DECRET nr. 70 din 30 martie 1981privind unele măsuri pentru organizarea unităţilor socialiste din judeţele Calarasi, Giurgiu şi Ialomita, precum şi din Sectorul agricol Ilfov din subordinea municipiului Bucureşti
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 23 din 31 martie 1981    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pe data de 1 februarie 1981 se înfiinţează unităţile economice prevăzute în anexa nr. 1, avînd denumirea, sediul, subordonarea, obiectul de activitate şi gradul de organizare prevăzute în aceeaşi anexa. Unităţile înfiinţate funcţionează pe baza principiului autogestiunii economico-financiare, au personalitate juridică şi se organizează potrivit prevederilor legale cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat, precum şi ale Decretului nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice.Subunitatile din cadrul unităţilor înfiinţate potrivit alin. 1 sau reorganizate se încadrează în gradele de organizare prevăzute în anexa nr. 2*).  +  Articolul 2Pe data de 1 februarie 1981, unităţile prevăzute în anexa nr. 3 îşi modifica, după caz, denumirea, sediul, subordonarea, obiectul de activitate sau gradul de organizare, iar unităţile prevăzute în anexa nr. 4 se desfiinţează.  +  Articolul 3Pe lîngă comitetele executive ale consiliilor populare ale judeţelor Calarasi şi Giurgiu se organizează, potrivit legii, organe locale de specialitate ale administraţiei de stat.  +  Articolul 4Gradele de organizare ale unităţilor teritoriale ale unor ministere sau altor organe centrale, precum şi ale unităţilor înfiinţate sau reorganizate de consiliile populare, sînt prevăzute în anexele nr. 5*) şi nr. 6*).Direcţiile generale pentru agricultura şi industria alimentara din cadrul judeţelor Calarasi şi Giurgiu se încadrează în categoria I._________ Notă *) Anexele nr. 2, 5 şi 6 se comunică instituţiilor interesate.  +  Articolul 5Activul şi pasivul unităţilor desfiinţate sau reorganizate, stabilit pe bază de bilanţ, cu indicatorii de plan economici şi financiari aferenţi anului 1981 şi contractele economice, trec la unităţile nou înfiinţate sau reorganizate, pe bază de protocol.  +  Articolul 6Numărul maxim de posturi pentru personalul de conducere din comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare şi pentru aparatul propriu al acestora, precum şi pentru personalul organelor locale de specialitate ale administraţiei de stat şi pentru personalul unităţilor teritoriale ale unor ministere şi altor organe centrale, se modifica potrivit anexelor nr. 7-23*).  +  Articolul 7Personalul muncitor care trece de la unităţile desfiinţate sau reorganizate la unităţile nou înfiinţate sau reorganizate se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 8Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret beneficiază de drepturile prevăzute la art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice.  +  Articolul 9Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste nu se aplică pentru posturile din unităţile nou înfiinţate sau reorganizate, din aparatul propriu al comitetelor executive ale consiliilor populare ale judeţelor Calarasi, Giurgiu şi Ialomita şi al Sectorului agricol Ilfov, din organele locale de specialitate ale acestora, inclusiv pentru cele preluate de acestea de la unităţile din aceeaşi categorie, din fostele judeţe Ilfov şi Ialomita şi din municipiul Bucureşti.  +  Articolul 10Judecătorii şi asesorii populari care au funcţionat la instanţele judecătoreşti desfiinţate sau a căror rază teritorială se modifica vor fi redistribuiti de Ministerul Justiţiei la instanţele judecătoreşti din unităţile administrativ-teritoriale organizate potrivit Decretului nr. 15/1981 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării administrative a teritoriului Republicii Socialiste România.Cauzele în curs de judecată la data prezentului decret la instanţele judecătoreşti desfiinţate sau cărora li se modifica competenţa teritorială se vor soluţiona de către instanţele judecătoreşti devenite competente.  +  Articolul 11Înfiinţarea şi reorganizarea unităţilor prevăzute în prezentul decret se fac în cadrul indicatorilor de plan economici şi financiari aprobaţi ministerelor, celorlalte organe centrale, precum şi al indicatorilor aprobaţi consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, pe anul 1981.  +  Articolul 12Întreprinderile de industrializare a carnii şi a laptelui din judeţele Calarasi şi Giurgiu vor avea în conducere cîte un director şi un contabil şef şi pînă la 10 posturi de administraţie şi funcţionari, atît timp cît numărul personalului muncitor nu depăşeşte 300.  +  Articolul 13Structura organizatorică a Sucursalei municipiului Bucureşti a Băncii de Investiţii este cea prevăzută în anexa nr. 24*).  +  Articolul 14Anexa nr. 2 la Decretul nr. 77/1971 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor, devenit Legea nr. 35/1971, cu modificările ulterioare, se modifica şi se înlocuieşte cu anexa nr. 25.  +  Articolul 15Numărul maxim de mijloace de transport prevăzut în Decretul nr. 277/1979 privind unele măsuri pentru rationalizarea consumului de carburanţi şi gospodărirea economicoasa a parcului de autovehicule şi în Decretul nr. 377/1979 privind unele măsuri pentru concentrarea parcului auto de folosinţă locală sau proprie din dotarea unităţilor socialiste se stabileşte conform anexei nr. 26*).Anexele la decretele nr. 277/1979 şi nr. 377/1979 se modifica în mod corespunzător.  +  Articolul 16Stocurile de materiale existente la data prezentului decret în depozitele fostei Baze judeţene de aprovizionare tehnico-materială Ilfov, precum şi ale Bazei judeţene de aprovizionare tehnico-materială Calarasi aflate în depozitele Bazei judeţene de aprovizionare tehnico-materială Ialomita, se vor livra în continuare din aceste depozite beneficiarilor, indiferent de judeţul în care se afla, pînă la lichidare, folosind în acest scop transportul pe calea ferată, precum şi mijloace auto proprii ale bazelor sau din parcul de folosinţă generală, pentru cantităţile nevagonabile.  +  Articolul 17Anexele la Decretul nr. 298/1979 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, la Decretul nr. 32/1980 cu privire la organizarea direcţiilor generale pentru agricultura şi industria alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi a consiliilor unice agroindustriale de stat şi cooperatiste şi la Decretul nr. 168/1980 privind înfiinţarea şi organizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare se modifica potrivit anexei nr. 27.  +  Articolul 18Lista unităţilor de cercetare şi de proiectare prevăzute în anexa nr. 1 la Decretul nr. 139/1974 se modifica la cap. XXIV lit. C pct. 11, potrivit anexei nr. 28*), iar lista prevăzută în anexa nr. 3 la acelaşi decret se completează la cap. IV "Consilii populare judeţene" conform anexei nr. 29*).  +  Articolul 19Anexele nr. 1-29 fac parte integrantă din prezentul decret.__________________ Notă *) Anexele nr. 7-24, 26, 28 şi 29 se comunică instituţiilor interesate.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România  +  Anexa 1 LISTAunităţilor care se înfiinţează(1)Denumirea unităţii(2)Sediul(3)Organul căruia îi este subordonata(4)Obiectul de activitate(5)Gradul de organizareI. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare1. (1) Trustul de întreprinderi agricole de stat Calarasi (2) municipiul Calarasi, judeţul Calarasi (3) D.G.A.I.A. Calarasi, Departamentul agriculturii de stat (4) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii unităţilor agricole de stat subordonate (5) I2. (1)Trustul pentru mecanizarea agriculturii, irigaţii, transporturi şi producţia de utilaje pentru agricultura şi industria alimentara Calarasi (2) municipiul Calarasi, judeţul Calarasi(3)D.G.A.I.A. Calarasi, Direcţia generală economică pentru mecanizarea agriculturii, irigaţii, transporturi şi producţia de utilaje pentru agricultura şi industria alimentara (4) Conducerea şi îndrumarea unitară a activităţilor de: mecanizare a agriculturii, chimizare, exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, producţia de utilaje pentru agricultura şi industria alimentara şi transporturi auto specializate pentru agricultura şi industria alimentara. (5) I3. (1)Trustul horticulturii Calarasi(2)municipiul Calarasi, judeţul Calarasi (3) D.G.A.I.A. Calarasi, Direcţia generală economică a horticulturii (4) Conducerea şi îndrumarea unitară a întregii horticulturi, precum şi producerea, valorificarea şi industrializarea legumelor, fructelor şi strugurilor din cadrul judeţului. (5) I4.