. 1, instituţiile publice pot ridica numerar din conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati, pe bază de cecuri pentru ridicare de numerar, unităţilor trezoreriei satului revenindu-le sarcina de a verifica încadrarea sumelor solicitate în disponibilităţile de credite bugetare deschise şi repartizate sau în disponibilităţile existente în cont, după caz, precum şi în creditele bugetare aprobate prin bugetele de venituri şi cheltuieli.Sumele ridicate în numerar pentru efectuarea de cheltuieli, rămase neutilizate, se depun de către instituţiile publice în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati, după caz, din care au fost ridicate, pe bază de foaie de varsamant-chitanţa, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la ridicare.5. Art. 5 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă: (5) Instituţiile publice au obligaţia sa organizeze activitatea de casierie, astfel încât încasările şi plăţile în numerar să fie efectuate în condiţii de siguranţă, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi în limita plafonului de casa stabilit de către unităţile trezoreriei statului pentru fiecare instituţie publică.Norme metodologice:5.5.1. Unităţile trezoreriei statului au obligaţia sa stabilească şi sa aprobe, la propunerea instituţiilor publice cu conturi deschise la acestea, plafonul de casa în limita căruia pot fi efectuate plati în numerar.Plafonul de casa propus pentru aprobare se stabileşte ca medie zilnica, calculat pentru 3 luni consecutive din an, a cheltuielilor de deplasare în ţara, a cheltuielilor materiale sau a altor cheltuieli de volum redus care nu pot fi efectuate prin virament, cu excepţia celor prevăzute la pct. 5.5.2.În cazuri justificate, la solicitarea ordonatorilor de credite, unităţile trezoreriei statului pot aproba modificarea plafoanelor de casa ale instituţiilor publice.5.5.2. Peste limita plafonului de casa pot fi păstrate, pe o perioadă de maximum 3 zile lucrătoare de la ridicare, sumele ridicate din conturile corespunzătoare de cheltuieli sau disponibilitati, după caz, pentru cheltuieli de natura salariala, inclusiv fondurile de stimulare, drepturi cu caracter social, burse şi alte ajutoare sau indemnizaţii şi sumele în numerar ridicate pentru restituirea de venituri bugetare încasate în plus, precum şi veniturile bugetare încasate prin casieriile proprii, care se depun în conturile deschise la unităţile trezoreriei statului la termenele prevăzute la pct. 5.6.1.6. Art. 5 alin. (6) şi (7) din ordonanţa de urgenţă: (6) Sumele achitate în numerar de către contribuabili, reprezentând venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale şi venituri extrabugetare ale instituţiilor publice, se încasează prin casieriile proprii ale instituţiilor care gestionează bugetele respective, dacă legea nu prevede altfel. (7) Veniturile bugetelor prevăzute la art. 2 alin. (1) pot fi încasate în numerar şi prin unităţile Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., pe bază de convenţii încheiate cu persoanele abilitate, cu condiţia asigurării fondurilor necesare achitării comisioanelor stabilite pentru efectuarea acestor operaţiuni.Norme metodologice:5.6.1. Încasările efectuate de către instituţiile publice prin casieria proprie, reprezentând venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale sau veniturile proprii, se depun în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetelor respective sau în conturile de disponibilitati, după caz, deschise la unităţile trezoreriei statului, în prima zi lucrătoare de la încasare, cu excepţia instituţiilor publice care nu se afla în aceeaşi localitate cu unitatea trezoreriei statului la care este arondata, pentru care termenul de depunere este de doua zile lucrătoare.5.6.2. Veniturile bugetare pot fi încasate în numerar prin unităţile Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., pe bază de convenţii încheiate în acest scop cu instituţiile publice care gestionează bugetele cărora le sunt cuvenite sumele respective, cu condiţia asigurării fondurilor necesare achitării comisioanelor stabilite pentru efectuarea acestor operaţiuni în bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora.5.6.3. Instituţiile publice pot ridica sume în numerar din conturile de venituri ale bugetelor pe care le gestionează potrivit legii, pe bază de cecuri pentru ridicarea de numerar, pentru restituirea către contribuabilii persoane fizice, prin casieriile proprii, a impozitelor, taxelor sau a altor venituri achitate în plus sau necuvenit.Sumele ridicate în numerar pentru restituirea de venituri încasate în plus, rămase neutilizate, se depun de către instituţiile publice în conturile corespunzătoare de venituri bugetare sau de disponibilitati, după caz, deschise la unităţile trezoreriei statului, pe bază de foaie de varsamant-chitanţa, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la ridicare. Aceste sume nu pot fi utilizate pentru efectuarea de cheltuieli bugetare.7. Art. 5 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă: (8) Transferurile şi subvenţiile alocate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale şi de la alte bugete regiilor autonome, societăţilor sau companiilor naţionale şi societăţilor comerciale, după caz, se virează în conturi deschise în numele acestora la unităţile trezoreriei statului în a căror rază sunt înregistrate fiscal şi se utilizează numai potrivit destinaţiilor aprobate prin lege, neputând fi executate silit.Norme metodologice:5.8.1. Ordonatorii de credite bugetare pot dispune virarea subvenţiilor şi a transferurilor cuvenite regiilor autonome, societăţilor sau companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu personalitate juridică numai în contul 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri", deschis pe numele acestora la unităţile trezoreriei statului, dacă legea nu prevede altfel.În cazuri justificate, în cadrul contului sintetic 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri" pot fi deschise, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, conturi analitice în vederea reflectării distincte a subvenţiilor şi transferurilor primite de către regiile autonome, societăţile sau companiile naţionale şi societăţile comerciale cu anumite destinaţii.5.8.2. Regiile autonome, societăţile sau companiile naţionale şi societăţile comerciale, care beneficiază de transferuri şi subvenţii de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale, bugetele fondurilor speciale şi de la alte bugete, au obligaţia deschiderii contului 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri" la unităţile trezoreriei statului în a căror rază sunt înregistrate fiscal.Sumele primite de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale, bugetele fondurilor speciale şi de la alte bugete, reprezentând transferuri şi subvenţii, vor fi utilizate pe răspunderea titularilor contului numai în scopul pentru care au fost destinate.5.8.3. Subvenţiile sau transferurile primite pentru completarea veniturilor proprii se utilizează cu prioritate de către regiile autonome, societăţile sau companiile naţionale şi societăţile comerciale beneficiare pentru completarea fondurilor necesare plăţii salariilor, precum şi pentru plata impozitelor şi contribuţiilor aferente acestora, inclusiv pentru achitarea obligaţiilor curente sau restante faţă de bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale, bugetele fondurilor speciale şi alte bugete. Eventualele sume rămase disponibile pot fi utilizate pentru alte destinaţii prevăzute de lege, pe răspunderea titularilor contului.5.8.4. Din contul 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri" regiile autonome, societăţile sau companiile naţionale şi societăţile comerciale îşi pot transfera în conturile proprii deschise la bănci sumele necesare completării fondurilor pentru plata salariilor sau a altor drepturi de natura salariala, sumele aferente cheltuielilor privind investiţii executate în regie proprie care au ca sursa de finanţare transferurile sau subvenţiile primite, sumele aferente reconstituirii plăţilor efectuate din fonduri proprii, din conturile deschise la bănci, pentru cheltuieli de natura celor pentru care au fost acordate subvenţiile sau transferurile respective, precum şi sumele necesare efectuării de plati în numerar pentru cheltuieli ce nu pot fi dispuse prin virament.Răspunderea pentru transferul în conturile proprii deschise la bănci al subvenţiilor sau transferurilor primite numai pentru destinatiile prevăzute mai sus revine exclusiv titularilor contului 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri".5.8.5. Din contul 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri" se dispun plati către furnizori, prestatori de servicii sau alţi creditori agenţi economici, inclusiv sumele cuvenite unităţilor subordonate ale regiilor autonome, societăţilor ori companiilor naţionale şi societăţilor comerciale beneficiare de subvenţii sau transferuri, în conturile acestora deschise la bănci.5.8.6. Subvenţiile şi transferurile primite de regiile autonome , societăţile sau companiile naţionale şi societăţile comerciale în contul 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri", deschis la unităţile trezoreriei statului, nu pot fi executate silit.8. Art. 5 alin. (9) din ordonanţa de urgenţă: (9) Instituţiile publice pot deschide, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, conturi escrow la o banca agreată de instituţiile finanţatoare externe sau interne, în care să se colecteze veniturile sau alte disponibilitati încasate de către acestea în limita unor sume, în lei sau în valută, în condiţii stabilite prin convenţii încheiate între părţi.Norme metodologice:5.9.1. Instituţiile publice pot deschide conturi escrow - de blocaj -, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, la o banca agreată de instituţiile finanţatoare externe sau interne, în condiţii stabilite prin convenţii încheiate între părţi.5.9.2. Instituţiile publice pot colecta în conturile escrow deschise la bănci numai veniturile prevăzute în acordurile încheiate cu instituţiile finanţatoare externe sau interne.În conturile escrow pot fi depuse venituri bugetare încasate în numerar prin casieria proprie, venituri bugetare virate din conturile deschise la unităţile trezoreriei statului, precum şi sume rezultate din împrumuturile acordate de instituţiile finanţatoare externe sau interne, dacă în acordurile încheiate cu acestea s-a prevăzut astfel.5.9.3. În conturile escrow deschise la bănci nu pot fi transferate sume provenite din împrumuturi acordate din contul curent general al trezoreriei statului.5.9.4. În vederea avizării deschiderii de conturi escrow, instituţiile publice vor prezenta la Ministerul Finanţelor Publice următoarele documente:5.9.4.1. proiectul acordului de împrumut sau de leasing, după caz, însoţit de adresa de inaintare din partea finanţatorului şi de o nota din partea instituţiei publice de acceptare a condiţiilor prevăzute în contract;5.9.4.2. convenţia (proiect) ce urmează a fi încheiată între instituţia publică şi banca pentru deschiderea contului escrow, în care să fie prevăzută limita contului escrow, respectiv echivalentul a maximum doua rate scadente succesive şi dobânzile aferente acestora, drept garanţie pentru restituirea creditului angajat. Eventualele sume care depăşesc limita menţionată mai sus vor fi virate de banca, în termen de maximum doua zile bancare, în contul instituţiei publice deschis la trezoreria statului.5.9.4.3. În baza acestor documente Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţia care gestionează resursele contului curent general al trezoreriei statului, va transmite, în termen de 30 de zile de la primirea documentaţiei, avizul de deschidere a contului escrow.9. Art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă: (1) Instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare, au obligaţia sa vireze sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate în conturile agenţilor economici beneficiari, deschise la unităţile trezoreriei statului în a căror rază aceştia sunt înregistraţi fiscal.Norme metodologice:6.1.1. Prin agent economic, în înţelesul art. 6 din ordonanţa de urgenţă, se înţelege: regii autonome, societăţi sau companii naţionale şi societăţi comerciale persoane juridice, inclusiv filialele sau sucursalele acestora.6.1.2. În scopul încasării contravalorii bunurilor livrate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate pentru instituţii publice, pe seama agenţilor economici prevăzuţi la pct. 6.1.1, se deschide la unităţile trezoreriei statului în a căror rază sunt înregistraţi fiscal contul 50.69 "Disponibil al agenţilor economici".6.1.3. Începând cu data de 1 ianuarie 2004, în conturile de disponibilitati deschise la unităţile trezoreriei statului pe numele altor titulari decât cei prevăzuţi