ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 2 octombrie 2003pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările ulterioare, se modifica și se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Politistul este obligat să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale omului, Constituția și legile tarii, jurământul de credința față de România, prevederile regulamentelor de serviciu și sa îndeplinească ordinele și dispozițiile legale ale sefilor ierarhici privind activitatea sa profesională.2. Alineatul (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:(3) Pentru unele funcții pot fi încadrați direct sau transferati din instituțiile publice de apărare și siguranța naționala specialiști cu studii corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc condițiile legale.3. Alineatul (4) al articolului 9 va avea următorul cuprins:(4) Admiterea în instituțiile de învățământ ale Ministerului Administrației și Internelor se realizează prin concurs.4. După alineatul (4) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Încadrarea unor specialiști în poliție se realizează prin concurs sau examen, după caz.5. Litera a) a alineatului (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:a) să fie apta din punct de vedere medical, fizic și psihic;6. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:(2) În primul an de activitate, polițiștii încadrați direct trebuie să urmeze un curs de formare în instituțiile de învățământ ale Ministerului Administrației și Internelor.7. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Ministerul Administrației și Internelor, prin structurile de specialitate, asigura pregătirea continua a politistilor pentru ridicarea nivelului profesional.8. Punctul I al alineatului (2) al articolului 14 va avea următorul cuprins:I. Corpul ofițerilor de poliție:a) chestor general de poliție;b) chestor-șef de poliție;c) chestor principal de poliție;d) chestor de poliție;e) comisar-șef de poliție;f) comisar de poliție;g) subcomisar de poliție;h) inspector principal de poliție;i) inspector de poliție;j) subinspector de poliție.9. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Acordarea gradelor profesionale se face prin avansare de către:a) Președintele României, pentru ofițerii de poliție la gradul de chestor de poliție, chestor principal de poliție, chestor-șef de poliție și chestor general de poliție, la propunerea ministrului administrației și internelor;b) ministrul administrației și internelor, pentru ceilalți ofițeri de poliție, la propunerea inspectorului general al Poliției Române;c) inspectorul general al Poliției Române și șefii celorlalte structuri ale Ministerului Administrației și Internelor, potrivit competentelor stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor, pentru agenții de poliție.10. Alineatul (2) al articolului 15 se abrogă.11. Litera a) a alineatului (1) al articolului 16 va avea următorul cuprins:a) să aibă împlinit stagiul minim în gradul profesional deținut sau sa îl implineasca în cursul anului calendaristic respectiv, cu excepția comisarilor-șefi de poliție cu o vechime minima de 2 ani în gradul profesional, care au îndeplinit cel puțin 5 ani funcții cu gradul profesional de chestor de poliție sau general de brigada ori superioare;12. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:(2) Pentru obținerea gradelor profesionale de comisar-șef, subcomisar și agent-șef, politistul este obligat sa absolveasca un curs de capacitate profesională ale cărui organizare și desfășurare pentru fiecare categorie vor fi stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor, iar pentru obținerea gradului profesional de chestor este necesară promovarea examenului organizat în acest scop.13. După alineatul (2) al articolului 16 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) La calculul stagiului minim în gradul profesional nu se ia în considerare timpul în care politistul a absentat de la program datorită incapacității temporare de muncă și a concediilor de maternitate, respectiv cele pentru îngrijirea copilului, dacă absentele insumeaza 365 de zile pe parcursul a 2 ani calendaristici consecutivi.14. Litera a) a punctului I de la articolul 17 va avea următorul cuprins:a) chestor-șef de poliție - 2 ani;15. Articolul 18 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18Posturile de conducere se ocupa, de regula, prin examen sau concurs, după caz, în situațiile și în condițiile stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor.16. Articolul 19 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Acordarea gradelor profesionale următoare în cadrul aceleiași categorii se face în ordinea ierarhica a gradelor, în limita numărului de posturi prevăzute cu gradele respective, aprobat de ministrul administrației și internelor.