NORMA SANITARĂ VETERINARA din 5 august 2003privind aprobarea listei posturilor de inspecţie de frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare, a condiţiilor de agreere a posturilor de inspecţie de frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din tari terţe, precum şi stabilirea atribuţiilor personalului posturilor de inspecţie de frontieră
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 13 octombrie 2003   +  Articolul 1Lista posturilor de inspecţie de frontieră, denumite în continuare PIF, în care sunt organizate controale sanitare veterinare, este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Capitolul I Facilităţi  +  Articolul 2 a) Un PIF consta din facilităţile destinate controalelor sanitare veterinare, este sub responsabilitatea unui medic veterinar oficial sau, în cazul produselor din peste, fie a unui medic veterinar oficial, fie a unui agent oficial la care se face referire în reglementările veterinare naţionale ce stabilesc derogări de la condiţiile de aprobare a PIF localizate în porturile în care se debarca peste şi este localizat astfel încât facilităţile sa constituie o unitate de lucru completa. În cazul în care un PIF este alcătuit din mai mult de un grup de facilităţi, dar care sunt situate în acelaşi loc, aria geografică a grupului va delimita PIF care trebuie să poarte un singur nume. b) Un PIF trebuie să includă toate facilităţile menţionate la art. 5, în care produsele de origine animala din ţările terţe pot fi prezentate pentru a fi introduse în România, spre a fi supuse controalelor documentare, de identitate şi fizice necesare. c) Când localizarea geografică sau mărimea frontierei o impune ori pentru managementul eficient al controalelor de frontieră, un PIF poate fi prevăzut cu mai multe facilităţi sau centre de inspecţie, în vederea efectuării, când este necesar, a controalelor pentru categoriile de produse pentru care acel PIF este aprobat.  +  Articolul 3 a) Fără a aduce atingere prevederilor menţionate în anexa nr. 1, PIF la care face referire aceasta trebuie, pentru a fi aprobate şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pentru a-şi putea menţine aprobarea, să fie prevăzute cu facilităţi, personal, echipamente şi să aplice în posturile menţionate procedurile specificate în prezenta anexa. b) Clădirile şi spaţiile utilizate ca PIF sau orice alt centru de inspecţie din cadrul PIF trebuie să se afle sub controlul efectiv al medicului veterinar oficial sau, în cazul produselor din peste, fie al medicului veterinar oficial, fie al agentului oficial menţionat în reglementările naţionale cu privire la derogarile de la condiţiile de aprobare a PIF localizate în porturile în care se debarca peste şi trebuie să fie accesibile acestuia oricând este necesar, inclusiv spaţiile construcţiilor utilizate ca antrepozite comerciale.  +  Articolul 4 a) România poate propune ca un PIF să fie aprobat şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru inspecţia tuturor produselor sau doar a anumitor categorii de produse. În acest caz, România trebuie să arate ca PIF are amenajările, personalul şi echipamentele necesare pentru efectuarea inspecţiei acestor produse. Totuşi, până la aprobarea PIF de către Comisia Europeană şi publicarea oficială a acestora în lista din Jurnalul Oficial European, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista PIF autorizate sanitar veterinar conform prevederilor prezentei litere. b) În Monitorul Oficial al României, Partea I, PIF trebuie să fie menţionate ca port, aeroport, amplasare rutiera sau feroviara. Lista trebuie să precizeze categoriile de produse pentru care PIF şi, când este cazul, centrul de inspecţie sunt aprobate, incluzând detalii ale oricărei restrictii suplimentare cu privire la produsele pe care un anumit PIF le poate inspecta. c) Când un PIF este aprobat doar pentru categorii limitate de produse, amenajările prevăzute la PIF pot fi restrânse, după caz, la cele necesare pentru efectuarea controalelor sanitare veterinare ale acestor categorii limitate de produse. d) Totuşi, prin derogare de la lit. c), în cazul materialului seminal şi al embrionilor congelati care pot fi transportaţi la temperatura mediului în containere sigilate cu temperatura autoreglabila, acestea pot fi inspectate la PIF înscrise pe lista pentru produse care nu sunt destinate consumului uman şi care sunt menţinute numai la temperaturi ambientale. e) Atunci când PIF aflate la frontiera externa a României vor fi aprobate şi publicate în Jurnalul Oficial European, România va notifica Comisiei Europene orice modificare în infrastructura sau în funcţionarea unui PIF ori a unui centru de inspecţie din cadrul acelui PIF, dacă aceasta are vreo legătură cu înscrierea lor pe lista. Completări la clasificarea oricărui PIF pot fi propuse de România, după ce autoritatea competentă a verificat dacă facilităţile sunt conforme cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare, pentru aprobarea sau amendarea listei oficiale de către Comisia Europeană. Până atunci, după publicarea listei PIF în Monitorul Oficial al României, Partea I, autoritatea veterinara centrala a României trebuie să notifice Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului orice modificare în infrastructura sau în funcţionarea unui PIF ori a unui centru de inspecţie din cadrul acelui PIF, dacă aceasta are vreo legătură cu înscrierea lor pe lista. Completări la clasificarea oricărui PIF pot fi propuse de autoritatea veterinara centrala a României, după ce aceasta a verificat dacă amenajările sunt conforme cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare, pentru aprobarea sau amendarea listei oficiale.  +  Articolul 5 a) Facilităţile din PIF aprobate trebuie să fie construite, echipate, întreţinute şi sa funcţioneze respectând cerinţele stabilite la cap. II şi legislaţia naţionala. Pentru produsele pentru care nu sunt stabilite condiţii de către Uniunea Europeană din punct de vedere al igienei lor se pot aplica cerinţe suplimentare naţionale de igiena. b) Infrastructura minima pentru orice PIF aprobat trebuie să includă următoarele elemente, în funcţie de distanta de lucru efectivă dintre ele:1. un birou cu echipament de comunicare incluzând un telefon, un fax, un terminal al sistemului Animo, un fotocopiator, toată documentaţia necesară şi capacitate de arhivare pentru a depozita documentele referitoare la inspecţia produselor;2. camere speciale constând din vestiare, toalete şi chiuvete, pentru a fi utilizate de către personalul care lucrează în PIF, care pot fi partajate doar cu alt personal implicat în controalele oficiale;3. o zona pentru descărcarea mărfurilor din mijloacele de transport, care va fi închisă sau acoperită cu un acoperis, exceptând cazul transporturilor de lana care nu este transportată în containere, proteina prelucrata de origine animala, în vrac, care nu este destinată consumului uman, gunoi sau guano în vrac, grăsimi şi uleiuri lichide în vrac, care sunt transportate cu vase, pentru care cerinţa privind acoperisul poate să nu se aplice. Pentru produsele aflate sub regim de temperatura controlată şi destinate consumului uman, legătură dintre transport şi zona de descărcare trebuie să fie protejata sau izolata de mediul exterior, excepţie făcând peştele pentru care trebuie să se aplice reglementările derogatorii menţionate în legislaţia naţionala, privitoare la condiţiile de aprobare a PIF localizate în porturile în care se debarca peste şi în cele privind certificarea sanitară veterinara a peştelui şi produselor din peste provenite din tari terţe ce nu sunt acoperite de o decizie specifică;4. o camera de inspecţie în care urmează să fie inspectate produsele şi să fie prelevate probe pentru testele ulterioare; zona de prelevare nu trebuie să fie separată de camera de inspecţie;5. camere sau arii de depozitare adecvate pentru a permite ca transporturile reţinute să fie păstrate la temperaturi de răcire, congelare sau la temperatura ambianta în acelaşi timp şi sub controlul medicului veterinar oficial, în asteptarea rezultatelor de laborator sau a altor investigaţii. c) PIF aprobate sa manipuleze categorii de produse refrigerate, congelate sau la temperatura ambianta trebuie să fie capabile sa depoziteze simultan volume adecvate de produse din fiecare categorie de temperatura. Trebuie sa existe disponibilitate pentru accesul imediat la un spaţiu adecvat de depozitare, oricând considera necesar medicul veterinar oficial. Utilizarea facilităţilor de depozitare comerciale din apropierea PIF şi din cadrul aceluiaşi port sau aceleiaşi arii vamale este permisă sub controlul medicului veterinar oficial şi cu condiţia ca produsul reţinut să fie depozitat într-o camera sau o magazie incuiata, separată ori într-o zona delimitata clar de toate celelalte tipuri de produse. Depozitarea în containere separate independente, plasate permanent în apropierea zonei de descărcare, este permisă cu condiţia ca acestor containere să le fie asigurata legătură cu zona de descărcare, astfel încât procesul de descărcare să se desfăşoare la adapost de aspectele vremii. Suplimentar, depozitarea, pentru fiecare categorie de produse, în mijloacele de transport în care un transport a fost adus la PIF este permisă, în mod excepţional, numai sub controlul medicului veterinar oficial, din PIF situate în locatii rutiere, feroviare sau portuare. d) Produsele destinate consumului uman şi produsele care nu sunt destinate consumului uman vor fi manipulate în zone de descărcare, camere de inspecţie şi facilităţi de depozitare separate. Prin derogare de la aceasta cerinţa, în cazul PIF aprobate oficial numai pentru produsele ambalate, zonele de descărcare pot fi comune, cu condiţia ca în timpul descărcării şi după aceea sa existe o separare clara a produselor destinate consumului uman de cele care nu sunt destinate consumului uman în scopul prevenirii contaminarii incrucisate. e) Prin derogare de la prevederile lit. d), PIF prin care trec mai puţin de 500 de transporturi pe an pot utiliza aceleaşi facilităţi prevăzute pentru descărcarea, inspecţia şi depozitarea tuturor produselor pentru care PIF este aprobat, cu condiţia practicării unei separari în timp a transporturilor şi efectuării igienizarii şi dezinfectiei adecvate a spaţiilor, între sosirile diferitelor transporturi, dacă este necesar.  +  Articolul 6 a) Când România va avea PIF aprobate şi publicate în Jurnalul Oficial European, va putea propune centre de inspecţie suplimentare aflate în PIF deja aprobate, după ce au fost controlate de autoritatea veterinara competenţa şi corespund cu cerinţele prezentei norme sanitare veterinare, pentru publicarea în Jurnalul Oficial European. Facilităţile oricărui centru vor fi adaptate volumului şi diferitelor tipuri de produse ce vor trece prin acel centru. Până atunci, autoritatea veterinara centrala a României poate propune centre de inspecţie suplimentare în PIF deja aprobate, după ce a verificat ca acestea sunt conforme cu cerinţele prezentei norme sanitare veterinare, pentru a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. Facilităţile oricărui centru de inspecţie vor respecta cerinţele stipulate la art. 5 lit. e). b) Când un PIF este împărţit în centre de inspecţie diferite, acestea trebuie:1. să fie localizate în cadrul aceleiaşi zone sau aceluiaşi sector vamal desemnat, ca şi PIF sub a cărui responsabilitate se afla centrele de inspecţie menţionate;2. să fie localizate la o distanta de lucru rezonabila faţă de biroul central desemnat al PIF şi să se afle, în mod evident, sub controlul medicului veterinar oficial;3. să deţină o înregistrare specifică a transporturilor examinate la centru. c) Centrele de inspecţie nu trebuie să fie prevăzute cu:1. amenajări pentru arhivare, terminal al sistemului Animo sau fotocopiator;2. toată legislaţia şi documentaţia privind efectuarea controalelor sanitare veterinare, ci doar documentele relevante şi necesare pentru controalele sanitare veterinare efectuate la centru.  +  Articolul 7 a) Până când PIF aprobate de Comisia Europeană vor intra în sistemul de inspecţie comunitar, autoritatea veterinara centrala a României va efectua la intervale de timp rezonabile controale în totalitate sau ale anumitor părţi ale PIF din lista oficială, pentru a se evalua conformitatea cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare şi ale altor acte legislative referitoare la PIF ori la controalele efectuate în acestea. În cazul controalelor parţiale, controlul va urmări problemele legate de categoriile de produse şi/sau centrele de inspecţie. b) În funcţie de rezultatele inspecţiei, autoritatea veterinara centrala a României va întocmi un raport în care va propune Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului rămânerea, introducerea sau eliminarea din lista publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, a PIF, centrelor de inspecţii, pe tipuri de produse. c) Lista finala a PIF publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, va fi comunicată Comisiei Europene, solicitandu-se, în acelaşi timp, inspectarea lor de către experţii Comisiei Europene şi precizarea măsurilor ce trebuie luate pentru a pune în conformitate aceste PIF cu cerinţele legislaţiei naţionale. d) După aceasta, autoritatea veterinara centrala a României va solicita Comisiei Europene intervale diferite de timp pentru ca autorităţile responsabile din România sa pună în aplicare măsurile prevăzute pentru fiecare PIF pentru a fi conform cu legislaţia naţionala referitoare la acest aspect şi cu cele menţionate în rapoartele de inspecţie ale experţilor Comisiei Europene. e) În urma rapoartelor necorespunzătoare ale experţilor Comisiei Europene, transmise autorităţii veterinare centrale a României după inspecţiile efectuate în PIF care sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, autoritatea veterinara centrala a României poate propune închiderea unui PIF sau a unui centru de inspecţie de frontieră care, după momentul aderării, nu este în conformitate cu legislaţia în domeniu cu referire la categoriile de produse pentru care este aprobat. Totuşi, în cazul în care evaluarea riscului privind sănătatea publică şi sănătatea animala o permite, pot fi acordate termene pentru remediere, astfel:1. 6 luni - pentru deficiente privind facilităţile - numai construcţii - sau privind numărul de personal; totuşi, când noi facilităţi, în curs de a le înlocui pe cele vechi, sunt în construcţie, limitele de timp pentru definitivarea măsurilor pot fi determinate prin acord între autoritatea veterinara centrala a României şi Comisia Europeană, pentru fiecare caz;2. 3 luni - pentru deficiente privind orice alte probleme pentru remediere. În cazul existenţei unui risc potenţial crescut pentru sănătatea oamenilor sau a animalelor, acest interval de timp va fi mai scurt.  +  Articolul 8 a) Autoritatea veterinara centrala a României poate elabora documente legislative, norme sanitare veterinare sau prevederi administrative, suplimentare prezentei norme sanitare veterinare, pentru a se asigura implementarea şi conformitatea cu prevederile acesteia. b) Autoritatea veterinara centrala a României, prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, va lua măsurile necesare potrivit legii şi va sanctiona orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. c) Autoritatea veterinara centrala a României, prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, poate propune modificarea, completarea sau abrogarea totală ori parţială a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. d) Atunci când autoritatea veterinara centrala a României adopta cele menţionate în prezentul articol, trebuie să facă o referire expresă la prezenta norma sanitară veterinara.  +  Capitolul II Echipamente şi proceduri  +  Articolul 9Pentru a fi agreate şi cuprinse în lista oficială, PIF trebuie să fie construite astfel încât să asigure un grad adecvat de igiena şi sa evite contaminarea incrucisata. În camerele unde produsele urmează să fie descărcate, inspectate sau depozitate, PIF sau centrul de inspecţie trebuie să aibă: a) pereţi finisati cu suprafeţe netede lavabile, care împreună cu podelele trebuie să fie uşor de curatat şi de dezinfectat şi cu drenaj adecvat; b) un tavan curat şi uşor de curatat; c) o iluminare naturala şi artificiala adecvată; d) o sursa adecvată cu apa calda şi rece în toate camerele de inspecţie.  +  Articolul 10PIF trebuie să dispună de echipament tehnic: a) PIF şi centrele de inspecţie trebuie să aibă un minimum de echipamente, disponibile în orice moment, după cum urmează:1. echipament sau acces la echipament adecvat pentru cantarirea transporturilor supuse controalelor;2. orice echipament necesar pentru a deschide şi a examina transporturile prezentate pentru examinare;3. echipament pentru igienizare şi dezinfecţie, întreţinut adecvat şi corespunzător nevoilor PIF, sau un contract cu un agent extern specializat, autorizat pentru efectuarea operaţiunilor de igienizare şi dezinfecţie;4. echipament pentru menţinerea temperaturii la nivelul adecvat în camerele cu mediu controlat. b) În camerele de inspecţie trebuie să fie disponibile, ca un minimum de dotare, următoarele:1. o masa de lucru cu suprafeţe netede, lavabile, uşor de igienizat şi de dezinfectat;2. echipament pentru prelevare de probe - ferastrau, cutit, deschizator de conserve, instrumente pentru prelevare de probe din transporturi şi containere;3. panglica pentru sigilare şi sigilii sau etichete numerotate, marcate clar pentru a se asigura trasabilitatea;4. termometre pentru a măsura temperatura la suprafaţa şi în profunzime, balanţa de cântărire şi un pH-metru pentru produsele proaspete;5. echipament pentru decongelare sau cuptor cu microunde;6. facilităţi pentru depozitarea temporară a probelor sub temperatura controlată, până la expedierea lor la laborator. De asemenea, trebuie să fie disponibile containere adecvate pentru transportul acestor probe. c) PIF şi centrele de inspecţie agreate numai pentru anumite tipuri de produse trebuie să aibă acele articole menţionate la lit. a) şi b), când este cazul, pentru produsele ce urmează să fie manipulate în acel PIF.  +  Articolul 11PIF trebuie să dispună de personal: a) PIF trebuie să funcţioneze sub responsabilitatea unui medic veterinar oficial sau, în cazul produselor din peste, fie a unui medic veterinar oficial, fie a unui agent oficial menţionat în legislaţia naţionala ce stabileşte derogări de la condiţiile de aprobare a PIF localizate în porturile în care se debarca peste, care trebuie să fie prezentat la PIF şi în centrele de inspecţie în timpul efectuării controalelor produselor. PIF trebuie să dispună de personal suficient pentru efectuarea tuturor controalelor necesare la acel PIF. b) Medicul veterinar oficial poate să fie asistat de asistenţi instruiti special, care să acţioneze sub autoritatea sa la:1. controlul documentelor;2. efectuarea controalelor identităţii şi a examenelor fizice, prelevarea de probe şi efectuarea analizelor generale;3. îndatoriri şi proceduri administrative. c) Medicul veterinar oficial trebuie să fie responsabil de decizia finala. d) Pentru personalul PIF trebuie să fie ţinut un registru în care să fie menţionate instruirile primite cu privire la controalele sanitare veterinare.  +  Articolul 12PIF trebuie să dispună de documentaţie, iar până la implementarea sistemului Shift, medicul veterinar oficial responsabil de controale la PIF trebuie să aibă la dispoziţia sa, în biroul central desemnat, următoarele informaţii: a) o lista actualizată a ţărilor terţe sau a părţilor din ţările terţe autorizate sa expedieze produse în statele membre ale Uniunii Europene şi România; b) copii ale diverselor acte normative naţionale care precizează un specimen de certificat de sănătate, certificat de sănătate publică ori certificat de sănătate animala sau orice alt document care trebuie să însoţească produsele expediate din tari terţe având ca destinaţie statele membre ale Uniunii Europene sau România; c) o lista actualizată a unităţilor din ţările terţe, autorizate sa exporte produse în statele membre ale Uniunii Europene sau România, sau a unităţilor naţionale autorizate, în cazul produselor nearmonizate la nivel comunitar; d) copii ale oricărui act normativ de protecţie care interzice sau limitează importul de produse în statele membre ale Uniunii Europene sau în România; e) liste actualizate ale PIF de la frontiera externa a României, ale PIF ale statelor cu care România are frontiera comuna, ale PIF ale Uniunii Europene, care să ofere toate detaliile disponibile ale acestor posturi; f) o lista actuala a zonelor libere, depozitelor libere şi a depozitelor vamale aprobate în condiţiile stabilite în legislaţia naţionala privitoare la principiile care reglementează organizarea controalelor sanitare veterinare pentru produsele de origine animala importate în România din tari terţe şi a operatorilor autorizaţi, în condiţiile aceloraşi reglementări, din România şi toate statele membre ale Uniunii Europene; g) o lista actualizată a unităţilor aprobate pentru primirea produselor destinate statelor membre ale Uniunii Europene sau României, în conformitate cu reglementările naţionale privitoare la principiile care reglementează organizarea controalelor sanitare veterinare pentru produsele de origine animala importate în România din tari terţe; h) legislaţia relevanta actualizată cu privire la produsele şi procedurile acoperite de controalele sanitare veterinare.  +  Articolul 13PIF trebuie, de asemenea, să deţină registre care să cuprindă: a) informaţii actualizate cu privire la transporturile de produse pentru care importul ori intrarea în statele membre ale Uniunii Europene sau România a fost refuzată şi care au fost reexpediate. Atunci când România va avea PIF aprobate de Comisia Europeană, autoritatea veterinara centrala a României trebuie să comunice statelor membre ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene toate informaţiile cu privire la transporturile reexpediate. Totuşi, în orice situaţie, aceste informaţii trebuie să fie comunicate fiecărui PIF din România de către autoritatea veterinara centrala a României; b) date minime necesare a fi introduse în baza de date pentru animale şi produse de origine animala, cu referire al importul acestora din tari terţe; c) o evidenta a tuturor transporturilor, fie reexpediate conform reglementărilor naţionale referitoare la informaţiile ce trebuie introduse în fişa computerizata pentru transporturile de animale şi produse de origine animala ce provin din tari terţe şi sunt reexpediate, fie distruse, fie autorizate de către medicul veterinar oficial al PIF pentru alta utilizare decât consumul uman. Acest registru trebuie să cuprindă toate cazurile în care exista stabilit de medicul veterinar oficial un termen limita pentru o acţiune sau un răspuns, în cazul bunurilor respinse, trimise în tranzit sau directionate pentru anumite utilizări şi când este necesară o acţiune de urmărire a acestora; d) o evidenta a tuturor probelor prelevate la PIF, în scopul supunerii acestora la teste de laborator, împreună cu detalii privind testul de laborator solicitat şi rezultatele, favorabile sau nefavorabile, ale acestor teste; e) date privind reducerea frecvenţei controalelor fizice pentru transportul unor produse de origine animala ce sunt destinate României, dacă este cazul, în format computerizat.  +  Articolul 14Proceduri de control: a) Autoritatea veterinara centrala a României trebuie să se asigure ca exista o cooperare strânsă între diversele servicii implicate în inspecţia produselor provenite din tari terţe. b) Toate inspecţiile fizice şi controalele identităţii, cu excepţia controalelor sigiliilor, trebuie să aibă loc în cadrul unor spaţii cu facilităţi de inspecţie. Toate aceste controale trebuie să fie realizate astfel încât să se evite posibilitatea contaminarii incrucisate şi, când este cazul, trebuie să se desfăşoare ţinându-se cont de condiţiile de temperatura controlată în care produsele sunt transportate. Când sunt implicate produse neambalate, destinate consumului uman, toate controalele trebuie să fie efectuate la adapost de influentele vremii, avându-se grija pentru asigurarea unei manipulari igienice şi protecţia unor asemenea produse în timpul descărcării şi încărcării. c) Medicul veterinar oficial trebuie să aibă cunoştinţa despre măsurile privind distrugerea deşeurilor de produse de origine animala, descărcate din diferite transporturi în zona aflată sub jursidictia sa. În cazul în care măsurile privind distrugerea acestora se afla sub responsabilitatea sa, trebuie păstrate evidente - registre - privind controalele efectuate în acest sens şi deficientele constatate. Când distrugerea se afla sub responsabilitatea altei autorităţi competente, medicul veterinar oficial trebuie să ţină legătură permanenta cu acest organism şi să aibă disponibile toate informaţiile relevante necesare. d) Medicul veterinar oficial trebuie să cunoască toate zonele libere, depozitele libere, depozitele vamale şi firmele autorizate pentru aprovizionarea navelor din zona PIF şi cele asociate cu acestea în procesul de aprovizionare. Trebuie să fie efectuate controale permanente la depozitele sau firmele menţionate mai sus, rezultatele controalelor fiind evidentiate într-un registru ce trebuie păstrat la sediul PIF.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 15 (1) Atribuţiile personalului PIF sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Numărul posturilor disponibilizate ca urmare a restructurării activităţii de control sanitar veterinar în punctele de trecere a frontierei de stat, conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare, se redistribuie în cadrul Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animala. (3) Numărul de personal necesar bunei desfăşurări a activităţii de control sanitar veterinar de frontieră, precum şi programul de lucru al PIF se vor stabili prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului.  +  Articolul 16Condiţiile de agreere a PIF pentru animalele vii provenind din ţările terţe sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 17În situaţii excepţionale, cum ar fi situaţia epizootologica internationala, în caz de epizootii, imposibilitatea serviciilor sanitare veterinare de frontieră de a-şi exercită atribuţiile de control din motive neimputabile acestora, precum şi în orice alte situaţii ce impun protejarea teritoriului naţional pentru apărarea sănătăţii publice sau a sănătăţii animalelor, Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara, prin decizie, poate dispune închiderea definitivă sau temporară a PIF, până la remedierea situaţiilor menţionate.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta norma sanitară veterinara.  +  Anexa 1
  la norma sanitară veterinara
  ----------------------------
                                       LISTA
            posturilor de inspecţie de frontieră în care sunt organizate
                           controale sanitare veterinare
  ┌───┬─────────┬──────────┬──────────┬─────┬───────────────────┬────────────────┐│Nr.│Judeţ │Postul de │Puncte de │Tipul│Mărfuri aprobate │Mărfuri aprobate││crt│ │Inspecţie │lucru │ │pentru import şi │pentru export şi││ │ │la │ │ │tranzit intrare │tranzit ieşire ││ │ │Frontiera │ │ │ │ ││ │ │Denumire/ │ │ │ │ ││ │ │Sediu/ │ │ │ │ ││ │ │Adresa │ │ │ │ │├───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────────────┼────────────────┤│ 1.│ARAD │ │Nadlac │ │ O,E,A., │ O,E,A, ││ │ │NADLAC │Com Nadlac│ R │P,O,A,C,U (T.C., │P,O,A,C,U (T.C.,││ │ │Com Nadlac│ │ │ F.T.C) │ F.T.C.) ││ │ │Cod 315500│ │ │P.O.A.A.D.C.U. │P.O.A.A.D.C.U. ││ │ │ │ │ │ (T.C., F.T.C) │ (T.C., F.T.C.) │├───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────────────┼────────────────┤│ │ │ │Varsand │ R │P,O,A,C,U (T.C., │P.O.A.C.U (T.C.,││ │ │ │Com. Pilu │ │ F.T.C) │F.T.C.) ││ │ │ │Cod 317255│ │P.O.A.A.D.C.U. │P.O.A.A.D.C.U. ││ │ │ │ │ │(T.C., F.T.C) |(T.C..F.T.C) │├───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────────────┼────────────────┤│ │ │ │Curtici │ F │ O,E,A │O.E.A, ││ │ │ │Gara CFR, │ │P,O,A,C,U │P.O.A.C.U ││ │ │ │Cod 315200│ │ (T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) ││ │ │ │ │ │ P.O.A.A.D.C.U │P.O.A.A.D.C.U ││ │ │ │ │ │ (T.C., F.T.C). │(T.C, F.T.C). │├───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────────────┼────────────────┤│ 2.│BIHOR │BORS**) │Bors │ │ O,E,A., │ O,E,A, ││ │ │ │Cod 417075│ R │P,O,A,C,U (T.C., │P,O,A,C,U (T.C.,││ │ │ │ │ │ F.T.C) │ F.T.C.) ││ │ │ │ │ │P.O.A.A.D.C.U. │P.O.A.A.D.C.U. ││ │ │ │ │ │ (T.C., F.T.C) │ (T.C., F.T.C.) │├───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────────────┼────────────────┤│ │ │ │Episcopia │ F │P,O,A,C,U (T.C., │P.O.A.C.U (T.C.,││ │ │ │Bihor │ │ F.T.C) │F.T.C.) ││ │ │ │Gara CFR │ │P.O.A.A.D.C.U. │P.O.A.A.D.C.U. ││ │ │ │ │ │(T.C., F.T.C) |(T.C..F.T.C) │├───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────────────┼────────────────┤│ 3.