la pct. 6.1.1 nu mai pot fi încasate sume.După această dată, din conturile respective titularii conturilor pot efectua plati numai pentru transferarea disponibilităţilor în conturile proprii deschise la bănci.6.1.4. Până la data de 1 ianuarie 2004, societăţile civile, fundaţiile, medicii de familie, organizaţiile neguvernamentale şi alte persoane fizice sau juridice care nu se încadrează în prevederile pct. 6.1.1 şi ale căror conturi de disponibilitati se inchid conform prevederilor pct. 6.1.3 au obligaţia de a comunică instituţiilor publice de la care au de încasat sume reprezentând contravaloarea bunurilor livrate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate simbolul contului deschis la banca.6.1.5. Începând cu data de 1 ianuarie 2004, instituţiile publice vor achită contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate în conturi de disponibilitati deschise la unităţile trezoreriei statului numai pe numele agenţilor economici prevăzuţi la pct. 6.1.1.10. Art. 6 alin. (2) şi (3) din ordonanţa de urgenţă: (2) Agenţii economici sau alte persoane juridice împuternicite de aceştia vor utiliza sumele încasate în conturile deschise la unităţile trezoreriei statului, prevăzute la alin. (1), în următoarea ordine: pentru achitarea drepturilor de natura salariala, prin transferul sumelor aferente în conturile deschise la bănci, cu excepţia impozitelor şi contribuţiilor aferente acestora, pentru achitarea obligaţiilor către bugetul de stat şi celelalte bugete, iar sumele rămase disponibile pot fi virate în conturile deschise la bănci. (3) Conturile agenţilor economici prevăzute la alin. (1) se supun executării silite prin unităţile trezoreriei statului, pe baza titlurilor executorii emise de organele autorizate să aplice procedura de executare silită, conform prevederilor legale.Norme metodologice:6.2.1. Agenţii economici sau alte persoane juridice împuternicite de aceştia pot transfera în conturi bancare sumele rămase disponibile în soldul contului 50.69 "Disponibil al agenţilor economici", cu excepţia sumelor pentru achitarea drepturilor de natura salariala, numai după achitarea integrală a obligaţiilor către bugetul de stat sau către celelalte bugete.6.2.2. Unităţile trezoreriei statului vor transmite la finele fiecărei zile organelor fiscale ale Ministerului Finanţelor Publice situaţia sumelor încasate în contul 50.69 "Disponibil al agenţilor economici", iar acestea au obligaţia de a stabili, în prima zi lucrătoare de la primirea situaţiilor respective, lista agenţilor economici cu obligaţii bugetare neachitate, precum şi suma aferentă acestor obligaţii care se indisponibilizeaza în cont.6.2.3. Unităţile trezoreriei statului nu vor deconta ordinele de plată pentru trezoreria statului (OPHT), prin care agenţii economici sau alte persoane juridice împuternicite de aceştia dispun transferul în conturi bancare al sumelor indisponibilizate de organele fiscale, cu excepţia celor în care se precizează în mod expres ca transferul se efectuează pentru achitarea integrală sau parţială a drepturilor salariale.Sumele încasate în contul 50.69 "Disponibil al agenţilor economici" în plus faţă de cele indisponibilizate, precum şi cele pentru care nu s-a întocmit de către organele fiscale lista prevăzută la pct. 6.2.2 pot fi transferate în conturi bancare, cu condiţia ca asupra conturilor respective sa nu fi fost înfiinţată poprirea prin titluri executorii.6.2.4. Organele fiscale ale Ministerului Finanţelor Publice au obligaţia de a înştiinţa agenţii economici în legătură cu sumele indisponibilizate în contul 50.69 "Disponibil al agenţilor economici", solicitând acestora achitarea de îndată a obligaţiilor bugetare.6.2.5. Din contul 50.69 "Disponibil al agenţilor economici" agenţii economici pot achită în conturi deschise la unităţile trezoreriei statului şi următoarele: sumele aferente obligaţiilor bugetare ale altor contribuabili, în condiţiile legii; sumele aferente constituirii sau reintregirii garanţiilor pentru înlesniri la plata obligaţiilor bugetare; sumele aferente garanţiilor pentru participarea la licitaţii sau altor garanţii care se constituie potrivit legii la trezoreria statului; sumele aferente cautiunilor depuse pentru contestaţii la executare; obligaţiile de plată către furnizori sau creditori care au cont deschis la aceeaşi unitate a trezoreriei statului ori la trezorerii din cadrul aceluiaşi judeţ, cu acceptul scris al acestora, cu excepţia celor între agenţi economici cu conturi deschise la unităţi ale trezoreriei statului din diferite sectoare ale municipiului Bucureşti; sumele virate de către sucursale sau filiale în contul agenţilor economici tutelari, persoane juridice; sumele datorate instituţiilor publice; alte obligaţii care se virează potrivit legii în conturi deschise la unităţile trezoreriei statului.6.2.6. Pentru operaţiunile de încasări şi plati derulate prin contul 50.69 "Disponibil al agenţilor economici" unităţile trezoreriei statului eliberează zilnic persoanelor autorizate de agenţii economici titulari extrase de cont împreună cu documentele care au stat la baza înregistrărilor.Pentru disponibilităţile aflate în contul 50.69 "Disponibil al agenţilor economici" unităţile trezoreriei statului calculează lunar dobânda la vedere, pe care o virează în acelaşi cont în prima zi lucrătoare a lunii următoare pentru luna expirată.6.2.7. Sumele care se restituie sau se rambursează, potrivit legii, agenţilor economici de la bugetul de stat sau de la alte bugete, sumele datorate altor agenţi economici de către regiile autonome, societăţile naţionale sau societăţile comerciale pentru investiţii realizate din credite bugetare deschise şi repartizate de la bugetul de stat sau de la alte bugete, inclusiv cele aferente investiţiilor realizate în regie proprie, precum şi sumele reţinute de instituţiile publice din salariile personalului pentru produse achiziţionate în rate sau alte reţineri din salarii se virează în conturile agenţilor economici beneficiari deschise la bănci.6.2.8. Conturile 50.69 "Disponibil al agenţilor economici", deschise pe seama agenţilor economici prevăzuţi la art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă la unităţile trezoreriei statului, se supun executării silite prin decontare bancară, pe baza titlurilor executorii emise de organele autorizate să aplice procedura de executare silită, conform prevederilor legale în vigoare.În acet scop organele autorizate să aplice procedura de executare silită, o dată cu comunicarea către debitor a somaţiei şi a titlului executoriu, depun la unităţile trezoreriei statului la care se afla deschis contul 50.69 "Disponibil al agenţilor economici" adresa de înfiinţare a popririi, însoţită de copia certificată de pe titlul executoriu.De la data şi ora primirii acestor documente, unităţile trezoreriei statului vor lua măsura de indisponibilizare a sumelor aflate în soldul contului 50.69 "Disponibil al agenţilor economici", în cuantumul necesar stingerii sumelor datorate pentru care s-a înfiinţat poprirea.Pentru achitarea întregii sume datorate de agentul economic debitor, la data sesizării unităţii trezoreriei statului, sumele existente, precum şi cele care se vor incasa în contul 50.69 "Disponibil al agenţilor economici" sunt indisponibilizate până la concurenta sumei totale.Din momentul indisponibilizarii sumelor aflate în soldul contului 50.69 "Disponibil al agenţilor economici", unităţile trezoreriei statului nu vor deconta documentele de plată primite, respectiv nu vor debita contul 50.69 "Disponibil al agenţilor economici", deschis pe numele agentului economic debitor, şi nu vor accepta nici un fel de plată din acest cont, cu excepţia sumelor necesare plăţii drepturilor salariale şi plăţilor dispuse pentru plata obligaţiilor bugetare pentru care s-a efectuat indisponibilizarea.În cazul în care agentul economic debitor efectuează plata în termenul prevăzut în somaţie, organul de executare va înştiinţa de îndată în scris unitatea trezoreriei statului pentru sistarea totală sau parţială a indisponibilizarii sumelor existente în contul 50.69 "Disponibil al agenţilor economici".În cazul în care, în termenul legal de 15 zile de la data comunicării somaţiei către debitor şi, respectiv, a indisponibilizarii sumelor aflate în soldul contului 50.69 "Disponibil al agenţilor economici", unităţile trezoreriei statului nu au fost sesizate de organele fiscale în legătură cu sistarea totală sau parţială a indisponibilizarii, acestea vor proceda la virarea sumelor înscrise în titlul executoriu în conturile de venituri bugetare precizate de către organul de executare.În situaţia în care asupra contului aceluiaşi debitor au fost introduse adrese de înfiinţare a popririi, însoţite de copii certificate de pe titluri executorii de mai mulţi creditori bugetari, unităţile trezoreriei statului vor distribui sumele cuvenite acestora în ordinea prevăzută la art. 118 din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, republicată.11. Art. 6 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă: (4) Instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare, pot emite bilete la ordin pentru garantarea plăţii anumitor sume la date fixe. Aceste bilete la ordin pot fi avalizate de către terţi, cu excepţia trezoreriei statului.Norme metodologice:6.4.1. Instituţiile publice pot emite bilete la ordin, în condiţiile prevederilor Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, cu modificările ulterioare, numai sub semnatura ordonatorului de credite bugetare sau a persoanei căreia i-au fost delegate aceste atribuţii, care are obligaţia de a rezerva creditele bugetare necesare plăţii la scadenta a acestora.6.4.2. Instituţiile publice emitente ale biletelor la ordin în lei, cu decontare din conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati, după caz, au obligaţia de a transmite unităţilor trezoreriei statului la care au conturile deschise, cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de scadenta acestora, ordonanţarea de plată în original, întocmită şi aprobată în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002.Unităţile trezoreriei statului vor deconta biletele la ordin în lei primite de la băncile beneficiarilor, prin debitarea conturilor de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati ale instituţiilor publice indicate de către acestea în ordonanţarea de plată, după care vor restitui ca anexa la extrasul de cont originalul ordonanţării de plată, păstrând ca document justificativ o copie a acesteia.6.4.3. Biletele la ordin în lei primite de la băncile beneficiarilor, pentru care instituţiile publice emitente nu au remis unităţilor trezoreriei statului ordonanţarea de plată, vor fi refuzate la decontare, răspunderea pentru întârzierile la plata obligaţiilor revenind exclusiv instituţiilor publice respective.Unităţile trezoreriei statului vor înştiinţa în scris instituţiile publice emitente în legătură cu biletele la ordin refuzate la decontare, acestea având obligaţia de a achită prin ordin de plată pentru trezoreria statului (OPHT) obligaţiile asumate în biletele la ordin refuzate.12. Art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă: (2) Disponibilităţile rămase neangajate în contul curent general al trezoreriei statului, după finanţarea deficitelor bugetare prevăzute la alin. (1), pot fi utilizate pentru: a) acordarea de împrumuturi pentru răscumpărarea la scadenta sau înainte de scadenta, după caz, a titlurilor de stat emise pentru finanţarea sau refinantarea datoriei publice, cu condiţia asigurării disponibilităţilor necesare pentru efectuarea cheltuielilor aprobate potrivit legii; b) acordarea de împrumuturi pentru acoperirea golurilor temporare de casa, ca urmare a decalajului dintre veniturile şi cheltuielile bugetelor locale, precum şi ale bugetelor fondurilor speciale, cu termen de rambursare în cursul aceluiaşi exerciţiu bugetar; c) efectuarea de plasamente prin operaţiuni specifice la societăţi bancare şi instituţii financiare autorizate să efectueze astfel de operaţiuni, garantate de acestea cu titluri de stat deţinute în portofoliul lor; d) acordarea altor împrumuturi pe bază de hotărâre a Guvernului; e) efectuarea de cumpărări reversibile repo.Norme metodologice:7.2.1. Disponibilităţile rămase neangajate în contul curent general al trezoreriei statului, după finanţarea deficitelor bugetare prevăzute la art. 7 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, pot fi utilizate în scopurile prevăzute la art. 7 alin. (2) din acelaşi act normativ. Ordinea de utilizare este stabilită de Ministerul Finanţelor Publice, în funcţie de condiţiile pieţei financiare şi de prioritati.A. Acordarea de împrumuturi pentru răscumpărarea la scadenta a titlurilor de stat, conform art. 7 alin. (2) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, se efectuează în situaţia în care pentru refinantarea datoriei publice scadente nu s-au contractat împrumuturi de pe piaţa interbancara. Acest tip de împrumut este aprobat de ordonatorul principal de credite, în baza unei note în care se precizează suma care urmează a fi utilizata din disponibilităţile existente în soldul contului curent general al trezoreriei statului şi termenul de rambursare care poate fi de minimum 3 luni de la data acordării. Termenul de rambursare se stabileşte în funcţie de valoarea totală a împrumuturilor existente în evidenta operativă de la finele lunii precedente şi de termenele de rambursare ale acestora. Rambursarea împrumuturilor se poate efectua, la scadenta sau înainte de scadenta, din sumele încasate ca urmare a emisiunilor de titluri de stat lansate.La începutul anului următor se întocmeşte o nota de prelungire, pentru o perioadă de minimum 3 luni, a împrumuturilor din contul curent general al trezoreriei statului, existente în cont şi nerambursate la termenul stabilit. În vederea evidenţierii şi urmăririi rambursarii la termenul stabilit a acestor împrumuturi se întocmeşte lunar următoarea situaţie:Situaţia privind împrumuturile angajate din disponibilităţile soldului contului curent general al trezoreriei statului în luna .......