DECRET nr. 4 din 18 ianuarie 1988privind trecerea unor unităţi de industrializare a legumelor şi fructelor din competenţa unor întreprinderi pentru legume şi fructe la Trustul pentru producerea conservelor şi sucurilor Bucureşti şi unele întreprinderi din subordinea sa
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 2 din 20 ianuarie 1988  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pe data prezentului decret unităţile de industrializare a legumelor şi fructelor din competenţa întreprinderilor pentru legume şi fructe, prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezentul decret, trec la Trustul pentru producerea conservelor şi sucurilor Bucureşti şi unele întreprinderi din subordinea sa, prevăzute în aceeaşi anexa.Unităţile de industrializare a legumelor şi fructelor care trec la Trustul pentru producerea conservelor şi sucurilor Bucureşti şi unele întreprinderi din subordinea să îşi menţin gradele de organizare aprobate.  +  Articolul 2Activul şi pasivul stabilite pe baza bilanţurilor încheiate la data de 31 decembrie 1987, împreună cu indicatorii de plan economico-financiari şi cu contractele aferente activităţilor care se preiau, pe bază de protocol.Personalul muncitor care trece la unităţile care preiau activităţile potrivit prevederilor prezentului decret se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 3Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 21 din Decretul Consiliului de Stat nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice.  +  Articolul 4Prevederile Decretului Consiliului de Stat nr. 367/1987, nu se aplică pe o perioadă de 6 luni de la data prezentului decret posturilor din unităţile de la şi la care se transfera personalul ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 5Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor, pe baza propunerilor Ministerului Agriculturii, Ministerului Industriei Alimentare şi Ministerului Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole, vor supune spre aprobare, în termen de 45 de zile, modificările ce decurg din aplicarea prezentului decret în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, precum şi în volumul şi structura bugetului de stat, pe anul 1988.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România  +  Anexa LISTAunităţilor de industrializare a legumelor şi fructelor din competenţa unor întreprinderi pentru legume şi fructe care trec la Trustul pentru producerea conservelor şi sucurilor Bucureşti şi unităţile din subordinea sa
    Nr. crt.Denumirea unitatiiIntreprinderea de la care treceUnitatea la care trece
    1.Atelierul de productie industriala Buzau-Intreprinderea pentru legume si fructe Buzau-Intreprinderea pentru producerea si industrializarea legumelor si fructelor Ramnicu Sarat
    2.Sectia de productie industriala Gurahont-Intreprinderea pentru legume si fructe Arad-Intreprinderea pentru producerea si industrializarea legumelor si fructelor Arad
    3.Atelierul de bauturi racoritoare si sirop Brasov-Intreprinderea pentru legume si fructe Brasov-Trustul pentru producerea conservelor si sucurilor Bucuresti.
  -------