(1)Întreprinderea pentru legume şi fructe Calarasi(2)municipiul Calarasi, judeţul Calarasi(3)Trustul horticulturii Calarasi(4)Asigura materia prima din producţia fermelor proprii, preluări de la unităţile producătoare contractante şi gospodăriile populaţiei; organizează şi răspunde de producţia industriala şi semiindustrială prin unităţi proprii; organizează şi răspunde de valorificarea legumelor, fructelor şi strugurilor de masa. (5) II5.(1)Întreprinderea viei şi vinului Calarasi(2)municipiul Calarasi, judeţul Calarasi(3)Trustul horticulturii Calarasi(4)Organizează şi îndrumă producţia, preluarea şi valorificarea strugurilor; organizează producţia de vinuri şi rachiuri naturale; organizează, îndrumă şi contractează producţia de material săditor viticol; asigura livrarea la export a produselor viticole şi a materialului săditor viticol.(5)III6.(1)Întreprinderea de utilaje terasiere, îmbunătăţiri funciare, proiectare şi executare de construcţii Calarasi(2)municipiul Calarasi, judelul Calarasi(3)D.G.A.I.A. Calarasi, Direcţia generală economică de îmbunătăţiri funciare şi construcţii în agricultura(4)Executarea în antrepriza de lucrări de irigaţii, desecare, drenaje, nivelări, combaterea eroziunii solului şi construcţii agrozootehnice de interes local; elaborarea de studii şi proiecte pentru lucrări de îmbunătăţiri funciare, construcţii agrozootehnice şi de industrializare a produselor agricole, de interes local şi de mica complexitate; acordarea de asistenţa tehnica, inclusiv elaborarea documentaţiilor pentru amenajările de interes local care se realizează cu mijloacele unităţilor agricole beneficiare; executarea de prefabricate şi asigurarea de agregate minerale pentru producţia de construcţii-montaj şi realizarea lucrărilor agropedoameliorative. (5) IV7.(1)Întreprinderea de utilaje terasiere, îmbunătăţiri funciare, proiectare şi executare de construcţii Giurgiu(2)comuna Vidra, judeţul Giurgiu(3)D.G.A.I.A. Giurgiu Direcţia generală economică de îmbunătăţiri funciare şi construcţii în agricultura(4)Executarea în antrepriza de lucrări de irigaţii, desecare, drenaje, nivelări, combaterea eroziunii solului şi construcţii agrozootehnice de interes local; elaborarea de studii şi proiecte pentru lucrări de îmbunătăţiri funciare, construcţii agrozootehnice şi de industrializare a produselor agricole, de interes local şi de mica complexitate; acordarea de asistenţa tehnica, inclusiv elaborarea documentaţiilor pentru amenajările de interes local care se realizează cu mijloacele unităţilor agricole beneficiare; executarea de prefabricate şi asigurarea de agregate minerale pentru producţia de construcţii-montaj şi realizarea lucrărilor agropedoameliorative.(5)I8.(1)Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi plantelor tehnice Calarasi(2)municipiul Calarasi, judeţul Calarasi(3)Centrala pentru valorificarea cerealelor şi plantelor tehnice(4)Contractarea, preluarea, depozitarea şi valorificarea cerealelor, plantelor tehnice şi leguminoaselor pentru fondul de stat, fondul de furaje şi fondul de seminţe. Administrează rezerva de stat de cereale. Asigura livrarea la export a produselor din domeniul sau de activitate.(5)I9.(1)Întreprinderea de industrializare a carnii Calarasi(2)municipiul Calarasi, judeţul Calarasi(3)Centrala industrializarii carnii(4)Contractarea şi preluarea animalelor din toate speciile şi din toate sectoarele de producţie. Urmăreşte la unităţile furnizoare modul cum se realizează producţia de animale pentru tăiere, efectivele şi structura acestora. Asigura valorificarea integrală şi superioară a produselor şi subproduselor din carne în abatoare şi unităţi de prelucrare pentru realizarea produselor şi preparatelor destinate consumului populaţiei şi la export. Organizează cooperarea cu gospodăriile populaţiei pentru creşterea şi ingrasarea animalelor şi tăiere, precum şi cu alte unităţi de industrializare a produselor agricole. Asigura realizarea sarcinilor privind livrarea carnii, preparatelor şi conservelor de carne la intern şi export.(5)IV10.(1)Întreprinderea de industrializare a laptelui Calarasi(2)municipiul Calarasi, judeţul Calarasi(3)Centrala industrializarii laptelui(4)Contractarea, preluarea, industrializarea şi valorificarea laptelui şi produselor din lapte. Urmăreşte la unităţile furnizoare modul în care se realizează producţia de lapte şi condiţiile sanitare veterinare. Asigura realizarea sarcinilor privind livrările la intern şi export ale produselor din domeniul sau.(5)IV11.(1)Întreprinderea de morarit şi panificatie Calarasi(2)municipiul Calarasi, judeţul Calarasi(3)Centrala industriala de morarit, decorticat, panificatie şi produse fainoase(4)Producerea fainii, malaiului şi crupelor; producerea şi desfacerea prin magazine proprii de prezentare a pîinii şi specialitatilor de panificatie şi patiserie; fabricarea pastelor fainoase şi biscuitilor; coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii morilor prestatoare şi a unităţilor de panificatie şi produse fainoase din subordinea consiliilor populare şi asigurarea asistenţei tehnice, tehnologiilor de fabricaţie, utilajelor, pieselor de schimb şi calificarea cadrelor necesare acestora.(5)IV12.(1)Întreprinderea piscicolă Ialomita(2)municipiul Slobozia, judeţul Ialomita(3)Centrala producţiei şi industrializarii peştelui(4)Piscicultura, pescuitul, industrializarea şi valorificarea peştelui şi produselor din peste.(5)III13.(1)Întreprinderea piscicolă Giurgiu *)(2)municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu(3)Centrala producţiei şi industrializarii peştelui(4)Piscicultura, pescuitul, industrializarea şi valorificarea peştelui şi produselor din peste.(5)IV──────── Notă *) Unitate fără personalitate juridică pe care este constituită Centrala producţiei şi industrializarii peştelui Giurgiu.14.(1)Întreprinderea de transport specializat pentru agricultura şi industria alimentara Calarasi(2)municipiul Calarasi, judeţul Calarasi(3)Trustul pentru mecanizarea agriculturii, irigaţii, transporturi şi producţia de utilaje pentru agricultura şi industria alimentara Calarasi(4)Efectuarea transporturilor tehnologice şi de aprovizionare şi desfacere a producţiei proprii, solicitate de unităţile de stat din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi de unităţile cooperatiste, în cadrul şi în afară judeţului de reşedinţa, cu respectarea normelor legale. Exploatarea, întreţinerea, repararea şi casarea fondurilor fixe din dotare.(5)III15.(1)Baza de aprovizionare tehnico-materială pentru agricultura nr. 40(2)municipiul Calarasi, judeţul Calarasi(3)Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare-D.G.A.D.(4)Aprovizionarea tehnico-materială a unităţilor agricole şi de industrie alimentara din raza sa de activitate.(5)III16.(1)Întreprinderea pentru producerea legumelor Urziceni(2)oraşul Urziceni, judeţul Ialomita(3)Trustul horticulturii Ialomita(4)Produce şi răspunde de asigurarea materialului săditor pentru fermele proprii, asociaţii, întreprinderi agricole de stat şi gospodăriile populaţiei, precum şi obţinerea producţiei de legume prevăzute pentru activitatea proprie. Organizează şi răspunde de preluarile la fondul de stat ale produselor horticole şi de desfacerea prin unităţi proprii în zona repartizata.(5)II17.(1)Trustul de întreprinderi agricole de stat Giurgiu(2)municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu(3)D.G.A.I.A. Giurgiu Departamentul agriculturii de stat(4)Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii unităţilor agricole de stat subordonate.