HOTĂRÎRE nr. 203 din 12 mai 1994 *** Republicatăpentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind transporturile pe căile ferate române
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 14 februarie 1997    Notă *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.274 din 22 noiembrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 4 decembrie 1996.Hotărârea Guvernului nr. 203 din 12 mai 1994 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 3 iunie 1994.  +  Articolul 1Faptele care constituie contravenţii la normele privind transporturile pe căile ferate române, sancţiunile care se aplică şi organele împuternicite să constate şi sa sanctioneze aceste fapte sunt cele stabilite în prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Constituie contravenţii la normele privind transporturile pe căile ferate române următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:1. intrarea pe peroanele statiilor stabilite de S.N.C.F.R. fără legitimatie de călătorie sau fără bilet de peron;2. refuzul de a elibera locul ocupat, care nu corespunde cu cel prevăzut în legitimatia de călătorie, precum şi refuzul de a ceda altor călători locurile ocupate în plus, în mod abuziv sau în compartimentul rezervat pentru "Mama şi copilul", atunci când nu are drept la acesta;3. călătoria cu legitimatie de călătorie fără supliment de viteza, tichet de rezervare a locului, supliment de cuseta, pat sau cabina, la o clasa superioară aceleia pentru care se poseda legitimatia sau pe o ruta ocolitoare, precum şi continuarea călătoriei întrerupte, cu legitimatia nevizata, în cazul în care viza este obligatorie, dacă nu se achită pe loc tarifele corespunzătoare;4. vinderea cu suprapret a unei legitimatii de călătorie;5. vinderea de legitimatii de călătorie în alte locuri decît cele stabilite de S.N.C.F.R. sau de persoane neautorizate de aceasta;6. călătoria pe bază de legitimatie de călătorie gratuita, de abonament sau de legitimatie de călătorie cu reducere, fără a prezenta actul de identitate sau alt act doveditor din care să rezulte dreptul la aceasta;7. călătoria fără legitimatie de călătorie şi refuzul de a plati taxele tarifare de către călători, călătoria cu legitimatie de călătorie nevizata la plecare, în cazurile în care viza este obligatorie, sau pe baza unei legitimatii al carei termen de valabilitate a expirat, ori care a fost eliberata pentru o statie de destinaţie ce a fost depăşită sau care aparţine unei alte persoane, în cazul legitimatiilor nominale ori ale căror date au fost modificate, precum şi continuarea călătoriei întrerupte, în cazul când se folosesc legitimatii care nu dau dreptul la întreruperi, dacă nu se achită pe loc tarifele corespunzătoare. Militarilor în termen şi asimilatilor acestora li se aplică măsuri disciplinare potrivit art. 44 din Legea nr. 32/1968;8. pătrunderea, staţionarea sau călătoria în trenuri de marfa, de lucru, de proba, speciale, trenuri-macara, pluguri de zapada, pe tendere, în vagoane de bagaje, de marfa, de posta, de încălzit trenurile, în cabinele de conducere ale automotoarelor şi în drezine, fără legitimatie de călătorie sau autorizaţie valabilă pe aceste trenuri sau vehicule;9. fumatul în sălile de asteptare şi în camera "Mama şi copilul" din staţii, în compartimente, în vagoanele-restaurant, precum şi în alte locuri unde interzicerea fumatului este adusă la cunoştinţa prin afişe sau semne corespunzătoare;10. transportul în vagoanele de călători al pasarilor sau animalelor vii, al bagajelor care depăşesc limitele de volum şi greutate stabilite de S.N.C.F.R. sau care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de tarif sau alte dispoziţii legale, în absenta vagonului de bagaje sau dacă se refuza predarea lor la acesta cu plata tarifelor corespunzătoare;11. exercitarea comerţului în trenuri sau staţii fără autorizaţie eliberata de organele de cale ferată sau de alte organe competente;12. lipirea de afişe, raspindirea de pliante publicitare în trenuri sau în staţii, fără acordul scris dat de unităţile de cale