LEGE nr. 402 din 7 octombrie 2003privind modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 10 octombrie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul ILegea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Litera d) a articolului 1 va avea următorul cuprins:"d) serviciu de programe - ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor şi al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor, sub o anumită denumire şi identificat printr-o sigla, în cazul televiziunii, sau printr-un semnal sonor de identificare, în cazul radiodifuziunii;"2. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:"(3) În înţelesul prezentei legi, un radiodifuzor este considerat a fi stabilit în România dacă îndeplineşte una dintre următoarele condiţii: a) radiodifuzorul are sediul principal în România, iar deciziile editoriale asupra serviciilor de programe sunt luate în România; b) sediul principal al radiodifuzorului se afla în România şi o parte majoritara a forţei de muncă implicate în activitatea de difuzare lucrează în România; c) deciziile editoriale asupra serviciilor de programe se iau în România şi o parte majoritara a forţei de muncă implicate în activitatea de difuzare lucrează în România; d) dacă personalul implicat în activitatea de difuzare lucrează în România şi într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi, aplicând criteriile de la lit. b) şi c), nu se poate stabili dacă cea mai mare parte a personalului implicat în activitatea de difuzare lucrează în România sau în acel stat membru al Uniunii Europene, radiodifuzorul este considerat ca având sediul în România dacă sediul sau principal este în România; e) dacă cea mai mare parte a personalului implicat în activitatea de difuzare nu lucrează nici în România şi nici într-un alt stat membru al Uniunii Europene, radiodifuzorul va fi considerat ca având sediul în România dacă a început sa emita pentru prima oara în România şi menţine în prezent o legătură stabilă şi efectivă cu economia României. (4) Radiodifuzorii cărora nu li se aplică nici unul dintre criteriile prevăzute la alin. (3) sunt consideraţi a fi în jurisdicţia României dacă se afla în una dintre situaţiile următoare: a) utilizează o frecventa acordată de România, prin autoritatea publică competenţa; b) deşi nu utilizează o frecventa acordată de România, utilizează o capacitate de satelit aparţinând României; c) deşi nu utilizează o frecventa acordată de România şi nici o capacitate de satelit aparţinând României, utilizează o legătură ascendenta la satelit situata pe teritoriul României."3. Alineatul (4) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(4) Nu constituie ingerinţe deciziile şi instrucţiunile având caracter normativ, emise de Consiliul Naţional al Audiovizualului în aplicarea prezentei legi şi cu respectarea dispoziţiilor legale, precum şi a normelor privind drepturile omului, prevăzute în convenţiile şi tratatele ratificate de România."4. Alineatele (5), (7) şi (8) ale articolului 11 vor avea următorul cuprins:"(5) Candidaturile se aproba cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi, în condiţiile întrunirii cvorumului celor două Camere;............................................................. (7) Durata mandatului membrilor Consiliului este de 6 ani, iar numirea acestora se face eşalonat, în funcţie de expirarea mandatului. (8) În cazul în care un loc în Consiliu devine vacant înaintea expirării mandatului, acesta va fi ocupat de supleant până la expirarea mandatului iniţial de 6 ani."5. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 14 vor avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Consiliul este condus de un preşedinte, asimilat funcţiei de ministru, numit prin votul Parlamentului, dintre membrii Consiliului, la propunerea acestora. Mandatul este de 6 ani................................................................ (3) Vicepreşedintele este ales prin vot secret de către Consiliu, în prezenta a cel puţin 9 membri ai acestuia, pentru un mandat de 6 ani."6. Alineatele (5)-(7) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:"(5) Deciziile Consiliului având caracter normativ, inclusiv motivarea acestora, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (6) Deciziile Consiliului, altele decât cele precizate la alin. (5), inclusiv motivarea acestora, precum şi instrucţiunile şi recomandările emise de Consiliu se fac publice. (7) Actele având caracter normativ emise de Consiliu pot fi contestate la instanţa de contencios administrativ de către orice persoană care se considera prejudiciata de acestea."7. La articolul 15, după alineatul (7) se introduce un alineat nou, alineatul (8), cu următorul cuprins:"(8) Deciziile având caracter individual se comunică celor interesaţi şi intră în vigoare de la data comunicării, dacă nu se prevede altfel."8. Alineatul (1) al articolului 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - (1) Timpul de difuzare dedicat publicităţii, cu excepţia ferestrelor de teleshopping prevăzute la art. 36, nu poate depăşi 15% din timpul zilnic de difuzare, iar împreună cu spoturile de teleshopping nu poate depăşi 20% din timpul zilnic de difuzare."9. Alineatul (10) al articolului 44 va avea următorul cuprins:"(10) În sensul prezentei legi: a) licenta audiovizuala naţionala da dreptul la o difuzare a carei zona geografică de acoperire cuprinde o audienta potenţiala de peste 60% din populaţia recenzata a tarii; b) licenta audiovizuala regionala da dreptul la o difuzare a carei zona geografică de acoperire reprezintă o audienta potenţiala cuprinsă între 3% şi 20% din populaţia recenzata de pe teritoriul a 3 până la 8 judeţe; c) licenta audiovizuala locală este licenta a carei zona geografică de acoperire şi a carei audienta potenţiala sunt mai mici decât cele prevăzute pentru o licenta audiovizuala regionala; d) licentele audiovizuale acordate pentru municipiul Bucureşti sunt considerate licenţe locale."10. Litera a) a articolului 49 va avea următorul cuprins:"a) schimbările intervenite în cursul exploatării serviciului în ceea ce priveşte categoriile de date menţionate la art. 48, în maximum 30 de zile de la producerea acestora;"11. Litera h) a articolului 54 se abroga.12. La articolul 57, după litera c) se introduce o litera noua, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) ca urmare a încălcării prevederilor alin. (8) şi (9) ale art. 44 şi ale art. 56;"13. Litera d) a alineatului (3) al articolului 75 va avea următorul cuprins:"d) consultarile cu statul membru al Uniunii Europene de pe teritoriul căruia se face transmisia şi cu Comisia Europeană nu s-au concretizat într-o înţelegere amiabila, în termen de 15 zile de la notificarea prevăzută la lit. c), iar încălcarea la care se face referire continua, cu condiţia ca, în termen de doua luni de la notificarea măsurilor luate de România, Comisia sa nu fi luat o decizie asupra incompatibilitatii acestor măsuri faţă de legislaţia comunitara."14. Articolul 78 va avea următorul cuprins:"Art. 78. - Orice persoană interesată, având responsabilitatea editoriala a unui serviciu de programe, poate cere Consiliului eliberarea unei autorizaţii de retransmisie pentru un anumit serviciu de programe."15. Alineatul (1) al articolului 88 va avea următorul cuprins:"Art. 88. - (1) Supravegherea respectării, controlul îndeplinirii obligaţiilor şi sancţionarea încălcării prevederilor prezentei legi, precum şi a deciziilor şi instrucţiunilor cu caracter normativ emise în baza şi pentru aplicarea ei revin Consiliului, cu excepţia prevederilor art. 1 lit. o), art. 62, 63 şi 73, a căror respectare, supraveghere, control şi, respectiv, sancţionare a încălcării revin de drept Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, în conformitate cu atribuţiile pe care le are, conform legii."16. Litera g) a alineatului (1) al articolului 90 se abroga.17. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 91 vor avea următorul cuprins:"Art. 91. - (1) Constituie contravenţie nerespectarea de către radiodifuzorii sau distribuitorii de servicii a dispoziţiilor prezentei legi, altele decât cele prevăzute la art. 90 alin. (1), precum şi a deciziilor având caracter normativ emise de Consiliu. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), Consiliul sau, după caz, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei va emite o somaţie conţinând condiţii şi termene precise de intrare în legalitate."18. Articolul 93 va avea următorul cuprins:"Art. 93. - (1) Sancţiunile pentru încălcarea dispoziţiilor prezentei legi se aplică prin acte emise de către Consiliu sau de către Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, precum şi de către personalul de control anume împuternicit al persoanei juridice de drept public prevăzute la art. 88 alin. (2). (2) Deciziile de sancţionare adoptate de Consiliu în conformitate cu prevederile art. 90 şi 91 îşi produc efectele de la data comunicării. (3) Actele emise în condiţiile alin. (1) pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ, potrivit legii, în termen de 15 zile de la comunicare; termenul de 15 zile nu suspenda de drept efectele acestora. (4) Actele emise în condiţiile alin. (1) şi neatacate în termenul prevăzut la alin. (3) constituie de drept titlu executoriu."19. Articolul 94 va avea următorul cuprins:"Art. 94. - Contravenţiilor