──────────────────────────────────────────────────────────────Nr. şi data Suma Data Suma Data  notei angajata acordării rambursata rambursarii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. Rascumpararile de titluri de stat înainte de scadenta se pot efectua atât prin procedura bilaterala, cat şi prin licitaţie. Data la care se efectuează răscumpărarea este stabilită în momentul încheierii tranzacţiei.Acordarea de împrumuturi pentru răscumpărarea înainte de scadenta a titlurilor de stat, conform art. 7 alin. (2) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, prin procedura bilaterala, se poate efectua pe baza unei note aprobate de ordonatorul principal de credite, pentru seriile de titluri care au incorporată aceasta opţiune în prospectul de emisiune.Pentru a propune organizarea unei licitaţii de răscumpărare în avans pentru o anumită serie de titluri de stat, Unitatea de Management a Trezoreriei Statului întocmeşte o nota de analiza a eficientei modului de utilizare a disponibilităţilor existente în soldul contului curent general al trezoreriei statului, aprobată de secretarul de stat coordonator.B.1. Procedura bilaterala este utilizata în următoarele cazuri: a) prin exercitarea de către deţinător a optiunilor de vânzare înainte de scadenta a titlurilor de stat, pentru seriile care au inglobata aceasta clauza (put option); b) prin exercitarea de către Ministerul Finanţelor Publice a opţiunii de răscumpărare înainte de scadenta a titlurilor de stat, pentru seriile care au inglobata aceasta opţiune (call option).B.2. Licitaţia organizată pentru operaţiunea de răscumpărare a titlurilor de stat înainte de scadenta se desfăşoară prin intermediul Băncii Naţionale a României care este agentul autorizat al Ministerului Finanţelor Publice.Seriile de titluri de stat care sunt supuse acestei licitaţii sunt stabilite de Ministerul Finanţelor Publice prin ordin al ministrului şi nu pot avea mai mult de un an până la data scadentei.În ziua licitaţiei, până la ora 13,00, deţinătorii legali de titluri de stat din seriile anunţate pentru răscumpărare, interesaţi de tranzacţie, prezintă oferta prin intermediarii autorizaţi ai pieţei titlurilor de stat, autentificati de semnăturile autorizate (conform anexei nr. 12) pentru tranzacţiile cu titluri de stat. Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice în comisia de licitaţie va cere telefonic secretarului de stat coordonator avizarea propunerii sale privind adjudecarea licitaţiei.Rascumpararile de titluri de stat înainte de scadenta sunt definite de următoarele elemente: a) elemente de identificare a titlurilor de stat - tipul şi seria titlurilor de stat; b) numărul de titluri de stat care se rascumpara; c) valoarea unitară nominală; d) valoarea unitară de răscumpărare a titlurilor de stat la data tranzacţiei; e) randamentul oferit de titlul de stat până la scadenta, determinat după formula:         VN          360 sau 365R = (---- -1) x ------------- x 100,         VA                   nîn care:VN = valoarea unitară nominalăVA = valoarea unitară de răscumpărare a titlurilor de stat la data tranzacţiein = numărul de zile până la scadenta360 sau 365 = după baza de calcul din prospectul de emisiune.Diferenţa nefavorabila dintre VN şi VA reprezintă dobânda de plată aferentă titlurilor de stat răscumpărate înainte de scadenta.C. Acordarea de împrumuturi pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale bugetelor locale, conform art. 7 alin. (2) lit. b) din ordonanţa de urgenţă, se efectuează în baza unei solicitări scrise din partea consiliului judeţean sau local, după caz, în care se menţionează volumul împrumutului şi termenul de rambursare, care nu trebuie să depăşească finele anului curent, precum şi specificaţia îndeplinirii tuturor condiţiilor prevăzute în legislaţia în vigoare privind finanţele publice locale, la care se anexează următoarele documente: a) copia hotărârii consiliului local sau judeţean, după caz, prin care se aproba contractarea de împrumuturi din disponibilităţile trezoreriei statului pentru acoperirea golurilor temporare de casa; b) bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul respectiv, cu repartizarea pe trimestre; c) execuţia veniturilor şi cheltuielilor la data solicitării împrumutului, cu viza direcţiei trezorerie şi contabilitate publică judeţene; d) estimarea veniturilor şi cheltuielilor pe anul în curs, din care să rezulte golul temporar de casa, precum şi posibilitatea rambursarii împrumutului respectiv, după următorul model:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                   Prevederi Execuţie Estimari Total  Indicatori anuale la data perioada prevederi                                               de .... estimate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────VENITURI totale,din care:- venituri proprii(includ cote defalcate)- sume defalcate dinunele venituri alebugetului de stat───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────CHELTUIELI totale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────EXCEDENT/DEFICIT───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────FOND DE RULMENT───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice analizează şi verifica documentaţia primită, urmărind încadrarea în prevederile legislaţiei în vigoare privind finanţele publice locale a volumului maxim al împrumuturilor care se pot angaja de autoritatea administraţiei publice locale, încadrarea în veniturile estimate a se incasa în anul respectiv a cheltuielilor determinate de rambursarea ratelor şi plata dobânzilor aferente împrumuturilor deja contractate şi prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi a împrumutului acordat din disponibilităţile trezoreriei statului şi a celorlalte cheltuieli.Rezultatele acestei analize se consemnează într-o nota, care urmează a fi supusă spre aprobare ministrului finanţelor publice.În baza notei de aprobare a împrumutului se încheie o convenţie între Ministerul Finanţelor Publice şi autoritatea publică locală respectiva, în care se prevăd expres condiţiile de acordare şi restituire la scadenta a împrumutului.D. Acordarea de împrumuturi pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale bugetelor fondurilor speciale, conform art. 7 alin. (2) lit. b) din ordonanţa de urgenţă, se efectuează pe baza solicitării fundamentate, întocmită de administratorul fondului special, în care se menţionează valoarea împrumutului şi termenul de rambursare, care nu trebuie să depăşească finele anului curent.Oportunitatea acordării de împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea golurilor temporare de casa ca urmare a decalajului dintre veniturile şi cheltuielile bugetelor fondurilor speciale se stabileşte prin nota aprobată de ministrul finanţelor publice.În baza acestei note se încheie o convenţie între Ministerul Finanţelor Publice şi instituţia publică beneficiara de împrumut, în care se prevăd condiţiile de acordare şi rambursare a împrumutului.Rambursarea împrumutului şi plata dobânzii se efectuează în contul curent general al trezoreriei statului. Dobânda reprezintă venit al bugetului trezoreriei statului.E. Conform art. 7 alin. (2) lit. c) din ordonanţa de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice poate efectua plasamente financiare care sunt garantate cu titluri de stat libere de sarcini, aflate în portofoliul băncilor, în proporţie de cel puţin 120% faţă de volumul împrumutului şi dobânda aferentă, în contul cărora se efectuează plasamentul.Plasamentele financiare se efectuează la băncile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a efectua operaţiuni pe piaţa monetara, stabilite prin Regulamentul nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţa monetara efectuate de Banca Naţionala a României şi facilităţile de creditare şi de depozit acordate de aceasta băncilor, emis de Banca Naţionala a României.Lista acestor bănci va fi transmisă lunar de Banca Naţionala a României Ministerului Finanţelor Publice şi confirmată de către aceasta ori de câte ori condiţiile de piaţa o impun.Condiţiile de acordare şi modul de garantare a plasamentelor colateralizate se stabilesc prin contractul-cadru de plasament şi contractul de gaj încheiate cu fiecare participant eligibil (anexele nr. 3 şi 4).Efectuarea de plasamente colateralizate se desfăşoară prin licitaţie organizată prin intermediul Băncii Naţionale a României în calitate de agent al statului sau pe baze bilaterale.Pentru licitaţie băncile vor transmite ofertele conform modelului prezentat în anexa nr. 5.După anunţarea rezultatelor licitaţiei, băncile cărora le-au fost acceptate ofertele vor transmite comisiei de licitaţie o notificare prin care acestea consimt sa garanteze creditul, notificare care va cuprinde elementele de identificare a titlurilor de stat ce fac obiectul gajului (anexa nr. 6).Dobânda aferentă perioadei pentru care titlurile de stat constituie obiectul unui gaj se cuvine proprietarului înregistrat, respectiv băncii prezentatoare.Deblocarea garanţiilor constituite la acordarea plasamentului este condiţionată de rambursarea acestora şi de plată dobânzilor aferente.La scadenta, după rambursarea plasamentului şi plata dobânzilor aferente de către banca, confirmate prin extras de cont, Banca Naţionala a României va comunică băncii respective deblocarea titlurilor de stat constituite drept garanţie.În cazul în care la scadenta banca nu rambursează plasamentul şi/sau nu plăteşte dobânzile aferente, Banca Naţionala a României va proceda la executarea garanţiilor corespunzător valorii nerambursate.F. Acordarea de împrumuturi pe bază de hotărâre a Guvernului, conform art. 7 alin. (2) lit. d) din ordonanţa de urgenţăÎn hotărârea Guvernului se precizează volumul împrumutului, destinaţia acestuia, perioada de acordare, nivelul ratei dobânzii (care poate fi fixa sau variabila în funcţie de perioada de contractare), termenele de plată a dobânzii şi termenul de rambursare al împrumutului. În baza acestei hotărâri a Guvernului, după caz, se încheie o convenţie între Ministerul Finanţelor Publice şi instituţia publică beneficiara a împrumutului.Rambursarea împrumutului şi plata dobânzii se efectuează în contul curent general al trezoreriei statului. Dobânda reprezintă venit al bugetului trezoreriei statului.G. Efectuarea de cumpărări reversibile repo, conform art. 7 alin. (2) lit. e) din ordonanţa de urgenţăCondiţiile în care Ministerul Finanţelor Publice efectuează cumpărări/vânzări reversibile de titluri de stat - repo/reverse repo vor fi stabilite prin contractul-cadru încheiat cu fiecare participant eligibil (anexa nr. 7).Cumpărările reverse repo se desfăşoară prin licitaţie organizată prin intermediul Băncii Naţionale a României ca agent al statului.Pentru licitaţie băncile vor transmite ofertele conform modelului prezentat în anexa nr. 8.Tranzacţiile reversibile sunt definite de următoarele elemente: a) elemente de identificare a titlurilor de stat - tipul şi seria titlurilor de stat; b) numărul de titluri de stat tranzacţionate; c) valoarea unitară nominală; d) valoarea unitară de vânzare a titlurilor de stat la data tranzacţiei; e) rata operaţiunii repo/reverse repo sau rata dobânzii ce va fi plătită de vânzătorul iniţial la răscumpărarea titlurilor de stat, care se stabileşte, după caz, fie prin mecanismul licitaţiei (licitaţie la rata variabila), fie în funcţie de constrangerile concrete de cost (licitaţie la rata fixa şi proceduri bilaterale); f) valoarea unitară de răscumpărare se obţine prin însumarea valorii unitare de vânzare cu dobânda datorată la scadenta, aferentă valorii titlurilor de stat vândute.Calculul se efectuează după următoarea formula:Valoarea de răscumpărare = preţul de vânzare x           d       n[1 + (----- x -----)],         100      360în care:d = rata operaţiunii repo/reverse repo (pcpa);n = numărul de zile.