(2) Politistul care a dobândit titlul științific de doctor sau doctor docent, în specializările corespunzătoare cerinței postului, este exceptat de la condițiile prevăzute la art. 16 alin. (2).(3) Ofițerul de poliție care a absolvit cursuri postuniversitare cu durata de cel puțin un an în specializările corespunzătoare cerinței postului este exceptat de la condițiile prevăzute la art. 16 alin. (2), mai puțin de la cea referitoare la acordarea gradului profesional de chestor.(4) Specialitatile studiilor superioare, ale cursurilor postuniversitare și ale titlurilor științifice prevăzute la alin. (2) și (3) se stabilesc prin ordin al ministrului administrației și internelor.17. Alineatele (3), (4) și (5) ale articolului 21 vor avea următorul cuprins:(3) La absolvirea Colegiului de poliție sau a Facultății de drept din cadrul Academiei de Poliție lt; lt;Alexandru Ioan Cuza gt; gt; a Ministerului Administrației și Internelor, politistului i se acordă gradul profesional de subinspector de poliție și este încadrat ca debutant pe o perioadă de stagiu de 8 și, respectiv, 12 luni.(4) Politistilor prevăzuți la art. 9 alin. (2) și (3) li se acordă gradele profesionale în funcție de pregătirea lor și de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerințele postului. Încadrarea acestora se face pe o perioadă de proba de 6 luni, 8 luni sau 12 luni, în raport cu categoria din care fac parte și cu gradul profesional acordat.(5) La expirarea perioadei de stagiu sau de proba, politistul susține examenul de definitivare în profesie. Politistul declarat nepromovat este îndepărtat din poliție.18. Alineatul (4) al articolului 22 va avea următorul cuprins:(4) Polițiștii se încadrează în funcții de execuție prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult 3 trepte față de cele pe care le au, potrivit normelor de competența aprobate prin ordin al ministrului administrației și internelor.19. După alineatul (5) al articolului 22 se introduc 3 noi alineate, alineatele (6), (7) și (8), cu următorul cuprins:(6) Pentru motive temeinic justificate, polițiștii pot fi numiți, la solicitarea acestora, în funcții inferioare gradelor profesionale pe care le au.(7) Polițiștii sunt numiți și eliberați în/din funcții potrivit normelor de competența aprobate prin ordin al ministrului administrației și internelor, în condițiile legii.(8) În situații temeinic justificate, altele decât cele prevăzute la art. 65, stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor, polițiștii pot fi puși la dispoziția unității pe o perioadă de cel mult 3 luni, timp în care vor beneficia de drepturile bănești avute, cu excepția indemnizației de comanda, după caz. În cazuri excepționale, cu aprobarea ministrului administrației și internelor, acest termen poate fi prelungit o singură dată, cu încă cel mult 3 luni.20. Litera b) a alineatului (1) al articolului 25 va avea următorul cuprins:b) documentele privind evaluarea anuală a activității acestuia, avansarile în funcții, grade sau categorii, recompensele acordate, precum și sancțiunile ce i-au fost aplicate, ordonate cronologic și fără discontinuitati;21. Alineatul (3) al articolului 25 va avea următorul cuprins:(3) Politistul își poate consulta dosarul personal, iar, la cerere, i se vor elibera copii de pe actele existente, care nu conțin informații clasificate, în condițiile legii.22. Articolul 26 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26Activitatea și conduita politistului sunt evaluate o dată pe an, iar concluziile se consemnează în evaluarea de serviciu, cu acordarea unuia dintre următoarele calificative: "excepțional", "foarte bun", "bun", "satisfăcător", "nesatisfăcător".23. Literele j), k) și o) ale alineatului (1) al articolului 28 vor avea următorul cuprins:j) decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasarii în interesul serviciului, mutării în alte localități și o dată pe an pentru efectuarea concediului de odihnă, precum și în alte situații, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;k) încadrarea activității în condiții deosebite, speciale sau alte condiții de muncă, potrivit legii;................................................................o) consultanța juridică asigurata de unitate, la cerere.24. Alineatul (3) al articolului 29 va avea următorul cuprins:(3) Polițiștii decorati cu Ordinul Meritul Militar și Semnul onorific În Serviciul Armatei își păstrează toate drepturile dobândite anterior intrării în vigoare a prezentei legi.25. