DECRET nr. 37 din 3 aprilie 1975cu privire la reorganizarea activităţii unor unităţi de cercetare ştiinţifică
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 34 din 7 aprilie 1975    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1În vederea dezvoltării cercetărilor în domeniul matematicii în strinsa legătură cu problemele cercetării-proiectării, învăţămîntului şi producţiei, începînd cu data de 1 aprilie 1975 activitatea Institutului de matematica din Bucureşti, din subordinea Ministerului Educaţiei şi Învăţămîntului, se reorganizează potrivit prevederilor prezentului decret.În acest scop personalul de cercetare atestat şi neatestat al Institutului de matematica din Bucureşti se transfera, în interesul serviciului, la unităţi de cercetare-proiectare, de învăţămînt şi de producţie, urmînd să-şi desfăşoare activitatea de cercetare în domeniul matematicii, în cadrul planurilor unităţilor în care au fost transferati.  +  Articolul 2Institutul de matematica din Bucureşti va avea un consiliu ştiinţific format din cercetători ştiinţifici, precum şi din specialişti din unităţi de producţie, de cercetare-proiectare şi de învăţămînt.Directorul general al Institutului central de matematica conduce şi activitatea Institutului de matematica din Bucureşti, precum şi activitatea Facultăţii de matematica a Universitatii din Bucureşti.Consiliul ştiinţific al Institutului de matematica din Bucureşti este numit de Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului, cu acordul Consiliului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie.  +  Articolul 3Consiliul ştiinţific al Institutului de matematica din Bucureşti desemnează membrii institutului dintre cercetatorii în domeniul matematicii şi aplicatiilor ei, care îşi desfăşoară activitatea în unităţi de cercetare-proiectare, de învăţămînt şi de producţie.  +  Articolul 4În cadrul sarcinilor stabilite prin planul de activitate al Institutului central de matematica, consiliul ştiinţific al Institutului de matematica din Bucureşti elaborează şi dezbate programe privind dezvoltarea cercetărilor ştiinţifice în domeniile fundamentale ale matematicii şi ale aplicatiilor sale, analizează planurile de activitate ştiinţifică la realizarea cărora participa membrii institutului şi ia măsuri cu privire la orientarea cercetărilor desfăşurate de membrii săi în strinsa legătură cu dezvoltarea actuala şi de perspectiva a economiei naţionale, a ştiinţei şi progresului în domeniul matematicii.La propunerea Institutului de matematica, cu acordul Consiliului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie, se pot organiza grupe complexe de cercetare pentru rezolvarea unor programe speciale în domeniul matematicii şi aplicatiilor ei sau elaborarea unor manuale şi tratate pentru învăţămînt.În vederea realizării sarcinilor prevăzute în alineatul precedent, membrii Institutului de matematica pot fi detasati, pentru perioada necesară, la unităţile beneficiare ale lucrărilor, în care scop în planurile de cheltuieli ale acestor unităţi vor fi prevăzute fondurile de retribuire corespunzătoare.  +  Articolul 5Sarcinile din planul de cercetare, precum şi contractele în curs de executare ale Institutului de matematica din Bucureşti, vor fi revazute şi readaptate de către Consiliul Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie, Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului, precum şi de celelalte ministere şi organe centrale interesate.  +  Articolul 6Consiliul Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie, Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului şi Direcţia Centrala de Statistica vor analiza activitatea Centrului de statistica matematica din Bucureşti şi vor lua măsuri pentru corelarea activităţii acestui centru cu necesităţile unităţilor de cercetare-proiectare, de învăţămînt şi de producţie.  +  Articolul 7Transferul cercetatorilor şi celorlalte categorii de personal, în condiţiile art. 1 din prezentul decret, se face cu posturile aferente, drepturile de care beneficiază, precum şi cu fondul de retribuire corespunzător.Personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute de art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice.  +  Articolul 8Compartimentele functionale ale Facultăţii de matematica a Universitatii din Bucureşti vor deservi şi activitatea Institutului central de matematica. În acest scop se suplimenteaza cu doua posturi numărul posturilor prevăzute pentru aceste compartimente.  +  Articolul 9Consiliul Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie va prezenta propuneri privind aplicarea principiilor prevăzute în prezentul decret şi pentru reorganizarea activităţii de cercetare şi proiectare din alte domenii de activitate.  +  Articolul 10Prevederile contrarii prezentului decret se abroga.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedintele Republicii Socialiste România-------------