ferată;13. intrarea sau staţionarea persoanelor neautorizate în incinta unităţilor de cale ferată unde accesul este interzis prin afişe sau semne corespunzătoare, precum şi refuzul de a o părăsi de îndată;14. conducerea sau lăsarea animalelor sa traverseze sau sa staţioneze în zona căilor ferate, cu sau fără paza, în alte locuri decît cele stabilite în acest scop, precum şi pasunatul animalelor în aceste zone fără autorizarea unităţilor de cale ferată sau fără respectarea reglementărilor specifice;15. mersul pe jos, călare sau cu orice vehicul - în afară de cele aparţinând caii ferate - pe liniile şi podurile de cale ferată sau traversarea liniilor prin alte locuri decît cele stabilite în acest scop;16. deschiderea uşilor exterioare ale vagoanelor în timpul cît trenul se afla în mers, blocarea uşilor exterioare şi frontale ale vagoanelor în timpul stationarii trenurilor, folosirea W.C.-urilor vagoanelor în timpul opririi şi stationarii trenurilor;17. apelarea la mila călătorilor sau practicarea jocurilor de noroc în trenuri sau în unităţile de cale ferată;18. spargerea geamurilor vagoanelor, mijloacelor de remorcare sau clădirilor aflate în proprietatea căilor ferate;19. tulburarea fără drept a liniştii călătorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigate, larma sau alte forme;20. comportarea necuviincioasă şi ţinuta necorespunzătoare faţă de ceilalţi călători şi faţă de personalul căilor ferate aflat în exerciţiul funcţiunii ori împiedicarea acestuia de a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu;21. provocarea de scandal în mijloacele de transport sau în incinta unităţilor de cale ferată;22. refuzul călătorilor-consumatori de a părăsi vagonul-restaurant sau vagonul-bar după ora de închidere sau la cererea indreptatita a unui salariat care deserveşte vagonul respectiv;23. fumatul în incinta magaziilor de mărfuri, bagaje sau mesagerii, în depozite, în apropierea mărfurilor inflamabile sau explozibile sau în alte locuri unde interzicerea fumatului este adusă la cunoştinţa prin afişe sau semne corespunzătoare;24. călătoria pe scări, tampoane sau pe acoperisul vagoanelor din trenurile de călători, urcarea sau coborirea din vagoane prin alt loc decît cel permis;25. nerespectarea, de către insotitorii desemnaţi de beneficiarii de transport ai expeditiilor de mărfuri, a obligaţiilor ce le revin în timpul transportului cu privire la locul pe care aceştia trebuie să-l ocupe în trenurile de marfa, la paza mărfurilor, îngrijirea şi adaparea vietatilor, curatarea vagoanelor, precum şi la regulile pentru prevenirea incendiilor, asigurarea poziţiei şi stabilitatii încărcăturii; 26. executarea manevrelor de vagoane pe liniile statiilor de către personalul aparţinând predatorilor sau destinatarilor, fără consimţământul personalului de serviciu al statiei şi fără supravegherea unui agent autorizat al acesteia;27. actionarea semnalului de alarma şi a frânei de mina a vagoanelor pentru motive nejustificate de un pericol iminent pentru siguranţa trenului sau a călătorilor;28. actionarea elementelor instalaţiei de frina montate în exteriorul vagoanelor, izolarea sau punerea în funcţiune a acestora de către persoane neautorizate;29. actionarea de către persoane neautorizate a sistemelor de descărcare a vagoanelor de marfa specializate, precum şi actionarea instalaţiilor ce servesc la iluminatul şi incalzitul mijloacelor de transport sau în alte locuri, care deservesc pe călători;30. aruncarea de obiecte de orice fel pe fereastra sau pe usa vagonului;31. aruncarea asupra călătorilor sau asupra mijloacelor de transport feroviar cu pietre sau cu alte obiecte, cu substanţe inflamante, iritante ori cu efect paralizant, corosive sau care murdaresc;32. depozitarea recoltei în zona de protecţie a căilor ferate împotriva incendiilor sau neefectuarea brazdelor de apărare a recoltelor aşezate în vecinătatea acestei zone;33. extragerea pietrei, nisipului şi lutului din zona caii ferate, depozitarea de materiale în şanţurile de scurgere a apelor sau în zona caii ferate, afectarea