ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 90 din 2 octombrie 2003pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 13 octombrie 2003  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Activitatea vamală se exercită prin Autoritatea Naționala a Vamilor, care se organizează și funcționează în subordinea Autorității Naționale de Control.(2) Autoritatea Naționala a Vamilor are o sigla ale carei caracteristici se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, potrivit art. 5 alin. (1).2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Autoritatea Naționala a Vamilor este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat. Organizarea și funcționarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(2) Salarizarea, precum și drepturile și îndatoririle personalului vamal sunt cele stabilite de lege pentru funcționarii publici și de Statutul personalului vamal.(3) Răspunderea personalului Autorității Naționale a Vamilor este cea prevăzută de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, și de Ordonanța Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 74/2002, cu modificările și completările ulterioare.(4) Pentru pagubele cauzate în activitatea de control ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuțiilor de control, în măsura în care nu sunt îndeplinite condițiile atragerii răspunderii penale, funcționarii vamali răspund potrivit art. 998 din Codul civil. Răspunderea delictuala poate fi antrenata numai pe baza hotărârii instanțelor de judecată sesizate și de Autoritatea Naționala de Control.(5) Cererile formulate de Autoritatea Naționala de Control pentru atragerea răspunderii civile delictuale prevăzute la alin. (4) sunt scutite de taxe de timbru, timbru judiciar, cauțiuni și alte taxe.  +  Articolul II(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, atribuțiile specifice domeniului vamal, care revin Ministerului Finanțelor Publice din actele normative în vigoare, se preiau de către Autoritatea Naționala de Control, cu excepția politicii vamale și a actelor normative elaborate în realizarea acesteia, a soluționării contestațiilor și a valorificării bunurilor devenite proprietatea statului.(2) Competentele ministrului finanțelor publice referitoare la autoritatea vamală revin ministrului delegat pentru coordonarea autorităților de control; prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător.(3) Drepturile și obligațiile, inclusiv bunurile mobile și imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea Direcției Generale a Vamilor, se preiau de Autoritatea Naționala a Vamilor.  +  Articolul IIIReglementările legale în domeniul activității vamale, emise în exercitarea prerogativelor de autoritate vamală de către Direcția Generală a Vamilor, publicate în Monitorul Oficial al României până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, sunt și rămân aplicabile.  +  Articolul IV(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Autoritatea Naționala de Control va supune Guvernului spre adoptare hotărârea privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vamilor.(2) Prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1) se stabilesc și numărul și structura pe funcții a personalului care se preia de Ministerul Finanțelor Publice de la Direcția Generală a Vamilor, pentru îndeplinirea atribuțiilor privind elaborarea actelor normative în domeniul vamal.(3) Personalul preluat de Ministerul Finanțelor Publice de la Direcția Generală a Vamilor își păstrează drepturile și îndatoririle prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 16/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 74/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul VLitera c) a alineatului (5) al articolului 16 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, se modifica și va avea următorul cuprins:c) Garda Financiară, care se reorganizează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, și Direcția Generală a Vamilor, care se reorganizează ca Autoritate Naționala a Vamilor și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale.  +  Articolul VIÎn actele normative în vigoare denumirea Direcția Generală a Vamilor se înlocuiește cu denumirea Autoritatea Naționala a Vamilor, corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul VIISe autorizeaza Ministerul Finanțelor Publice sa introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență în structura bugetului de stat și în bugetele Ministerului Finanțelor Publice și Autorității Naționale de Control, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-primire.  +  Articolul VIIILegea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată după aprobarea acesteia prin lege de către Parlament.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministru delegat pentru coordonarea autorităților de control,
  Ionel Blanculescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Ministrul integrării europene,
  Hildegard Carola Puwak
  Ministrul administrației și internelor,
  Ioan Rus
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Elena Dumitru
  București, 2 octombrie 2003.Nr. 90.-------------