ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 2 octombrie 2003privind organizarea Gărzii Financiare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 13 octombrie 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Garda Financiară se organizează ca instituţie publică de control, cu personalitate juridică, în subordinea Autorităţii Naţionale de Control, finanţată de la bugetul de stat. (2) Autoritatea Naţionala de Control preia, în condiţiile legii, de la Ministerul Finanţelor Publice atribuţiile specifice activităţii privind Garda Financiară, cu excepţia celor privind stabilirea, urmărirea şi încasarea veniturilor bugetare şi soluţionarea contestaţiilor. (3) Garda Financiară exercita controlul operativ şi inopinat, cu excepţia controlului fiscal, privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte din domeniul economic, financiar şi vamal care au ca efect evaziunea şi frauda fiscală.  +  Articolul 2 (1) Garda Financiară se organizează şi funcţionează pe întreg teritoriul tarii prin Comisariatul general, comisariatele regionale şi Comisariatul Municipiului Bucureşti, ale căror competente teritoriale şi sedii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (2) Garda Financiară, organizată conform art. 1, preia de la Ministerul Finanţelor Publice toate drepturile şi obligaţiile în derulare, inclusiv bunurile mobile şi imobile folosite de Garda Financiară şi structurile acesteia, pe bază de protocol, conform legii. Prin acelaşi protocol vor fi reglementate spaţiile care rămân în folosinţă Gărzii Financiare.  +  Articolul 3 (1) Garda Financiară coordonează, îndrumă şi controlează activitatea tuturor comisariatelor prin intermediul Comisariatului general şi desfăşoară acţiuni operative pe întreg teritoriul tarii, în baza competentelor stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) La solicitarea Gărzii Financiare, Ministerul Administraţiei şi Internelor asigura Comisariatului general al Gărzii Financiare, comisariatelor regionale şi Comisariatului Municipiului Bucureşti, din cadrul subunitatilor specializate de intervenţie rapida ale poliţiei, personalul necesar pentru asigurarea protecţiei şi siguranţei operaţiunilor desfăşurate de comisarii Gărzii Financiare în realizarea actului de control. Condiţiile concrete şi modalităţile în care personalul subunitatilor specializate de intervenţie rapida ale poliţiei participa la acţiunile de control se stabilesc de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Autoritatea Naţionala de Control prin protocol. (3) Garda Financiară este condusă de un comisar general, numit prin ordin de ministrul delegat pentru coordonarea autorităţilor de control. Comisarul general are calitatea de ordonator secundar de credite. Structura organizatorică a Gărzii Financiare, numărul de posturi, normele generale şi speciale de dotare, însemnele distinctive şi modelele de uniforma se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Gărzii Financiare stabileşte competentele şi atribuţiile personalului care ocupa funcţii publice de conducere şi de execuţie, precum şi ale personalului contractual şi se aproba prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autorităţilor de control.  +  Capitolul II Atribuţiile Gărzii Financiare  +  Articolul 4 (1) În vederea realizării atribuţiilor sale, pentru combaterea actelor şi faptelor de evaziune şi frauda fiscală, Garda Financiară efectuează controlul operativ şi inopinat cu privire la: a) respectarea actelor normative în scopul prevenirii, descoperirii şi combaterii oricăror acte şi fapte interzise de lege; b) respectarea normelor de comerţ, urmărind prevenirea, depistarea şi înlăturarea operaţiunilor ilicite; c) modul de producere, depozitare, circulaţie şi valorificare a bunurilor, în toate locurile şi spaţiile în care se desfăşoară activitatea agenţilor economici; d) participarea, în colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere şi instituţii specializate, la acţiuni de depistare şi combatere a activităţilor ilicite care generează fenomene de evaziune şi frauda fiscală. (2) Garda Financiară face propuneri Autorităţii Naţionale de Control privind proiectele de acte normative pentru îmbunătăţirea activităţii specifice şi îndeplineşte orice alte atribuţii şi activităţi stabilite de către ministrul delegat pentru coordonarea autorităţilor de control sau care îi revin din alte dispoziţii legale.  +  Articolul 5 (1) Garda Financiară, în exercitarea atribuţiilor proprii, încheie acte de control operativ şi inopinat, constata prin proces-verbal contravenţiile săvârşite şi aplica amenzile legale. (2) Împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se poate formula plângere potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. (3) Bunurile intrate în proprietatea privată a statului ca urmare a activităţii Gărzii Financiare se valorifica potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Garda Financiară va delega reprezentanţi în comisiile constituite conform art. 1 alin. (7) şi art. 11 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare, şi participa la activitatea de valorificare a bunurilor confiscate. (5) Din veniturile încasate din valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (3), după deducerea cheltuielilor efectuate în vederea valorificării acestora, şi din sumele obţinute ca urmare a valorificării actelor de control ale Gărzii Financiare se retine o cota de 1% care se virează Autorităţii Naţionale de Control pentru constituirea fondului de stimulente la dispoziţia ministrului delegat pentru coordonarea autorităţilor de control.  +  Capitolul III Drepturile specifice, obligaţiile şi răspunderea personalului Gărzii Financiare  +  Articolul 6 (1) Personalul Gărzii Financiare executa: a) operaţiuni de control curent; b) operaţiuni de control tematic. (2) Controlul curent se executa operativ şi inopinat, pe baza legitimatiei de control, a insignei de împuternicire şi a ordinului de serviciu. (3) Controlul tematic se executa de către comisarii Gărzii Financiare în baza ordinelor date de conducerea Autorităţii Naţionale de Control sau de comisarul general. (4) Persoana care dispune controlul tematic stabileşte obiectivele de verificat, entitatile supuse controlului, perioada asupra căreia se efectuează verificarea, precum şi durata controlului. (5) La orice acţiune de control participa minimum 2 comisari. (6) La acţiunile de control cu grad sporit de periculozitate, echipele de comisari vor fi însoţite de membri ai subunitatilor specializate de intervenţie rapida ale poliţiei. (7) Personalul Gărzii Financiare nu va fi antrenat în acţiuni de control fiscal de natura celor privind stabilirea, urmărirea şi încasarea veniturilor bugetare.  +  Articolul 7În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, comisarii Gărzii Financiare sunt în drept: a) să efectueze controale în spaţiile în care se produc, se depozitează sau se comercializează bunuri ori se desfăşoară activităţi ce cad sub incidenţa actelor normative în vigoare cu privire la prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte care sunt interzise de acestea; b) sa verifice respectarea reglementărilor legale privind circulaţia mărfurilor pe drumurile publice, în porturi, cai ferate şi fluviale, aeroporturi, în vecinătatea punctelor vamale, antrepozite, zone libere, precum şi în alte locuri în care se desfăşoară o asemenea activitate; c) sa verifice legalitatea activităţilor desfăşurate, existenta şi autenticitatea documentelor justificative în activităţile de producţie şi prestări de servicii ori pe timpul transportului, depozitarii şi comercializării bunurilor şi să aplice sigilii pentru asigurarea integrităţii bunurilor; d) sa dispună măsuri cu privire la confiscarea, în condiţiile legii, a bunurilor a căror fabricaţie, depozitare, transport sau desfacere este ilicită, precum şi a veniturilor realizate din activităţi comerciale sau prestări de servicii nelegale şi sa ridice documentele financiar-contabile şi de alta natura care pot servi la dovedirea contravenţiilor sau, după caz, a infracţiunilor; e) să solicite, în condiţiile şi potrivit Codului de procedura penală, efectuarea de către organele abilitate de lege a perchezitiilor în localuri publice sau particulare - case, curţi, dependinţe şi grădini -, dacă exista indicii ca în aceste locuri sunt ascunse documente, mărfuri sau se desfăşoară activităţi care au ca efect evaziunea sau frauda fiscală; f) să constate acte şi fapte care au avut