constatate de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare."20. Articolul 95 va avea următorul cuprins:"Art. 95. - (1) În cazul în care săvârşirea uneia dintre faptele prevăzute la art. 90 alin. (1) şi la art. 91 alin. (1) aduce prejudicii grave interesului public, Consiliul poate decide aplicarea uneia dintre următoarele sancţiuni: a) obligarea radiodifuzorului de a difuza timp de 10 minute, între orele 19,00 şi 19,10, numai textul deciziei de sancţionare; b) obligarea radiodifuzorului de a difuza timp de 3 ore, între orele 18,00 şi 21,00, numai textul deciziei de sancţionare; c) reducerea cu până la jumătate a termenului de valabilitate a licenţei audiovizuale, cumulată cu sancţiunea prevăzută la lit. a). (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate numai gradual, astfel: a) sancţiunea prevăzută la lit. a), numai după ce, în prealabil, radiodifuzorul a mai fost amendat de cel puţin două ori; b) sancţiunea prevăzută la lit. b), numai după aplicarea de cel puţin două ori a sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. a); c) sancţiunea prevăzută la lit. c), numai după aplicarea de cel puţin două ori a sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. b). (3) Între prejudiciile grave aduse interesului public trebuie considerate şi violentarea repetată a moralei publice, ca şi agresarea repetată a valorilor culturale şi artistice."21. După articolul 95 se introduc doua articole noi, articolul 95^1 şi articolul 95^2, cu următorul cuprins:"Art. 95^1. - Consiliul poate decide retragerea licenţei audiovizuale în cazul săvârşirii repetate de către radiodifuzori a uneia dintre următoarele fapte: a) incitarea publicului la ura naţionala, rasială sau religioasă; b) incitarea explicita la violenta publică; c) incitarea la acţiuni care au drept scop disolutia autorităţii de stat; d) incitarea la acţiuni teroriste.Art. 95^2. - (1) Deciziile emise în condiţiile art. 95 şi 95^1 pot fi atacate la secţia de contencios administrativ a curţii de apel; soluţionarea cauzei se face în cel mult 15 zile de la sesizare. (2) Contestaţia nu suspenda de drept sancţiunea, dar instanţa poate hotărî, la cerere, după 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei, suspendarea sancţiunii până la pronunţarea hotărârii definitive şi irevocabile. (3) Hotărârea curţii de apel poate fi atacată cu recurs la Curtea Suprema de Justiţie. (4) Hotărârea Curţii Supreme de Justiţie este definitivă şi irevocabilă şi se ia în cel mult 10 zile de la depunerea recursului."22. Alineatul (1) al articolului 96 va avea următorul cuprins:"Art. 96. - (1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu amendă penală între 10.000.000 lei şi 50.000.000 lei următoarele fapte: a) emiterea sau retransmiterea de programe fără licenta audiovizuala, licenta de emisie, autorizaţie tehnica de funcţionare sau autorizaţie de retransmisie; b) emiterea pe alta frecventa, emiterea dintr-un alt amplasament sau nerespectarea parametrilor ori a condiţiilor din licenta de emisie sau din autorizaţia tehnica de funcţionare, dacă autorul faptei nu se conformează somaţiei emise de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei; c) producerea, importul, distribuirea, vânzarea, închirierea, deţinerea, instalarea, întreţinerea şi înlocuirea, în mod ilicit, a dispozitivelor de decodificare utilizate pentru serviciile audiovizuale cu acces condiţionat."23. După alineatul (1) al articolului 96 se introduce un alineat nou, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În cazul nerespectării reglementărilor sau a normelor tehnice aplicabile, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei va dispune şi confiscarea echipamentului tehnic."24. Alineatul (1) al articolului 97 va avea următorul cuprins:"Art. 97. - (1) Licentele de emisie pentru comunicatia audiovizuala pe cale radioelectrica, acordate pe baza prevederilor Legii audiovizualului nr. 48/1992, cu modificările ulterioare, constituie licenţe audiovizuale, în condiţiile prezentei legi, şi rămân valabile până la expirarea de drept a termenelor pentru care au fost acordate; procedura acordării licenţelor de emisie se supune aceloraşi condiţii."  +  Articolul IIPrevederile alin. (7) şi (8) ale art. 11 şi ale alin. (1) şi (3) ale art. 14, astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, se aplică şi membrilor în exerciţiu ai Consiliului, durata mandatelor acestora fiind calculată începând cu data la care au fost numiţi de Parlament.  +  Articolul IIILegea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările ulterioare, inclusiv cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 7 octombrie 2003.Nr. 402.-------