HOTĂRÂRE nr. 1.149 din 2 octombrie 2003privind participarea României la Expozitia Mondială EXPO 2005 "Intelepciunea Naturii" Aichi, Japonia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 8 octombrie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă participarea României, sub forma unui pavilion naţional, la Expozitia Mondială EXPO 2005 "Intelepciunea Naturii" Aichi, Japonia, care va avea loc în perioada 25 martie - 25 septembrie 2005, denumita în continuare expoziţie mondială.  +  Articolul 2Reprezentarea Guvernului României, în ceea ce priveşte organizarea şi participarea României la expozitia mondială, se asigura de comisarul general al Secţiunii române, cu rang de secretar de stat, ajutat de comisarul general adjunct al Secţiunii române, cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru.  +  Articolul 3 (1) În vederea realizării demersurilor şi luării măsurilor necesare pentru organizarea şi participarea României la expozitia mondială, se constituie o comisie de organizare. (2) Comisia de organizare este condusă de comisarul general al Secţiunii române şi are în componenta reprezentanţi, la nivel de secretar de stat, din cadrul următoarelor ministere: a) Ministerul Culturii şi Cultelor; b) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei; c) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului; d) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; e) Ministerul Administraţiei şi Internelor; f) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; g) Ministerul Economiei şi Comerţului; h) Ministerul Finanţelor Publice. (3) În vederea organizării şi participării României la expozitia mondială, comisia de organizare va coopera şi cu alte instituţii publice şi private, precum şi cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale. (4) Comisia de organizare va putea constitui colective tehnice de lucru, formate din reprezentanţi ai autorităţilor prevăzute la alin. (2), ai altor autorităţi şi instituţii publice, precum şi ai persoanelor juridice de drept privat.  +  Articolul 4 (1) Pentru asigurarea pregătirii participării României la expozitia mondială, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe se constituie Autoritatea de Management a Proiectului de participare a României la expozitia mondială, denumita în continuare autoritatea. (2) Autoritatea este condusă de comisarul general al Secţiunii române, care îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea directa a ministrului afacerilor externe. (3) În structura autorităţii funcţionează ca personal de execuţie 10 consilieri de specialitate, un contabil, o secretara şi un sofer. (4) Începând cu anul 2004, numărul maxim de posturi pentru centrala Ministerului Afacerilor Externe, prevăzut la art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 733/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, se suplimenteaza cu 13 posturi aferente autorităţii, pe perioada de funcţionare a acesteia. (5) Personalul autorităţii este salarizat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea are următoarele atribuţii principale: a) elaborează programul pentru participarea României la expozitia mondială, precum şi pentru promovarea imaginii acesteia; b) asigura colaborarea cu organizatorii expoziţiei mondiale în scopul pregătirii şi realizării activităţilor cuprinse în programul acesteia; c) organizează concursuri de oferte pentru pregătirea şi ilustrarea tematicilor propuse de organizatori; d) elaborează caietele de sarcini şi organizează licitaţii, în condiţiile legii, pentru proiectarea, organizarea şi realizarea pavilionului, a standurilor sau a celorlalte modalităţi şi forme prin care România se prezintă la expozitia mondială; e) realizează activităţile aferente etapelor de pregătire şi de desfăşurare a participării României la expozitia mondială, cele legate de finalizarea operaţiunilor privind gestiunea pavilionului în timpul desfăşurării expoziţiei, până la închiderea ei, precum şi cele legate de condiţiile stabilite de organizatori privind predarea locatiei, inclusiv prin încheiere de contracte, în condiţiile legii, cu parteneri români sau străini; f) asigura editarea, tipărirea, difuzarea publicaţiilor şi materialelor audiovizuale, precum şi organizarea evenimentelor speciale de promovare a participării României la expozitia mondială; g) elaborează propunerile privind bugetul necesar pentru desfăşurarea propriei activităţi, precum şi pentru asigurarea participării României la expozitia mondială; h) prezintă periodic ministrului afacerilor externe rapoarte privind stadiul pregătirii participării României la expozitia mondială, precum şi privind modul de gestionare a fondurilor aferente; i) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate. (2) Autoritatea îşi încetează activitatea la data de 31 decembrie 2005.  +  Articolul 6 (1) Cheltuielile aferente pregătirii şi participării României la expozitia mondială se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe. (2) Pentru anul 2003 suma aferentă cheltuielilor prevăzute la alin. (1) este de 3 miliarde lei şi se asigura din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe. (3) Pentru asigurarea finanţării cheltuielilor aferente pregătirii participării României la expozitia mondială se pot atrage fonduri provenite din donaţii şi sponsorizări ale persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice, din ţara şi din străinătate, alte surse atrase în condiţiile legii, precum şi resurse financiare externe. (4) Comisarul general al Secţiunii române răspunde de utilizarea fondurilor aferente organizării şi participării României la expozitia mondială, potrivit prevederilor legale. (5) Structura detaliată a bugetului aferent organizării şi participării României la expozitia mondială se aproba prin ordin al ministrului afacerilor externe.  +  Articolul 7Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetul Ministerului Afacerilor Externe şi în bugetul de stat pe anul 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul afacerilor externe,Mircea GeoanaMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban Mihailescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 2 octombrie 2003.Nr. 1.149.──────────────