ca efect evaziunea şi frauda fiscală, să solicite organelor fiscale stabilirea obligaţiilor fiscale în întregime datorate, sa ceara organelor de executare competente, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, luarea măsurilor asiguratorii ori de câte ori exista pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă ori să îşi risipească averea şi sa sesizeze, după caz, organele de urmărire penală; g) să solicite administratorilor unităţilor controlate şi persoanelor implicate explicaţii, lămuriri, precizări verbale şi/sau în scris, după caz, cu privire la faptele constatate; h) să solicite, potrivit legii, copii certificate de pe documentele originale, sa preleveze probe, esantioane, mostre etc., necesare finalizarii actului de control. Analiza şi examinarea probelor, esantioanelor şi mostrelor se fac în laboratoare de specialitate, cheltuielile privind efectuarea acestora fiind suportate din fondurile special alocate în bugetul de venituri şi cheltuieli al Gărzii Financiare; i) să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit competentelor prevăzute de lege; j) sa întocmească acte de control operativ şi inopinat privind rezultatele verificărilor, să aplice măsurile prevăzute de normele legale şi sa sesizeze organele competente în vederea valorificării constatărilor; k) sa oprească mijloacele de transport, în condiţiile legii, pentru verificarea documentelor de însoţire a bunurilor şi persoanelor transportate; l) să solicite instituţiilor financiar-bancare, de asigurări şi reasigurari, în condiţiile legii, date sau, după caz, documente, în scopul instrumentarii şi fundamentarii constatărilor cu privire la săvârşirea unor fapte ce contravin legislaţiei în vigoare; m) sa poarte uniforma, sa păstreze, sa folosească şi să facă uz de armamentul şi mijloacele de apărare din dotare, în condiţiile legii; n) sa utilizeze mijloacele auto purtând însemne şi dispozitive de avertizare sonore şi luminoase specifice, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 8 (1) Comisarii Gărzii Financiare poarta uniforma cu însemne specifice şi sunt dotati cu armament, în condiţiile legii, stabilite prin hotărâre a Guvernului. (2) Folosirea armamentului din dotare pentru autoaparare sau paza se face în legitima apărare sau în stare de necesitate, potrivit legii.  +  Articolul 9 (1) Funcţiile utilizate de Garda Financiară în realizarea atribuţiilor stabilite de lege sunt funcţii publice specifice şi funcţii publice generale. Garda Financiară poate utiliza şi personal contractual, care nu exercita prerogativele de putere publică în condiţiile legii. (2) Comisarii sunt funcţionari publici cu statut special, ale căror drepturi şi îndatoriri specifice de serviciu se stabilesc prin Statutul comisarului Gărzii Financiare, aprobat prin lege.  +  Articolul 10 (1) Personalul Gărzii Financiare este obligat să respecte legea, să aibă o conduita corecta, să fie integru şi incoruptibil, sa acţioneze cu hotărâre pentru prevenirea şi combaterea oricăror acte de natura sa stirbeasca autoritatea şi prestigiul instituţiei. (2) Răspunderea personalului Gărzii Financiare este cea prevăzută de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, de Statutul comisarului Gărzii Financiare şi de Codul muncii, după caz. (3) Pentru pagubele cauzate în activitatea de control ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor de control, în măsura în care nu sunt îndeplinite condiţiile atragerii răspunderii penale, comisarii răspund potrivit art. 998 din Codul civil. Răspunderea civilă delictuala poate fi antrenata numai pe baza hotărârii instanţelor de judecată sesizate şi de către Autoritatea Naţionala de Control. (4) Cererile formulate de Autoritatea Naţionala de Control pentru angajarea răspunderii civile delictuale prevăzute la alin. (3) sunt scutite de taxe judiciare de timbru, timbru judiciar, cauţiuni şi alte taxe.  +  Articolul 11 (1) Personalul Gărzii Financiare beneficiază de drepturile salariale prevăzute de legea privind salarizarea funcţionarilor publici şi de cele prevăzute pentru personalul contractual, după caz. (2) Comisarilor li se considera vechime în specialitate, economică sau juridică, după caz, întreaga perioadă în care îşi desfăşoară activitatea în Garda Financiară.  +  Articolul 12 (1) Funcţionarii Gărzii Financiare au obligaţia de a nu folosi în scop personal şi de a nu divulga informaţiile dobândite ca urmare a exercitării funcţiei. De asemenea, nu pot divulga aceste informaţii, inclusiv după încetarea raporturilor de muncă, pe o durată de 3 ani, cu excepţia cazurilor impuse de procedurile judiciare ori în cazul schimbului de informaţii între instituţiile abilitate ale statului, precum şi în cazul comunicărilor făcute, în condiţiile legii, organismelor străine cu atribuţii similare. (2) Funcţionarii Gărzii Financiare au obligaţia păstrării secretului informaţiilor fiscale şi bancare prevăzute de lege.  +  Articolul 13 (1) Personalul Gărzii Financiare beneficiază de stimulente din sumele încasate pentru bugetul de stat, ca urmare a controlului, reprezentând amenzi şi sume confiscate, în procent de până la 15%, sau provenite din valorificarea bunurilor rezultate din confiscari, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale Legii nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Presedintiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Nivelul de constituire pentru fiecare sursa şi condiţiile de repartizare şi utilizare a fondului de stimulente se stabilesc prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 14În exercitarea atribuţiilor de serviciu, comisarii Gărzii Financiare sunt investiti cu exerciţiul autorităţii publice şi beneficiază de protecţie, potrivit legii.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 15Garda Financiară organizează şi gestionează, în condiţiile legii, banca proprie de date privind faptele ce intră în competenţa sa de activitate.  +  Articolul 16 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin lege, Garda Financiară are acces la informaţiile necesare, în mod operativ şi gratuit, de la Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Direcţia Generală a Vamilor, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontiera, Direcţia Generală de Evidenta Informatizata a Persoanei, Serviciul Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi de la instituţiile financiar-bancare, în condiţiile legii. (2) Instituţiile prevăzute la alin. (1) furnizează relaţiile şi informaţiile solicitate şi eliberează copii certificate de pe documentele necesare definitivării controlului, în condiţiile legii.  +  Articolul 17Garda Financiară cooperează cu organele cu atribuţii similare din alte state, pe baza tratatelor internaţionale la care România este parte sau pe bază de reciprocitate, precum şi cu organismele de combatere a fraudei din cadrul Uniunii Europene, în cauzele de interes comun, potrivit protocoalelor încheiate în acest sens.  +  Articolul 18 (1) Garda Financiară, înfiinţată potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, preia de la Ministerul Finanţelor Publice, prin transfer în interesul serviciului, personalul aferent activităţii desfăşurate de Garda Financiară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. (2) Numărul comisarilor, al funcţionarilor publici şi al personalului contractual se stabileşte prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru coordonarea autorităţilor de control privind aprobarea protocolului de preluare a activităţii Gărzii Financiare de către Autoritatea Naţionala de Control.  +  Articolul 19Personalul preluat de Garda Financiară prin transfer în interesul serviciului se va numi pe funcţii potrivit structurii organizatorice aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 20Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în structura bugetului de stat şi în bugetele Ministerului Finanţelor Publice şi al Autorităţii Naţionale de Control, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-primire.  +  Articolul 21Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, secţiunea a 2-a a cap. II şi art. 23 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 27 martie 1991, cu modificările ulterioare, precum şi orice prevederi contrare se abroga.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministru delegat pentru coordonareaautorităţilor de control,Ionel BlanculescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruBucureşti, 2 octombrie 2003.Nr. 91.-------------