HOTĂRÂRE nr. 1.069 din 11 septembrie 2003pentru modificarea art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru politisti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 15 octombrie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al Ministerului de Interne şi a structurilor subordonate acestuia, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/2003,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul IArticolul 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru politisti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 24 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Insigna şi documentele de legitimare pentru efectivele menţionate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3*), cu excepţia efectivelor din aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a structurilor subordonate acestuia, care sunt prevăzute în anexa nr. 3A."*)  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru politisti, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 776 din 24 octombrie 2002, Partea I, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României.------------- Notă *) Anexele nr. 3 şi 3A sunt date publicităţii prin Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 11 septembrie 2003.Nr. 1.069.  +  Anexa 3LEGITIMATIA DE SERVICIU ŞI INSIGNELE POLITISTILOR  +  Articolul 1Legitimatia de serviciu a politistilor este documentul oficial care atesta calitatea de poliţist în activitate şi va fi folosită în exercitarea atribuţiilor de serviciu.  +  Articolul 2Legitimatia de serviciu a politistilor este confectionata în sistem duplex (faţa-verso) printr-o singura trecere pe sistemul DOCUPRINT HC 350, filigranata, cu următorul conţinut:- Faţa: în partea de sus, central, rândul întâi - "România", rândul al doilea - "MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR" şi rândul al treilea, pentru structurile respective, titulatura: "POLIŢIA ROMÂNĂ" ori "POLIŢIA DE FRONTIERA ROMÂNĂ", după caz; coltul din stanga sus este barat cu tricolorul României; în centru - stema României; în partea de jos stanga se vor scrie: gradul profesional, numele, prenumele tatălui şi prenumele titularului, iar în partea de jos dreapta, fotografia titularului, cu dimensiunile de 3 cm x 3 cm, color.- Verso: în partea de sus, central, rândul întâi - unitatea din care face parte titularul; rândul al doilea - data emiterii legitimatiei; în centru - sigla Ministerului Administraţiei şi Internelor, încadrată stanga-dreapta de seria (3 litere), respectiv numărul (maximum 5 cifre) legitimatiei. Sub numărul legitimatiei se aplică semnatura scanata a şefului Oficiului Naţional pentru Refugiati, a rectorului Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", a inspectorilor generali sau a directorilor generali competenţi, după caz; în partea de jos, sub sigla, se consemnează: valabilitatea legitimatiei, codul numeric personal al titularului şi treptele ce conţin gradul de acces în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat pentru titularul legitimatiei.  +  Articolul 3Modelele legitimatiei de serviciu, precum şi cromatica specifică a acestora sunt cele prezentate în figurile 1-6, după cum urmează: pentru poliţiştii din cadrul Poliţiei Române - fig. 1; pentru poliţiştii din cadrul Poliţiei de Frontiera Române - fig. 2; pentru poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei - fig. 3; pentru poliţiştii din cadrul Oficiului Naţional pentru Refugiati - fig. 4; pentru poliţiştii din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" - fig. 5; pentru poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna - fig. 6.  +  Articolul 4 (1) Insigna de poliţist este însemnul oficial care atesta, alături de legitimatia de serviciu prevăzută la art. 1, calitatea de poliţist în activitate. (2) Insigna de poliţist se eliberează numai pentru poliţiştii din cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de Frontiera Române, Direcţiei pentru Străini şi Probleme de Migrari din cadrul Direcţiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna.  +  Articolul 5 (1) Insigna de poliţist are forma unui scut cu o placuta dreptunghiulara în partea inferioară, în exterior, şi este confectionata din tombac, protejata la exterior de un strat de lac incolor aplicat la cald. (2) Insigna este prevăzută cu sistem de fixare prin lamela metalică, pe articolele de îmbrăcăminte, pe centura sau în suportul din piele aferent în care se poate introduce şi legitimatia de serviciu.  +  Articolul 6 (1) Fatada insignei conţine elemente de identificare comune şi elemente specifice unora dintre structurile din care fac parte poliţiştii respectivi. (2) Elementele de identificare comune sunt următoarele:● în partea de sus se afla drapelul tricolor, iar pe culoarea galbena a acestuia este înscris "ROMÂNIA";● în partea din mijloc este prevăzută sigla Poliţiei Române, a Poliţiei de Frontiera Române sau a Direcţiei pentru Străini şi Probleme de Migrari din cadrul Direcţiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei, după caz;● în partea de jos, pe placuta dreptunghiulara sunt înscrise seria formată din 1-3 litere, ce reprezintă identificarea alfabetica a unităţii din care face parte titularul, şi numărul insignei format din cel mult 5 cifre, care reprezintă identificarea numerică a politistului. (3) Elementele de identificare specifice pentru insignele politistilor din cadrul Poliţiei Române şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna sunt evidentiate în modelul din fig. 7, cele pentru insignele politistilor din cadrul Poliţiei de Frontiera Române sunt evidentiate în modelul din fig. 8, iar cele pentru insignele politistilor din cadrul Direcţiei pentru Străini şi Probleme de Migrari din cadrul Direcţiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei sunt evidentiate în modelul din fig. 9. (4) Figurile 1-9*) fac parte integrantă din prezenta anexa.  +  Articolul 7Eliberarea legitimatiilor de serviciu sau a insignelor de poliţist pentru alte structuri decât cele precizate expres în prevederile acestei anexe se aproba prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.POLIŢIA ROMÂNĂ(acces general)POLIŢIA ROMÂNĂ(acces limitat)POLIŢIA DE FRONTIERĂ ROMÂNĂ(acces general)POLIŢIA DE FRONTIERĂ ROMÂNĂ(acces limitat)DIRECŢIA GENERALĂ DE EVIDENŢĂ INFORMATIZATĂ A PERSOANEI(acces general)DIRECŢIA GENERALĂ DE EVIDENŢĂ INFORMATIZATĂ A PERSOANEI(acces limitat)OFICIUL NAŢIONAL PENTRU REFUGIAŢI(acces general)OFICIUL NAŢIONAL PENTRU REFUGIAŢI(acces limitat)ACADEMIA DE POLIŢIE "ALEXANDRU IOAN CUZA"(acces general)ACADEMIA DE POLIŢIE "ALEXANDRU IOAN CUZA"(acces limitat)DIRECŢIA GENERALĂ DE INFORMAŢII ŞI PROTECŢIE INTERNĂ(acces general)DIRECŢIA GENERALĂ DE INFORMAŢII ŞI PROTECŢIE INTERNĂ(acces limitat)POLIŢIEPOLIŢIE DE FRONTIERĂDIRECŢIA PENTRU STRĂINI ŞI PROBLEME DE MIGRĂRI  +  Anexa 3ALEGITIMATIILE DE SERVICIUpentru efectivele din aparatul central al MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor şi structurile subordonate acestuia  +  Articolul 1 (1) Legitimatia de serviciu a politistilor din aparatul central şi structurile subordonate acestuia este documentul oficial care atesta statutul de funcţionar public în activitate, cu statut special, instituit prin Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului. (2) Legitimatia de serviciu este folosită exclusiv în exercitarea atribuţiilor de serviciu.  +  Articolul 2Legitimatia pentru personalul din unităţile aparatului central este confectionata în sistem duplex (faţa-verso), cu următorul conţinut:I. Pe faţa legitimatiei: a) în partea de sus central, rândul întâi - ROMÂNIA, rândul al doilea - MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR; b) rândul al treilea, aliniat la stanga - LEGITIMATIE, rândul al patrulea, cu majuscule de culoare roşie - APARAT CENTRAL; c) coltul din stanga sus este barat cu tricolorul României; d) în coltul din dreapta sus - stema României; e) în coltul din dreapta jos - fotografia titularului, cu dimensiunile de 2,5 cm x 3,5 cm, executată color (în ţinuta de reprezentare); f) în coltul din stanga jos se înscriu unele sub altele următoarele date: 1. gradul profesional al titularului;2. numele titularului şi prenumele tatălui acestuia;3. prenumele titularului.II. Pe versoul legitimatiei: a) în partea de sus, central, pe rândul întâi - unitatea, pe rândul al doilea - ziua, luna şi anul emiterii legitimatiei; b) aliniat la stanga, ordonate de sus în jos, unele sub altele - seria (formată din 3 litere) şi numărul legitimatiei (format din 4 cifre), menţiunea - VALABILĂ PANA LA, sub care se centreaza data valabilităţii formată din zi, luna, an; c) aliniat la dreapta - MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR, pe rândul următor, centrat - semnatura scanata aparţinând ministrului de interne; d) în centru, sub data emiterii - sigla Ministerului Administraţiei şi Internelor; e) central, pe rândul al treilea, sub sigla, cu majuscule de culoare roşie - ACCES GENERAL (pentru ofiţeri), respectiv caseta cu nivelul de acces (pentru agenţi), iar pe rândul patru - codul numeric personal al titularului legitimatiei.  +  Articolul 3Legitimatia pentru personalul din structurile subordonate unităţilor aparatului central este confectionata în sistem duplex (faţa-verso), cu următorul conţinut:I. Pe faţa legitimatiei: a) în partea de sus, central, rândul întâi - ROMÂNIA, rândul al doilea - MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR; b) rândul al treilea, aliniat la stanga - LEGITIMATIE; c) coltul din stanga sus este barat cu tricolorul României; d) în coltul din dreapta sus - stema României; e) în coltul din dreapta jos - fotografia titularului, cu dimensiunile de 2,5 cm x 3,5 cm, executată color (în ţinuta de reprezentare); f) în coltul din stanga jos se înscriu unele sub altele următoarele date: 1. gradul profesional al titularului;2. numele titularului şi prenumele tatălui acestuia;3. prenumele titularului.II. Pe versoul legitimatiei: a) în partea de sus central, pe rândul întâi - denumirea structurii, pe rândul al doilea - ziua, luna şi anul emiterii legitimatiei; b) aliniat la stanga, ordonate de sus în jos, unele sub altele - seria (formată din 3 litere) şi numărul legitimatiei (format din 4 cifre), menţiunea - VALABILĂ PANA LA, sub care se centreaza data valabilităţii formată din zi, luna, an; c) aliniat la dreapta - MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR, pe rândul următor, centrat - semnatura scanata aparţinând ministrului de interne; d) în centru, sub data emiterii - sigla Ministerului Administraţiei şi Internelor, pe rândul următor - caseta cu nivelul de acces, iar pe ultimul rând - codul numeric personal.  +  Articolul 4 (1) Modelul legitimatiilor de serviciu şi cromatica specifică fiecăreia sunt prezentate în figurile 1 şi 2 din prezenta anexa. (2) Figurile 1*) şi 2*) fac parte integrantă din prezenta anexa.  +  Articolul 5Eliberarea legitimatiilor de serviciu pentru alte structuri decât cele precizate în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al Ministerului de Interne şi a structurilor subordonate acestuia se aproba prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.APARAT CENTRAL(acces general)APARAT CENTRAL(acces limitat)APARAT CENTRAL- unităţi subordonate -(acces general)APARAT CENTRAL- unităţi subordonate -(acces limitat)--------------