HOTĂRÂRE nr. 1.172 din 2 octombrie 2003pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave civile şi de stat în spaţiul aerian naţional
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 16 octombrie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Orice activitate de zbor în spaţiul aerian naţional necesita o autorizare. (2) Prezenta hotărâre stabileşte procedura de autorizare a zborurilor aeronavelor civile şi de stat în spaţiul aerian naţional. (3) Prevederile prezentei hotărâri se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice care efectuează operaţiuni aeriene cu aeronave civile şi de stat în spaţiul aerian naţional, indiferent de cetăţenia, respectiv de naţionalitatea acestor persoane şi indiferent de categoria de aeronava utilizata.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei hotărâri, termenii utilizaţi au următorul înţeles: a) operator al aeronavei - persoana fizica sau juridică care efectuează operaţiuni aeriene cu o aeronava civilă sau de stat; în cazul operaţiunilor aeriene civile de aviatie generală, operator al aeronavei este considerat pilotul aflat la comanda aeronavei; în cazul operaţiunilor aeriene civile de lucru aerian sau de transport aerian public, operator al aeronavei este considerată persoana deţinătoare a autorizaţiei sau certificatului de operator aerian care sta la baza efectuării operaţiunii respective; b) zone dens populate - zonele cu ansambluri de clădiri situate în localităţi, precum şi orice terenuri pe care se aduna un număr mare de persoane în scop recreational sau pentru participarea la diverse manifestatii în aer liber; c) forta majoră - eveniment imprevizibil şi inevitabil care generează imposibilitatea temporară sau definitivă de executare a unui zbor în conformitate cu autorizarea acordată; d) ruta ATS publicată - ruta publicată în AIP - România, definită conform anexei nr. 2 la Convenţia privind aviaţia civilă internationala, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, şi pe care se asigura servicii de control al traficului aerian. (2) Termenii spaţiu aerian naţional şi operaţiuni aeriene civile au înţelesul din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată.  +  Articolul 3 (1) Un zbor cu o aeronava civilă în spaţiul aerian naţional este autorizat dacă pentru zborul respectiv s-a solicitat şi s-a obţinut o aprobare de zbor emisă de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, direct sau prin organisme tehnice cărora li se deleagă competente în acest sens. (2) Procedura de solicitare şi de acordare de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului a aprobării de zbor pentru executarea zborurilor cu aeronave civile în spaţiul aerian naţional este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 4 (1) Fac excepţie de la prevederile art. 3 următoarele categorii de zboruri: a) zborurile interne şi internaţionale executate cu aeronave civile înmatriculate în România, care nu se încadrează în categoria zborurilor tehnice; b) zborurile internaţionale executate cu aeronave civile înmatriculate în alt stat, care tranziteaza spaţiul aerian naţional fără escala comercială, care nu transporta trupe, tehnica de lupta, armament, muniţii, explozivi, materiale radioactive şi alte materiale periculoase sau care nu se încadrează în categoria zborurilor tehnice; c) zborurile interne şi internaţionale cu aeronave civile înmatriculate în alt stat, cu aterizare pe şi decolare de pe teritoriul României, încadrate în categoria operaţiunilor aeriene civile de aviatie generală. (2) Categoriile de zboruri prevăzute la alin. (1) se considera autorizate dacă pentru acestea s-a depus un plan de zbor pe o ruta ATS publicată, iar aeronavele utilizate sunt asigurate pentru daune produse terţilor la sol. (3) Aeronavele utilizate în zborurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c), precum şi aeronavele prevăzute la lit. b), care efectuează escale tehnice pe teritoriul României, vor avea la bord copii legalizate ale documentelor de asigurare pentru daune produse terţilor la sol, care vor fi prezentate, la cerere, în cazul efectuării unui control la aeronava de către autorităţile competente.  +  Articolul 5 (1) Fac, de asemenea, excepţie de la prevederile art. 3 zborurile interne şi internaţionale executate cu aeronave civile înmatriculate sau identificate în România, operate parţial ori în totalitate în afară rutelor ATS publicate, care se considera autorizate dacă pentru respectivele zboruri operatorul aeronavei, direct sau prin intermediar, a efectuat o planificare confirmată de către Ministerul Apărării Naţionale/Statul Major al Forţelor Aeriene. (2) În excepţia prevăzută la alin. (1) nu sunt incluse zborurile tehnice executate cu aeronave civile, pentru care este necesară obţinerea unei aprobări de zbor în conformitate cu prevederile art. 3.  +  Articolul 6 (1) În plus faţă de cerinţele prevăzute la art. 3-5, următoarele categorii de zboruri pot fi efectuate în spaţiul aerian naţional numai în condiţiile obţinerii unui aviz prealabil sau a autorizării din partea Ministerului Apărării Naţionale, acordate conform procedurii din anexa nr. 2: a) zborurile pentru transportul trupelor, tehnicii de lupta, armamentului, muniţiilor, explozivilor, materialelor radioactive şi al altor materiale periculoase, executate cu aeronave civile înmatriculate în alt stat; b) zborurile specifice activităţilor de filmare, de fotografiere aeriană sau determinări topogeodezice, executate cu aeronave civile înmatriculate în România ori în alt stat; c) zborurile deasupra municipiului Bucureşti la înălţimi mai mici de 3.000 m, executate cu aeronave civile înmatriculate în România sau în alt stat, cu excepţia zborurilor executate în limita zonei de aerodrom (CTR) Baneasa şi a zborurilor de îndepărtare după decolare şi de apropiere pentru aterizare pe Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa, care urmează să fie efectuate sau au fost efectuate pe rute ATS publicate. (2) Zborurile cu aeronave civile în zona de frontieră pot fi executate numai după informarea corespunzătoare a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontiera, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 7 (1) Zborurile cu aeronave de stat în spaţiul aerian naţional se considera autorizate, dacă: a) pentru aeronavele de stat româneşti - a fost depus un plan de zbor sau s-a efectuat o planificare de zbor la Ministerul Apărării Naţionale; b) pentru aeronavele de stat străine - a fost obţinută o autorizare de survol din partea Ministerului Apărării Naţionale. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a) zborurile cu aeronave de stat româneşti pentru transportul trupelor, tehnicii de lupta, armamentului, muniţiilor, explozivilor, materialelor radioactive şi al altor materiale periculoase, zborurile specifice activităţilor de filmare, de fotografiere aeriană sau determinări topogeodezice, precum şi zborurile deasupra municipiului Bucureşti la înălţimi mai mici de 3.000 m, care pot fi executate numai în condiţiile obţinerii unei autorizari de survol din partea Ministerului Apărării Naţionale. (3) Procedura de solicitare şi de acordare de către Ministerul Apărării Naţionale a autorizarilor de survol/avizelor prealabile pentru efectuarea zborurilor cu aeronave civile sau de stat în spaţiul aerian naţional este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 8 (1) Planificarile prevăzute la art. 5 alin. (1) şi la art. 7 alin. (1) lit. a) se comunică de către operatorul aeronavei, direct sau prin intermediar, Ministerului Apărării Naţionale/Statul Major al Forţelor Aeriene, în fiecare zi până la ora 20,00, pentru zborurile din ziua următoare. (2) În cazuri neprevăzute comunicarea planificarii se poate face cu cel puţin o ora înainte de ora prevăzută pentru decolare sau de intrare în spaţiul aerian naţional, dacă decolarea se face de pe un aerodrom situat în alt stat. (3) Pentru zborurile din categoriile urgente medicale, intervenţii în zone calamitate şi operaţiuni de căutare-salvare se admite comunicarea planificarii imediat după decolare (în maximum 5 minute). (4) Comunicarea planificarilor de zbor va cuprinde tipul aeronavei (numărul şi tipul aeronavelor în cazul zborului în formatie), scopul zborului, traiectul sau zona de zbor, nivelul (înălţimea) de zbor, ora decolarii şi a aterizarii (ora primei decolari şi a ultimei aterizari în cazul zborurilor în zona). (5) Zborurile planificate nu vor putea fi executate decât după primirea confirmării din partea Ministerului Apărării Naţionale/Statul Major al Forţelor Aeriene. În cazul în care, o dată cu confirmarea, se comunică eventuale modificări aduse unor elemente tehnice de execuţie, zborurile vor fi executate potrivit comunicării. (6) Confirmarea prevăzută la alin. (5) va fi data cu cel puţin 45 de minute înainte de ora prevăzută pentru decolare. (7) Modificarea planificarilor de zbor va putea fi facuta de către operatorul aeronavei numai cu acordul Ministerului Apărării Naţionale/Statul Major al Forţelor Aeriene.  +  Articolul 9 (1) Aeronavele civile care executa zboruri internaţionale spre/dinspre România sunt obligate să efectueze prima aterizare pe teritoriul României şi ultima decolare de pe teritoriul României numai pe aerodromuri deschise traficului internaţional, autorizate conform reglementărilor în vigoare. (2) Dacă, din cauze de forta majoră sau din alte motive întemeiate, aterizarea şi decolarea prevăzute la alin. (1) nu pot fi executate pe unul dintre aerodromurile deschise traficului internaţional, controlul pentru trecerea frontierei se efectuează la locul de aterizare sau de decolare, conform prevederilor legale. (3) Aeronavele civile care efectuează zboruri interne sunt obligate sa decoleze şi sa aterizeze numai pe aerodromuri autorizate conform reglementărilor în vigoare, cu respectarea restrictiilor şi limitarilor tehnice şi operationale ale aeronavelor, stabilite potrivit reglementărilor aplicabile. (4) Lista aerodromurilor autorizate se publică de către Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautica Civilă Română" în Publicaţia de informare aeronautica a României (AIP - România). (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), aeronavele civile care executa zboruri interne, încadrate în categoria operaţiunilor aeriene civile de lucru aerian sau aviatie generală, pot ateriza pe şi, respectiv, pot decola de pe terenuri, altele decât aerodromurile autorizate, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) sunt stabilite cu avizul organului administraţiei publice locale pe a cărui raza se afla terenul respectiv; b) satisfac cerinţele minime stabilite de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru astfel de terenuri, prin reglementări specifice. (6) Cererea pentru obţinerea avizului prevăzut la alin. (5) lit. a) se adresează organului administraţiei publice locale al localităţii pe a carei raza se găseşte terenul respectiv, de către operatorul aeronavei, cu cel puţin 7 zile înainte de data prevăzută pentru începerea activităţii de zbor. Cererea va conţine informaţii privind terenul ales pentru operare, tipul aeronavei, înălţimea de zbor, zilele şi intervalul orar de operare, precum şi o declaraţie de asumare de către operatorul aeronavei a responsabilităţii pentru eventualele daune cauzate ca urmare a activităţii de zbor. (7) În cazul în care operatorul aeronavei solicita desfăşurarea de operaţiuni aeriene civile pe terenuri amplasate la mai puţin de 500 de metri de obiective ale organelor de stat cu atribuţii referitoare la siguranţa naţionala, la acordarea avizului prevăzut la alin. (5) lit. a), organul administraţiei publice locale are obligaţia de a solicita acordul conducătorului obiectivului respectiv. (8) Organele administraţiei publice locale informează Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautica Civilă Română" cu privire la amplasamentul terenurilor stabilite conform alin. (5) şi perioada pentru care a fost acordat avizul în scopul utilizării acestora pentru activităţi de zbor, în termen de 48 de ore de la acordarea avizului. (9) Răspunderea pentru desfăşurarea activităţii de zbor pe terenurile prevăzute la alin. (5), cu respectarea reglementărilor aeronautice în vigoare privind siguranţa, precum şi răspunderea în cazul producerii de daune ca urmare a activităţii de zbor desfăşurate pe astfel de terenuri revin în totalitate operatorului aeronavei.  +  Articolul 10Pot ateriza pe şi, respectiv, pot decola de pe alte terenuri decât cele prevăzute la art. 9, cu respectarea procedurilor aplicabile în astfel de situaţii: a) aeronavele civile aflate în situaţii de forta majoră; b) aeronavele civile nepropulsate de un organ motor; c) aeronavele civile care executa zboruri din categoriile urgente medicale, intervenţii în zone calamitate şi operaţiuni de căutare-salvare; d) aeronavele civile care aterizeaza din dispoziţia Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sau a Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 11Aprobările de zbor, autorizările de survol şi avizele prevăzute în prezenta hotărâre pot fi acordate, iar planificarea poate fi efectuată pentru fiecare zbor, pentru o serie de zboruri sau pentru perioade determinate de timp.  +  Articolul 12 (1) Operatorul unei aeronave care intenţionează să execute un zbor în spaţiul aerian naţional este obligat ca înainte de începerea acestuia să se informeze cu privire la cerinţele, limitarile şi restricţiile aplicabile zborului respectiv, prevăzute în Publicaţia de informare aeronautica a României (AIP - România), în circularele de informare aeronautica şi în avizele pentru navigatori (NOTAM), şi este direct răspunzător de respectarea acestora. (2) Operatorul aeronavei este obligat să respecte cu stricteţe ruta/traiectul sau zona de zbor pentru care a primit aprobare de zbor, autorizare de survol ori aviz sau pentru care şi-a făcut planificarea, conform prevederilor prezentei hotărâri, precum şi condiţionarile, restricţiile sau limitarile care i-au fost impuse la acordarea aprobării de zbor, autorizării de survol sau avizului respectiv ori la confirmarea planificarii.  +  Articolul 13 (1) Zborurile deasupra zonelor dens populate sunt interzise: a) aeronavelor civile monomotor, la înălţimi mai mici de 300 de metri; b) aeronavelor civile care, conform legislaţiei şi reglementărilor în vigoare, sunt exceptate de la obligativitatea deţinerii unui certificat de navigabilitate. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a) zborurile din categoriile urgente medicale, intervenţii în zone calamitate şi operaţiuni de căutare-salvare.  +  Articolul 14Prevederile prezentei hotărâri nu exonereaza operatorul unei aeronave care a obţinut o aprobare de zbor, autorizare de survol sau aviz ori care a efectuat planificarea zborului de obligaţia de a respecta şi a îndeplini condiţiile impuse prin alte reglementări naţionale în vigoare, aplicabile zborului respectiv.  +  Articolul 15Aeronavelor civile înmatriculate în alt stat, pentru care statul de înmatriculare a transferat statului român anumite obligaţii şi funcţii, conform art. 83 bis din Convenţia privind aviaţia civilă internationala, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, la care România a aderat prin Decretul nr. 194 din 24 aprilie 1965, şi care sunt incluse în certificatul sau în autorizaţia unui operator aerian român, li se va aplica aceeaşi procedura de autorizare ca şi aeronavelor înmatriculate în România.  +  Articolul 16Constituie contravenţii următoarele fapte: a) executarea unui zbor în spaţiul aerian naţional, parţial sau în totalitate în afară rutelor ATS publicate, cu o aeronava civilă înmatriculată în România, fără efectuarea planificarii conform prevederilor art. 8; b) executarea unui zbor în spaţiul aerian naţional, în afară rutelor ATS publicate, cu o aeronava civilă înmatriculată în alt stat, fără deţinerea unei aprobări de zbor acordate conform prevederilor art. 3; c) aterizarea unei aeronave civile pe alt aerodrom sau teren decât cele stabilite la art. 9, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 10; d) executarea unui zbor în spaţiul aerian naţional cu o aeronava civilă motorizata, pentru care nu s-a încheiat un contract de asigurare pentru pagube produse terţilor la sol, în condiţiile stabilite de legislaţia şi de reglementările în vigoare; e) executarea zborurilor de către aeronavele civile în spaţiul aerian naţional cu încălcarea prevederilor art. 12 alin. (2), cu excepţia cazurilor în care încălcarea s-a datorat unor cauze de forta majoră sau a avut loc la solicitarea unităţilor de trafic aerian; f) executarea zborurilor în spaţiul aerian naţional cu încălcarea prevederilor art. 13, cu excepţia cazurilor în care încălcarea s-a datorat unor cauze de forta majoră.  +  Articolul 17 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 16 lit. a), b), e) şi f) se sancţionează cu amendă de la 75.000.000 lei la 100.000.000 lei, iar cele prevăzute la art. 16 lit. c) şi d), cu amendă de la 30.000.000 lei la 60.000.000 lei. (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se aplică operatorului aeronavei. (3) Constatarea faptelor contravenţionale şi aplicarea amenzilor se fac, cu respectarea dispoziţiilor legale, de către persoanele desemnate de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautica Civilă Română".  +  Articolul 18Contravenţiilor prevăzute la art. 16 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 19Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 20 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri art. 16-35 şi art. 70-78 din Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 793/1974 privind aprobarea Regimului de zbor în spaţiul aerian al României, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 11 iulie 1974, cu modificările ulterioare, se abroga.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Traian Panait,secretar de statp. Ministrul apărării naţionale,Sorin Encutescu,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan Rusp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 2 octombrie 2003.Nr. 1.172.  +  Anexa 1PROCEDURA 02/10/2003  +  Anexa 2PROCEDURA 02/10/2003