În cazul în care, din anumite motive, nu se finalizează operaţiunea de cumpărare reversibila (banca nu mai poate cumpara titlurile de stat la data stabilită), titlurile de stat rămân în portofoliul Ministerului Finanţelor Publice.13. Art. 7 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă: (6) Nivelul ratei dobânzilor aferente echivalentului în lei al împrumuturilor externe guvernamentale încasat în contul curent general al trezoreriei statului şi utilizat pentru finanţarea şi refinantarea deficitului bugetului de stat, începând cu exerciţiul financiar al anului 2003, este cel prevăzut la alin. (5). Dobânda calculată reprezintă venit al bugetului trezoreriei statului.Norme metodologice:Plata dobânzilor aferente împrumuturilor din echivalentul în lei al creditelor externe guvernamentale încasate în contul curent general al trezoreriei statului şi utilizate pentru finanţarea şi refinantarea deficitului bugetului de stat se realizează în termen de 10 zile lucrătoare de la aprobarea nivelului ratei medii lunare a dobânzilor plătite de trezoreria statului la disponibilităţile şi depozitele constituite din disponibilităţile păstrate în trezoreria statului.Rambursarea împrumuturilor din echivalentul în lei al creditelor externe guvernamentale încasate în contul curent general al trezoreriei statului şi utilizate pentru finanţarea şi refinantarea deficitului bugetului de stat se efectuează în funcţie de scadenta la extern a ratelor de capital aferente împrumuturilor externe guvernamentale prin împrumuturi de refinantare de pe piaţa interbancara.14. Art. 8 din ordonanţa de urgenţă:Asigurarea permanenta a echilibrului dintre resursele contului curent general al trezoreriei statului şi necesităţile de finanţare se poate realiza prin următoarele metode, în funcţie de condiţiile pieţelor monetara şi valutară: a) utilizarea echivalentului în lei al unor sume vândute la rezerva valutară a statului, din conturile de disponibilitati în valută; b) atragerea de depozite pe termen scurt de la bănci sau alte instituţii financiare, la un nivel al ratei dobânzii stabilit în condiţii de maxima eficienta pentru stat, probate cu documente specifice, care să ateste prospectarea în totalitate a pieţei financiare în scopul selectării celei mai avantajoase oferte pentru trezorerie; c) emisiunea de certificate de trezorerie; d) operaţiuni repo.Norme metodologice:8.1. Administrarea eficienta a disponibilităţilor existente în contul curent general al trezoreriei statului are la baza proiectia soldului acestora şi presupune realizarea unor prognoze cat mai reale care să permită atât fructificarea disponibilităţilor existente în soldul contului curent general al trezoreriei statutul, cat şi asigurarea resurselor necesare efectuării plăţilor sectorului public.8.2. În vederea derulării în condiţii de echilibru a cheltuielilor sectorului public, în limita disponibilităţilor contului curent general al trezoreriei statului şi a finanţării cu maxima eficienta a deficitelor înregistrate de bugetul de stat şi de bugetul asigurărilor sociale de stat, instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare, au obligaţia previzionarii veniturilor şi cheltuielilor.8.3. Ordonatorii de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, precum şi conducătorii instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii sau din alte fonduri publice, potrivit reglementărilor în vigoare, inclusiv regiile autonome şi societăţile comerciale care beneficiază de subvenţii şi transferuri primite de la bugetul de stat sau de la bugetele locale şi care se derulează prin contul 50.70 "Disponibilitati din subvenţii şi transferuri", deschis la unităţile trezoreriei statului, au obligaţia întocmirii situaţiei plăţilor de casa planificate, care depăşesc limita stabilită prin Precizările privind previzionarea încasărilor şi plăţilor sectorului public, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.482/2001. Situaţiile prevăzute în ordinul menţionat mai sus se întocmesc de către ordonatorii de credite pentru fiecare decada a lunii şi se depun la unităţile trezoreriei statului la care aceştia au conturile deschise, cu 3 zile lucrătoare înainte de începutul fiecărei decade.8.4. În situaţia nedepunerii acestor situaţii în termenul şi în forma prevăzute sau a nerespectării graficului de plati, responsabilitatea pentru nedecontarea documentelor de plată prezentate unităţilor trezoreriei statului revine ordonatorilor de credite.8.5. Asigurarea permanenta a echilibrului dintre resursele contului curent general al trezoreriei statului şi necesităţile de finanţare se poate realiza prin următoarele metode: a) utilizarea echivalentului în lei al unor sume vândute la rezerva valutară a statului, din conturile de disponibilitati în valută rezultată din împrumuturi de stat destinate finanţării şi refinantarii datoriei publice.Ministerul Finanţelor Publice notifica Băncii Naţionale a României intenţia de a vinde valuta existenta în cont conform convenţiei încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţionala a României. În aceasta notificare se precizează suma exactă, valuta, data valutei, precum şi contul în care urmează să fie virat echivalentul în lei al sumelor vândute (anexa nr. 9).La utilizarea valutei provenite din împrumuturi de stat, înregistrată în conturi de disponibilitati în valută deschise la Centrala Băncii Naţionale a României, va fi nominalizat împrumutul din care se efectuează vânzarea de valuta în vederea echilibrarii contului curent general al trezoreriei statului; b) atragerea de depozite pe termen scurt de la bănci sau alte instituţii financiare, prin intermediul procedurilor bilaterale.Tranzacţiile desfăşurate prin intermediul procedurilor bilaterale nu sunt, de regula, anunţate public. Sunt tranzacţii care se efectuează prin negociere directa între Ministerul Finanţelor Publice şi banca respectiva, fără a se apela la mecanismul licitaţiei.Tranzacţionarea se face prin mijloace de comunicare precum Reuters, dealing, telefon etc.Secretarul de stat coordonator poate delega verbal persoanele competente care poarta răspunderea angajării depozitelor atrase în vederea asigurării echilibrului resurselor contului curent general al trezoreriei statului cu necesităţile de finanţare.Decizia privind atragerea de depozite pe termen scurt de la bănci este luată în preziua apariţiei lipsei de lichiditati sau cel mai târziu în ziua respectiva. Limitele de negociere privind suma atrasa, perioada şi nivelul maxim al ratei dobânzii (marja de negociere) se stabilesc în ziua respectiva în funcţie de condiţiile pieţei şi de necesarul de atras pentru asigurarea lichiditatilor în contul curent general al trezoreriei statului.Negocierea elementelor de referinţa (sume atrase, nivelul dobânzii, perioada pentru care este atras depozitul şi scadenta acestuia) se efectuează având la baza ca element de referinţa tabloul Reuters cu privire la nivelul dobânzilor care se tranzactioneaza în piaţa, oferite (BID) şi cerute (ASK), astfel încât dobânzile negociate să poată fi comparabile cu acestea. Toate aceste elemente se prevăd expres şi se aproba prin "Nota de fundamentare cu privire la necesitatea atragerii de depozite".După confirmarea atragerii depozitului se încheie o convenţie între Ministerul Finanţelor Publice şi banca respectiva, în care se menţionează volumul depozitului, perioada, rata dobânzii, scadenta, precum şi contul în care se efectuează rambursarea capitalului şi plata dobânzii, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 10.Calculul dobânzii se efectuează folosind ca baza de calcul anul de 360 de zile.La scadenta, pentru rambursarea sumelor şi plata dobânzilor aferente depozitelor atrase, se va proceda la întocmirea notei de lichidare (anexele nr. 11A şi 11B) şi plata a sumelor atrase şi a dobânzilor aferente acestora; c) emisiuni de certificate de trezorerie pe termen scurt, efectuate conform regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în forma dematerializată, aprobat prin ordin comun al ministrului finanţelor publice, al guvernatorului Băncii Naţionale a României şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.Aceasta operaţiune va fi autorizata de ministrul finanţelor publice prin ordin de emisiune şi va fi facuta publică cel târziu în ziua lucrătoare înaintea datei de organizare a licitaţiei, printr-un comunicat difuzat pe fluxurile de ştiri Reuters, Mediafax etc. Certificatele se emit pe o perioadă de maximum 30 de zile, cu decontare în aceeaşi zi, în ziua următoare sau la doua zile lucrătoare de la data tranzacţiei.Decizia acceptării unui anumit nivel de suma sau dobânda pentru licitaţia în curs aparţine conducerii Ministerului Finanţelor Publice, care va fi informată telefonic de către reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice din comisia de licitaţie, care în momentul formulării deciziei va semna comunicatul oficial transmis de Banca Naţionala a României.15. Art. 9 alin. (1)-(4) din ordonanţa de urgenţă: (1) Disponibilităţile în valută gestionate de Ministerul Finanţelor Publice, provenite din împrumuturi interne şi externe contractate de stat, destinate finanţării deficitului bugetului de stat şi refinantarii datoriei publice, precum şi din alte surse prevăzute de lege se păstrează la Banca Naţionala a României în conturi purtătoare de dobânda, care funcţionează în afară contului curent general al trezoreriei statului, şi se utilizează potrivit legii. Rata dobânzii se situeaza la nivelul ratei dobânzilor plătite de Banca Naţionala a României la rezervele minime obligatorii. Ministerul Finanţelor Publice poate efectua prin contul corespondent deschis la o banca din străinătate operaţiuni de încasări şi plati în valută. (2) Dobânzile încasate din fructificarea disponibilităţilor în valută prevăzute la alin. (1) au următoarea destinaţie: a) dobânzile aferente sumelor prevăzute la alin. (1), mai puţin cele aferente împrumuturilor externe contractate de stat, destinate finanţării deficitului bugetului de stat şi refinantarii datoriei publice, constituie venituri ale bugetului trezoreriei statului şi se utilizează ca sursa pentru plata dobânzilor aferente datoriei publice interne contractate în valută; b) dobânzile aferente împrumuturilor externe contractate de stat, destinate finanţării deficitului bugetului de stat şi refinantarii datoriei publice, constituie venituri ale bugetului trezoreriei statului şi se utilizează ca sursa pentru plata dobânzilor aferente datoriei publice externe. (3) Dobânzile încasate pentru disponibilităţile în valută provenite din împrumuturi interne şi externe contractate de stat, destinate finanţării deficitului bugetului de stat şi refinantarii datoriei publice, se utilizează pe destinatiile prevăzute la alin. (2), în limita creditelor bugetare aprobate în bugetul trezoreriei statului cu aceasta destinaţie. (4) Din disponibilităţile în valută se pot constitui depozite la Banca Naţionala a României în condiţiile stabilite prin convenţie încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţionala a României sau pot fi fructificate în mod direct de către Ministerul Finanţelor Publice prin plasamente în instrumente cu grad de risc zero emise de instituţii financiare interne şi externe.Norme metodologice:9.1. Potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, disponibilităţile în valută gestionate de Ministerul Finanţelor Publice, provenite din împrumuturi de stat destinate finanţării deficitului bugetului de stat şi refinantarii datoriei publice, precum şi din alte surse prevăzute de lege se păstrează în conturi deschise la Centrala Băncii Naţionale a României, care funcţionează în afară contului curent general al trezoreriei statului şi se utilizează potrivit legii.9.2. În aceste conturi de disponibilitati în valută se înregistrează următoarele operaţiuni: încasarea valutei rezultate din împrumuturile interne şi externe guvernamentale, destinate finanţării şi refinantarii datoriei publice, alte sume prevăzute de lege cu aceeaşi destinaţie, dobânzi penalizatoare încasate de la bănci pentru nevirarea la termen a sumelor subscrise la emisiunile de titluri de stat şi dobânzile acordate de Banca Naţionala a României la aceste disponibilitati; plati de rate de capital şi dobânzi în valută aferente împrumuturilor de stat, vânzarea valutei necesare asigurării echilibrului dintre resursele contului curent general al trezoreriei statului şi necesităţile de finanţare, plati de dobânzi.9.3. Banca Naţionala a României notifica Ministerului Finanţelor Publice fiecare operaţiune efectuată în conturile de valuta şi eliberează zilnic extrase de cont.9.4. Pentru