METODOLOGIA din 7 octombrie 2003de aplicare a prevederilor Legii nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internationala în materie civilă şi comercială
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 14 octombrie 2003   +  Articolul 1Procedurile prevăzute la art. 1 din Legea nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internationala în materie civilă şi comercială se derulează prin Ministerul Justiţiei, Direcţia relaţii internaţionale şi drepturile omului, Serviciul de asistenţa internationala în materie civilă, comercială şi dreptul familiei.  +  Articolul 2 (1) Adresa comunicată de către instanţa (judecătorie, tribunal, curte de apel sau Curtea Suprema de Justiţie) serviciului de specialitate prevăzut la art. 1 va fi însoţită de cererile-tip şi de actele judiciare sau extrajudiciare ce urmează a fi transmise în străinătate, precum şi de dovada de inmanare, în doua exemplare. (2) Cererile de asistenţa judiciară internationala în materie civilă şi comercială se traduc de traducatori autorizaţi, cu respectarea dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 189/2003. (3) Formularele-tip ale cererilor de asistenţa judiciară internationala în materie civilă şi comercială, precum şi dovada de inmanare sunt prevăzute în anexele nr. 1-3. (4) Traducerile vor fi efectuate astfel: a) în limba statului solicitat, dacă între România şi statul respectiv exista numai un tratat (convenţie) bilateral în materie; b) în limba statului solicitat ori în limba franceza sau engleza, dacă statul respectiv este parte la Convenţia privind notificarea şi comunicarea în străinătate a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială (adoptată la Haga la 15 noiembrie 1965), la care România a aderat prin Legea nr. 124/2003, sau la Convenţia privind obţinerea de probe în străinătate în materie civilă sau comercială (adoptată la Haga la 18 martie 1970), la care România a aderat prin Legea nr. 175/2003; c) în limba statului solicitat, dacă statul în care se solicita asistenţa judiciară internationala nu se încadrează în nici una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) şi b).Listele statelor-părţi la Convenţia privind notificarea şi comunicarea în străinătate a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 15 noiembrie 1965, Convenţia privind obţinerea de probe în străinătate în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 18 martie 1970, Convenţia privind facilitarea accesului internaţional la justiţie, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, Convenţia privind procedura civilă, adoptată la Haga la 1 martie 1954, precum şi lista înţelegerilor bilaterale (tratate, acorduri, convenţii) privind asistenţa judiciară în materie civilă şi comercială, încheiate de România, se publică pe site-ul: www.just.ro şi se actualizează periodic prin grija Ministerului Justiţiei.  +  Articolul 3La primirea cererilor şi actelor judiciare sau extrajudiciare de la autoritatea judiciară română, Ministerul Justiţiei, prin serviciul de specialitate prevăzut la art. 1, efectuează controlul de regularitate internationala şi fie transmite cererea în statul solicitat, fie returnează cererea dacă aceasta nu este conformă cu prevederile legale.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa 1-------la metodologie--------------ROMÂNIA..................................................(denumirea instituţiei)..................................................(sediul)Dosar nr.:Data:CEREREpentru notificarea şi comunicarea în străinătatea unui act judiciar sau extrajudiciarCătre..................................................................................În baza*) .......................................................... ......................................................................., avem onoarea de a transmite în doua exemplare documentele enumerate mai jos, rugandu-va sa binevoiti a dispune înmânarea unui exemplar destinatarului.Actele care se transmit: .......................................... ....................................................................... .......................................................................Numele şi calitatea părţilor: ..................................... ....................................................................... .......................................................................Natura actului (actelor) de transmis: ............................. .......................................................................Destinatarul şi adresa acestuia: .................................. ....................................................................... .......................................................................Documente anexa la actul care se transmite: ....................... ....................................................................... .......................................................................Termenul fixat de autoritatea judiciară: .......................... .......................................................................Actele sunt redactate în limba română şi însoţite de traduceri legalizate.Va rugăm sa ne restituiti dovada de inmanare a actelor către destinatar, în care scop anexăm formularul.În cazul în care cererea nu a putut fi îndeplinită, va rugăm sa ne comunicaţi motivele (împrejurările) care au împiedicat îndeplinirea cererii, restituindu-ne actele transmise spre inmanare.Preşedinte,------------- Notă *) Se indica legea în baza căreia se notifica actele.  +  Anexa 2-------la metodologie--------------ROMÂNIA......................................(denumirea instituţiei)......................................(sediul)Dosar nr.:Data:CEREREde comisie rogatorieCătreInstituţia judiciară competenţa pentru localitatea....................................................................................................În baza*) ....................................., avem onoarea a va solicita efectuarea prin comisie rogatorie a următoarei probe: .....................----------- Notă *) Se indica convenţia în temeiul căreia se solicita comisia rogatorie.Părţile în dosar (numele, prenumele, cetăţenia, calitatea procesuala şi adresa): ....................................................... ...........................................................................Obiectul cauzei (scurt rezumat al faptelor): .................. ................................................................... ...................................................................Numele şi adresa persoanelor care urmează a fi audiate, cu precizarea împrejurării dacă depozitia se ia sub jurământ sau numai prin afirmaţii: .................Întrebările care urmează a fi puse sau faptele în legătură cu care vor fi puse întrebări (lista anexată): ................................... Documentele de examinat: ........................................ ..................................................................... .....................................................................Alte solicitări speciale: ....................................... ..................................................................... .....................................................................Instanţa roganta va asigura de deosebită sa consideraţie.Preşedinte,  +  Anexa 3
  la metodologie
  --------------
                                      FORMULAR
                   de dovada a comunicării de acte în străinătate
  1. Denumirea autorităţii judiciare solicitante:
  2. Actele transmise în vederea comunicării:
  3. Numele şi prenumele (denumirea) şi domiciliul (sediul) destinatarului:
  4. Denumirea autorităţii judiciare solicitate:
  5. Numele şi calitatea persoanei care a primit actele (destinatar, soţ, ruda - în cazul persoanelor fizice - sau funcţia - în cazul persoanelor juridice):
  6. Semnatura destinatarului (cu aplicarea ştampilei, în cazul persoanelor juridice):
  7. Data comunicării actelor:
  8. Motivele necomunicarii actelor:
  9. Semnatura agentului de procedura şi ştampila autorităţii judiciare solicitate:
  ---------