│CONSTANTA│CONSTANTA │Constanta │ │ │ ││ │ │Incinta │Nord │ P │P,O,A,C,U (T.C., │P,O,A,C,U (T.C.,││ │ │Port Dana │ │ │ F.T.C) │ F.T.C.) ││ │ │52-53 (SC │ │ │P.O.A.A.D.C.U. │P.O.A.A.D.C.U. ││ │ │Frial) │ │ │ (T.C., F.T.C) │ (T.C., F.T.C.) │├───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────────────┼────────────────┤│ │ │ │Constanta │P/R/ │P,O,A,C,U (T.C., │P.O.A.C.U (T.C.,││ │ │ │Sud │ZL │ F.T.C) │F.T.C.) ││ │ │ │ │ │P.O.A.A.D.C.U. │P.O.A.A.D.C.U. ││ │ │ │ │ │(T.C., F.T.C) |(T.C..F.T.C) │├───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────────────┼────────────────┤│ │ │ │Midia*) │ P │ O │ O │├───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────────────┼────────────────┤│ 4.│DOLJ │CALAFAT │Calafat │ R │ O,E,A., │ O,E,A, ││ │ │Localita- │ │ │P,O,A,C,U (T.C., │P,O,A,C,U (T.C.,││ │ │tea │ │ │ F.T.C) │ F.T.C.) ││ │ │Calafat │ │ │P.O.A.A.D.C.U. │P.O.A.A.D.C.U. ││ │ │Str. Baba │ │ │ (T.C., F.T.C) │ (T.C., F.T.C.) ││ │ │Lupa nr. 4│ │ │ │ ││ │ │Cod 205200│ │ │ │ │├───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────────────┼────────────────┤│ 5.│GALAŢI │GALAŢI │Galaţi │R/ZL │P,O,A,C,U (T.C., │P,O,A,C,U (T.C.,││ │ │Vama │ │ │ F.T.C) │ F.T.C.) ││ │ │Galaţi │ │ │P.O.A.A.D.C.U. │P.O.A.A.D.C.U. ││ │ │Rutier │ │ │ (T.C., F.T.C) │ (T.C., F.T.C.) │├───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────────────┼────────────────┤│ │ │ │Brăila │ ZL │P,O,A,C,U (T.C., │P,O,A,C,U (T.C.,││ │ │ │ │ │ F.T.C) │ F.T.C.) ││ │ │ │ │ │P.O.A.A.D.C.U. │P.O.A.A.D.C.U. ││ │ │ │ │ │ (T.C., F.T.C) │ (T.C., F.T.C.) │├───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────────────┼────────────────┤│ │ │ │ │ │ O,E,A, │ O,E,A, ││ 6.│GIURGIU │GIURGIU │Autostrada│R/ZL │P,O,A,C,U (T.C., │P,O,A,C,U (T.C.,││ │ │Vama │ │ │ F.T.C) │ F.T.C.) ││ │ │Giurgiu - │ │ │P.O.A.A.D.C.U. │P.O.A.A.D.C.U. ││ │ │Autostrada│ │ │ (T.C., F.T.C) │ (T.C., F.T.C.) │├───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────────────┼────────────────┤│ │ │ │Giurgiu/ │ F │P,O,A,C,U (T.C., │P,O,A,C,U (T.C.,││ │ │ │Russe │ │ F.T.C) │ F.T.C.) ││ │ │ │ │ │P.O.A.A.D.C.U. │P.O.A.A.D.C.U. ││ │ │ │ │ │ (T.C., F.T.C) │ (T.C., F.T.C.) │├───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────────────┼────────────────┤│ │ │ │Sculeni │ │ O,E,A, │ O,E,A, ││ 7.│IAŞI │SCULENI │Com. │ R │P,O,A,C,U (T.C., │P,O,A,C,U (T.C.,││ │ │ │Victoria │ │ F.T.C) │ F.T.C.) ││ │ │ │Cod 707584│ │P.O.A.A.D.C.U. │P.O.A.A.D.C.U. ││ │ │ │ │ │ (T.C., F.T.C) │ (T.C., F.T.C.) │├───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────────────┼────────────────┤│ │ │ │Cristesti │ F │P,O,A,C,U (T.C., │P,O,A,C,U (T.C.,││ │ │ │Gara CFR │ │ F.T.C) │ F.T.C.) ││ │ │ │Cristesti-│ │P.O.A.A.D.C.U. │P.O.A.A.D.C.U. ││ │ │ │Jijia │ │ (T.C., F.T.C) │ (T.C., F.T.C.) ││ │ │ │Com. │ │ │ ││ │ │ │Holboca │ │ │ ││ │ │ │Cod 707251│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────────────┼────────────────┤│ │ │AEROPORTUL│AIBO │ │ A │ A ││ 8.│ILFOV │INTERNATI-│Sos. │ A │P,O,A,C,U (T.C., │P,O,A,C,U (T.C.,││ │ │ONAL │Bucureşti-│ │ F.T.C) │ F.T.C.) ││ │ │BUCUREŞTI │Ploiesti │ │P.O.A.A.D.C.U. │P.O.A.A.D.C.U. ││ │ │OTOPENI │km. 16,5 │ │ (T.C., F.T.C) │ (T.C., F.T.C.) ││ │ │(AIBO) │Otopeni │ │ │ │├───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────────────┼────────────────┤│ │ │ │Gara de │ F │P,O,A,C,U (T.C., │P,O,A,C,U (T.C.,││ │ │ │nord │ │ F.T.C) │ F.T.C.) ││ │ │ │ │ │P.O.A.A.D.C.U. │P.O.A.A.D.C.U. ││ │ │ │ │ │ (T.C., F.T.C) │ (T.C., F.T.C.) │├───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────────────┼────────────────┤│ │ │ │Baneasa │ R │P,O,A,C,U (T.C., │P,O,A,C,U (T.C.,││ │ │ │(târguri +│ │ F.T.C) │ F.T.C.) ││ │ │ │expoziţii │ │P.O.A.A.D.C.U. │P.O.A.A.D.C.U. ││ │ │ │Antrepozi-│ │ (T.C., F.T.C) │ (T.C., F.T.C.) ││ │ │ │te Chitila│ │ │ │├───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────────────┼────────────────┤│ │ │HALMEU │Halmeu │ │ O,E,A, │ O,E,A, ││ 9.│SATU MARE│Str. │ │ R/F │P,O,A,C,U (T.C., │P,O,A,C,U (T.C.,││ │ │Lacramioa-│ │ │ F.T.C) │ F.T.C.) ││ │ │rei nr. 7 │ │ │P.O.A.A.D.C.U. │P.O.A.A.D.C.U. ││ │ │Cod 447145│ │ │ (T.C., F.T.C) │ (T.C., F.T.C.) │├───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────────────┼────────────────┤│10.│SUCEAVA │SIRET │Siret │ R │P,O,A,C,U (T.C., │P,O,A,C,U (T.C.,││ │ │Cod 725500│ │ │ F.T.C) │ F.T.C.) ││ │ │ │ │ │P.O.A.A.D.C.U. │P.O.A.A.D.C.U. ││ │ │ │ │ │ (T.C., F.T.C) │ (T.C., F.T.C.) │├───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────────────┼────────────────┤│ │ │STAMORA │Stamora/ │ │ O,E,A, │ O,E,A, ││11.│TIMIS │MORAVITA │Moravita │ R/F │P,O,A,C,U (T.C., │P,O,A,C,U (T.C.,││ │ │Com. │ │ │ F.T.C) │ F.T.C.) ││ │ │Moravita │ │ │P.O.A.A.D.C.U. │P.O.A.A.D.C.U. ││ │ │Cod 307280│ │ │ (T.C., F.T.C) │ (T.C., F.T.C.) │├───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────────────┼────────────────┤│12.│TULCEA │TULCEA │Tulcea │ P │P,O,A,C,U (T.C., │P,O,A,C,U (T.C.,││ │ │Str.Portu-│ │ │ F.T.C) │ F.T.C.) ││ │ │lui nr. 28│ │ │P.O.A.A.D.C.U. │P.O.A.A.D.C.U. ││ │ │Cod 820234│ │ │ (T.C., F.T.C) │ (T.C., F.T.C.) │├───┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────────────┼────────────────┤│ │ │ALBITA │Albita │ │ O,E,A, │ O,E,A, ││13.│VASLUI │Sat Albita│ │ R │P,O,A,C,U (T.C., │P,O,A,C,U (T.C.,││ │ │Com. │ │ │ F.T.C) │ F.T.C.) ││ │ │Dranceni │ │ │P.O.A.A.D.C.U. │P.O.A.A.D.C.U. ││ │ │Cod 737221│ │ │ (T.C., F.T.C) │ (T.C., F.T.C.) │└───┴─────────┴──────────┴──────────┴─────┴───────────────────┴────────────────┘LEGENDA:--------R = rutier;F = feroviar;P = port;A = aeroport; ZL = zona libera.O,E,A = animale vii - ongulate, ecvine (altele decât caii de sport), altele.P.O.A.C.U. = produse de origine animala pentru consum uman.P.O.A.A.D.C.U. = produse de origine animala, altele decât pentru consum uman.T.C. = temperatura controlatăT.C, F.T.C. = cu temperatura controlată; fără temperatura controlată Notă *) - numai pentru export ongulate - O. Notă **) - începând de la 1 mai 2004 - numai pentru I.E.T. O.E.A.