(5)I18.(1)Trustul horticulturii Giurgiu(2)municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu(3)D.G.A.I.A. Giurgiu Direcţia generală economică a horticulturii(4)Conducerea şi îndrumarea unitară a întregii horticulturi, precum şi producerea, valorificarea şi industrializarea legumelor, fructelor şi strugurilor din cadrul judeţului.(5)I19.(1)Trustul pentru mecanizarea agriculturii, irigaţii, transporturi şi producţia de utilaje pentru agricultura şi industria alimentara(2)Giurgiu municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu(3)D.G.A.I.A. Giurgiu Direcţia generală economică pentru mecanizarea agriculturii, irigaţii, transporturi şi producţia de utilaje pentru agricultura şi industria alimentara(4)Conducerea şi îndrumarea unitară a activităţilor de: mecanizare a agriculturii, chimizare, exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, producţia de utilaje pentru agricultura şi industria alimentara şi transporturi auto specializate pentru agricultura şi industria alimentara.(5)I20.(1)Întreprinderea pentru legume şi fructe Giurgiu(2)comuna Vidra, judeţul Giurgiu(3)Trustul horticulturii Giurgiu(4)Asigura materia prima din producţia fermelor proprii, preluări de la unităţile producătoare contractante şi gospodăriile populaţiei; organizează şi răspunde de producţia industriala şi semiindustrială prin unităţi proprii; organizează şi răspunde de valorificarea legumelor, fructelor şi strugurilor de masa.(5)II21.(1)Întreprinderea de utilaje terasiere, îmbunătăţiri funciare, proiectare şi executare de construcţii Voluntari(2)comuna Voluntari, Sectorul agricol Ilfov(3)D.G.A.I.A. municipiul Bucureşti Direcţia generală economică de îmbunătăţiri funciare şi construcţii în agricultura(4)Executarea în antrepriza de lucrări de irigaţii, desecare, drenaje, nivelări, combaterea eroziunii solului şi construcţii agrozootehnice de interes local; elaborarea de studii şi proiecte pentru lucrări de îmbunătăţiri funciare, construcţii agrozootehnice şi de industrializare a produselor agricole, de interes local şi de mica complexitate; acordarea de asistenţa tehnica, inclusiv elaborarea documentaţiilor pentru amenajările de interes local, care se realizează cu mijloacele unităţilor agricole beneficiare; executarea de prefabricate şi asigurarea de agregate minerale pentru producţia de construcţii-montaj şi realizarea lucrărilor agropedoameliorative.(5)III22.(1)Întreprinderea de industrializare a carnii Giurgiu(2)municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu(3)Centrala industrializarii carnii(4)Contractarea şi preluarea animalelor din toate speciile şi din toate sectoarele de producţie. Urmăreşte la unităţile furnizoare modul cum se realizează producţia de animale pentru tăiere, efectivele şi structura acestora. Asigura valorificarea integrală şi superioară a produselor şi subproduselor din carne în abatoare şi unităţi de prelucrare, pentru realizarea produselor şi preparatelor destinate consumului populaţiei şi la export. Organizează cooperarea cu gospodăriile populaţiei pentru creşterea şi ingrasarea animalelor şi tăiere, precum şi cu alte unităţi de industrializare a produselor agricole. Asigura realizarea sarcinilor privind livrarea carnii, preparatelor şi conservelor de carne la intern şi export.(5)IV23.(1)Întreprinderea de industrializare a laptelui Giurgiu(2)municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu(3)Centrala industrializarii laptelui(4)Contractarea, preluarea, industrializarea şi valorificarea laptelui şi produselor din lapte. Urmăreşte la unităţile furnizoare modul în care se realizează producţia de lapte şi condiţiile sanitare veterinare. Asigura realizarea sarcinilor privind livrările la intern şi export ale produselor din domeniul sau.(5)IV24.(1)Întreprinderea de morarit şi panificatie Giurgiu(2)municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu(3)Centrala industriala de morarit, decorticat, panificatie şi produse fainoase(4)Producerea fainii, malaiului şi crupelor; producerea şi desfacerea prin magazine proprii de prezentare a pîinii şi specialitatilor de panificatie şi patiserie; fabricarea pastelor fainoase şi biscuitilor; coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii morilor prestatoare şi a unităţilor de panificatie şi produse fainoase din subordinea consiliilor populare şi asigurarea asistenţei tehnice, tehnologiilor de fabricaţie, utilajelor, pieselor de schimb şi calificarea cadrelor necesare acestora.(5)IV25.(1)Întreprinderea de transport specializat pentru agricultura şi industria alimentara Giurgiu(2)Giurgiu, judeţul Giurgiu(3)Trustul pentru mecanizarea agriculturii, irigaţii, transporturi şi producţia de utilaje pentru agricultura şi industria alimentara Giurgiu(4)Efectuarea transporturilor tehnologice şi de aprovizionare şi desfacere a producţiei proprii, solicitate de unităţile de stat din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi de unităţile cooperatiste, în cadrul şi în afară judeţului de reşedinţa, cu respectarea normelor legale. Exploatarea, întreţinerea, repararea şi casarea fondurilor fixe din dotare.(5)III26.(1)Întreprinderea de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare Giurgiu(2)municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu(3)Trustul pentru mecanizarea agriculturii, irigaţii, transporturi şi producţia de utilaje pentru agricultura şi industria alimentara Giurgiu(4)Administrarea, exploatarea şi întreţinerea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, irigaţii, îndiguiri, desecări, combaterea eroziunii solului din sisteme, precum şi din amenajările locale ale unităţilor agricole de stat, aplicarea udarilor în sistemele de irigaţii, acordarea de asistenţa şi îndrumare tehnica pentru amenajările locale ale cooperativelor agricole de producţie.(5)I27.(1)Baza de aprovizionare tehnico-materială pentru agricultura nr. 41(2)municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu(3)Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare-D.G.A.D.(4)Aprovizionarea tehnico-materială a unităţilor agricole şi de industrie alimentara din raza sa de activitate.(5)III28.(1)Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi plantelor tehnice Giurgiu(2)municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu(3)Centrala pentru valorificarea cerealelor şi plantelor tehnice(4)Contractarea, preluarea, depozitarea şi valorificarea cerealelor, plantelor tehnice şi leguminoaselor pentru fondul de stat, fondul de furaje şi fondul de seminţe.(5)I29.(1)Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi plantelor tehnice Afumati(2)comuna Afumati, Sectorul agricol Ilfov(3)Centrala pentru valorificarea cerealelor şi plantelor tehnice(4)Contractarea, preluarea, depozitarea şi valorificarea cerealelor, plantelor tehnice şi leguminoaselor pentru fondul de stat, fondul de furaje şi fondul de seminţe. Administrează rezerva de stat de cereale. Asigura livrarea la export a produselor din domeniul sau de activitate.(5)II30.(1)Întreprinderea avicola de stat Buftea **)(2)oraşul Buftea, Sectorul agricol Ilfov(3)Centrala pentru producţia avicola(4)Producerea de oua şi valorificarea produselor avicole.(5)III. Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor1.(1)Întreprinderea de transporturi auto Giurgiu(2)municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu(3)Centrala de transporturi auto(4)Efectuarea transporturilor de mărfuri, inclusiv a transporturilor cu caracter comercial de mărfuri pentru aprovizionarea unităţilor de desfacere şi a populaţiei, în trafic local, interurban şi internaţional, direct sau combinat cu alte mijloace de transport feroviare şi navale; efectuarea de transporturi în comun de persoane, pe linii permanente sau ocazionale, în trafic local, interurban şi internaţional; pregătirea de cadre specifice sectorului de transporturi auto(5)II2.