soldul creditor al conturilor în valută Banca Naţionala a României calculează şi plăteşte dobânda. Rata dobânzii, modul de calcul şi termenul de plată se stabilesc prin convenţie încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţionala a României.9.5. Dobânzile încasate se utilizează potrivit art. 9 alin. (2) din ordonanţa.Plata acestor dobânzi se efectuează din bugetul trezoreriei statului, în limita creditelor aprobate cu aceasta destinaţie şi a sumelor existente în cont.9.6. Plasamentele în valută în instrumente cu grad de risc zero sunt făcute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, cu respectarea reglementărilor în vigoare şi pe baza principiilor consacrate în practica internationala, respectiv siguranţa investiţiei, lichiditatea portofoliului şi performanta investiţiei. Siguranţa investiţiei, respectiv a plasamentului în valută se realizează prin controlul şi limitarea următoarelor categorii de riscuri:1. riscuri operationale externe (riscul de credit şi riscul de piaţa);2. riscuri operationale interne (organizaţionale).Riscurile operationale externe sunt: a) riscul de credit - riscul nerespectării de către partener/emitent a obligaţiilor de plată asumate prin contract, în sumele şi la termenele stabilite; b) riscul de piaţa - riscul ca valoarea de piaţa a portofoliului sa scada ca urmare a evoluţiei nefavorabile a principalilor indicatori ai pieţelor financiare, în special a dobânzii.Tranzacţiile se vor efectua numai în relaţie cu entităţi de drept public.Prevenirea şi limitarea riscului de credit se realizează prin: a) investirea numai în instrumentele entitatilor de drept public, care au fost analizate şi clasificate de cel puţin una dintre următoarele agenţii de rating în categoriile de risc de credit minim sau zero: Standard amp; Poor's - cel puţin AA pentru investiţii pe termen lung, respectiv A1 pe termen scurt; Moody's - cel puţin Aa3 pentru investiţii pe termen lung, respectiv P1 pe termen scurt; b) stabilirea de limite maxime de expunere pe emitenti (limite pentru riscul de ţara) pentru cei care au fost clasificati cu un rating mai mic de AAA (Standard amp; Poor's), respectiv Aaa (Moody's); c) stabilirea de limite maxime de expunere pe fiecare instrument de investire, respectiv 10% din volumul oricărei emisiuni, indiferent de ratingul atribuit emitentului.Riscul de piaţa este format, în principal, din riscul de dobânda - riscul ca valoarea de piaţa a portofoliului investit la dobânda fixa sa scada ca rezultat al creşterii dobânzilor.Prevenirea şi limitarea riscului de dobânda se realizează prin: a) diversificarea portofoliului investit pe instrumente şi pe scadente; b) stabilirea duratei medii a portofoliului şi a limitelor minima şi maxima de variatie faţă de aceasta.Riscurile operationale interne (organizaţionale) reprezintă posibilitatea înregistrării unor pierderi financiare sau de imagine de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a nerespectării regulilor şi uzantelor de tranzactionare pe pieţele financiare internaţionale, a obligaţiilor contractuale asumate sau a reglementărilor interne.Prevenirea riscurilor interne se realizează prin: a) stabilirea de structuri organizatorice distincte pentru activităţile de tranzactionare, decontare şi control; b) stabilirea de competente specifice pentru fiecare structura menţionată; c) stabilirea de limite de tranzactionare şi/sau expunere ca suma maxima absolută cu care fiecare categorie de personal autorizat să efectueze tranzacţii poate angaja trezoreria; d) înregistrarea tranzacţiilor efectuate prin telefon, respectiv arhivarea celor înregistrate pe hârtie sau alt tip de suport material, şi evidentierea tranzacţiilor în baza de date special constituită; e) stabilirea şi perceperea de sume penalizatoare de la acele persoane care, din motive imputabile lor, nu au efectuat plăţile conform prevederilor contractuale şi uzantelor.Lichiditatea portofoliului este asigurata prin prevenirea riscului de lichiditate. Riscul de lichiditate este definit prin incapacitatea de a se asigura necesarul de lichiditati sau prin asigurarea acestuia la costuri inacceptabile.Manifestarea acestui risc nu are efecte asupra siguranţei plasamentului realizat, dar poate determina pierderi financiare.Prevenirea riscului de lichiditate se realizează prin: a) stabilirea necesarului de lichiditati pe termene şi valute conform destinaţiilor sumelor plasate; b) stabilirea categoriilor de active de investire în funcţie de gradul de lichiditate cerut.16. Art. 9 alin. (5)-(6) din ordonanţa de urgenţă: (5) Disponibilităţile în valută, altele decât cele prevăzute la alin. (1), care, potrivit reglementărilor în vigoare, privesc fonduri publice gestionate de Ministerul Finanţelor Publice, se păstrează în conturi distincte, deschise la băncile nominalizate în actul normativ de aprobare a creditelor sau împrumuturilor nerambursabile ori desemnate conform procedurilor de licitaţie specifice instituţiei creditoare internaţionale. (6) Instituţiile publice efectuează operaţiunile de încasări şi plati în valută prin conturi deschise la bănci selectate de către acestea, urmărindu-se obţinerea celor mai avantajoase condiţii în sensul minimizarii riscului şi a costurilor suportate de stat.Norme metodologice:9.5.1. Instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare, gestionează veniturile bugetare sau alte fonduri publice rambursabile ori nerambursabile încasate în valută, precum şi sumele în valută procurate din credite bugetare pentru efectuarea unor plati în valută, în condiţiile legii, prin conturi deschise la bănci selectate de acestea potrivit regulilor privind achiziţiile publice.9.5.2. Echivalentul în lei al veniturilor bugetare încasate în valută de instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale sau bugetele fondurilor speciale se virează în conturile corespunzătoare de venituri sau de disponibilitati, după caz, deschise la unităţile trezoreriei statului în termen de 3 zile lucrătoare de la încasare, dacă legea nu prevede altfel.9.5.3. Fac excepţie de la prevederile pct. 9.5.2 veniturile bugetare care se cuvin conturilor escrow deschise la bănci, împrumuturile externe, fondurile externe nerambursabile, precum şi donaţiile sau sponsorizarile încasate în valută, al căror echivalent în lei se transfera în conturile corespunzătoare deschise la unităţile trezoreriei statului la termenele stabilite de ordonatorii de credite, pe măsura necesităţilor de finanţare a cheltuielilor, sau la termenele stabilite în acordurile de finanţare, după caz.9.5.4. Instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii virează echivalentul în lei al sumelor în valută încasate la bănci, în conturile deschise la unităţile trezoreriei statului, la termenele stabilite de ordonatorii de credite sau în acordurile de finanţare, după caz.9.5.5. Sumele încasate în valută de către instituţiile publice din împrumuturi externe sau fonduri externe nerambursabile, sumele rezervate în conturile escrow, donaţii şi sponsorizări, precum şi veniturile bugetare încasate în valută de către instituţiile publice prevăzute la pct. 9.5.4, din care se efectuează plati în valută, pot fi utilizate din conturile deschise la bănci fără a fi transferate în conturi deschise la unităţile trezoreriei statului.9.5.6. Fondurile externe rambursabile sau nerambursabile primite de la Comisia Europeană se utilizează de către instituţiile publice potrivit clauzelor din acordurile de finanţare, prin derogare de la prevederile prezentelor norme metodologice.9.5.7. Echivalentul în lei al sumelor în valută procurate de instituţiile publice pentru efectuarea unor plati în valută, rămase neutilizate, se restituie în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati, după caz, în termen de 3 zile lucrătoare de la lichidarea obligaţiilor de plată în valută pentru care sumele respective au fost cumpărate.17. Art. 10 din ordonanţa de urgenţă: (1) Trezoreria statului acorda dobânzi la disponibilităţile păstrate în contul curent general al trezoreriei statului, pentru care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, exista obligaţia acordării de dobânzi. (2) Pentru sumele păstrate în conturi deschise la trezoreria statului agenţii economici şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii vor beneficia de dobânda. (3) Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie pentru populaţie, nerascumparate la scadenta şi transformate în certificate de depozit, se plăteşte de la bugetul de stat, începând cu exerciţiul bugetar al anului 2003. (4) Din disponibilităţile păstrate în conturile deschise la trezoreria statului, în afară celor provenite din alocaţii bugetare şi împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului, se pot constitui depozite la termen, la solicitarea scrisă a titularilor acestora. (5) Nivelul ratelor dobânzilor acordate la disponibilităţile prevăzute la alin. (1), (2), (3) şi (4) se stabileşte de către Ministerul Finanţelor Publice, cu încadrarea în obiectivele politicii monetare a Guvernului şi a Băncii Naţionale a României.Norme metodologice:10.1. Trezoreria statului acorda dobânzi la disponibilităţile la vedere şi la depozitele pe termen de o luna (30 de zile) şi trei luni (90 de zile) constituite din disponibilităţile păstrate în contul curent general al trezoreriei statului, care se încadrează în prevederile art. 10 alin. (1), (2) şi (4) din ordonanţa de urgenţă.10.2. Dobânda la vedere practicată de trezoreria statului se acordă la: a) disponibilităţile păstrate în contul curent general al trezoreriei statului, pentru care, potrivit reglementărilor legale în vigoare (lege, ordonanţa de urgenţă sau ordonanţa şi hotărâre a Guvernului), este prevăzută acordarea de dobânzi; b) disponibilităţile provenite din sumele păstrate de agenţii economici în conturi deschise la trezoreria statului în baza art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă; c) disponibilităţile înregistrate în conturile instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, conform prevederilor art. 62 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002, ale art. 35 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 189/1998 şi ale art. 63 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 45/2003.10.3. Calculul dobânzii la disponibilităţile la vedere se efectuează după următoarea formula:soldul contului x nr. de zile x procentul de dobândaDobânda = ----------------------------------------------------- ,360 x 100în care luna este de 30 de zile, iar anul de 360 de zile.10.3.1. Dobânda se calculează lunar, în ultima zi lucrătoare a lunii, şi se virează în acelaşi cont, în prima zi lucrătoare a lunii următoare. Dobânda aferentă lunii expirate se înscrie în fişa de calcul al dobânzilor cuvenite pentru luna următoare, începând cu ziua de întâi (01) a lunii, indiferent dacă aceasta zi este lucrătoare sau nelucrătoare.10.3.2. În condiţiile în care un titular de cont de disponibilitati formulează cerere de lichidare a contului, dobânda se calculează şi se virează la sfârşitul acelei zile.10.3.3. Nivelul ratei dobânzii la vedere poate fi modificat în cursul lunii de către Ministerul Finanţelor Publice.10.4. La solicitarea scrisă a titularilor de conturi de disponibilitati, pentru care se acordă dobânda la vedere şi care se încadrează în prevederile pct. 10.1.2, se pot constitui depozite pe termen de o luna (30 de zile) sau de trei luni (90 de zile), în suma de minimum 10 miliarde lei, în multiplu de 1 milion lei, în contul 43 "Depozite ale agenţilor economici" şi în contul 44 "Depozite ale instituţiilor publice".10.4.1. Cuantumul şi termenul pentru care se constituie depozitul şi rata dobânzii se prevăd într-o convenţie încheiată între titularul disponibilităţilor respective şi unitatea trezoreriei statului unde este deschis contul (anexa nr. 13).10.4.2. Dobânda pentru depozitele pe termen se calculează la sfârşitul perioadei de constituire a depozitului, după următoarea formula:valoarea depozitului x nr. de zile x procentul de dobândaDobânda = ---------------------------------------------------------360 x 10010.4.3. Restituirea depozitului şi virarea dobânzii se efectuează în contul de disponibilitati la vedere din care au provenit sumele, în ziua scadentei depozitului.10.4.4. În cazul în care titularul depozitului solicita preluarea de sume din depozit înainte de termen, disponibilităţile respective se transforma în disponibilitati la vedere, pentru care se calculează dobânda la vedere.10.40.5. Dobânzile aferente depozitelor constituite la trezoreriile statului în contul 43 "Depozite ale agenţilor economici" şi în contul 44 "Depozite ale instituţiilor publice" se plătesc din bugetul trezoreriei statului, de la acelaşi subcapitol de cheltuieli din care se plătesc dobânzile aferente disponibilităţilor la vedere aflate în contul din care s-au constituit depozitele respective.10.5. Nivelul ratelor dobânzilor la vedere acordate de trezoreria statului pentru disponibilităţile înregistrate în conturile deschise la trezoreria centrala şi la unităţile trezoreriei statului, precum şi pentru depozitele la termen se stabileşte de Ministerul Finanţelor Publice, cu încadrarea în obiectivele politicii monetare a Guvernului şi a Băncii Naţionale a României.10.6. Instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, care şi-au gestionat disponibilităţile prin contul 50.03 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrala" sau 50.04 "Disponibil din mijloace extrabugetare ale instituţiilor de subordonare locală", după caz, au obligaţia de a-şi transfera sumele rămase neutilizate în contul 50.25 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale finanţate integral din venituri proprii" sau 50.28 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice locale finanţate integral din venituri proprii", după caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice.În conturile 50.03 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrala" şi 50.04 "Disponibil din mijloace extrabugetare ale instituţiilor de subordonare locală" rămân numai disponibilităţile instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale sau bugetele fondurilor speciale rezultate din activităţi finanţate integral din venituri proprii.Disponibilităţile instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale sau bugetele fondurilor speciale, care gestionează venituri proprii pentru care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, este prevăzută acordarea de dobânzi, vor fi evidentiate, la solicitarea instituţiilor publice respective, în conturi analitice distincte ale conturilor 50.03 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrala" şi 50.04 "Disponibil din mijloace extrabugetare ale instituţiilor de subordonare locală".10.7. Disponibilităţile provenite din subvenţii şi transferuri de la bugetul de stat, bugetele locale sau de la alte bugete şi din împrumuturi provenite din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului nu sunt purtătoare de dobânzi la vedere şi din acestea nu se pot constitui depozite la termen.10.8. Prin ordin al ministrului finanţelor publice, cu data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme metodologice, data până la care se aplică prevederile anterioare, se aproba lista conturilor de disponibilitati la care trezoreria statului acorda dobânda, cu încadrarea în prevederile menţionate la pct. 10.2, fără a fi necesară încheiere de convenţii.10.9. Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, pe baza solicitărilor formulate de titularii de conturi de disponibilitati, altele decât cele care fac obiectul ordinului prevăzut la pct. 10.8, va asigura actualizarea ordinului ministrului finanţelor publice.18. Art. 11 din ordonanţa de urgenţă: (1) Ministerul Finanţelor Publice elaborează, administrează şi executa bugetul trezoreriei statului. (2) Bugetul trezoreriei statului cuprinde la venituri următoarele: a) dobânzi pentru: depozitele şi plasamentele financiare constituite din împrumuturi externe guvernamentale; disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului; disponibilităţile în valută provenite din împrumuturi externe pentru finanţarea deficitului bugetului de stat şi refinantarea datoriei publice, păstrate în conturile deschise la Banca Naţionala a României şi bănci pe bază de convenţii; împrumuturile acordate din contul curent general al trezoreriei statului; b) dobânzi pentru finanţarea temporară a deficitelor bugetare din contul curent general al trezoreriei statului; c) dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru neplata creanţelor bugetului trezoreriei statului; d) alte venituri. (3) Bugetul trezoreriei statutului cuprinde la cheltuieli următoarele: a) dobânzi, comisioane şi alte speze pentru împrumuturi externe guvernamentale; b) dobânzi la disponibilitati şi depozite pe termen; c) comisioane cuvenite băncilor şi Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. pentru încasarea unor venituri ale bugetului de stat şi pentru alte servicii prestate pentru trezoreria statului; d) cheltuieli de funcţionare a unităţilor trezoreriei statului, care cuprind: cheltuieli materiale şi servicii pentru întreţinerea şi funcţionarea trezoreriei statului şi a sistemelor informatice ale acesteia, taxe poştale, cheltuieli cu transportul şi asigurarea numerarului şi valorilor, paza sediilor şi chirii, cheltuieli cu întreţinerea, funcţionarea şi asigurarea mijloacelor de transport al numerarului şi valorilor, cheltuieli de publicitate; e) cheltuieli de capital pentru unităţile trezoreriei statului; f) alte cheltuieli. (4) Bugetul trezoreriei statului se prezintă spre aprobare Guvernului o dată cu proiectul legii bugetului de stat, în structura stabilită de Ministerul Finanţelor Publice. (5) Bugetul trezoreriei statului se poate modifica prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice. (6) Ministerul Finanţelor Publice, în funcţie de evoluţia volumului disponibilităţilor şi al depozitelor păstrate în contul curent general al trezoreriei statului şi de evoluţia nivelului ratelor dobânzilor, poate aproba modificarea creditelor bugetare aprobate pentru plata dobânzilor prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) prin virari de credite de la alte subdiviziuni bugetare, în tot cursul anului. (7) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului trezoreriei statului, ca diferenţa între veniturile încasate şi plăţile efectuate, se reportează în anul următor şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor aprobate în bugetul trezoreriei statului.Norme metodologice11.1 Elaborarea bugetului trezoreriei statuluiVeniturile şi cheltuielile înscrise în bugetul trezoreriei statului se grupează pe baza "Clasificatiei veniturilor şi cheltuielilor bugetului trezoreriei statului", anexa nr. 10 la Clasificatia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.394/1995, cu modificările şi completările ulterioare.Proiectul bugetului trezoreriei statului se elaborează de către Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia generală a contabilităţii publice, pe baza propunerilor direcţiilor de specialitate implicate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, precum şi ale direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, a municipiului Bucureşti şi ale administraţiilor finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti.11.2. Aprobarea şi repartizarea pe trimestre a bugetului trezoreriei statului11.2.1. Bugetul trezoreriei statului se aproba prin hotărâre a Guvernului, în următoarea structura:- veniturile bugetare: pe capitole şi subcapitole;- cheltuielile bugetare: pe capitole, subcapitole şi articole, pentru capitolul 51.10 "Autorităţi publice", şi până la nivel de alineat, pentru capitolele 88.10 "Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli" şi 89.10 "Plati de dobânzi".11.2.2. Bugetul propriu gestionat de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi bugetele direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, a municipiului Bucureşti şi administraţiilor finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în structura aprobată prin hotărâre a Guvernului, se aproba şi se repartizează pe trimestre de către ministrul finanţelor publice, în calitate de ordonator principal de credite, în termen de 10 zile de la data publicării bugetului trezoreriei statului în Monitorul Oficial al României, Partea I.11.2.3. Directorii executivi ai direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, în calitate de ordonatori secundari de credite, aproba, în termen de 5 zile de la primirea bugetului aprobat de ordonatorul principal de credite, creditele bugetare pentru bugetul propriu şi pentru bugetul unităţilor subordonate în cadrul cărora funcţionează unităţi ale trezoreriei statului, la nivel de alineate de cheltuieli, cu repartizare pe trimestre.Pentru bugetele unităţilor subordonate în cadrul cărora funcţionează unităţi ale trezoreriei statului, ordonatorii secundari de credite aproba şi repartizează credite bugetare numai la capitolul de cheltuieli 89.10 "Plati de dobânzi".Pentru municipiul Bucureşti, bugetul trezoreriei statului, aprobat în condiţiile prevederilor prezentului punct, se aproba şi se repartizează la nivel de alineate de cheltuieli de către directorul executiv şi, respectiv, de şefii administraţiilor finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.11.2.4. Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor aprobate în bugetul trezoreriei statului se efectuează în funcţie de termenele de încasare a veniturilor şi de perioadele în care este necesară efectuarea cheltuielilor, având în vedere scadentele de plată a dobânzilor la împrumuturile guvernamentale interne şi externe, la disponibilităţile şi depozitele constituite la trezoreria statului, precum şi termenele de plată pentru cheltuielile materiale şi servicii.11.3. Virari de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli ale bugetului trezoreriei statului11.3.1. Virările de credite bugetare pentru bugetul propriu al Ministerului Finanţelor Publice şi bugetele unităţilor subordonate, de competenţa ordonatorului principal de credite, sunt următoarele: a) la capitolul 51.10 "Autorităţi publice", virările de credite bugetare între articole de cheltuieli, începând cu trimestrul III, în condiţiile legii; b) la capitolele 88.10 "Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli" şi 89.10 "Plati de dobânzi", virările de credite bugetare între subcapitole, articole şi alineate de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol, precum şi suplimentarile de credite bugetare de la alte subdiviziuni ale bugetului, cuprinse la capitolul 51.10 "Autorităţi publice", în tot cursul anului, înainte de angajarea cheltuielilor, în funcţie de evoluţia volumului disponibilităţilor şi al depozitelor păstrate în contul curent general al trezoreriei statului şi de evoluţia nivelului ratelor dobânzilor.Propunerile de virari de credite bugetare se transmit Direcţiei generale a contabilităţii publice, cu cel puţin o luna înainte de angajarea cheltuielilor, însoţite de justificări, detalieri şi necesitaţi privind execuţia până la finele anului bugetar atât pentru articolele de cheltuieli de la care se disponibilizeaza, cat şi pentru cele la care se solicita suplimentarea prevederilor bugetare.În cazuri temeinic justificate, propunerile de virari de credite bugetare la capitolele 88.10 "Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli" şi 89.10 "Plati de dobânzi" se pot efectua în cursul lunii, înainte de ordonanţarea şi lichidarea cheltuielilor.11.3.2. Virările de credite bugetare între alineatele aceluiaşi articol la capitolul 51.10 "Autorităţi publice" sunt în competenţa ordonatorului secundar de credite şi, respectiv, a ordonatorilor terţiari de credite pentru municipiul Bucureşti şi se efectuează începând cu trimestrul III, în condiţiile legii.11.4. Deschiderea de credite bugetare din bugetul trezoreriei statului11.4.1. Creditele bugetare aprobate în bugetul trezoreriei statului pot fi folosite numai după aprobarea deschiderii creditelor bugetare de către ordonatorul principal de credite şi repartizarea acestora.Deschiderile de credite bugetare se efectuează pe baza propunerilor transmise de către ordonatorii secundari sau terţiari de credite, după caz, însoţite de note justificative, în limita creditelor bugetare şi potrivit destinaţiilor aprobate, astfel: a) la capitolul 51.10 "Autorităţi executive", pe titluri de cheltuieli; b) la capitolele 88.10 "Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli" şi 89.10 "Plati de dobânzi", pe subcapitole şi titluri de cheltuieli.11.4.2. La fundamentarea propunerilor de deschideri de credite bugetare se vor avea în vedere următoarele: a) încadrarea acestora în prevederile bugetare aprobate; b) disponibilităţile de credite deschise şi neutilizate din perioadele anterioare; c) necesităţile de finanţare a cheltuielilor din bugetul trezoreriei statului în perioada pentru care se solicita deschiderea creditelor bugetare.Ordonatorii secundari de credite, după primirea dispoziţiei bugetare de repartizare a creditelor din bugetul trezoreriei statului, aprobată, repartizează credite bugetare pentru cheltuielile proprii, precum şi pentru cele ale ordonatorilor terţiari de credite.19. Art. 12 din ordonanţa de urgenţă: (1) Pentru neplata la termen a ratelor şi dobânzilor scadente la împrumuturile acordate din contul curent general al trezoreriei statului, în condiţiile art. 7 alin. (2) lit. b) şi d), se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere prevăzute de reglementările legale privind executarea creanţelor bugetare. (2) Dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate potrivit alin. (1) urmează regimul juridic al creanţelor bugetare. (3) Creanţele rezultate din gestionarea împrumuturilor externe guvernamentale contractate direct sau garantate de stat, precum şi din alte operaţiuni, derulate prin trezoreria statului, se urmăresc şi se executa în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind executarea creanţelor bugetare. (4) Dreptul de a cere executarea silită privind creanţele prevăzute la alin. (3) se prescrie în termen de 25 de ani de la data la care, potrivit legii, se naşte acest drept.Norme metodologice12.1. Pentru neplata la termen a ratelor şi dobânzilor scadente la împrumuturile acordate din contul curent general al trezoreriei statului, în condiţiile art. 7 alin. (2) lit. b) şi d) din ordonanţa de urgenţă, se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere la nivelul celor datorate pentru neplata creanţelor bugetare.12.2. Dobânzile se calculează pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadentei până în ziua stingerii obligaţiei inclusiv.Calculul dobânzilor datorate în cazul împrumuturilor rambursate în una sau mai multe rate se face pentru fiecare termen de plată prin înmulţirea soldului rămas de plată anterior ratei curente cu numărul de zile calendaristice ale intervalului de timp şi cu nivelul cotei dobânzii, conform exemplului următor:                                                               - lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  Soldul Nr. de Nivelul Dobânda  Scadenta Rata debitului (suma rămasă zile cotei datorată                                 de plată, calen- dobânzii                                 inclusiv daris- (%)                                 dobânda la tice                                 împrumut)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      1 2 3 4 5 6=3x4x5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────30 aprilie 2003 2.000.000.000 20 0,06 24.000.