lucrărilor de apărare şi consolidare a platformei caii ferate şi a lucrărilor de arta sau efectuarea de lucrări ori de plantaţii neautorizate în zona caii ferate;34. scrierea sau desenarea neautorizata, pe pereţii clădirilor sau ai vagoanelor, murdarirea clădirilor, vagoanelor, instalaţiilor, spaţiilor din incinta statiilor şi din zona căilor ferate, dezlipirea sau distrugerea, fără drept, a reclamelor, anunţurilor şi afiselor;35. necuratarea vagoanelor, a locurilor de încărcare-descărcare sau a drumurilor de acces după efectuarea operaţiunilor de încărcare-descărcare a mijloacelor de transport;36. executarea de construcţii fără autorizarea S.N.C.F.R. sau depozitarea de substanţe ori materiale inflamabile în zona de protecţie a căilor ferate împotriva incendiilor;37. instalarea, într-o zona de 1 km depărtare de axa liniei caii ferate, în linie curenta, sau de 500 m depărtare de axa statiilor, de lumini colorate sau semne exterioare care pot conduce la confuzii în semnalizarea circulaţiei trenurilor;38. nerespectarea prescripţiilor feroviare pentru încărcarea şi asigurarea incarcaturilor în mijloacele de transport ale caii ferate, de ambalare şi transport al produselor periculoase, precum şi neasigurarea sau neinchiderea părţilor mobile ale mijloacelor de transport ale caii ferate;39. transportul în vagoanele de călători, de bagaje şi mesagerii al obiectelor sau substanţelor inflamabile, explozive, radioactive, urit mirositoare sau otravitoare ori al altor materii şi obiecte periculoase care, potrivit legii, nu sunt permise la transport;40. ruperea sigiliilor de asigurare a integrităţii mărfurilor de la mijloacele de transport feroviar de către alte persoane decît cele autorizate şi în alte situaţii decît cele prevăzute în reglementările feroviare;41. deteriorarea vagoanelor de marfa în timpul operaţiunilor de încărcare-descărcare prin folosirea de utilaje, instalaţii sau sisteme de încărcare-descărcare, altele decît cele prevăzute în normativele S.N.C.F.R. sau avizate de aceasta;42. avarierea vagoanelor de marfa prin deformarea sasiului şi a cutiei, datorită încărcării neglijente, supraincarcarii sau încărcării mărfii la temperaturi ridicate peste temperatura mediului ambiant;43. deteriorarea vagoanelor de marfa prin încărcarea lor cu alte produse decît cele pentru care sunt destinate;44. deteriorarea vagoanelor prin distrugerea sau sustragerea mobilierului, instalaţiilor, accesoriilor şi a altor materiale;45. deteriorarea instalaţiilor şi a altor bunuri din incinta statiilor sau din linie curenta, precum şi modificarea amplasamentului sau a poziţiei instalaţiilor sau lucrărilor din zona caii ferate;46. degradarea clădirilor, peroanelor, gradinilor, parcurilor şi plantaţiilor din staţii sau din zona caii ferate;47. producerea de pagube sau deteriorarea în timpul transportului, încărcării-descărcării vagoanelor, conteinerelor, a altor mijloace de transport feroviar, datorită nerespectării instrucţiunilor de exploatare a acestora de către expeditor sau destinatar;48. taierea firelor liniilor aeriene de telecomunicaţii, deteriorarea cablurilor telefonice, de semnalizare şi electrice, spargerea izolatorilor, aruncarea de corpuri străine pe fire, scoaterea sau deteriorarea reperelor de cabluri subterane, blocarea transmisiilor sau semnalelor, spargerea becurilor sau a altor corpuri de iluminat aferente liniilor şi instalaţiilor de cai ferate;49. ocuparea, fără autorizaţie (aprobare) eliberata de către organele competente de cale ferată, a unor spaţii sau suprafeţe de terenuri din staţii sau din zona căilor ferate, în scopul exercitării de activităţi comerciale ori de alta natura, precum şi depozitarea de materiale;50. deteriorarea, mutarea sau acoperirea cu material de construcţii a bornelor din zona caii ferate, a marcajelor de siguranţă a circulaţiei feroviare, inclusiv a cofretelor cu componente electronice de semnalizare, de blocare sau de telecomunicaţii;51. depozitarea de gunoaie, reziduuri industriale, carcase de maşini sau utilaje în zona caii ferate, infestarea