(1)Întreprinderea de transporturi auto Calarasi(2)municipiul Calarasi, judeţul Calarasi(3)Centrala de transporturi auto(4)Efectuarea transporturilor de mărfuri, inclusiv a transporturilor cu caracter comercial de mărfuri pentru aprovizionarea unităţilor de desfacere şi a populaţiei, în trafic local, interurban şi internaţional, direct sau combinat cu alte mijloace de transport - feroviare şi navale; efectuarea de transporturi în comun de persoane, pe linii permanente sau ocazionale, în trafic local, interurban şi internaţional; pregătirea de cadre specifice sectorului de transporturi auto.(5)II3.(1)Direcţia judeteana de posta şi telecomunicaţii Giurgiu **)(2)municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu(3)Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţii-lor(4)Dezvoltarea, întreţinerea şi exploatarea mijloacelor de posta şi telecomunicaţii pe care le are în administrare, în vederea asigurării serviciilor P.T.T.R. pe teritoriul respectiv, precum şi a serviciilor P.T.T.R. interjudetene şi internaţionale.(5)III Notă *) Se înfiinţează prin divizarea parţială a Întreprinderii avicole de stat Crevedia. Notă **) Funcţionează ca unitate economică, cu personalitate juridică, finanţată pe baza planului de cheltuieli de către Direcţia generală a postelor şi telecomunicatiilor.4.(1)Direcţia judeteana de posta şi telecomunicaţii Calarasi*)(2)municipiul Calarasi, judeţul Calarasi(3)Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţii-lor(4)Dezvoltarea, întreţinerea şi exploatarea mijloacelor de posta şi telecomunicaţii pe care le are în administrare, în vederea asigurării serviciilor P.T.T.R. pe teritoriul respectiv, precum şi a serviciilor P.T.T.R. interjudetene şi internaţionale(5)III Notă *) Funcţionează ca unitate economică, cu personalitate juridică, finanţată pe baza planului de cheltuieli de către Direcţia generală a postelor şi telecomunicatiilor.III. Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe1.(1)Baza judeteana de aprovizionare tehnico-materială Calarasi(2)municipiul Calarasi, judeţul Calarasi(3)Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe(4)Aprovizionarea cu materiale de uz general în cantităţi nevagonabile a unităţilor economice(5)III2.(1)Baza judeteana de aprovizionare tehnico-materială Giurgiu(2)municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu(3)Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe(4)Aprovizionarea cu materiale de uz general în cantităţi nevagonabile a unităţilor economice.(5)III3.(1)Întreprinderea judeteana pentru recuperarea şi valorificarea materialelor refolosibile Calarasi(2)municipiul Calarasi, judeţul Calarasi(3)Centrala pentru recuperarea şi valorificarea materialelor refolosibile.(4)Recuperarea, colectarea, achiziţionarea şi valorificarea materialelor refolosibile şi materiilor prime de origine animala.(5)III4.(1)Întreprinderea judeteana pentru recuperarea şi valorificarea materialelor refolosibile Giurgiu(2)municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu(3)Centrala pentru recuperarea şi valorificarea materialelor refolosibile(4)Recuperarea, colectarea, achiziţionarea şi valorificarea materialelor refolosibile şi materiilor prime de origine animala.(5)IIIIV. Ministerul Comerţului Interior1.(1)Întreprinderea pentru comerţul cu ridicată a mărfurilor alimentare Giurgiu(2)Municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu(3)Ministerul Comerţului Interior(4)Comerţul cu ridicată de produse alimentare şi aprovizionarea cu mărfuri a reţelei de desfacere a comerţului socialist(5)IV (grupa VI de ramuri)2.(1)Întreprinderea pentru comerţul cu ridicată a mărfurilor alimentare Calarasi(2)Municipiul Calarasi, judeţul Calarasi(3)Ministerul Comerţului Interior(4)Comerţul cu ridicată de produse alimentare şi aprovizionarea cu mărfuri a reţelei de desfacere a comerţului socialist(5)IV (grupa VI de ramuri)V. Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii1.(1)Inspectoratul silvic judeţean Calarasi(2)Municipiul Calarasi, judeţul Calarasi(3)Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii-Departamentul silviculturii(4)Administrarea şi gospodărirea fondului forestier şi a fondului de vinatoare şi piscicol.(5)III2.(1)Inspectoratul silvic judeţean Giurgiu(2)comuna Comana, judeţul Giurgiu(3)Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii-Departamentul silviculturii(4)Administrarea şi gospodărirea fondului forestier şi a fondului de vinatoare şi piscicol.(5)II3.(1)Inspectoratul silvic al municipiului Bucureşti(2)municipiul Bucureşti(3)Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii-Departamentul silviculturii(4)Administrarea şi gospodărirea fondului forestier şi a fondului de vinatoare şi piscicol.(5)III  +  Anexa 3 LISTAunităţilor care îşi schimba denumirea, sediul, subordonarea, obiectul de activitate sau gradul de organizare (1) Denumirea unităţii (2) Sediul (3) Subordonarea (4) Obiectul de activitate (5) Gradul de organizareI. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare1.(1)Staţiunea de cercetare şi producţie vitivinicolă Greaca(2)comuna Greaca, judeţul Giurgiu(3)Direcţia generală economică a horticulturii Trustul economic de producţie pentru viticultura şi vinificaţie Bucureşti(4)Exercita în zona repartizata toate atribuţiile privind realizarea prevederilor programului dezvoltării viticulturii. Cercetări privind ameliorarea viţei de vie, crearea de soiuri noi, stabilirea tehnologiilor de producţie. Producerea de material săditor viticol, elita şi selecţionat şi verificarea tehnologiilor elaborate în cadrul zonei repartizate. Răspunde de introducerea rezultatelor cercetării în producţie în cadrul zonei. Organizează şi îndrumă preluarea şi valorificarea strugurilor în judeţul Giurgiu. Organizează producţia de vinuri şi rachiuri; organizează, îndrumă şi controlează producţia de material săditor viticol; asigura livrarea la export a produselor viticole şi a materialului săditor.(5)II2.(1)Întreprinderea de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare Slobozia(2)municipiul Slobozia, judeţul Ialomita(3)Trustul pentru mecanizarea agriculturii, irigaţii, transporturi şi producţia de utilaje pentru agricultura şi industria alimentara Ialomita(4)-(5)-3.(1)Întreprinderea avicola de stat Crevedia(2)comuna Crevedia, judeţul Dîmboviţa(3)-(4)Producerea de carne de pasare şi valorificarea produselor avicole.(5)-4.(1)Întreprinderea agricolă de stat Crevedia(2)comuna Crevedia, judeţul Dîmboviţa(3)Trustul de întreprinderi agricole de stat Dîmboviţa(4)-(5)-5.(1)Întreprinderea de stat pentru creşterea şi ingrasarea porcilor Niculesti(2)comuna Niculesti, judeţul Dîmboviţa(3)Trustul de întreprinderi agricole de stat Dîmboviţa(4)-(5)-6.(1)Întreprinderea agricolă de stat Baraganu(2)comuna Movila, judeţul Ialomita(3)-(4)-(5)-7.(1)Întreprinderea agricolă de stat Gradistea(2)comuna Borcea, judeţul Calarasi(3)-(4)-(5)-8.(1)Întreprinderea pentru producerea nutreturilor combinate Ciulnita(2)comuna Dragalina, judelul Calarasi(3)-(4)-(5)-II. Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor1.(1)Întreprinderea de transporturi auto comerciale Bucureşti(2)municipiul Bucureşti(3)Centrala de transporturi auto(4)Transporturi comerciale de mărfuri pentru aprovizionarea unităţilor de desfacere şi a populaţiei în municipiul Bucureşti, în trafic local, direct sau combinat, precum şi de transporturi de mărfuri pentru unităţile economice din Sectorul agricol Ilfov(5)-III. Consiliul popular al judeţului Giurgiu1.(1)Întreprinderea comercială de stat pentru combustibili şi materiale de construcţii Giurgiu municipiul Giurgiu(2)Consiliul popular al judeţului Giurgiu(3)-(4)IV  +  Anexa 4 LISTAunităţilor care se desfiinţează(1)Denumirea unităţii(2)Sediul(3)SubordonareaI. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare1.(1)Trustul de întreprinderi agricole de stat Ilfov(2)municipiul Bucureşti(3)- D.G.A.I.A. Ilfov,(4)- Departamentul agriculturii de stat2.(1)Trustul horticulturii Ilfov(2)municipiul Bucureşti(3)- D.G.A.I.A. Ilfov,(4)- Direcţia generală economică a horticulturii3.