ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 93 din 9 octombrie 2003pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 14 octombrie 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă privesc instituirea unui sistem de vot prin mijloace electronice la referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei, în scopul facilitării procedurii de votare pentru personalul militar şi poliţiştii care se afla, în perioada de desfăşurare a referendumului, în misiuni oficiale în Afganistan, Bosnia-Hertegovina, Irak şi Kosovo.  +  Articolul 2Prezenta ordonanţă de urgenţă, în măsura în care nu dispune altfel, se completează cu dispoziţiile Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele ale Legii nr. 375/2003 pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul II Dispoziţii comune cu privire la desfăşurarea referendumului  +  Articolul 3În vederea participării la vot în cadrul referendumului, personalul militar şi poliţiştii aflaţi în misiuni oficiale în afară graniţelor tarii îşi organizează, în cadrul comandamentelor de pe teritoriul ţărilor unde se desfăşoară misiunile oficiale, secţii de votare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale Legii nr. 3/2000, cu modificările ulterioare, secţii care aparţin de circumscripţia electorală a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 4 (1) În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei va implementa, sub supravegherea Biroului Electoral Central, Sistemul de vot electronic, în vederea desfăşurării prin mijloace electronice a referendumului. (2) Pentru implementarea şi funcţionarea Sistemului de vot electronic se vor lua toate măsurile tehnice şi organizatorice necesare asigurării bunei desfăşurări a procesului de votare, în condiţiile legii. (3) Comunicarea dintre Sistemul de vot electronic şi calculatoarele aflate în secţiile de votare se va face exclusiv pe baza certificatelor digitale emise în acest scop de sistem, în vederea asigurării securităţii şi integrităţii acestei comunicări.  +  Articolul 5Personalul militar şi poliţiştii care, în ziua referendumului, se afla în afară graniţelor în cadrul unei misiuni oficiale pot să îşi exercite dreptul de vot prin mijloace electronice la secţiile de votare prevăzute la art. 3.  +  Articolul 6Biroul Electoral Central va adopta, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, procedura pentru participarea militarilor şi politistilor din misiunile oficiale prevăzute la art. 1 şi exprimarea votului prin mijloace electronice, care va fi pusă la dispoziţie secţiilor de votare din comandamente prin intermediul Ministerului Apărării Naţionale sau al Ministerului Administraţiei şi Internelor, după caz.  +  Articolul 7 (1) Fiecare secţie de votare în care se va aplica procedura de desfăşurare prin mijloace electronice a referendumului trebuie să aibă un număr suficient de cabine de vot, dotate cu calculatoare cu conexiune la Internet. (2) Cabinele trebuie aşezate în aceeaşi încăpere în care se afla biroul preşedintelui. (3) Fiecare calculator din cabinele de vot va avea instalat, în vederea comunicării cu Sistemul de vot electronic, un certificat digital emis în acest sens, precum şi programul informatic necesar conectarii la Internet.  +  Articolul 8În ziua referendumului, la ora 7,00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenta celorlalţi membri, verifica funcţionarea calculatoarelor din cabinele de vot şi existenta certificatului digital.  +  Articolul 9 (1) Cetăţenii care participa la referendum vor primi, în vederea votării, un plic sigilat, în interiorul căruia se vor găsi datele de accesare (tip utilizator şi parola) cu ajutorul cărora, prin conectare la Sistemul de vot electronic, se va realiza operaţiunea de votare. (2) Datele de accesare vor fi generate, prin intermediul unui algoritm specific, de către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei şi vor fi tipărite în condiţii stabilite de Biroul Electoral Central, care să asigure deplina confidenţialitate a acestora, urmând să fie trimise, în plicuri sigilate, către secţiile de votare de Biroul Electoral Central. (3) Datele de accesare vor fi constituite din insiruiri de caractere, fără nici o legătură cu nume, denumiri sau alte date de identificare. (4) În vederea exprimarii votului, pe ecranul calculatorului din cabina de vot se va afişa un buletin de vot în format electronic, după modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.103/2003 privind stabilirea modelelor buletinului de vot, proceselor-verbale, listelor electorale speciale şi suplimentare şi stampilelor pentru referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 23 septembrie 2003, cu modificările ulterioare. Afişarea buletinului se va face prin intermediul paginii de Internet a Sistemului de vot electronic, cu litere corp 24, române verzale drepte, de culoare neagra. Patratele cu menţiunea "DA" sau "NU" vor avea latura vizibila de 4 cm.  +  Articolul 10 (1) Accesul participanţilor la referendum în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Fiecare participant va prezenta biroului electoral al secţiei de votare actul de identitate sau adeverinta care tine loc de act de identitate. Biroul electoral, după înscrierea în lista electorală specială, va inmana participantului un singur plic sigilat, cu datele de accesare. (2) Participantul la referendum îşi va exprima voinţa în mod individual, într-o cabina închisă, după desigilarea plicului şi introducerea în pagina de Internet a Sistemului de vot electronic a datelor de accesare primite. (3) După realizarea corecta a accesarii, Sistemul de vot electronic va afişa buletinul de vot în format electronic, prin intermediul căruia se va realiza votarea. (4) Votarea se va face prin bifarea de către participant, cu ajutorul mouse-ului, în interiorul unuia dintre cele doua patrate corespunzătoare raspunsurilor "DA" şi "NU", în funcţie de alegerea participantului. Bifarea va determina apariţia automată a textului "VOTAT" în interiorul patratului respectiv. (5) Votarea se va încheia în momentul în care participantul va confirma prin intermediul mesajului automat generat de sistem ca şi-a exprimat votul. (6) Foaia cu datele de accesare se va restitui preşedintelui biroului electoral, care va aplica pe ea ştampila de control a secţiei de votare.  +  Articolul 11 (1) După închiderea votării preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va proceda la numărarea plicurilor conţinând date de acces neintrebuintate, în prezenta membrilor biroului şi, după caz, a persoanelor acreditate sa asiste la referendum. (2) Numărarea buletinelor de vot în format electronic se va face automat, de către Sistemul de vot electronic, rezultatul acestei numarari urmând să fie transmis automat, prin intermediul sistemului, secţiei de votare în cauza, în cel mult 30 de minute de la închiderea votării. (3) Sunt nule buletinele de vot în format electronic, pe care semnul "VOTAT" a fost aplicat în ambele patrate sau nu a fost aplicat pe nici unul dintre ele. (4) Buletinele nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate. (5) După primirea rezultatului numararii voturilor se va încheia un proces-verbal care se semnează de preşedinte şi de ceilalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare şi se înaintează, de îndată, o copie prin posta electronică şi originalul prin posta specială biroului electoral de circumscripţie.  +  Articolul 12Pentru consemnarea rezultatelor referendumului se întocmesc procese-verbale al căror model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul III Contravenţii şi infracţiuni  +  Articolul 13 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) refuzul nejustificat de a inmana plicul sigilat conţinând datele de acces persoanei înscrise în lista şi care prezintă act de identitate sau înmânarea unui plic sigilat conţinând datele de acces unei persoane care nu prezintă acest act; b) desigilarea fără drept a plicului conţinând datele de acces. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu închisoare contravenţională de la o luna la 6 luni sau cu amendă de la 300.000 lei la 1.200.000 lei. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezentul articol se fac prin proces-verbal întocmit de comandantul unităţii.4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 14 (1) Tipărirea şi utilizarea de date de acces false, accesarea frauduloasă a Sistemului de vot electronic sau falsificarea prin orice mijloace a buletinelor de vot în format electronic constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 7 ani. (2) Tentativa se pedepseşte.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informatiei,Cezar Armeanu,secretar de statBucureşti, 9 octombrie 2003.Nr. 93.  +  Anexa Ţara .....................................Localitatea ..............................Secţia de votare nr. .....................PROCES - VERBALprivind rezultatele referendumului asupra ....................1. Numărul persoanelor înscrise în lista specială .............2. Numărul participanţilor*) ..................................3. Numărul plicurilor cu date de acces primite pentru a fi întrebuinţate .....................................................4. Numărul plicurilor cu date de acces rămase neintrebuintate ...................................................................5. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "DA" ...................................................................6. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "NU" ...................................................................7. Numărul voturilor nule .....................................8. Numărul voturilor contestate ...............................9. Numărul intampinarilor şi contestaţiilor primite ...........10. Numărul intampinarilor şi contestaţiilor soluţionate ...................................................................11. Numărul intampinarilor şi contestaţiilor înaintate biroului electoral de circumscripţie .......................................12. Expunerea pe scurt a modului de soluţionare a intampinarilor şi contestaţiilor ..................................──────────── Notă *) Numărul participanţilor trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din aditionarea cifrelor de la pct. 5, 6 şi 7.Preşedintele Biroului electoral, Membri:............................... .........................(numele, prenumele, (numele, prenumelesemnatura şi ştampila) şi semnatura)Data .............................────────────────