cu substanţe poluante sau dejectia de reziduuri de orice natura în şanţurile de scurgere a apelor ori în zona caii ferate;52. pătrunderea, fără autorizaţie specială, în spaţiile feroviare (staţii, peroane, sali de asteptare, camera "Mama şi copilul", biroul de mişcare, tranzit, rampe de încărcare-descărcare, magazii de mărfuri, garnituri de trenuri în asteptare, în trenurile de călători în circulaţie şi altele asemenea), având cu sine substanţe inflamabile interzise la transport ori primite în anumite condiţii sau altele asemenea şi care pot provoca avarierea, degradarea sau distrugerea materialului rulant, a instalaţiilor, a aparatelor de cale ferată, a clădirilor şi a altor unităţi ale caii ferate;53. pătrunderea în zona caii ferate, fără autorizaţie specială, cu substanţe radioactive generatoare de infrasunete sau surse de laser active.  +  Articolul 3Contravenţiile prevăzute la art. 2 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 50.000 lei la 80.000 lei, cele de la pct. 1 şi 3; b) cu amendă de la 150.000 lei la 200.000 lei, cele de la pct. 9 şi 12; c) cu amendă de la 200.000 lei la 250.000 lei, cele de la pct. 2, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 19, 23, 24 şi 34; d) cu amendă de la 250.000 lei la 300.000 lei, cele de la pct. 38; e) cu amendă de la 400.000 lei la 500.000 lei, cele de la pct. 14, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 35 şi 40; f) cu amendă de la 500.000 lei la 600.000 lei, cele de la pct. 4, 5, 11, 18, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 43, 44 şi 47; g) cu amendă de la 600.000 lei la 800.000 lei, cele de la pct. 36, 39, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 50 şi 51; h) cu amendă de la 800.000 lei la 1.000.000 lei, cele de la pct. 52 şi 53.Mărfurile şi produsele care au servit sau au fost destinate sa servească la săvârşirea vreuneia dintre faptele prevăzute la art. 2 pct. 11, precum şi sumele de bani şi lucrurile dobîndite în mod vadit prin săvârşirea contravenţiei prevăzute la art. 2 pct. 17 se confisca şi se valorifica în condiţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor. Confiscarea se aduce la îndeplinire de către organul care a dispus această măsură.În cazul faptelor prevăzute la art. 2 pct. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 şi 53, contravenientul este obligat şi la plata despăgubirilor pentru recuperarea pagubelor produse prin contravenţie.  +  Articolul 4Constatarea contravenţiilor se face de către şefii de staţii, operatorii programatori, impiegatii de mişcare, şefii de tren, şefii de manevra, conductorii de tren, magazinerii, veghetorii de încărcare, şefii depourilor de locomotive, şefii remizelor de locomotive, şefii reviziilor de vagoane, şefii de tura de la reviziile de vagoane, revizorii tehnici de vagoane, şefii secţiilor de întreţinere a caii ferate, picherii, maiştri, şefii de districte linii, lucrări de arta şi clădiri, şefii secţiilor şi districtelor de electrificare, centralizare şi telecomanda din unităţile din structura S.N.C.F.R., pentru contravenţiile săvârşite în sfera lor de activitate.Pot constata contravenţii şi alţi angajaţi ai căilor ferate împuterniciţi în acest scop de Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române, precum şi ofiţerii şi subofiterii din Poliţia pentru transporturi feroviare din cadrul Ministerului de Interne şi ofiţerii şi subofiterii din transporturile militare din Ministerul Apărării Naţionale, pentru călătorii ce utilizează documente militare de transport.  +  Articolul 5Persoanele menţionate la art. 4 alin. 1, cu excepţia sefilor de manevra, magazinerilor şi veghetorilor de încărcare, sunt în drept să aplice şi sancţiunea pentru contravenţiile constatate.În cazul contravenţiilor constatate de şefii de manevra, magazinerii şi veghetorii de încărcare, sancţiunile se aplică de impiegatii de mişcare, operatorii programatori sau şefii de statie.