(1)Trustul pentru mecanizarea agriculturii, irigaţii, transporturi şi producţia de utilaje pentru agricultura şi industria alimentara Ilfov(2)municipiul Bucureşti(3)- D.G.A.I.A. Ilfov,- Direcţia generală economică pentru mecanizarea agriculturii, irigaţii, transporturi şi producţia de utilaje pentru agricultura şi industria alimentara4.(1)Întreprinderea pentru legume şi fructe Ilfov(2)municipiul Bucureşti(3)- Trustul horticulturii Ilfov5.(1)Întreprinderea viei şi vinului Ilfov(2)municipiul Bucureşti(3)- Trustul horticulturii Ilfov6.(1)Întreprinderea de utilaje terasiere, îmbunătăţiri funciare, proiectare şi executare de construcţii Ilfov(2)municipiul Bucureşti(3)- D.G.A.I.A. Ilfov ,- Direcţia generală economică de îmbunătăţiri funciare şi construcţii în agricultura7.(1)Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi plantelor tehnice Ilfov(2)municipiul Bucureşti(3)- Centrala pentru valorificarea cerealelor şi plantelor tehnice Bucureşti8.(1)Întreprinderea de industrializare a carnii Ilfov(2)municipiul Bucureşti(3)- Centrala industrializarii carnii Bucureşti9.(1)Întreprinderea de industrializare a laptelui Ilfov(2)municipiul Bucureşti(3)- Centrala industrializarii laptelui Bucureşti10.(1)Întreprinderea de morarit şi panificatie Ilfov(2)municipiul Bucureşti(3)- Centrala industriala de morarit, decorticat, panificatie şi produse fainoase Bucureşti11.(1)Întreprinderea de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare Bucureşti(2)municipiul Bucureşti(3)- Trustul pentru mecanizarea agriculturii, irigaţii, transporturi şi producţia de utilaje pentru agricultura şi industria alimentara Ilfov12.(1)Întreprinderea de transport specializat pentru agricultura şi industria alimentara Ilfov(2)municipiul Bucureşti(3)- Trustul pentru mecanizarea agriculturii, irigaţii, transporturi şi producţia de utilaje pentru agricultura şi industria alimentara Ilfov13.(1)Întreprinderea piscicolă Ilfov(2)municipiul Bucureşti(3)- Centrala producţiei şi industrializarii peştelui Bucureşti.II. Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor1.(1)Întreprinderea de transporturi auto Ilfov(2)municipiul Bucureşti(3)- Centrala de transporturi auto2.(1)Direcţia judeteana de posta şi telecomunicaţii Ilfov(2)municipiul Bucureşti(3)- Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor.III. Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii1.(1)Inspectoratul silvic judeţean Ilfov(2)municipiul Bucureşti(3)- Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii.IV. Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi ControlulGospodăririi Fondurilor Fixe1.(1)Baza judeteana de aprovizionare tehnico-materială Ilfov(2)municipiul Bucureşti(3)- Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe2.(1)Întreprinderea judeteana pentru recuperarea şi valorificarea materialelor refolosibile Ilfov(2)municipiul Bucureşti(3)- Centrala pentru recuperarea şi valorificarea materialelor refolosibile.  +  Anexa 25 LISTAunităţilor teritoriale în subordinea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor(1)Denumirea unităţii(2)Sediul(3)Raza teritorială în care unitatea îşi exercită şi atribuţiile prevăzute în art. 6 din Decretul nr. 77/19711.(1)Inspectoratul municipiului Bucureşti pentru controlul calităţii produselor(2)municipiul Bucureşti(3)municipiul Bucureşti-Sectorul agricol Ilfov,judeţul Calarasi,judeţul Giurgiu,judeţul Ialomita,judeţul Teleorman2.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Alba(2)municipiul Alba Iulia(3)-3.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Arad(2)municipiul Arad(3)-4.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Arges(2)municipiul Arges(3)judeţul Arges,judeţul Vilcea5.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Bacau(2)municipiul Bacaujudeţul Bacau,judeţul Neamt,judeţul Vaslui6.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Bihor(2)municipiul Oradea(3)judeţul Bihor,judeţul Satu Mare7.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor(2)Bistrita-Nasaud(3)municipiul Bistrita-8.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Botosani(2)municipiul Botosani(3)-9.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Braşov(2)municipiul Braşov(3)judeţul Braşov,judeţul Covasna10.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Brăila(2)municipiul Brăila(3)-11.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Buzau(2)municipiul Buzau(3)-12.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Caraş-Severin(2)municipiul Resita(3)-13.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Calarasi(2)municipiul Calarasi(3)-14.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Cluj(2)municipiul Cluj-Napoca(3)judeţul Cluj,judeţul Bistrita-Nasaud,judeţul Maramures,judeţul Salaj15.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Constanta(2)municipiul Constanta(3)judeţul Constanta,judeţul Tulcea16.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Covasna(2)municipiul Sfîntu Gheorghe(3)-17.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Dîmboviţa(2)municipiul Tirgoviste(3)-18.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Dolj(2)municipiul Craiova(3)judeţul Dolj,judeţul Gorj,judeţul Mehedinti,judeţul Olt19.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Galaţi(2)municipiul Galaţi(3)judeţul Galaţi,judeţul Brăila,judeţul Vrancea20.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Giurgiu(2)municipiul Giurgiu(3)-21.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Gorj(2)municipiul Tirgu-Jiu(3)-22.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Harghita(2)municipiul Miercurea-Ciuc(3)-23.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Hunedoara(2)municipiul Deva(3)-24.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Ialomita(2)municipiul Slobozia(3)-25.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Iaşi(2)municipiul Iaşi(3)judeţul Suceava,judeţul Iaşi,judeţul Botosani26.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Maramures(2)municipiul Baia Mare(3)-27.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Mehedinti(2)municipiul Drobeta-Turnu Severin(3)-28.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Mures(2)municipiul Tirgu-Mures(3)judeţul Mures,judeţul Harghita29.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Neamt(2)municipiul Piatra Neamt(3)-30.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Olt(2)municipiul Slatina(3)-31.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Prahova(2)municipiul Ploiesti(3)judeţul Prahova,judeţul Dîmboviţa,judeţul Buzau32.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Satu Mare(2)municipiul Satu Mare(3)-33.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Salaj(2)municipiul Zalau(3)-34.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Sibiu(2)municipiul Sibiu(3)judeţul Sibiu,judeţul Alba,judeţul Hunedoara35.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Suceava(2)municipiul Suceava(3)-36.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Teleorman(2)municipiul Alexandria(3)-37.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Timiş(2)municipiul Timişoara(3)judeţul Timiş,judeţul Caraş-Severin,judeţul Arad38.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Tulcea(2)municipiul Tulcea(3)-39.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Vaslui(2)municipiul Vaslui(3)-40.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Vilcea(2)municipiul Rimnicu Vilcea(3)-41.(1)Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor Vrancea(2)municipiul Focsani(3)-  +  Anexa 27 (Extras) LISTA cu modificări la unele anexe din actele normative în vigoare privind agricultura şi industria alimentaraLa Decretul nr. 298/1979 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare...............................................................-La anexa nr. 1"Sediul, obiectul de activitate şi unităţile subordonate trusturilor economice de producţie"-1. (1) Trustul economic de producţie pentru legume de cimp(2)comuna Vidra(3)Giurgiu...............................................................