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 29^1(1) Se instituie Semnul onorific În Serviciul Poliției, care se va reglementa prin lege specială.(2) Semnul onorific În Serviciul Poliției se conferă politistilor pentru activitatea desfășurată timp de 15, 20, respectiv 25 de ani ca politisti și/sau militari.26. După articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 37^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 37^1La decesul unui polițist, Ministerul Administrației și Internelor acorda familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz, un ajutor suplimentar de deces egal cu de doua ori salariul de baza avut.27. Litera i) a alineatului (1) al articolului 45 va avea următorul cuprins:i) să dețină orice alta funcție publică sau privată pentru care este retribuit, cu excepția funcțiilor didactice din cadrul instituțiilor de învățământ, a activităților de cercetare științifică și creație literar-artistică.28. Articolul 46 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 46Politistul poate fi mutat într-o alta unitate, aflată în aceeași localitate sau în alta localitate decât cea de domiciliu, în următoarele situații:a) în interesul serviciului;b) la cerere.29. Articolul 47 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 47(1) Politistul poate fi delegat, detașat ori transferat, potrivit normelor de competența aprobate prin ordin al ministrului administrației și internelor, în condițiile legii.(2) Detasarea politistilor, cu acordul lor, în cadrul organelor speciale din structura autorităților publice se face pe perioada stabilită prin dispozițiile legale în vigoare.(3) La încetarea detașării, politistul va fi numit într-o funcție echivalenta celei din care a fost detașat, dacă este vacanta, sau în alta funcție corespunzătoare gradului profesional deținut, în condițiile prezentei legi.(4) Prevederile alin. (3) se aplică și politistilor care au desfășurat misiuni internaționale sau au participat la cursuri în străinătate, la încetarea acestor situații.30. Alineatul (5) al articolului 49 va avea următorul cuprins:(5) Organele de conducere ale Corpului vor fi alese din 4 în 4 ani și vor reprezenta, în mod proporțional, toate categoriile de politisti. Pe durata mandatului, polițiștii aleși în organele de conducere vor fi detasati, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor.31. Literele c) și f) ale articolului 50 se abrogă.32. După litera j) a articolului 57 se introduce o noua litera, litera k), cu următorul cuprins:k) încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri, incompatibilități, conflicte de interese și interdicțiile stabilite prin lege.33. Articolul 58 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 58Sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate politistului sunt:a) mustrare scrisă;b) diminuarea drepturilor salariale pentru funcția îndeplinită cu 5-20% pe o perioadă de 1-3 luni;c) amânarea promovării în grade profesionale sau funcții superioare, pe o perioadă de la 1 la 3 ani;d) destituirea din poliție.34. Alineatele (1), (7) și (9) ale articolului 59 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 59(1) Sancțiunile disciplinare se stabilesc și se aplică numai după cercetarea prealabilă și după consultarea consiliilor de disciplina, cu excepția sancțiunilor prevăzute la art. 58 lit. a) și b), care se pot aplica fără consultarea consiliilor de disciplina.................................................................(7) În fața consiliilor de disciplina politistul are dreptul de a fi asistat de un alt polițist, ales de către acesta sau desemnat de Corp.................................................................