În cazul contravenţiilor constatate de organele de control împuternicite de Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române, sancţiunile se aplică de şefii de tren sau de către conductorii de tren pentru contravenţiile constatate în tren, iar pentru cele constatate în unităţile de cale ferată sancţiunile se aplică de şefii acestor unităţi.Ofiţerii şi subofiterii din Poliţia pentru transporturi feroviare, precum şi ofiţerii şi subofiterii din transporturile militare, în lipsa organelor S.N.C.F.R., sunt în drept să aplice sancţiunea pentru contravenţiile prevăzute la art. 2 pct. 1, 2, 4, 5, 9, 11-24, 27-35 şi 41-49.Pentru contravenţiile prevăzute la celelalte puncte, sancţiunea se aplică de organele de cale ferată menţionate la art. 4, împuternicite să aplice sancţiuni.  +  Articolul 6Despăgubirile datorate pentru pagubele materiale cauzate prin săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 2 se stabilesc, de regula, o dată cu aplicarea amenzii sau prin deviz, pe baza tarifelor în vigoare la data săvârşirii contravenţiei, cuprinse în lista anexa la "Instructia de tratare a lipsurilor şi vatamarilor la vagoane" sau în alte instrucţiuni aprobate de Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române.În cazul producerii de lipsuri şi degradari la mijloacele de transport aparţinând altor administraţii de cale ferată, pentru care S.N.C.F.R. achită despăgubirile în valută, valoarea ce va fi suportată de contravenient se va stabili tinindu-se seama de cursul de schimb valutar în vigoare la data producerii pagubei.Procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, întocmite de ofiţerii şi subofiterii din Poliţia pentru transporturi feroviare, în care se prevede plata despăgubirilor, precum şi cele întocmite pentru contravenţiile menţionate la art. 2 pct. 3, 6-8, 10, 25, 26 şi 36-40 se vor trimite regionalelor de cai ferate în raza cărora s-a savirsit contravenţia. Totodată, pentru militarii din Ministerul Apărării Naţionale, copii de pe procesele-verbale de constatare a contravenţiei se vor trimite serviciilor regionale de transporturi militare şi, respectiv, Direcţiei secretariat.  +  Articolul 7În cazul contravenientilor care nu au avut asupra lor actul de identitate, legitimatia militară, ordinul militar de serviciu sau dacă de pe actul prezentat nu s-a putut stabili exact domiciliul, iar pentru identificarea acestora S.N.C.F.R. a achitat taxele solicitate de organele de paşapoarte, de poliţie sau financiare, după caz, la care s-a intervenit pentru comunicarea datelor necesare, contravenienţii vor suporta şi contravaloarea taxelor de identificare.  +  Articolul 8Sancţiunea aplicată pentru contravenţiile prevăzute în prezenta hotărâre, săvârşite de salariaţi din sectoarele de activitate ale Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, nu inlatura posibilitatea de a se aplică şi sancţiuni disciplinare.  +  Articolul 9Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei cel în cauza poate face plîngere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.Plîngerea, însoţită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei, se depune la regionala de cai ferate din care face parte agentul constatator, care o va trimite, de îndată, judecătoriei în a carei raza teritorială s-a savirsit contravenţia.În situaţiile prevăzute la art. 6 alin. 3, plîngerea, însoţită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a amenzii, se depune la regionala de cai ferate de care aparţine agentul constatator.  +  Articolul 10Plîngerea se soluţionează de judecătoria în a carei raza teritorială s-a savirsit contravenţia.  +  Articolul 11Dispoziţiile prezentei hotărâri se intregesc cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 12Prezenta hotărâre intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pe aceeaşi dată, prevederile art. 2-6 din Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 2.507/1969 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind transporturile pe calea ferată, auto, pe apele naţionale şi teritoriale, precum şi folosirea şi menţinerea în buna stare a drumurilor naţionale, şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.---------------