-La anexa nr. 5"Lista unităţilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare"-A. Unităţi direct subordonate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare-I. Centrale şi alte unităţi similare...............................................................-11.(1)Centrala producţiei şi industrializarii peştelui(2)municipiul Giurgiu(3)Întreprinderea piscicolă Giurgiu (fără personalitate juridică)...............................................................-II. Întreprinderi şi alte unităţi similare-1.(1)Centrul republican de reproducţie şi selecţie a animalelor(2)comuna Balotesti, Sectorul agricol Ilfov(3)municipiul Bucureşti...............................................................-10.(1)Întreprinderea pentru testarea reproducatorilor şi producerea de material seminal congelat "SEMTEST"(2)comuna Balotesti, Sectorul agricol Ilfov(3)municipiul Bucureşti-34.(1)Întreprinderea de sere 30 Decembrie(2)comuna 30 Decembrie(3)Giurgiu-60.a(1)Baza de aprovizionare tehnico-materială pentru agricultura nr. 40(2)municipiul Calarasi(3)Calarasi-66.a.(1)Baza de aprovizionare tehnico-materială pentru agricultura nr. 41(2)municipiul Giurgiu(3)Giurgiu-72.(1)Baza de aprovizionare tehnico-materială pentru agricultura nr. 23(2)comuna Stefanestii de Jos, Sectorul agricol Ilfov(3)municipiul Bucureşti...............................................................-B. Întreprinderi şi alte unităţi cu personalitate juridică din subordinea centralelor şi altor unităţi subordonate direct Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare...............................................................-11.a.(1)Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi plantelor tehnice Calarasi(2)municipiul Calarasi(3)Calarasi...............................................................-17.b.(1)Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi plantelor tehnice Giurgiu(2)municipiul Giurgiu(3)Giurgiu...............................................................-23.(1)Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi plantelor tehnice Afumati(2)comuna Afumati, Sectorul agricol Ilfov(3)municipiul Bucureşti...............................................................-47.(1)Întreprinderea pentru producerea nutreturilor combinate Ciulnita(2)comuna Dragalina(3)Calarasi...............................................................-50.(1)Întreprinderea pentru producerea nutreturilor combinate Crevedia(2)comuna Crevedia(3)Dîmboviţa...............................................................-56.(1)Întreprinderea pentru producerea nutreturilor combinate Giurgiu(2)municipiul Giurgiu(3)Giurgiu...............................................................-61.(1)Întreprinderea pentru producerea nutreturilor combinate Oltenita(2)oraşul Oltenita(3)Calarasi...............................................................-67.(1)Întreprinderea pentru producerea nutreturilor combinate Peris(2)comuna Peris, Sectorul agricol Ilfov(3)municipiul Bucureşti...............................................................-80.(1)Întreprinderea pentru reparaţii şi fabricatii Peris(2)comuna Peris, Sectorul agricol Ilfov(3)municipiul Bucureşti...............................................................-132.(1)Întreprinderea agricolă de stat Crevedia(2)comuna Crevedia(3)Dîmboviţa-133.(1)Întreprinderea agricolă de stat Mihailesti(2)comuna Mihailesti(3)Giurgiu-134.(1)Întreprinderea agricolă de stat Tartasesti(2)comuna Tartasesti(3)Dîmboviţa-134.a.(1)Întreprinderea agricolă de stat Buftea(2)oraşul Buftea, Sectorul agricol Ilfov(3)municipiul Bucureşti...............................................................-153.a.(1)Întreprinderea de industrializare a carnii Calarasi(2)municipiul Calarasi(3)Calarasi...............................................................-163. bis.(1)Întreprinderea de industrializare a carnii Giurgiu(2)municipiul Giurgiu(3)Giurgiu...............................................................-195.a.(1)Întreprinderea de industrializare a laptelui Calarasi(2)municipiul Calarasi(3)Calarasi-207.(1)Întreprinderea de industrializare a laptelui Giurgiu(2)municipiul Giurgiu(3)Giurgiu-235.a.(1)Întreprinderea de morarit şi panificatie Calarasi(2)municipiul Calarasi(3)Calarasi-217.(1)Întreprinderea de morarit şi panificatie Giurgiu(2)municipiul Giurgiu(3)Giurgiu-275.(1)Întreprinderea pentru industrializarea sfeclei de zahăr Giurgiu(2)municipiul Giurgiu(3)Giurgiu-276.(1)Întreprinderea pentru industrializarea sfeclei de zahăr Urziceni(2)oraşul Urziceni(3)Ialomita-314.(1)Întreprinderea piscicolă Calarasi(2)municipiul Calarasi(3)Calarasi-323.a.(1)Întreprinderea piscicolă Giurgiu(2)municipiul Giurgiu(3)Giurgiu-324.a.(1)Întreprinderea piscicolă Ialomita(2)municipiul Slobozia(3)Ialomita-335.(1)Întreprinderea de cultura şi fermentarea tutunului Urziceni(2)oraşul Urziceni(3)Ialomita-350.(1)Întreprinderea de ulei Urziceni(2)oraşul Urziceni(3)Ialomita...............................................................-II. La Decretul nr. 32/1980 cu privire la organizarea direcţiilor generale pentru agricultura şi industria alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi a consiliilor unice agroindustriale de stat şi cooperatiste...............................................................-La anexa nr. 3"Întreprinderile şi alte unităţi similare, subordonate direcţiilor genrale pentru agricultura şi industria alimentara prin trusturile din cadrul acestora"-A. Prin trusturile întreprinderilor agricole de stat...............................................................XI.a.(1)Trustul de întreprinderi agricole de stat Calarasi(2)municipiul Calarasi(3)Calarasi1.(1)I.A.S.-Borcea(2)comuna Borcea(3)Calarasi2.(1)I.A.S.-Calarasi(2)municipiul Calarasi(3)Calarasi3.(1)I.A.S.-Ciocanesti(2)comuna Ciocanesti(3)Calarasi4.(1)I.A.S.-Ciulnita(2)comuna Dragalina(3)Calarasi5.(1)I.A.S.-Dragalina(2)comuna Dragalina(3)Calarasi6.(1)I.A.S.-Drumu Subtire(2)comuna Ştefan Voda(3)Calarasi7.(1)I.A.S.-Gradistea(2)comuna Borcea(3)Calarasi8.(1)I.A.S.-Ivanesti(2)comuna Dragos Voda(3)Calarasi9.(1)I.A.S.-Jegalia(2)comuna Perisoru(3)Calarasi10.(1)I.A.S.-Lehliu(2)comuna Lehliu-Gara(3)Calarasi11.(1)I.A.S.-Mircea Voda(2)municipiul Calarasi(3)Calarasi12.(1)I.A.S.-Pietroiu(2)comuna Borcea(3)Calarasi13.(1)I.A.S.-Roseti(2)comuna Roseti(3)Calarasi14.(1)I.A.S.-Buciumeni(2)comuna Budesti(3)Calarasi15.(1)I.A.S.-Chirnogi(2)comuna Chirnogi(3)Calarasi16.(1)I.A.S.-Fundeni(2)comuna Fundeni(3)Calarasi17.(1)I.A.S.-Minastirea(2)comuna Minastirea(3)Calarasi18.(1)I.A.S.-Oltenita(2)oraşul Oltenita(3)Calarasi19.(1)I.A.S.-Sarulesti(2)comuna Sarulesti(3)Calarasi20.(1)I.S.C.I.P.-Ulmeni(2)comuna Ulmeni(3)Calarasi21.(1)Staţiunea didactica experimentala Belciugatele(2)comuna Belciugatele(3)Calarasi...............................................................XV.(1)Trustul de întreprinderi agricole de stat Dîmboviţa(2)municipiul Tirgoviste(3)Dîmboviţa...............................................................7.(1)I.A.S.-Crevedia(2)comuna Crevedia(3)Dîmboviţa8.(1)I.S.C.I.P.-Niculesti(2)comuna Niculesti(3)DîmboviţaXX.(1)Trustul de întreprinderi agricole de stat Ialomita(2)municipiul Slobozia(3)Ialomita...............................................................1.(1)I.A.S.-Andrasesti(2)comuna Andrasesti(3)Ialomita2.(1)I.A.S.-Balaciu(2)comuna Balaciu(3)Ialomita3.(1)I.A.S.-Baraganu(2)comuna Movila(3)Ialomita4.(1)I.A.S.-Bordusani(2)comuna Bordusani(3)Ialomita5.(1)I.A.S.-Facaeni(2)comuna Facaeni(3)Ialomita6.(1)I.A.S.-Fetesti(2)oraşul Fetesti(3)Ialomita7.(1)I.A.S.-Giurgeni(2)comuna Giurgeni(3)Ialomita8.(1)I.A.S.-Ograda(2)comuna Bucu(3)Ialomita9.(1)I.A.S.-Slobozia(2)municipiul Slobozia(3)Ialomita10.(1)I.A.S.-Stelnica(2)comuna Stelnica(3)Ialomita11.(1)I.A.S.-Vladeni(2)comuna Vladeni(3)Ialomita12.(1)I.A.S.-Urziceni(2)oraşul Urziceni(3)Ialomita13.(1)Asociaţia economică de stat şi cooperatista pentru creşterea şi ingrasarea porcilor Gheorghe Doja(2)comuna Gheorghe Doja(3)Ialomita14.