(9) Sancțiunea disciplinară se aplică în maximum 60 de zile de la finalizarea cercetării prealabile, dar nu mai târziu de un an de la data comiterii faptei.35. Alineatul (1) al articolului 60 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 60(1) Aplicarea sancțiunilor disciplinare se face potrivit competentelor stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor, după expirarea termenului de contestare, prevăzut la art. 61 alin. (1).36. Alineatul (1) al articolului 61 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 61(1) Politistul poate contesta sancțiunea disciplinară aplicată, în termen de 5 zile de la luarea la cunoștința, șefului ierarhic superior celui care a aplicat sancțiunea. Acesta se pronunța prin decizie motivată, în termen de 15 zile.37. Alineatele (2) și (3) ale articolului 65 vor avea următorul cuprins:(2) Pe timpul urmăririi penale și judecării pentru infracțiuni săvârșite din culpa, politistul este pus la dispoziție. Politistul pus la dispoziție îndeplinește numai acele sarcini și atribuții de serviciu stabilite, în scris, de șeful unității de poliție și beneficiază de drepturile bănești corespunzătoare gradului profesional pe care îl are, la nivelul de baza, precum și de celelalte drepturi prevăzute în prezenta lege.(3) În cazul în care s-a pus în mișcare acțiunea penală pentru săvârșirea unei infracțiuni contra păcii sau omenirii, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedica înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a oricărei alte infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției de polițist, precum și pe timpul arestării preventive, politistul este suspendat din funcție. În perioada suspendării politistul nu beneficiază de nici un drept dintre cele prevăzute în prezenta lege și este obligat sa predea armamentul, legitimatia și insigna.38. Capitolul V va avea următorul titlu:Încetarea raporturilor de serviciu ale politistilor39. Articolele 67 și 68 se abrogă.40. Articolul 69 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 69(1) Încetarea raporturilor de serviciu ale politistului se dispune în mod corespunzător de către persoanele care, potrivit art. 15, au competența de acordare a gradelor profesionale și are loc:a) la împlinirea vârstei și a vechimii în serviciu, necesare pensiei de serviciu;b) la pierderea capacității de muncă, în condițiile legii;c) la împlinirea limitei de vârsta în grad;d) la cerere;e) la numirea într-o alta funcție publică;f) prin demisie;g) la destituirea din poliție;h) la acordarea calificativului lt; lt;nesatisfăcător gt; gt;;i) când este condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepția cazurilor în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei închisorii sau amenzii penale pentru infracțiuni săvârșite din culpa, pe baza aprobării persoanelor care au acordat gradele profesionale prevăzute la art. 15;j) când, în urma reorganizării activității Ministerului Administrației și Internelor sau a unei unități de poliție ori a reducerii unor posturi de natura celui ocupat de politistul respectiv, nu sunt posibilități pentru ca acesta să fie încadrat într-o funcție similară în aceeași unitate sau în alte unități;k) când nu promovează examenul de definitivare prevăzut la art. 21 alin. (5);l) când s-a stabilit ca a fost încadrat în mod fraudulos în poliție, chiar dacă aceasta situație a fost depistata ulterior;m) în situația nedefinitivarii de către agenții de poliție a studiilor prevăzute la art. 73 alin. (8).(2) Raporturile de serviciu ale politistului nu pot inceta prin demisie la instituirea stării de urgenta sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare și de război.41. După articolul 69 se introduce un nou articol, articolul 69^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 69^1(1) Limitele de vârsta în gradul profesional până la care polițiștii pot fi mentinuti în serviciu sunt:a) pentru agenții și ofițerii de poliție, până la gradul de comisar-șef - 55 de ani;b) pentru ofițerii de poliție cu gradul de chestor de poliție ori superioare - 60 de ani.(2) Chestorii de poliție, chestorii principali de poliție, chestorii șefi de poliție și chestorii generali de poliție a căror stare de sănătate le permite rezolvarea în foarte bune condiții a atribuțiilor ce le revin pot fi mentinuti în serviciu până la vârsta de 62 de ani.(3) Comisarii-șefi de poliție pot fi mentinuti în activitate până la vârsta de 57 de ani, dacă starea de sănătate le permite îndeplinirea atribuțiilor.