   +  Anexa 2-------la norma sanitară veterinara----------------------------ATRIBUŢIILEpersonalului posturilor de inspecţie de frontieră (PIF)A. Atribuţiile medicilor veterinari oficiali, şefi ai PIF:1. coordonează şi controlează activitatea sanitară veterinara ce se desfăşoară la toate punctele de lucru din structura PIF;2. asigura folosirea eficienta a resurselor;3. ţin un registru privind echipamentul şi alte materiale ce constituie obiecte de gestiune, precum şi folosirea şi restituirea lor;4. trimit lunar, anual şi atunci când situaţia o impune rapoarte oficiale, sigilate corespunzător, la autoritatea sanitară veterinara centrala şi, după caz, la autorităţile veterinare stabilite de autoritatea sanitară veterinara centrala; atunci când este cazul, informează comandantul punctului de trecere a frontierei de stat despre orice aspect deosebit privind controlul sanitar veterinar la frontiera;5. stabilesc din timp orarul personalului şi îl trimit în scris persoanelor în cauza înainte de data de 20 a fiecărei luni pentru luna ce va urma şi, de asemenea, îl trimit la autoritatea sanitară veterinara centrala sub forma de raport; verifica condica de prezenta; poarta răspunderea pentru efectuarea unor plati în avans, pentru plata salariilor şi a altor costuri de întreţinere;6. reprogramează graficul plecarilor în concediile de odihnă ale personalului pentru tot anul şi au grija ca plecarile şi concediile (zilele libere) să fie aprobate, înregistrate şi raportate;7. fac propuneri pentru intalniri, instructaje, numiri, destituiri, iniţierea unor proceduri disciplinare, calificări şi remunerari, proiecte de dezvoltare, achiziţii şi reparaţii;8. organizează cursuri periodice de protecţie a muncii şi de prevenire a accidentelor, asigurându-se ca sunt îndeplinite prevederile legale şi ca au loc inspecţiile tehnice de siguranţă privind normele de protecţie a muncii;9. ţin un inventar al bunurilor fixe şi consumabile, monitorizand condiţiile tehnice ale clădirilor şi echipamentului punctului de lucru, şi fac toate eforturile de a le păstra în condiţii adecvate;10. se ocupa ca echipamentul, formularele şi materialele necesare în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii punctului de lucru sa nu lipsească niciodată;11. se conformează regulilor privind multiplicarea documentelor (fotocopii) şi se asigura ca acestea sunt păstrate conform reglementărilor sau înmânate persoanelor autorizate;12. realizează toate sarcinile şi exercită toate drepturile cu care au fost investiti de autoritatea sanitară veterinara centrala sau de superiorul lor;13. colaborează cu conducerile celorlalte autorităţi şi instituţii care îşi desfăşoară activitatea la punctul de lucru în probleme operationale şi în instructaje şi care au contingenta cu activitatea de import, export şi tranzit de animale şi produse de origine animala.B. Atribuţiile medicilor veterinari oficiali ai punctului de lucru:1. verifica legalitatea actelor sanitare veterinare care însoţesc transporturile de animale, produse de origine animala şi furaje şi controlează dacă acestea au fost întocmite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare privind importul, exportul şi tranzitul;2. controlează respectarea condiţiilor de igiena şi tehnice ale mijloacelor de transport - vagoane, autocamioane, avioane, vase etc.;3. efectuează examenul clinic individual al animalelor şi expertiza sanitară veterinara a produselor şi subproduselor de origine animala, a furajelor, iar atunci când este cazul, recolteaza probe pentru examen de laborator în vederea determinării salubritatii acestor produse;4. aplica sancţiunile prevăzute de actele normative în vigoare persoanelor care încalcă prevederile legale privind exportul, importul şi tranzitul de animale şi de produse de origine animala;5. eliberează documentele sanitare veterinare de export, import şi tranzit, pe baza controlului sanitar veterinar efectuat şi a constatărilor făcute, atunci când sunt respectate condiţiile ce trebuie îndeplinite la astfel de transporturi, şi răspund de exactitatea datelor înscrise în aceste documente;6. eliberează documente oficiale şi verifica respectarea măsurilor privind distrugerea sau sterilizarea cadavrelor şi produselor care, eventual, se confisca şi care se scot din mijloacele de transport, atunci când este cazul, precum şi a gunoaielor sau a materialelor ce rezultă în urma stationarii mijloacelor de transport în punctele respective de trecere a frontierei de stat;7. verifica efectuarea dezinfectiei mijloacelor de transport în care s-au constatat cazuri de animale bolnave sau suspecte de boli infectocontagioase şi, după caz, a produselor de origine animala sau a furajelor contaminate ori suspecte de contaminare sau cu ocazia altor acţiuni stabilite de autoritatea sanitară veterinara;8. stabilesc şi urmăresc aplicarea măsurilor de supraveghere sanitară veterinara atunci când în cadrul transporturilor de animale exista suspiciuni sau cazuri de boala, până la clarificarea situaţiei constatate;9. acorda asistenţa sanitară veterinara la reimbarcarea animalelor sau a produselor de origine animala, atunci când la mijloacele de transport se constata defectiuni şi nu sunt admise la trecerea frontierei de stat;10. răspund în regim de permanenta de activitatea de control sanitar veterinar ce se desfăşoară la punctul de lucru în cadrul programului de lucru stabilit;11. se asigura ca bunurile (mărfurile) supuse controlului la frontiera, potrivit prevederilor legale, sunt verificate conform celor prescrise;12. se asigura ca verificările sunt făcute în conformitate cu legislaţia naţionala şi cu dispoziţiile existente referitoare la ţara de origine, ţara de destinaţie şi la ţara de tranzit;13. se asigura ca toate mărfurile ce au fost verificate şi care nu prezintă nici o anormalitate au fost notificate la destinaţie (după caz, la punctul de ieşire);14. se asigura ca se iau măsuri corespunzătoare în cazurile în care mărfurile se dovedesc necorespunzătoare;15. se asigura ca atât ei, cat şi echipa de inspecţie care lucrează