(1)Asociaţia economică de stat şi cooperatista pentru creşterea şi ingrasarea porcilor Gheorghe Lazar(2)comuna Gheorghe Lazar(3)Ialomita...............................................................XXII.(1)Trustul de întreprinderi agricole de stat Giurgiu(2)municipiul Giurgiu(3)Giurgiu1.(1)I.A.S.-Adunatii-Copaceni(2)comuna Adunatii-Copaceni(3)Giurgiu2.(1)I.A.S.-Ciorogirla(2)comuna Ciorogirla(3)Giurgiu.3.(1)I.A.S.-Clejani(2)comuna Clejani(3)Giurgiu4.(1)I.A.S.-Giurgiu(2)municipiul Giurgiu(3)Giurgiu5.(1)I.S.C.I.P.-Giurgiu(2)municipiul Giurgiu(3)Giurgiu6.(1)I.A.S.-Mihailesti(2)comuna Mihailesti(3)Giurgiu7.(1)I.A.S.-Prundu(2)comuna Prundu(3)Giurgiu8.(1)I.A.S.-Vedea(2)comuna Vedea(3)Giurgiu9.(1)I.A.S.-Toporu(2)comuna Toporu(3)Giurgiu...............................................................XXXI(1)Trustul de întreprinderi agricole de stat TeleormanSe anulează poziţia 7.XXXVII.(1)Trustul de întreprinderi agricole de stat municipiul Bucureşti(2)municipiul Bucureşti...............................................................4.(1)I.A.S.-Afumati(2)comuna Afumati, Sectorul agricol Ilfov(3)municipiul Bucureşti...............................................................B. Prin trusturile horticulturii...............................................................XI.a Trustul horticulturii Calarasi...............................................................1.(1)Întreprinderea pentru legume şi fructe Calarasi(2)municipiul Calarasi(3)Calarasi2.(1)Întreprinderea viei şi vinului Calarasi(2)municipiul Calarasi(3)Calarasi3.(1)Întreprinderea pentru producerea şi industrializarea legumelor şi fructelor Oltenita(2)oraşul Oltenita(3)Calarasi4.(1)Întreprinderea pentru producerea legumelor Lehliu(2)comuna Lehliu(3)Calarasi...............................................................XXI. Trustul horticulturii Ialomita...............................................................5.(1)Întreprinderea pentru producerea legumelor Urziceni(2)oraşul Urziceni(3)Ialomita...............................................................XXIII. Trustul horticulturii Giurgiu...............................................................1.(1)Întreprinderea pentru legume şi fructe Giurgiu(2)comuna Vidra(3)Giurgiu2.(1)Întreprinderea pentru producerea şi industrializarea legumelor şi fructelor Giurgiu(2)municipiul Giurgiu(3)Giurgiu3.(1)Întreprinderea pentru producerea legumelor Uzunu(2)comuna Calugareni(3)Giurgiu4.(1)Întreprinderea de sere 30 Decembrie(2)comuna 30 Decembrie(3)Giurgiu...............................................................XL. Trustul horticulturii Bucureşti...............................................................6.(1)Întreprinderea pentru producerea şi industrializarea legumelor şi fructelor Buftea(2)oraşul Buftea, Sectorul agricol Ilfov(3)municipiul Bucureşti...............................................................C. Prin trusturile pentru mecanizarea agriculturii, irigaţii, transporturi şi producţia de utilaje pentru agricultura şi industria alimentara...............................................................XI.a.Trustul pentru mecanizarea agriculturii, irigaţii, transporturi şi producţia de utilaje pentru agricultura şi industria alimentara Calarasi1.(1)S.M.A.-Budesti(2)comuna Budesti(3)Calarasi2.(1)S.M.A.-Bogdana(2)comuna Dragos Voda(3)Calarasi3.(1)S.M.A.-Borcea(2)comuna Borcea(3)Calarasi4.(1)S.M.A.-Ciocanesti(2)comuna Ciocanesti(3)Calarasi5.(1)S.M.A.-Cuza Voda(2)comuna Cuza Voda(3)Calarasi6.(1)S.M.A.-Chirnogi(2)comuna Chirnogi(3)Calarasi7.(1)S.M.A.-Chiselet(2)comuna Chiselet(3)Calarasi8.(1)S.M.A.-Dragalina(2)comuna Dragalina(3)Calarasi9.(1)S.M.A.-Fundeni(2)comuna Fundeni(3)Calarasi10.(1)S.M.A.-Frasinet(2)comuna Frasinet(3)Calarasi11(1)S.M.A.-Independenta(2)comuna Independenta(3)Calarasi12.(1)S.M.A.-Frumusani(2)comuna Frumusani(3)Calarasi13.(1)S.M.A.-Jegalia(2)comuna Jegalia(3)Calarasi14.(1)S.M.A.-Lehliu(2)comuna Lehliu(3)Calarasi15.(1)S.M.A.-Mircea Voda(2)municipiul Calarasi(3)Calarasi16.(1)S.M.A.-Pietroiu(2)comuna Borcea(3)Calarasi17.(1)S.M.A.-Plevna(2)comuna Lupsanu(3)Calarasi18.(1)S.M.A.-Roseti(2)comuna Roseti(3)Calarasi19.(1)S.M.A.-Sarulesti(2)comuna Sarulesti(3)Calarasi20.(1)S.M.A.-Ulmeni(2)comuna Ulmeni(3)Calarasi21.(1)Întreprinderea de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare Calarasi(2)municipiul Calarasi(3)Calarasi22.(1)Întreprinderea de transport specializat pentru agricultura şi industria alimentara Calarasi(2)municipiul Calarasi(3)Calarasi23.(1)Întreprinderea mecanică a agriculturii şi industriei alimentare Dragalina(2)comuna Dragalina(3)Calarasi...............................................................XV. Trustul pentru mecanizarea agriculturii, irigaţii, transporturi şi producţia de utilaje pentru agricultura şi industria alimentara Dîmboviţa...............................................................14.(1)S.M.A.-Tartasesti(2)comuna Tartasesti(3)Dîmboviţa....................................................................XXI. Trustul pentru mecanizarea agriculturii, irigaţii, transporturi şi producţia de utilaje pentru agricultura şi industria alimentara Ialomita1.(1)S.M.A.-Condeesti(2)comuna Barcanesti(3)Ialomita2.(1)S.M.A.-Fierbinti(2)comuna Fierbinti-Tirg(3)Ialomita3.(1)S.M.A.-Girbovi(2)comuna Girbovi(3)Ialomita4.(1)S.M.A.-Gradistea(2)comuna Gradistea(3)Ialomita5.(1)S.M.A.-Hagiesti(2)comuna Sinesti(3)Ialomita6.(1)S.M.A.-Horia(2)comuna Axintele(3)Ialomita7.(1)S.M.A.-Urziceni(2)oraşul Urziceni(3)Ialomita8.(1)S.M.A.-Andrasesti(2)comuna Andrasesti(3)Ialomita9.(1)S.M.A.-Balaciu(2)comuna Balaciu(3)Ialomita10.(1)S.M.A.-Bordusani(2)comuna Bordusani(3)Ialomita11.(1)S.M.A.-Ciochina(2)comuna Ciochina(3)Ialomita12.(1)S.M.A.-Ciulnita(2)comuna Ciulnita(3)Ialomita13.(1)S.M.A.-Cosimbesti(2)comuna Cosimbesti(3)Ialomita14.(1)S.M.A.-Cocora(2)comuna Cocora(3)Ialomita15.(1)S.M.A.-Facaeni(2)comuna Facaeni(3)Ialomita16.(1)S.M.A.-Fetesti(2)oraşul Fetesti(3)Ialomita17.(1)S.M.A.-Grivita(2)comuna Grivita(3)Ialomita18.(1)S.M.A.-Gura Ialomitei(2)comuna Mihail Kogălniceanu(3)Ialomita19.(1)S.M.A.-Movila(2)comuna Movila(3)Ialomita20.(1)S.M.A.-Scinteia(2)comuna Scinteia(3)Ialomita21.(1)S.M.A.-Slobozia(2)municipiul Slobozia(3)Ialomita22.(1)S.M.A.-Tandarei(2)oraşul Tandarei(3)Ialomita23.(1)Întreprinderea de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare Slobozia(2)municipiul Slobozia(3)Ialomita24.(1)Întreprinderea de transport specializat pentru agricultura şi industria alimentara Ialomita(2)municipiul Slobozia(3)Ialomita...............................................................XXIII. Trustul pentru mecanizarea agriculturii, irigaţii, transporturi şi producţia de utilaje pentru agricultura şi industria alimentara Giurgiu1.(1)S.M.A.-Anghelesti(2)comuna Bucsani(3)Giurgiu2.(1)S.M.A.-Baneasa(2)comuna Baneasa(3)Giurgiu3.(1)S.M.A.-Bolintin-Vale(2)comuna Bolintin-Vale(3)Giurgiu4.(1)S.M.A.-Calugareni(2)comuna Calugareni(3)Giurgiu5.(1)S.M.A.-Ciorogirla(2)comuna Ciorogirla(3)Giurgiu6.(1)S.M.A.-Fratesti(2)comuna Fratesti(3)Giurgiu7.(1)S.M.A.-Ghimpati(2)comuna Ghimpati(3)Giurgiu8.(1)S.M.A.-Giurgiu(2)municipiul Giurgiu(3)Giurgiu9.(1)S.M.A.-Gorneni(2)comuna Iepuresti(3)Giurgiu10.(1)S.M.A.-Hotarele(2)comuna Hotarele(3)Giurgiu11.(1)S.M.A.-Izvoarele(2)comuna Izvoarele(3)Giurgiu12.(1)S.M.A.-Putineiu(2)comuna Putineiu(3)Giurgiu13.(1)S.M.A.-Vedea(2)comuna Vedea(3)Giurgiu14.(1)S.M.A.-Vidra(2)comuna Vidra(3)Giurgiu15.(1)S.M.A.-Vinatorii Mici(2)comuna Vinatorii Mici(3)Giurgiu16.(1)Întreprinderea de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare Giurgiu(2)municipiul Giurgiu(3)Giurgiu17.(1)Întreprinderea de transport specializat pentru agricultura şi industria alimentara Giurgiu(2)municipiul Giurgiu(3)Giurgiu..............................................................XL. Trustul pentru mecanizarea agriculturii, irigaţii, transporturi şi producţia dc utilaje pentru agricultura şi industria alimentara Bucureşti..............................................................7.(1)S.M.A.-Peris(2)comuna Peris, Sectorul agricol Ilfov(3)municipiul Bucureşti8.(1)S.M.A.