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 mai 2003 300.000.000 1.700.000.000 10 0,06 10.200.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────30 mai 2003 200.000.000 1.500.000.000 1 0,06 900.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────31 mai 2003 1.500.000.000 30 0,06 27.000.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────30 iunie 2003 1.500.000.000 1 0,06 900.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 iulie 2003 180.000.000 1.320.000.000 30 0,06 23.760.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────31 iulie 2003 1.320.000.000 1 0,06 792.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 august 2003 500.000.000 820.000.000 11 0,06 5.412.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12 august 2003 230.000.000 590.000.000 19 0,06 6.726.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────31 august 2003 590.000.000 4 0,06 1.416.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4 septembrie 2003 590.000.000 0 0,06 0──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL: 77.106.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────În cazul în care termenul de plată a împrumutului sau a ratei de împrumut expira într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până în ziua lucrătoare imediat următoare, iar dobânda pentru neplata la termen a împrumutului sau ratelor de împrumut se calculează începând cu ziua următoare termenului de plată prelungit.Plata cu întârziere a împrumuturilor sau a ratelor de împrumut, cu excepţia dobânzilor şi a penalitatilor de orice fel, se sancţionează cu o penalitate de întârziere de 0,5% pentru fiecare luna de întârziere, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care acestea aveau termene de plată.De exemplu, în cazul unei rate de împrumut cu termen de plată scadent la data de 25 martie, dacă suma a fost achitată în transe în cadrul lunii, se datorează penalitatea de întârziere corespunzătoare unei luni, respectiv calculul penalitatilor de întârziere se face pentru fiecare termen de plată din cursul lunii, prin înmulţirea soldului rămas de plată anterior ratei curente cu nivelul cotei de penalitate şi cu numărul de zile calendaristice ale intervalului de timp, totul raportat la numărul de zile al unei luni calendaristice, conform exemplului următor:                                                          - lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  Soldul Nr. de Nivelul Penalitatea  Scadenta Rata debitului zile penali- datorată                                                calen- zarii                                                daris- (%)                                                tice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────30 aprilie 2003 2.000.000.000 20 0,5 6.451.612,90──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 mai 2003 300.000.000 1.700.000.000 10 0,5 2.741.935,48──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────30 mai 2003 200.000.000 1.500.000.000 1 0,5 241.935,48──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────31 mai 2003 1.500.000.000 30 0,5 7.500.000,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────30 iunie 2003 1.500.000.000 1 0,5 241.935,48──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 iulie 2003 180.000.000 1.320.000.000 30 0,5 6.387.096,77──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────31 iulie 2003 1.320.000.000 1 0,5 212.903,23──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 august 2003 500.000.000 820.000.000 11 0,5 1.454.838,71──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12 august 2003 230.000.000 590.000.000 19 0,5 1.808.064,52──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1    -------la normele metodologice-----------------------    Instituţia ..........                               PROGRAM           privind necesarul de numerar pentru efectuarea plăţilor     prin casieria proprie, la capitolul .... pentru luna ... anul ....    .............    contul                                                   - mii lei - ┌────┬─────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────┐ │Ziua│Sumele în│Sumele în│ din care, pentru: │ │ │numerar │numerar │──────────┬──────────┬───────────┬──────────│ │ │ridicate │programa-│cheltuieli│cheltuieli│transferuri│cheltuieli│ │ │în luna │te a fi │de perso- │materiale │(titlul 38)│de capital│ │ │curenta │ridicate │nal │şi servi- │ │(titlul │ │ │ │din cont │(titlul │cii │ │ 70) │ │ │ │ │ 02) │(titlul │ │ │ │ │ │ │ │ 20) │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤ ├────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤ ├────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤ ├────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤ ├────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤ ├────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┤ │ TOTAL: │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘          Ordonator de credite Contabil-şef,        ....................... ..............  +  Anexa 2    -------la normele metodologice-----------------------    Direcţia trezorerie şi contabilitate publică .........../    Trezoreria operativă ..........                               PROGRAM         pentru asigurarea alimentarii cu numerar de la Banca Naţionala         a României a casieriei-tezaur a trezoreriei statului, pentru             efectuarea plăţilor în numerar către instituţiile                        publice pentru luna ........                                              - mii lei - ┌────┬─────────┬───────────────────────────────┬──────────┐ │Ziua│Sumele în│ Se asigura din: │ │ │ │numerar │─────────┬──────────┬──────────│Soldul la │ │ │de elibe-│soldul în│încasări │alimentari│finele │ │ │rat din │casa la │proprii │de la │zilei │ │ │casierie │începutul│ │Banca │ │ │ │ │zilei │ │Naţionala │ │ │ │ │ │ │a României│ │ ├────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ └────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┘          Trezorier Şef/ Şef administraţie adjunct         ..........................................                                                   Şef serviciu                                                   contabilitate,                                                  ................  +  Anexa 3──────────la normele metodologice────────────────────────────CONTRACT-CADRUDE PLASAMENT COLATERALIZATNr. ..... din ..../...../.......În temeiul Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 146/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003,Între,Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, reprezentat prin ........., în calitate de ...........,şi....(Banca)......, cu sediul în ......., str. ......., nr. ....., înregistrată la Registrul comerţului cu nr. ......., cod fiscal nr. ........., reprezentată prin ............. în calitate de ....... şi ......... în calitate de ....... a intervenit prezentul contract:1. Ministerul Finanţelor Publice plaseaza la ......(Banca) ..... depozite colateralizate, la valoarea acceptată la licitaţiile organizate, înscrisă în notificările tranzacţiilor, notificări care constituie accesorii ale prezentului contract-cadru de credit colateralizat.Rata dobânzii depozitelor colateralizate acordate .....(Banca)..... este determinata în cadrul licitaţiilor, potrivit metodei de alocare stabilită în anunţul sau este stabilită prin negocieri bilaterale.Perioada pentru care se plaseaza depozitele colateralizate este prevăzută în anunţul licitaţiei şi este menţionată în notificarea tranzacţiei sau este stabilită prin negocieri bilaterale.2. ......(Banca)....... se obliga sa garanteze plasamentele colateralizate cu titluri de stat menţionate în contractul de gaj încheiat pentru fiecare tranzacţie.3. Garanţia trebuie să acopere în proporţie de 100% creditele acordate şi dobânzile aferente.4. În cazul în care .....(Banca) ..... nu achită integral la scadenta plasamentele acordate şi/sau nu plăteşte integral dobânzile aferente, Ministerul Finanţelor Publice va proceda la executarea garanţiilor corespunzător valorii nerambursate5. Prezentul contract s-a încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă şi intră în vigoare la data semnării.Ministerul Finanţelor PubliceSemnături autorizate şi ştampilaBANCASemnături autorizate şi ştampila  +  Anexa 4──────────la normele metodologice─────────────────────────CONTRACT DE GAJPENTRU PLASAMENT COLATERALIZATNr. ..... din ..... / ...../.........În temeiul Ordonanţei de Urgenta nr. 146/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003,Între,Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat prin ........... în calitate de ...................şi......(Banca) ......... cu sediul în ......... str. ...... nr. ...., înregistrată la Registrul comerţului cu nr. ....... cod fiscal nr. ........ reprezentată prin ........ în calitate de ......... şi ...... în calitate de ......... a intervenit prezentul contract:1. ......(Banca) ........ se obliga sa predea Ministerului Finanţelor Publice titlurile de stat, consemnate în notificarea nr. .... din data de ...... , care face parte integrantă din prezentul contract de gaj, pentru garantarea plasamentului colateralizat în suma de ........ acordat la data de .................(Banca)........ declara, pe proprie răspundere, ca titlurile de stat ce fac obiectul garanţiei, potrivit prezentului contract de gaj, sunt în proprietatea sa şi nu sunt gajate sau sechestrate.2. Ministerul Finanţelor Publice preia cu titlu de garanţie titlurile de stat menţionate de ..... (Banca) ........ în notificarea nr. ..... din data de .......3. În cazul în care ......(Banca) ........ nu rambursează integral la scadenta plasamentul colateralizat acordat şi nu plăteşte integral dobânda aferentă, Ministerul Finanţelor Publice va proceda la executarea garanţiei, corespunzător valorii nerambursate.4. Prezentul contract de gaj intră în vigoare la data efectuării plasamentului de către Ministerul Finanţelor Publice şi îşi încetează valabilitatea în momentul rambursarii integrale a plasamentului colateralizat şi a dobânzii aferente.5. Prezentul contract de gaj constituie accesoriu la contractul de plasament nr. .............6. Prezentul contract de gaj s-a încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă şi intră în vigoare la data semnării.Ministerul Finanţelor PubliceSemnături autorizate şi ştampilaBANCASemnături autorizate şi ştampila  +  Anexa 5    ──────────la normele metodologice──────────────────────────    ANTET BANCA    Nr. ....... Data ............       