ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 14 octombrie 2003privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creanţe bugetare în vederea încasării şi virarii lor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 17 octombrie 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează cesiunea creanţelor bugetare restante, existente în evidentele contabile ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) la data de 30 iunie 2003, pentru care creditorul deţine titluri de creanta sau titluri executorii legal constituite, către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare (AVAB), în vederea recuperării acestora în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată.  +  Articolul 2 (1) În scopul cesiunii prevăzute la art. 1, CNAS va stabili măsurile necesare pentru transferul prin protocol al creanţelor bugetare de la casele de asigurări sociale de sănătate nominalizate în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare, către AVAB. Creanţele vor fi cesionate la valoarea determinata conform Ordonanţei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, înregistrată în evidentele contabile ale acestora la data de 30 iunie 2003. (2) Prin derogare de la art. 21 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, republicată, AVAB înregistrează în contabilitate creanţele preluate, la valoarea stabilită conform alin. (1). (3) CNAS va calcula în continuare dobânzi şi penalităţi, având în vedere soldul lunar transmis de AVAB, şi va efectua regularizarea acestora în funcţie de cuantumul sumelor recuperate de AVAB în contul creanţelor transferate, diferenţele rezultate urmând a fi comunicate la AVAB pentru încasarea integrală a acestora. Actul de constatare a diferenţelor rezultate constituie titlu executoriu.  +  Articolul 3CNAS garantează valabilitatea, realitatea şi actualitatea creanţelor transferate, precum şi legalitatea titlurilor de creanta şi a titlurilor executorii aferente.  +  Articolul 4În cazul în care printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă instanţa desfiinţează titlul de creanta şi/sau titlul executoriu, transferul creanţei bugetare este nul, părţile fiind repuse de drept în situaţia anterioară realizării acestuia.  +  Articolul 5 (1) Transferul creanţelor bugetare definite la art. 1 se face prin protocol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Notificarea transferului creanţelor bugetare va fi facuta de către CNAS debitorilor, prin scrisoare recomandată.  +  Articolul 6 (1) Valorificarea creanţelor bugetare preluate se face prin metodele reglementate de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, republicată, în temeiul titlurilor de creanta şi al titlurilor executorii aferente creanţelor bugetare transferate, urmărindu-se încasarea integrală a creanţelor preluate. (2) Titlurile de creanta aferente creanţelor bugetare transferate constituie titluri executorii. (3) Sumele executate prin poprirea conturilor bancare vor fi virate în contul indicat de AVAB, la cererea acesteia, în termen de doua zile de la primirea cererii şi indicarea contului.  +  Articolul 7Sumele recuperate de AVAB în urma valorificării creanţelor bugetare preluate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă constituie venituri şi se virează la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în contul unic deschis pe seama CNAS, după scăderea cheltuielilor ocazionate de procesul de recuperare.  +  Articolul 8În aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea AVAB şi a CNAS, prin hotărâre a Guvernului vor fi reglementate modalitatea de regularizare a sumelor prevăzute la art. 2 alin. (1), termenele şi condiţiile de virare a sumelor recuperate prin poprire, precum şi orice alte atribuţii rezultate din aplicarea acesteia pentru cele doua instituţii.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul sănătăţii,Mircea BeuranMinistru delegat pentru coordonareaautorităţilor de control,Ionel BlanculescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 14 octombrie 2003.Nr. 95.──────────────