ORDIN nr. 717 din 24 septembrie 2003pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind principiile ce reglementează organizarea inspecţiilor oficiale în domeniul nutritiei animalelor
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 8 octombrie 2003    În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată,în baza Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului,vazand Referatul de aprobare nr. 151.077 din 1 septembrie 2003, întocmit de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara,ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara privind principiile ce reglementează organizarea inspecţiilor oficiale în domeniul nutritiei animalelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi institutele centrale de profil vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării lui.Ministrul agriculturii, pădurilor,apelor şi mediului,Ilie SarbuBucureşti, 24 septembrie 2003.Nr. 717.  +  Anexa NORMA SANITARĂ VETERINARAprivind principiile ce reglementează organizareainspecţiilor oficiale în domeniul nutritiei animalelor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta norma sanitară veterinara stabileşte principiile ce reglementează inspecţiile oficiale în domeniul nutritiei animalelor. (2) Prezenta norma sanitară veterinara se aplică fără a se aduce atingere legislaţiei naţionale specifice, în special regulilor naţionale la frontiera şi regulilor veterinare naţionale.  +  Articolul 2 (1) Pentru scopurile prezentei norme sanitare veterinare se vor aplica următoarele definiţii: a) inspecţie oficială în domeniul nutritiei animalelor, denumita în cele ce urmează inspecţie, înseamnă o inspecţie a autorităţilor veterinare competente pentru a verifica concordanta cu prevederile legislaţiei naţionale stabilite de:(i) Norma sanitară veterinara privind aditivii din furaje;(îi) Norma sanitară veterinara privind limitele maxime admise pentru unele substanţe şi produse în furaje, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 294/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 7 octombrie 2002;(iii) Norma sanitară veterinara privind circulaţia şi utilizarea materiilor prime furajere;(iv) Norma sanitară veterinara privind circulaţia furajelor combinate;(v) Norma sanitară veterinara referitoare la unele produse utilizate pentru nutritia animalelor;(vi) Norma sanitară veterinara privind furajele destinate unor scopuri nutritionale speciale;(vii) orice alte reglementări din domeniul nutritiei animalelor pentru care este elaborata prevederea ca inspecţiile oficiale să fie efectuate în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare; b) control al documentelor - verificarea documentelor ce însoţesc un produs sau orice alta informaţie furnizată privind produsul respectiv; c) control de identitate - verificarea, doar prin inspecţie vizuala, a relatiei dintre documente, etichete şi produse; d) control fizic - un control al produsului însuşi ce include, atunci când este necesar, prelevare de probe şi testare de laborator; e) produs destinat nutritiei animalelor sau produs - furaje pentru animale sau orice substanţa utilizata în nutritia animalelor; f) autoritate competentă - autoritatea veterinara responsabilă pentru efectuarea controalelor oficiale în domeniul nutritiei animalelor; g) întreprindere - orice întreprindere sau unitate ce produce ori fabrica un produs sau care deţine produsul într-o faza intermediara înainte de comercializare ori care comercializează produse; h) punere în circulaţie sau circulaţie - deţinerea oricărui produs destinat nutritiei animalelor, în scopul vânzării, incluzând oferirea pentru vânzare sau orice alta forma de transfer, liber sau nu, către o parte terta, precum şi vânzarea sau alte forme de transfer al acestuia. (2) Definiţiile prevăzute de legislaţia naţionala pentru domeniul nutritiei animalelor se vor aplica corespunzător.  +  Articolul 3 (1) Autoritatea veterinara centrala a României dispune ca inspecţiile să fie efectuate în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare. (2) Produsele destinate exportului nu vor fi excluse de la inspecţiile efectuate în conformitate cu prevederile alin. (1).  +  Articolul 4 (1) Inspecţiile trebuie efectuate: a) la intervale regulate; b) în cazul în care este suspicionata o neconformitate; c) folosind mijloace adecvate, pe măsura obiectivului urmărit, corespunzător riscurilor asteptate şi experienţei existente. (2) Inspecţiile vor cuprinde toate stadiile de producţie şi fabricaţie, stadiile intermediare anterioare comercializării, care includ importul şi utilizarea acestor produse. Autoritatea veterinara competenţa va stabili etapele sau stadiile cele mai adecvate pentru efectuarea inspecţiei. (3) Ca regula generală, inspecţiile trebuie să fie efectuate fără o avertizare prealabilă. (4) Inspecţiile trebuie să vizeze şi controlul în domeniul produselor interzise în nutritia animalelor.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea veterinara centrala a României trebuie să pună în aplicare un plan operational de contingenta, stabilind măsurile ce trebuie să fie implementate fără întârziere, atunci când un produs pentru nutritia animalelor a fost găsit ca prezintă un risc serios pentru sănătatea publică, pentru sănătatea animalelor sau pentru mediu. Planul de contingenta trebuie să specifice competentele şi responsabilităţile autorităţilor competente implicate, precum şi modalităţile de informare. Autoritatea veterinara centrala a României trebuie să revizuiasca acest plan, în mod corespunzător, atunci când se fac modificări privind organizarea serviciilor de inspecţie şi pe baza experienţei câştigate. (2) Autoritatea veterinara centrala a României trebuie să trimită Comisiei Europene planul operational de contingenta întocmit şi, de asemenea, orice amendamente ale acestuia. (3) După examinarea planurilor operationale de contingenta de către Comisia Europeană, aceasta va putea solicita autorităţii veterinare centrale a României amendamente care să ofere garanţii echivalente cu planurile de contingenta comunitare. Pentru realizarea acestor obiective, autoritatea veterinara centrala a României, în concordanta cu procedura legislativă naţionala, poate stabili linii directoare pentru a armoniza planul de contingenta naţional cu planurile operationale de contingenta comunitare.  +  Capitolul II Dispoziţii privind importul din tari terţe  +  Articolul 6Fără a aduce atingere prevederilor art. 4 alin. (1), autoritatea veterinara centrala a României trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura ca, atunci când produsele sunt introduse pe teritoriul vamal al tarii noastre, acestea sunt supuse de către autorităţile veterinare competente unui control al documentelor pentru fiecare lot şi unor controale de identitate randomizate pentru a se verifica: a) natura acestora; b) originea acestora; c) destinaţia acestora, pentru a se stabili procedura vamală ce le este aplicabilă.  +  Articolul 7 (1) Pentru realizarea controalelor prevăzute la art. 6, autoritatea veterinara centrala a României desemnează anumite puncte de intrare pe teritoriul României pentru tipuri variate de produse, în conformitate cu procedura naţionala. (2) În acelaşi scop autoritatea veterinara centrala a României poate solicita acordarea unui preaviz de sosire a produselor, la un anumit punct de intrare pe teritoriul României, în conformitate cu procedura naţionala.  +  Articolul 8Autoritatea veterinara competenţa, prin intermediul controalelor fizice randomizate efectuate înainte de comercializare, trebuie să se asigure de conformitatea produselor. În acest sens, reguli detaliate pentru aplicarea prevederilor prezentului articol vor fi elaborate în concordanta cu procedura naţionala.  +  Articolul 9 (1) Dacă după efectuarea controalelor se constată că produsele nu îndeplinesc cerinţele stabilite, autoritatea veterinara competenţa va interzice intrarea sau comercializarea lor în România şi va dispune reexpedierea acestora către ţara de origine. După aderarea României la Uniunea Europeană, autoritatea veterinara centrala a României va informa imediat Comisia Europeană despre produsele respinse, indicând neconformităţile depistate. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), autoritatea veterinara competenţa poate autoriza efectuarea uneia dintre următoarele operaţiuni, în baza condiţiilor stabilite de autoritatea veterinara centrala: a) aducerea produselor la standarde conforme cerinţelor naţionale într-un termen limita ce trebuie determinat; b) decontaminarea, atunci când este cazul; c) procesarea de o maniera potrivita; d) utilizarea în alte scopuri; e) distrugerea produselor. (3) Autoritatea veterinara competenţa trebuie să se asigure ca operaţiunile prevăzute la alin. (2) nu produc nici un efect advers asupra sănătăţii publice, sănătăţii animalelor sau asupra mediului. (4) Costurile induse de măsurile aplicate conform alin. (1) şi (2) trebuie suportate de deţinătorul produselor respective sau de reprezentantul sau legal.  +  Articolul 10 (1) După data aderării la Uniunea Europeană, atunci când autoritatea veterinara competenţa din România efectuează controale pentru produsele care nu sunt comercializate pe teritoriul României, controale potrivit prevederilor art. 6 şi, atunci când este cazul, controale fizice, aceasta va furniza persoanei interesate un document ce indica tipul de control efectuat şi rezultatul acestuia. Documentele comerciale vor conţine o referire la acest document. Aceasta nu va afecta dreptul statului membru al Uniunii Europene destinatar al transportului să efectueze controale randomizate privind produsele. (2) Vor fi adoptate un document standard şi, atunci când este cazul, reguli detaliate pentru aplicarea prevederilor alin. (1), în conformitate cu procedura naţionala, până la data de 31 decembrie 2003.  +  Articolul 11 (1) În cazul în care pe teritoriul unei tari terţe apar anumite probleme care reprezintă un risc serios pentru sănătatea publică, sănătatea animalelor sau pentru mediu, autoritatea veterinara centrala a României, în funcţie de gravitatea situaţiei şi în concordanta cu procedura naţionala, trebuie să ia de îndată următoarele măsuri: a) suspendarea activităţilor de import pentru produsele de pe întregul teritoriu sau de pe o parte a teritoriului tarii terţe respective ori din una ori mai multe unităţi de producţie specifice şi, atunci când este cazul, din orice ţara de tranzit; şi/sau b) stabilirea unor condiţii speciale pentru produse destinate importului în România, provenite de pe întregul teritoriu sau de pe o parte a teritoriului tarii respective. (2) Totuşi, în situaţii de urgenta, autoritatea veterinara centrala a României poate adopta provizoriu măsurile la care se referă alin. (1).  +  Articolul 12 (1) Atunci când este necesar, pot fi efectuate inspecţii la faţa locului în România, ca ţara terta, ori în tari terţe de unde se importa un anumit produs în România. Când inspecţiile sunt efectuate în România, acestea sunt realizate de experţi ai Comisiei Europene şi de experţi ai autorităţii veterinare centrale a României, pentru a verifica dacă garanţiile oferite privind condiţiile pentru producţia şi punerea în circulaţie a produselor sunt cel puţin echivalente cu cele comunitare. (2) Cheltuielile aferente inspecţiilor prevăzute la alin. (1), efectuate de către autoritatea veterinara centrala a României, vor fi suportate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. (3) Comisia Europeană va informa autoritatea veterinara centrala a României despre rezultatele inspecţiilor la care se referă alin. (1), efectuate în România. (4) Atunci când este necesar, trebuie adoptate reguli detaliate pentru aplicarea prevederilor prezentului articol, în concordanta cu procedura naţionala.  +  Capitolul III Dispoziţii privind comerţul României cu statele membre  +  Articolul 13Produsele destinate exportului trebuie să fie inspectate cu aceeaşi atenţie ca cele destinate comercializării pe propriul teritoriu.  +  Secţiunea 1 Controale la origine  +  Articolul 14 (1) Autoritatea veterinara centrala a României trebuie să se asigure ca autoritatea veterinara competenţa efectuează controale în întreprinderi de profil, pentru a putea garanta ca acestea îşi îndeplinesc obligaţiile, în baza prevederilor naţionale, şi ca produsele destinate comercializării îndeplinesc cerinţele comunitare transpuse în legislaţia naţionala. (2) În cazul suspicionarii faptului ca cerinţele respective nu sunt îndeplinite, autoritatea veterinara competenţa va efectua controalele adecvate şi va lua măsurile necesare ce se impun.  +  Secţiunea a 2-a Controale la destinaţie  +  Articolul 15 (1) Autoritatea veterinara competenţa din România, ca ţara de destinaţie, va controla conformitatea produselor cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) prin intermediul unor controale randomizate nediscriminatorii, efectuate la locul de destinaţie. În mod particular şi numai în măsura în care este necesar pentru efectuarea acestor controale randomizate la destinaţie, autoritatea veterinara centrala a României poate solicita operatorilor să raporteze, în avans, autorităţii veterinare competente sosirea produselor. Autoritatea veterinara centrala a României trebuie să informeze Comisia Europeană atunci când aceasta impune această măsură. (2) Atunci când autoritatea veterinara centrala a României, ca ţara de tranzit sau de destinaţie, deţine informaţii importante privind suspicionarea unei neconformităţi, poate dispune efectuarea de controale în timpul transportului, pentru produsele aflate pe teritoriul sau.  +  Articolul 16 (1) Dacă în cadrul unui control efectuat la locul de destinaţie sau în timpul transportului autoritatea veterinara competenţa stabileşte existenta unei neconformităţi a produselor, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), aceasta trebuie să ia măsurile corespunzătoare şi să solicite formal expeditorului, destinatarului sau oricărei alte persoane responsabile să efectueze, în baza condiţiilor stabilite de autoritatea veterinara competenţa, una dintre următoarele operaţiuni: a) aducerea produselor la standarde conforme cerinţelor naţionale într-un termen limita ce trebuie determinat; b) procesarea produselor inofensive, atunci când este cazul; sau c) procesarea în orice alta maniera adecvată; d) utilizarea în alte scopuri; e) reexpedierea către ţara de origine după informarea autorităţii veterinare centrale a tarii în care se afla întreprinderea de origine; f) distrugerea produselor. (2) Costurile induse de măsurile luate în conformitate cu prevederile alin. (1) vor fi suportate de expeditor sau de orice altă persoană responsabilă, incluzând, atunci când este cazul, destinatarul.  +  Secţiunea a 3-a Cooperarea în cazul prezentei de neconformităţi  +  Articolul 17 (1) În cazul distrugerii, utilizării pentru alte scopuri, reexpedierii către ţara de origine sau prelucrării produselor inofensive prevăzute la art. 16 alin. (1), autoritatea veterinara centrala a României, ca ţara de destinaţie, va putea contacta autoritatea competentă a statului membru din care s-a expediat produsul. Autoritatea veterinara centrala a României, ca ţara terta de expediere, va lua toate măsurile necesare şi va putea notifica autorităţii competente a tarii de destinaţie despre natura şi rezultatul controalelor efectuate, deciziile luate şi motivele care au stat la baza acestora. (2) Dacă statul de destinaţie considera ca aceste măsuri sunt inadecvate, cele doua state vor cauta împreună căile şi mijloacele de remediere a situaţiei. Atunci când se considera necesar, aceasta poate implica o inspecţie comuna la faţa locului. (3) Atunci când controalele efectuate în conformitate cu prevederile art. 15 indica neregularităţi repetate, autoritatea veterinara centrala a României, ca ţara de destinaţie, trebuie să informeze Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene despre aceasta.  +  Articolul 18 (1) La cererea autorităţii veterinare centrale a României, ca ţara de destinaţie, sau din proprie iniţiativă, ţinând seama de natura neregularităţilor stabilite, Comisia Europeană poate: a) trimite reprezentanţi la unitatea în cauza; b) solicita statului membru de expediere sa intensifice controalele privind produsele din unitatea respectiva, pentru a le asigura conformitatea cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare. (2) Comisia Europeană trebuie să informeze autoritatea veterinara centrala a României despre constatările sale. În asteptarea constatărilor Comisiei Europene, statul membru de expediere trebuie, dacă este astfel solicitat de către autoritatea veterinara centrala a României, sa intensifice controalele privind produsele provenite din unitatea în cauza, iar autoritatea veterinara centrala a României, ca ţara de destinaţie, poate să intensifice controalele pentru produsele provenite din aceeaşi unitate.  +  Secţiunea a 4-a Clauze de protecţie  +  Articolul 19 (1) În cazul în care un produs destinat nutritiei animalelor este de natura să prezinte un risc grav pentru sănătatea publică, pentru sănătatea animalelor sau pentru mediu, care nu poate fi controlat în mod satisfăcător cu ajutorul măsurilor luate, autoritatea veterinara centrala a României, actionand din proprie iniţiativă sau la solicitarea Comisiei Europene, va adopta de îndată, în funcţie de gravitatea situaţiei, următoarele măsuri: a) suspendarea punerii în circulaţie pe teritoriul României, interzicerea utilizării în nutritia animalelor şi sistarea exporturilor către statele membre ale Comunităţii Europene şi ţările terţe de produse provenind de pe întreg teritoriul sau de pe o parte a teritoriului sau ori din una sau mai multe întreprinderi; sau b) stabilirea de condiţii speciale pentru punerea în circulaţie pe teritoriul României, pentru utilizare în nutritia animalelor sau pentru export către tari membre ale Comunităţii Europene ori tari terţe a produselor provenind de pe întreg teritoriul, dintr-o parte a teritoriului sau ori din una sau mai multe întreprinderi. (2) În momentul aderării României la Uniunea Europeană, în situaţii de urgenta, după adoptarea provizorie a celor prevăzute la alin. (1), autoritatea veterinara centrala a României informează în mod oficial Comisia Europeană şi celelalte state membre despre necesitatea de a lua măsuri de protecţie şi, atunci când Comisia Europeană nu exprima o poziţie oficială faţă de notificarea autorităţii veterinare centrale a României, aceasta poate adopta temporar măsuri de protecţie cu privire la utilizarea sau punerea în circulaţie a produsului în cauza.  +  Secţiunea a 5-a Inspecţii în exploataţii  +  Articolul 20Autoritatea veterinara centrala a României are acces liber la locurile unde se realizează producţia agricolă utilizata pentru nutritia animala şi la locurile în care produsele pentru nutriţie sunt fabricate sau utilizate, pentru a putea efectua controalele necesare.  +  Capitolul IV Dispoziţii privind sistemul de informaţii pentru evaluarea riscurilor în domeniul furajelor  +  Articolul 21 (1) Persoanele responsabile pentru întreprinderile de furaje trebuie să informeze imediat autorităţile veterinare competente dacă au dovezi ca un transport de produse destinat nutritiei animalelor, introdus de aceste întreprinderi pe teritoriul României, pus în circulaţie sau deţinut de acestea: a) depăşeşte nivelurile maxime admise, stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 294/2002, peste care produsul nu poate fi administrat ca atare în hrana animalelor sau amestecat cu alte produse, de legislaţia naţionala; sau b) nu este în conformitate cu una dintre prevederile la care se referă art. 2 alin. (1) lit. a) şi datorită acelei neconformităţi, luând în considerare scopul pentru care acesta este destinat, prezintă un risc grav pentru sănătatea publică, pentru sănătatea animalelor sau pentru mediu. (2) Persoanele responsabile pentru întreprinderile implicate în nutritia animala trebuie să furnizeze toate detaliile ce permit identificarea precisa a oricărui produs relevant sau a oricărui transport de produse şi, pe cat posibil, o descriere a riscului implicat de produsul sau produsele în cauza, precum şi toate informaţiile disponibile, utile pentru realizarea trasabilitatii produsului ori produselor respective. (3) Acestea vor informa, de asemenea, autorităţile veterinare competente despre orice măsură luată pentru a preveni riscul pentru sănătatea publică, pentru sănătatea animalelor sau pentru mediu, descriind această măsură. (4) Persoanele care realizează monitorizarea sănătăţii animalelor din exploataţii, persoanele la care se referă Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 356/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind limitele maxime stabilite pentru reziduuri de pesticide, reziduuri de medicamente de uz veterinar şi pentru alţi contaminanti în produsele de origine animala, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 18 decembrie 2001, precum şi persoanele responsabile pentru laboratoarele care efectuează analize de furaje au obligaţia de a furniza informaţiile privind riscurile prezentate de produsele utilizate pentru nutritia animalelor. Atunci când este necesar, autoritatea veterinara competenţa trebuie să aplice în aceste cazuri prevederile art. 9, 14 sau 16.  +  Articolul 22 (1) Atunci când autoritatea veterinara competenţa deţine informaţii care indica, pe baza evaluării factorilor de risc, ca un transport de produse destinat nutritiei animalelor prezintă un risc grav pentru sănătatea publică, pentru sănătatea animalelor sau pentru mediu, aceasta va verifica informaţiile primite şi, atunci când este cazul, se va asigura ca sunt luate toate măsurile necesare, astfel încât produsele din transport sa nu fie utilizate în nutritia animalelor, transportul fiind plasat sub restrictie şi initiindu-se imediat investigaţiile necesare privind: a) natura riscului şi, atunci când este cazul, nivelul substanţelor nedorite; b) originea posibila a substanţelor nedorite sau a riscului, pentru a evalua cat mai exact riscul. (2) Atunci când este necesar, evaluarea riscului va fi extinsă şi pentru alte transporturi ale aceluiaşi produs sau pentru alte produse din lantul furajer ori alimentar ce ar putea conţine substanţe nedorite sau în privinta cărora ar putea exista un astfel de risc ţinând cont de orice încorporare a substanţelor nedorite în alte produse pentru nutritia animalelor şi posibila reciclare a