OFERTA DE PARTICIPARE LA LICITAŢIA DIN DATA DE ............. PENTRU               PLASAMENT COLATERALIZAT CU TITLURI DE STAT   Nr. de referinţa al licitaţiei: OPTIUNI                                                     ┌────────┬───────┬────────┐                                                     │ 1 │ 2 │ 3 │                                                     └────────┴───────┴────────┘   Suma (lei) ┌────────┬───────┬────────┐                                                    └────────┴───────┴────────┘   Rata dobânzii (%): ┌────────┬───────┬────────┐                                                    └────────┴───────┴────────┘   Data acordării: ┌────────┐                                                    └────────┘   Data scadentei: ┌────────┐                                                    └────────┘Notă: în cazul licitaţiei la rata fixa se va transmite o singura opţiuneBANCAPersoane autorizate:Numele şi prenumeleFuncţiaSemnături autorizate cf. art. 23din Legea nr. 58/1998 Legea bancară(L.S.)  +  Anexa 6    ──────────la normele metodologice────────────────────────    (ANTET BANCA)                          NOTIFICARE        pentru garantarea cu titluri de stat, a plasamentului ..........                     din data de ...../....../..........           Banca ............consimte sa gajeze în favoarea           Ministerului Finanţelor Publice următoarele titluri de stat:                                                                        -lei-┌─────┬─────────┬────────┬─────┬─────────┬───────┬────────┬────────┬───────────┐│Nr. │Emisiunea│Seria şi│Nr.de│ Data │Număr │Valoare │Valoarea│Valoarea la││Crt. │ │numărul │cont │scadentei│titluri│nominală│nominală│ zi ││ │ │ │ │emisiunii│(buc) │unitară │totală │ │├─────┼─────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │7=5x6 │ 8 │├─────┼─────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼───────────┤│ X │TOTAL │ X │ X │ X │ │ X │ │ │└─────┴─────────┴────────┴─────┴─────────┴───────┴────────┴────────┴───────────┘....(Banca)..... declara pe proprie răspundere, ca titlurile de mai sus, constituie drept garanţie, sunt în proprietatea sa şi nu sunt gajate sau sechestrate.....(Banca)..... consimte la blocarea acestui portofoliu de titluri de stat în contul de evidenta deschis pe numele băncii  +  Anexa 7──────────la normele metodologice────────────────────────────CONTRACT-CADRUPENTRU TRANZACŢII REPO/REVERSE REPONr. ..... din ..../...../.......În temeiul Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 146/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003,Între,Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, reprezentat prin ........., în calitate de ...........,şi....(Banca)......, cu sediul în ......., str. ......., nr. ....., înregistrată la Registrul comerţului cu nr. ......., cod fiscal nr. ........., reprezentată prin ............. în calitate de ....... şi ......... în calitate de ....... a intervenit prezentul contract:1. Ministerul Finanţelor Publice efectuează tranzacţii repo/reverse repo cu ......(Banca)......., în condiţiile stabilite prin licitaţiile organizate de Ministerul Finanţelor Publice prin Banca Naţionala a României sau pe baze bilaterale cu privire la:- Elementele de identificare a titlurilor;- Număr de titluri de stat tranzacţionate;- Valoarea unitară de vânzare a titlurilor de stat;- Rata operaţiunii repo/reverse repo;- Valoarea unitară de răscumpărare;- Datele la care se efectuează vânzările şi respectiv rascumpararile de titluri de stat.2. ......(Banca)..... se obliga să efectueze transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat la data vânzării (pentru repo)/răscumpărării (pentru reverse repo), date stabilite în momentul închiderii tranzacţiei.3. În situaţia în care, la data vânzării/răscumpărării, ......(Banca) ...... nu-şi îndeplineşte obligaţiile, Ministerul Finanţelor Publice va executa garanţiile, în conformitate cu reglementările în vigoare.4. Prezentul contract-cadru s-a încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă şi intră în vigoare la data semnării.Ministerul Finanţelor PubliceSemnături autorizate şi ştampilaBANCASemnături autorizate şi ştampila  +  Anexa 8    ────────la normele metodologice────────────────────────────────    ANTET BANCA    Nr. .... Data .........            OFERTA DE PARTICIPARE LA LICITAŢIA DIN DATA DE .......PENTRU        CUMPĂRĂRI/VÂNZĂRI REVERSIBILE DE TITLURI DE STAT - REPO/REVERSE REPO   Nr. de referinţa al licitaţiei: OPTIUNI                                                     ┌────────┬───────┬────────┐                                                     │ 1 │ 2 │ 3 │                                                     └────────┴───────┴────────┘   Tipul titlurilor de stat: ┌────────┬───────┬────────┐                                                    └────────┴───────┴────────┘   Seria şi numărul: ┌────────┬───────┬────────┐                                                    └────────┴───────┴────────┘   Data scadentei emisiunii/cuponului: ┌────────┬───────┬────────┐                                                    └────────┴───────┴────────┘   Nr. titluri (buc): ┌────────┬───────┬────────┐                                                    └────────┴───────┴────────┘   Val. nominală unitară (lei): ┌────────┬───────┬────────┐                                                    └────────┴───────┴────────┘   Randament mediu de emisiune(%): ┌────────┬───────┬────────┐                                                    └────────┴───────┴────────┘   Val. unitară de vânzare - val. la zi (lei): ┌────────┬───────┬────────┐                                                    └────────┴───────┴────────┘   Data vânzării: ┌────────┐                                                    └────────┘   Val. totală de vânzare (lei): ┌────────┬───────┬────────┐                                                    └────────┴───────┴────────┘   Rata Repo/Reverse Repo (%): ┌────────┬───────┬────────┐                                                    └────────┴───────┴────────┘   Val. unitară de răscumpărare (lei): ┌────────┬───────┬────────┐                                                    └────────┴───────┴────────┘   Data răscumpărării: ┌────────┐                                                    └────────┘   Val. totală de răscumpărare (lei): ┌────────┬───────┬────────┐                                                    └────────┴───────┴────────┘Notă: în cazul licitaţiei la rata fixa se va transmite o singura opţiuneBANCAPersoane autorizate:Numele şi prenumeleFuncţia(L.S.)  +  Anexa 9────────la normele metodologice────────────────────────────Ministerul Finanţelor PubliceNr. ...../ ...../...../......Comunicare nr.______ din ________CătreBanca Naţionala a RomânieiÎn conformitate cu prevederile art. 8 pct. a) din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003 şi ale art. 3 din Constituţia nr. 181202/4/16.05.2003, va rugăm sa dispuneti preluarea sumei de _______________(Eur/USD), cu data valutei ______________, din contul de depozit în valută la vedere în EUR/USD nr. __________, deschis la Banca Naţionala a României-Centrala pe numele Ministerului Finanţelor Publice, pentru echilibrarea soldului contului curent general al trezoreriei statului din data de __________ .Echivalentul în lei se virează în contul curent general al trezoreriei statului nr. ______________ .Menţionăm ca a fost informată şi Banca Naţionala a României/TransFonD SA, de aceasta modalitate utilizata pentru acoperirea soldului debitor al contului curent general al Trezoreriei statuluiCu multumiri pentru colaborare.Director GeneralSemnături autorizate şi ştampila  +  Anexa 10---------la normele metodologice------------------------Ministerul Finanţelor Publice Banca__________________________Nr.________/____/____/____ Nr.________/____/____/____În baza prevederilor art. 8 pct. b din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/16 mai 2003, pentru asigurarea în contul curent general al trezoreriei statului a resurselor necesare efectuării plăţilor sectorului public, între Ministerul Finanţelor Publice şi banca________ se încheie prezentaCONVENŢIEI. Obiectul convenţiei-------------------1. Banca ___________ constituie un depozit în suma de _______ miliarde lei la trezoreria statului, pe o perioadă de _______, începând cu data de ______.2. Nivelul ratei dobânzii este de ______% pe an. Calculul dobânzii se efectuează în funcţie de anul calendaristic de 360 zile.II. Obligaţiile părţilor--------------------Banca _________ va vira în contul curent general al trezoreriei statului nr. _________ deschis la Banca Naţionala a României suma de _________ - miliarde lei.Ministerul Finanţelor Publice va rambursa suma de ________ miliarde lei în cadrul primelor operaţiuni de plată în ziua de ____________, iar dobânda se va calcula şi vira în aceeaşi zi.III. Prezenta convenţie s-a încheiat în 2(doua) exemplare, câte unul pentru fiecare din părţi.Ministerul Finanţelor Publice Banca(semnături autorizate) (semnături autorizate)  +  Anexa 11A---------la normele metodologice------------------------Ministerul Finanţelor PubliceNr.________/____/____/____De acord,SECRETARIAT DE STAT(SEMNĂTURI AUTORIZATE)NOTA DE LICHIDAREAvând în vedere ca la data de __________________, se împlineşte scadenta depozitului de ________ miliarde lei constituit de Banca _________ la Trezoreria statului în baza Convenţiei nr. _______/____/____/____, propunem următoarele:- rambursarea plasamentului respectiv în contul nr. __________________ al Băncii _______________, deschis la Banca Naţionala Naţionala a României - Centrala;- virarea sumei de ___________ lei, reprezentând dobânda aferentă depozitului menţionat mai sus, în contul ______________ al Băncii _________, deschis la Banca Naţionala a României-Centrala.Anexa prezentei fişa de calcul a dobânzii aferente depozitului atras.În conformitate cu prevederile pct. _______ din Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. _____ pentru aprobarea Normelor Metodologice privind cadrul general al atribuţiilor şi exercitării controlului financiar propriu, certificam operaţiunea în privinta realităţii, regularitatii şi legalităţii.Director General,(semnături autorizate)  +  Anexa 11B    ---------la normele metodologice------------------------         MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEUnitatea de Management a Trezoreriei Statului                               FIŞA DE LICHIDARE                     A DOBÂNZII AFERENTE DEPOZITULUI ATRAS ┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ Titular │ Numărul │ Durata │ Perioada │ Dobânda │ Suma │ Dobânda │ │plasament │Convenţiei│ -zile- │ │ (%) │ plasata │ de │ │ │ │ │ │ │ -lei- │ plătit │ │ │ │ │ │ │ │ -lei- │ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │6=(5x2x4)/│ │ │ │ │ │ │ │ 360 │ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘                                                    Total de                                                    rambursat: 0                                                    (col.5+col.6) lei  +  Anexa 12--------la normele metodologice-----------------------ANTET BANCANr....... Data..../..../....LISTA CU SPECIMENELE DE SEMNĂTURIale persoanelor desemnate sa angajeze .....(banca)....în operaţiunile efectuate cu Ministerul Finanţelor Publice.....(banca)...... desemnează pe fiecare din următoarele persoane ca având semnatura autorizata pentru a angaja ....(banca)..... în operaţiunile efectuate cu Ministerul Finanţelor Publice şi certifica ca specimenul de semnatura din dreptul fiecărui nume de persoana este original:    Nume şi prenume titulari Funcţia Semnatura    ........................ .......... .........    ........................ .......... .........  Nume şi prenume inlocuitori Funcţia Semnatura    ........................ .......... .........    ........................ .......... .........                                     BANCA                              Persoane autorizate                              Numele şi prenumele                                    Funcţia  +  Anexa 13--------la normele metodologice-----------------------(titular de depozit)TREZORERIA ............ ..........................În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată prin Legea nr. 201/2003, între Trezoreria .................. şi ..................se încheie prezentaCONVENŢIE1. ................... constituie din contul nr. ......... un depozit în suma de ........... la trezoreria statului, pe o perioadă de ......... zile, începând cu data de ...........2. Nivelul dobânzii este de ....... pe an.Dobânda se calculează după următoarea formula:        Sold cont depozit x Numar de zile (30 sau 90 zile) x % dobânda    D = --------------------------------------------------------------                                3603. Trezoreria statului va rambursa suma de ..... lei în data de ......, iar dobânda se va calcula şi vira în aceeaşi zi.4. În cazul în care titularul solicita preluarea de sume din depozit înainte de termenul convenit se va acorda dobânda la disponibilităţile la vedere practicată de trezoreria statului.5. Prezenta convenţie s-a încheiat în (2 doua) exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părţi.DIRECTOR DIRECTOR(titular de depozit)-------------