în subordinea lor realizează controalele astfel încât să se asigure ca la momentul controlului produsele sunt într-o stare corespunzătoare şi pot fi folosite în scopul specificat în certificatul care le însoţeşte;16. se asigura, în cooperare cu autorităţile superioare, ca sunt îndeplinite şi menţinute cerinţele operationale ale punctului de lucru şi ca orice propuneri de schimbări în structura şi în activitatea acestuia sunt discutate şi aprobate de autorităţi şi de superiorii lor;17. se asigura ca echipa de inspecţie care participa la realizarea controalelor veterinare în directa lor subordonare primeşte din partea lor un instructaj adecvat atât teoretic, cat şi practic, inclusiv în domeniul normelor de protecţie a muncii şi de prevenire a accidentelor, şi sunt direct răspunzători cu supravegherea aplicării acestor reguli;18. se asigura ca toate taxele, tarifele şi costurile legate de procedurile de verificare sunt pretinse (facturate) şi achitate şi ca sunt îndeplinite toate condiţiile unei plati pe loc sau ulterioare, în numerar, la agenţii locali sau prin alte mijloace aprobate;19. se asigura ca sunt îndeplinite toate regulile legate de înregistrarea documentelor, de ţinerea evidentelor în registre şi de notificări;20 se asigura ca bunurile fixe şi consumabile ale punctului de lucru sunt folosite adecvat;21. se asigura ca informaţiile sunt transmise conform legii;22. în afară de sarcinile profesionale prezentate mai sus, medicii veterinari oficiali din punctele de lucru au, de asemenea, obligaţii administrative legate de activităţile care se desfăşoară în cadrul acestora, după cum urmează:- deschiderea corespondentei, cu excepţia celei personale (adresată nominal altor persoane);- indosarierea corespondentei (în principal, certificatele de sănătate animala) într-un sistem bazat pe numere curente, certificate, directive profesionale, avize, rapoarte etc.;- asigurarea ca documentele necesare să fie multiplicate prin fotocopiere (în special acolo unde exista mai multe puncte de lucru);- ţinerea unui registru cuprinzând rapoartele care menţionează sosirea transporturilor, intrarea sau ieşirea mesajelor prin fax, telegrame, posta electronică şi convorbiri telefonice;- păstrarea unui registru de serviciu care să conţină toate datele şi evenimentele importante (documente de importanţa financiară, instrucţiuni primite de la autoritatea sanitară veterinara centrala, probleme nerezolvate etc.).C. Atribuţiile tehnicienilor veterinari ai punctelor de lucru:1. ajuta medicii veterinari în activitatea de control sanitar veterinar la frontiera;2. supraveghează transporturile de animale şi produse de origine animala pe tot timpul stationarii lor în staţii sau în alte puncte de trecere a frontierei;3. controlează calitatea şi cantitatea furajelor administrate în hrana animalelor şi adaparea lor în bune condiţii în timpul stationarii transporturilor la frontiera;4. controlează starea de igiena şi tehnica sub raport sanitar veterinar a vagoanelor sau a altor mijloace de transport, atunci când se fac transbordari de animale sau de produse de origine animala;5. participa direct la recoltarea probelor de produse pentru examen de laborator, conform indicaţiilor medicului veterinar;6. verifica efectuarea dezinfectiilor mijloacelor de transport la punctele de trecere a frontierei de stat şi efectuează dezinfectia şi igienizarea spaţiilor destinate controlului veterinar;7. în funcţie de volumul activităţii şi de specificul fiecărui punct de trecere a frontierei de stat, executa orice alte sarcini primite din partea medicului oficial şef, legate de aplicarea legislaţiei privind importul, exportul şi tranzitul de animale şi produse de origine animala sau furaje.  +  Anexa 3-------la norma sanitară veterinara----------------------------CONDIŢII GENERALEde agreere a posturilor de inspecţie de frontieră (PIF) pentru animalele vii provenind din ţările terţePentru a obţine aprobarea Comisiei Europene, PIF trebuie să dispună de: a) cale de acces special destinată transportului de animale vii, astfel încât animalele sa nu fie în situaţia de a staţiona inutil; b) facilităţi uşor de igienizat şi de dezinfectat, pentru descărcarea şi încărcarea diferitelor mijloace de transport, pentru inspecţia, furajarea, adaparea şi tratamentul animalelor, cu spaţii adecvate, luminate şi ventilate corespunzător numărului de animale ce urmează a fi inspectate; c) personal suficient, în raport direct cu numărul animalelor prezentate pentru control în PIF, de medici veterinari şi personal auxiliar special instruit să efectueze controale asupra documentelor insotitoare şi controale clinice conform legislaţiei naţionale, care stabileşte principiile ce guvernează organizarea controalelor veterinare asupra animalelor care intră în Uniunea Europeană din ţările terţe; d) spaţii suficient de vaste puse la dispoziţia personalului responsabil pentru efectuarea controalelor sanitare veterinare, incluzând vestiare, duşuri şi toalete; e) spaţii corespunzătoare şi facilităţi pentru prelevarea şi procesarea probelor pentru controale de rutina stabilite de legislaţia naţionala; f) serviciile unui laborator specializat capabil să efectueze teste speciale pe probele recoltate în PIF; g) serviciile unei unităţi aflate în imediata vecinătate a PIF, care să dispună de facilităţi şi echipamente necesare pentru gazduirea, hranirea, adaparea, tratamentul şi, dacă este nevoie, sacrificarea animalelor; h) facilităţi corespunzătoare ca animalele să fie descărcate, adapate, furajate, gazduite, când este necesar, şi să poată fi tratate sau sacrificate imediat într-o maniera în care să fie evitata suferinta inutila a acestora, în cazul în care aceste PIF sunt utilizate ca puncte de oprire sau de transfer al animalelor în timpul transportului; i) echipamente corespunzătoare care să permită schimbul rapid de informaţii cu celelalte PIF şi cu autorităţile veterinare competente, specificate în legislaţia naţionala - sistem computerizat sau Shift; j) echipamente şi facilităţi pentru igienizare şi dezinfecţie.-------