(4) Pentru ofițerii prevăzuți la alin. (2) și (3), aprobarea de menținere în serviciu se da semestrial de către ministrul administrației și internelor, la propunerea sefilor ierarhici ai acestora.42. La articolul 73 alineatul (1) litera A, literele i) și j) vor avea următorul cuprins:i) general-locotenent - chestor-șef de poliție;j) general - chestor general de poliție.43. Alineatele (2), (3), (7), (8) și (11) ale articolului 73 vor avea următorul cuprins:(2) Echivalarea gradelor privind agenții și ofițerii de poliție este valabilă și în cazul încetării raporturilor de serviciu ale politistilor, precum și în cazul mutării cadrelor militare sau a politistilor între unitățile de poliție și celelalte unități ale Ministerului Administrației și Internelor ori în cazul transferului la/de la alte instituții din sistemul de apărare naționala, ordine publică și siguranța naționala, după caz.(3) Comisarilor-șefi de poliție care au o vechime în gradul profesional sau în gradul de colonel de minimum 5 ani și au fost încadrați în această perioadă cel puțin 3 ani în funcții prevăzute în statele de organizare cu grad profesional de chestor de poliție sau general de brigada ori superioare și au fost apreciati în ultimii 3 ani cu calificativul de cel puțin lt; lt;foarte bun gt; gt;, la încetarea raporturilor de serviciu li se poate acorda gradul profesional de chestor de poliție, în condițiile prezentei legi..................................................................(7) Agenții de poliție care au absolvit studii superioare au dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea posturilor de ofițeri vacante, în condițiile prezentei legi.(8) Perioada acordată politistilor pentru definitivarea studiilor necesare echivalării în gradele corespunzătoare funcției pe care o dețin, conform prevederilor alin. (1), este de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Dacă după expirarea perioadei de 5 ani polițiștii nu și-au definitivat studiile necesare echivalării în gradele profesionale pe care le au, ofițerii de poliție vor fi încadrați în categorii și grade profesionale corespunzătoare pregătirii, iar agenților de poliție le vor inceta raporturile de serviciu.................................................................(11) Acordarea gradelor profesionale la încadrarea directa a politistilor se face potrivit competentelor stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor.44. Alineatul (1) al articolului 74 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 74(1) Evidenta politistilor pe timpul și după încetarea raporturilor de serviciu, precum și modalitățile de păstrare a acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului administrației și internelor.45. Articolul 76 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 76(1) Prevederile prezentei legi se aplică, în mod corespunzător, și personalului Poliției de Frontiera Române, Direcției Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei, Oficiului Național pentru Refugiati, Direcției generale de informații și protecție interna, unităților de învățământ ale poliției și structurilor corespondente din cadrul Academiei de Poliție lt; lt;Alexandru Ioan Cuza gt; gt;, precum și personalului unităților din aparatul central al Ministerului Administrației și Internelor și al structurilor subordonate acestuia.(2) Competentele stabilite inspectorului general al Poliției Române prin prezenta lege se exercită pentru personalul din structurile prevăzute la alin. (1) de către conducătorii acestora.46. Articolul 78 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 78(1) Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, și ale altor acte normative în vigoare aplicabile funcționarului public, în situația în care domeniile respective nu sunt reglementate în legislația specifică politistului.(2) Până la intrarea în vigoare a legii privind salarizarea politistilor, acestora le sunt aplicabile dispozițiile legale referitoare la salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare naționala, ordine publică și siguranța naționala.(3) Până la intrarea în vigoare a legii privind pensiile politistilor, acestora le sunt aplicabile dispozițiile legale referitoare la pensionarea cadrelor militare.(4) Modul de aplicare a prevederilor alin. (2) și (3) se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor.47. În tot cuprinsul Legii nr. 360/2002 referirile la "Ministerul de Interne" și la "ministrul de interne" se înlocuiesc cu "Ministerul Administrației și Internelor" și "ministrul administrației și internelor".  +  Articolul IILegea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației și internelor,
  Ioan Rus
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Elena Dumitru
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 2 octombrie 2003.Nr. 89.------------