produselor periculoase în lantul furajer. (3) Atunci când exista un risc major de contaminare cu substanţe nedorite se va acţiona în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2), iar autoritatea veterinara competenţa se va asigura ca produsele care conţin substanţe nedorite includ posibilitatea decontaminarii pentru a obţine produse lipsite de nocivitate prin reprocesare sau distrugere, pentru a evita efectele dăunătoare pentru sănătatea publică, pentru sănătatea animalelor sau pentru mediu. Atunci când este posibil ca substanţe nedorite sau riscul unor astfel de substanţe sa implice şi alte activităţi de transport ori lantul furajer sau alimentar, vor fi identificate imediat şi se vor pune sub control şi alte transporturi de produse considerate riscante. De asemenea, atunci când este cazul, vor fi identificate animalele vii furajate cu produse de risc şi se vor aplica măsurile prevăzute de Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 356/2001, asigurându-se coordonarea între serviciile relevante de control, în scopul evitării ca produsele de risc să fie puse în circulaţie şi pentru a se asigura aplicarea procedurilor de restrictionare a produselor deja puse în circulaţie.  +  Articolul 23 (1) Atunci când autoritatea veterinara competenţa descoperă ca un produs pentru nutritia animalelor care a fost pus în circulaţie pe teritoriul României sau un produs originar dintr-o ţara terta importat în România pentru a fi pus în circulaţie: a) depăşeşte nivelurile maxime admise de Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 294/2002, peste care produsul nu poate fi administrat ca atare în hrana animalelor sau amestecat cu alte produse destinate nutritiei animalelor; sau b) nu este în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) şi datorită acestei neconformităţi şi scopului pentru care acesta este destinat prezintă un risc serios pentru sănătatea publică, pentru sănătatea animalelor sau pentru mediu,aceasta va informa imediat prin sistemul de alerta autoritatea veterinara centrala a României sub forma notificării oficiale. Autoritatea veterinara competenţa va furniza informaţii suficiente pentru a se identifica produsele în cauza, pentru a le realiza trasabilitatea sau a le pune sub control şi, atunci când este cazul, pentru a identifica animalele vii furajate cu aceste produse, specificand măsurile de securitate preconizate sau deja luate, în scopul de a permite autorităţii veterinare centrale a României sa informeze în mod corespunzător Comisia Europeană după data aderării. (2) După data aderării la Uniunea Europeană, autoritatea veterinara centrala a României va alerta de îndată Comisia Europeană şi va oferi informaţii despre orice măsură ulterioară luată în privinta riscurilor notificate, inclusiv va oferi informaţii privind încetarea situaţiei de risc. (3) Autoritatea veterinara centrala a României va stabili şi va pune în funcţiune un sistem rapid de informaţii, pe baza condiţiilor stabilite în conformitate cu programul naţional, în scopul urgentarii, transmiterii şi stabilirii modalităţilor de alerta la care se referă alin. (1) şi informării la care se referă art. 9 alin. (1).  +  Capitolul V Dispoziţii finale referitoare la inspecţii  +  Articolul 24 (1) Autoritatea veterinara centrala a României trebuie să se asigure ca inspecţiile sunt efectuate în asemenea maniera încât sa nu întârzie livrarea produselor şi sa nu reprezinte obstacole nejustificate pentru comercializarea acestora. (2) Autorităţile sanitare veterinare responsabile pentru inspecţii sunt supuse confidenţialităţii profesionale, dar aceasta prevedere nu afectează posibilitatea autorităţilor veterinare competente de a furniza informaţii necesare pentru a se preveni un risc serios pentru sănătatea publică, pentru sănătatea animalelor sau pentru mediu.  +  Articolul 25Fără a se aduce atingere prevederilor art. 18, experţi ai Comisiei Europene pot, în măsura în care este necesar pentru controlul aplicării uniforme a prezentei norme sanitare veterinare, să efectueze inspecţii la faţa locului în România, în cooperare cu autorităţile veterinare competente ale României. Autoritatea veterinara centrala a României va acorda experţilor toată asistenţa necesară pentru realizarea îndatoririlor acestora.  +  Articolul 26 (1) Atunci când sunt prelevate produse pentru analiza, autoritatea veterinara centrala a României trebuie să adopte prevederi necesare pentru a se asigura ca: a) acele controale fac obiectul unei contraexpertize; b) sunt păstrate probe de referinţa oficial sigilate. (2) Laboratoarele responsabile pentru efectuarea analizelor furajelor sau materiilor furajere sunt laboratoarele sanitare veterinare de stat, celelalte laboratoare sanitare veterinare, aprobate în condiţiile legii, care vor putea efectua analize oficiale şi vor fi înscrise în lista oficială de către autoritatea veterinara centrala a României. Aceasta trebuie să se asigure ca astfel de laboratoare sunt desemnate în funcţie de capacitatile lor şi de existenta unei dotări şi a personalului instruit în acest sens. (3) Autoritatea veterinara centrala a României trebuie să se asigure ca prelevarea de probe şi analizele sunt efectuate în concordanta cu regulile comunitare transpuse în legislaţia naţionala. În absenta metodelor şi regulilor comunitare, autoritatea veterinara centrala a României trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura ca inspecţiile sunt efectuate: a) în concordanta cu standardele recunoscute la nivel internaţional; b) în absenta unor astfel de standarde, în concordanta cu regulile ştiinţifice naţionale recunoscute. (4) Autoritatea veterinara centrala a României poate adopta reguli detaliate pentru aplicarea prevederilor prezentului articol în concordanta cu procedura naţionala.  +  Articolul 27Autoritatea veterinara centrala a României trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura ca toate prevederile prezentei norme sanitare veterinare sunt aplicate integral, urmând să fie stabilite sancţiuni precise pentru cazul în care acestea nu sunt respectate. Asemenea sancţiuni trebuie să fie eficace, proporţionale cu scopul acestora şi trebuie să aibă un efect protector corespunzător.  +  Articolul 28 (1) Dreptul de contestare împotriva deciziilor autorităţilor veterinare competente nu va fi afectat de prevederile prezentei norme sanitare veterinare atunci când se descoperă o încălcare a acestora, iar motivele pentru deciziile luate trebuie să fie comunicate operatorului în cauza sau reprezentantului sau. (2) Dacă operatorul în cauza sau reprezentantul sau solicita astfel deciziile şi motivele amintite, trebuie să îi fie comunicate în scris, cu detalii ale drepturilor de contestare pe baza legii, care îi sunt disponibile, limitele de timp aplicabile acesteia şi procedura.  +  Articolul 29După intrarea în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare şi după aderarea la Comunitatea Europeană, autoritatea veterinara centrala a României va comunică Comisiei Europene în fiecare an: a) autoritatea sau autorităţile veterinare competente, aria geografică şi sfera de competenţa a acestora; b) laboratorul sau laboratoarele la care se referă art. 26 alin. (2); c) atunci când este cazul, lista punctelor de intrare pe teritoriul României la care se referă art. 7.  +  Articolul 30 (1) Autoritatea veterinara centrala a României trebuie să întocmească un program naţional care stabileşte măsurile ce trebuie luate pentru realizarea obiectivelor prezentei norme sanitare veterinare, program care trebuie să ia în considerare situaţia specifică din România şi sa prevadă tipul şi frecventa inspecţiilor, care trebuie să fie efectuate cu regularitate. (2) Înainte de data de 1 aprilie a fiecărui an, după aderarea la Comunitatea Europeană, autoritatea veterinara centrala a României va transmite Comisiei Europene toate informaţiile relevante cu privire la implementarea programului la care se referă alin. (1), în timpul anului precedent, prezentate sub forma unui raport anual, în concordanta cu un model ce va fi întocmit urmandu-se procedura naţionala, care va conţine: a) criteriile utilizate la întocmirea programului; b) numărul şi tipul de inspecţii efectuate; c) rezultatele inspecţiilor, în special numărul şi tipul neconformitatilor descoperite; d) măsura luată atunci când au fost descoperite neconformităţi.  +  Articolul 31 (1) Autoritatea veterinara centrala a României, prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, poate adopta acte normative sau prevederi administrative suplimentare prezentei norme sanitare veterinare pentru a se asigura implementarea şi conformitatea cu prevederile acesteia. (2) Autoritatea veterinara competenţa va dispune măsurile necesare şi va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. (3) Atunci când autoritatea veterinara centrala a României adopta cele menţionate la alineatele precedente, trebuie să facă referire expresă la prezenta norma sanitară veterinara.-----------