-Stefanesti(2)comuna Stefanestii de Jos, Sectorul agricol Ilfov(3)municipiul Bucureşti9.(1)Întreprinderea de ambalaje şi piese de schimb pentru agricultura şi industria alimentara Buftea(2)oraşul Buftea, Sectorul agricol Ilfov(3)municipiul BucureştiLa anexa nr. 4"Lista întreprinderilor şi altor unităţi similare subordonate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, departamentelor, direcţiilor generale economice, centralelor şi trusturilor sale, precum şi Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, care sînt şi în subordinea direcţiilor generale pentru agricultura şi industria alimentara"..............................................................JUDEŢUL CALARASI..............................................................1.(1)Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi plantelor tehnice Calarasi(2)municipiul Calarasi(3)Centrala pentru valorificarea cerealelor şi plantelor tehnice2.(1)Întreprinderea pentru producerea nutreturilor combinate Ciulnita(2)comuna Dragalina(3)Trustul întreprinderilor pentru producerea nutreturilor combinate3.(1)Întreprinderea pentru producerea nutreturilor combinate Oltenita(2)oraşul Oltenita(3)Trustul întreprinderilor pentru producerea nutreturilor combinate4.(1)Întreprinderea de industrializare a carnii Calarasi(2)municipiul Calarasi(3)Centrala industrializarii carnii5.(1)Întreprinderea de industrializare a laptelui Calarasi(2)municipiul Calarasi(3)Centrala industrializarii laptelui6.(1)Întreprinderea de morarit şi panificatie Calarasi(2)municipiul Calarasi(3)Centrala industriala de morarit, decorticat, panificatie şi produse fainoase7.(1)Întreprinderea piscicolă Calarasi(2)municipiul Calarasi(3)Centrala producţiei şi industrializarii peştelui8.(1)Institutul de cercetări pentru cereale şi plante tehnice Fundulea(2)comuna Fundulea(3)Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice9.(1)Staţiunea de cercetări pentru plante medicinale şi aromatice Fundulea(2)comuna Fundulea(3)Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice10.(1)Staţiunea de cercetări pentru culturi irigate Marculesti(2)comuna Perisoru(3)Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice11.(1)Baza de aprovizionare tehnico-materială pentru agricultura nr. 40(2)municipiul Calarasi(3)Direcţia generală de aprovizionare şi desfacere din M.A.I.A...............................................................JUDEŢUL DIMBOVITA..............................................................11.(1)Întreprinderea avicola de stat Tartasesti(2)comuna Tartasesti(3)Centrala pentru producţia avicola12.(1)Întreprinderea avicola de stat Crevedia(2)comuna Crevedia(3)Centrala pentru producţia avicola..............................................................JUDEŢUL GIURGIU..............................................................1.(1)Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi plantelor tehnice Giurgiu(2)municipiul Giurgiu(3)Centrala pentru valorificarea cerealelor şi plantelor tehnice2.(1)Întreprinderea pentru producerea nutreturilor combinate Giurgiu(2)municipiul Giurgiu(3)Trustul întreprinderilor pentru producerea nutreturilor combinate3.(1)Întreprinderea avicola de stat Mihailesti(2)comuna Mihailesti(3)Centrala pentru producţia avicola4.(1)Întreprinderea de industrializare a carnii Giurgiu(2)municipiul Giurgiu(3)Centrala industrializarii carnii5.(1)Întreprinderea de industrializare a laptelui Giurgiu(2)municipiul Giurgiu(3)Centrala industrializarii laptelui6.(1)Întreprinderea de morarit şi panificatie Giurgiu(2)municipiul Giurgiu(3)Centrala industriala de morarit, decorticat, panificatie şi produse fainoase7.(1)Întreprinderea pentru industrializarea sfeclei de zahăr Giurgiu(2)municipiul Giurgiu(3)Centrala producţiei şi industrializarii sfeclei de zahăr8.(1)Întreprinderea piscicolă Giurgiu (fără personalitate juridică)(2)municipiul Giurgiu(3)Centrala producţiei şi industrializarii peştelui9.(1)Institutul de cercetări pentru legumicultura şi floricultura Vidra(2)comuna Vidra(3)Trustul economic de producţie pentru legume de cimp10.(1)Staţiunea de cercetare şi producţie vitivinicolă Greaca(2)comuna Greaca(3)Trustul economic de producţie pentru viticultura şi vinificaţie11.(1)Institutul de cercetare şi inginerie tehnologică pentru irigaţii şi drenaje Baneasa(2)comuna Baneasa(3)Direcţia generală economică de îmbunătăţiri funciare şi construcţii în agricultura12.(1)Baza de aprovizionare tehnico-materială pentru agricultura nr. 41(2)municipiul Giurgiu(3)Direcţia generală de aprovizionare şi desfacere din M.A.I.A...............................................................JUDEŢUL IALOMITA..............................................................2.(1)Întreprinderea piscicolă Ialomita(2)municipiul Slobozia(3)Centrala producţiei şi industrializarii peştelui8.(1)Întreprinderea pentru industrializarea sfeclei de zahăr Urziceni(2)oraşul Urziceni(3)Centrala producţiei şi industrializarii sfeclei de zahăr..............................................................12.(1)Întreprinderea pentru cultura şi fermentarea tutunului Urziceni(2)oraşul Urziceni(3)Centrala producţiei şi industrializarii tutunului13.(1)Întreprinderea de ulei Urziceni(2)oraşul Urziceni(3)Centrala pentru industrializarea seminţelor oleaginoase..............................................................Textul privitor la judeţul Ilfov se anulează...............................................................MUNICIPIUL BUCUREŞTI..............................................................26.(1)Întreprinderea de valorificare a cerealelor şi plantelor tehnice Afumati(2)comuna Afumati, Sectorul agricol Ilfov(3)Centrala pentru valorificarea cerealelor şi plantelor tehnice27.(1)Întreprinderea avicola de stat Buftea(2)oraşul Buftea, Sectorul agricol Ilfov(3)Centrala pentru producţia avicola28.(1)Întreprinderea pentru producerea nutreturilor combinate Peris(2)comuna Peris, Sectorul agricol Ilfov(3)Trustul întreprinderilor pentru producerea nutreturilor combinate29.(1)Întreprinderea pentru reparaţii şi fabricatii Peris(2)comuna Peris, Sectorul agricol Ilfov(3)Trustul întreprinderilor pentru producerea nutreturilor combinate30.(1)Institutul de cercetări pentru creşterea taurinelor Corbeanca(2)comuna Corbeanca, Sectorul agricol Ilfov(3)Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice31.(1)Staţiunea centrala de cercetări pentru creşterea porcinelor Peris(2)comuna Peris, Sectorul agricol Ilfov(3)Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice32.(1)Staţiunea centrala de cercetări avicole Balotesti(2)comuna Balotesti, Sectorul agricol Ilfov(3)Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice33.(1)Institutul de cercetări pentru nutritia animalelor Balotesti(2)comuna Balotesti, Sectorul agricol Ilfov(3)Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice34.(1)Baza de aprovizionare tehnico-materială pentru agricultura nr. 23(2)comuna Stefanestii de Jos, Sectorul agricol Ilfov(3)Direcţia generală de aprovizionare şi desfacere din M.A.I.A.La anexa nr. 9"Lista trusturilor horticole din cadrul direcţiilor generale judeţene pentru agricultura şi industria alimentara"6.a.(1)Trustul horticulturii Calarasi(2)municipiul Calarasi(3)Calarasi(4)I15.(1)Trustul horticulturii Giurgiu(2)municipiul Giurgiu(3)Giurgiu(4)ILa Decretul nr. 168/1980 privind înfiinţarea şi organizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei AlimentareLa anexa nr. 1"I. Lista întreprinderilor de utilaje terasiere, îmbunătăţiri funciare, proiectare şi executare de construcţii"11.a.(1)Întreprinderea de utilaje terasiere, îmbunătăţiri funciare, proiectare şi executare de construcţii Calarasi(2)municipiul Calarasi(3)Calarasi(4)IV23.(1)Întreprinderea de utilaje terasiere, îmbunătăţiri funciare, proiectare şi executare de construcţii Giurgiu(2)comuna Vidra(3)Giurgiu(4)IV40.(1)Întreprinderea de utilaje terasiere, îmbunătăţiri funciare, proiectare şi executare de construcţii Voluntari(2)comuna Voluntari, Sectorul agricol Ilfov(3)municipiul Bucureşti(4)III─────────────