LEGE nr. 379 din 30 septembrie 2003privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 7 octombrie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Mormintele şi operele comemorative de război româneşti, precum şi cele străine situate pe teritoriul României sunt considerate aşezăminte social-culturale, fiind supuse regimului juridic stabilit de prezenta lege.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei legi, mormintele de război sunt locurile de inhumare a persoanelor care au decedat în timpul şi din cauza conflictelor armate ca urmare a îndeplinirii unui serviciu comandat sau voluntar în interesul statului ai căror cetăţeni au fost, precum şi alte locuri în care se păstrează rămăşiţele pamantesti ale acestora. (2) Mormintele de război pot fi individuale sau comune, izolate ori grupate în cimitire de onoare, parcele de onoare, osuare sau mausolee. (3) Cimitirele militare sau parcelele militare din cimitirele civile, administrate de către comenduirile de garnizoana, nu sunt considerate, potrivit legii, cimitire sau parcele de onoare.  +  Articolul 3Sunt asimilate mormintelor de război: a) Mormantul Ostasului Necunoscut; b) mormintele cetăţenilor români prizonieri, internati civili de război sau deportati; c) mormintele membrilor formatiunilor de Cruce Roşie şi ale corespondentilor de război, decedati în timpul şi din cauza conflictelor armate, indeplinind o misiune; d) mormintele militarilor sau ale persoanelor civile, cetăţeni români, care au murit în timp de pace indeplinind un serviciu comandat în domeniile apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale; e) mormintele persoanelor decedate în alte situaţii prevăzute de lege.  +  Articolul 4 (1) Mormintele de război străine situate pe teritoriul României au acelaşi regim ca şi mormintele de război româneşti. (2) Sunt asimilate mormintelor prevăzute la alin. (1) şi cele ale prizonierilor şi internatilor civili de război, cetăţeni străini.  +  Articolul 5Sunt considerate opere comemorative de război edificiile, monumentele de arta, plăcile şi altarele comemorative, troitele, crucile, cenotafurile sau orice alte construcţii ori lucrări realizate în memoria celor prevăzuţi la art. 2-4.  +  Articolul 6Mormintele şi operele comemorative de război care sunt înscrise în Lista monumentelor istorice se supun regimului juridic stabilit prin Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările ulterioare, precum şi dispoziţiilor prezentei legi.  +  Articolul 7 (1) Activităţile şi măsurile de protejare a mormintelor şi operelor comemorative de război se realizează în interes public şi pot constitui cauza de utilitate publică, în condiţiile legii. (2) În sensul prezentei legi, prin protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război se înţelege ansamblul de măsuri cu caracter ştiinţific, juridic, administrativ, financiar, fiscal şi tehnic menite să asigure cercetarea, identificarea, inventarierea, clasarea, evidenta, conservarea, marcarea, inclusiv paza şi întreţinerea, restaurarea, strămutarea şi punerea în valoare a acestora. (3) Asupra imobilelor pe care sunt amplasate morminte sau opere comemorative de război se pot aplica servituţi de utilitate publică, instituite conform legii.  +  Articolul 8 (1) Mormintele şi operele comemorative de război aparţin fie domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, fie sunt proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice. (2) Mormintele şi operele comemorative de război proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile. Acestea pot fi date în administrarea instituţiilor publice, pot fi concesionate sau închiriate, în condiţiile legii, cu avizul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.  +  Articolul 9 (1) Mormintele şi operele comemorative de război aparţinând domeniului privat pot face obiectul circuitului civil fără a li se schimba destinaţia, în condiţiile stabilite de prezenta lege. (2) Imobilele pe care sunt amplasate mormintele şi operele comemorative de război, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, pot fi vândute numai în condiţiile exercitării dreptului de preemţiune al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, prin Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, sub sancţiunea nulităţii absolute a vânzării. Fac excepţie imobilele cu destinaţie de locuinta pe care sunt amplasate plăci comemorative. (3) Proprietarii, persoane fizice sau juridice, care intenţionează sa vândă imobilele pe care sunt amplasate morminte ori opere comemorative de război vor înştiinţa în scris consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărui raza se afla imobilul în cauza. (4) Consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale vor transmite Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor înştiinţarea prevăzută la alin. (3), în termen de 7 zile de la primirea acesteia. (5) Termenul de exercitare a dreptului de preemţiune al statului este de 30 de zile de la data înregistrării înştiinţării prevăzute la alin. (3) la Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor. (6) În cazul în care Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor nu îşi exercită dreptul de preemţiune în termenul prevăzut la alin. (5), acest drept se transfera autorităţilor administraţiei publice locale, care îl pot exercita într-un termen de 15 zile, calculat de la expirarea termenului prevăzut la alin. (5).  +  Articolul 10În cazul în care imobilul pe care se afla dispuse morminte şi opere comemorative de război nu are proprietar cunoscut, obligaţiile ce decurg din prezenta lege revin autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale, după caz, din unitatea administrativ-teritorială pe al carei teritoriu este situat imobilul.  +  Articolul 11Pentru înfiinţarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război, la propunerea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, pot fi expropriate imobile, în condiţiile legii.  +  Capitolul II Înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război  +  Articolul 12Înfiinţarea de cimitire şi parcele de onoare cu morminte româneşti se face, în condiţiile legii, cu aprobarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.  +  Articolul 13Înfiinţarea pe teritoriul României a cimitirelor sau a parcelelor de onoare cu morminte străine se face în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale în domeniu la care România este parte, iar în lipsa acestora, prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 14 (1) Operele comemorative de război se realizează cu respectarea legislaţiei în domeniul autorizării construcţiilor şi cu avizul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor. (2) Construcţia operelor comemorative de război străine pe teritoriul României se face cu aprobarea Guvernului.  +  Articolul 15Modificarea sau strămutarea mormintelor ori a operelor comemorative de război se face cu avizul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.  +  Articolul 16Modificarea suprafeţelor pe care sunt amplasate, strămutarea sau reamenajarea mormintelor de război străine, precum şi orice intervenţie asupra operelor comemorative de război străine aflate pe teritoriul României se fac numai cu aprobarea Guvernului şi sub supravegherea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, în conformitate cu tratatele internaţionale, iar în lipsa acestora, prin hotărâre a Guvernului, după ce a fost înştiinţat statul interesat şi s-au stabilit pe cale diplomatică detaliile unor asemenea intervenţii.  +  Articolul 17Rămăşiţele pamantesti ale persoanelor decedate în condiţiile prevăzute la art. 2-4 se inhumeaza în mod individual, cu excepţia cazurilor de forta majoră care impun un mormânt comun. La fiecare mormânt se asaza un însemn de capatai pe care sunt înscrise date minime de identificare a persoanei decedate. Însemnul de capatai este specific religiei celui inhumat şi are forma şi dimensiunile precizate în normele tehnice prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.  +  Articolul 18 (1) În scopul asigurării unei protejari adecvate a mormintelor de război se poate proceda la strămutarea acestora. (2) La reorganizarea, extinderea sau construirea cimitirelor de onoare se vor respecta normele tehnice prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor. (3) Este interzisă inhumarea în cimitirele sau în parcelele de onoare a altor persoane decedate decât cele prevăzute la art. 2-4.  +  Articolul 19Toate mormintele de război vor avea asigurata o zona de protecţie. În zona de protecţie pot fi instituite servituţi de utilitate publică şi reglementări speciale de construire prin planurile şi regulamentele de urbanism aprobate şi avizate conform legii.  +  Articolul 20 (1) Evidenta generală a mormintelor şi operelor comemorative de război se tine de către Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor. (2) Instituţiile publice şi autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate sa ţină propria evidenta a mormintelor şi operelor comemorative de război aflate în administrarea sau în proprietatea lor, după caz. (3) Ministerul Afacerilor Externe, prin reprezentantele diplomatice sau oficiile consulare, organizează, păstrează şi actualizează permanent evidenta mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti din străinătate.  +  Articolul 21Evidenta, inventarierea, marcarea, întreţinerea, conservarea şi restaurarea mormintelor şi operelor comemorative de război se realizează în conformitate cu normele tehnice prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.  +  Articolul 22Finanţarea activităţilor de înfiinţare şi protejare a mormintelor şi a operelor comemorative de război româneşti se face astfel: a) pentru cele din străinătate, prin bugetul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor şi potrivit tratatelor internaţionale la care România este parte; b) pentru cele dispuse pe teritoriul naţional şi care aparţin domeniului public sau privat al statului, din bugetele instituţiilor publice în a căror administrare se afla, iar pentru cele care aparţin domeniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale, din bugetele acestora.  +  Articolul 23Întreţinerea şi marcarea mormintelor şi operelor comemorative de război străine, aflate pe teritoriul României, se realizează de către autorităţile administraţiei publice, potrivit legii şi în conformitate cu tratatele internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 24În funcţie de importanţa şi de amploarea lucrărilor de înfiinţare sau de protejare a mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti şi străine, aflate pe teritoriul naţional, Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor poate susţine finanţarea sau cofinantarea acestora din bugetul propriu.  +  Capitolul III Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor  +  Articolul 25 (1) Se înfiinţează Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului. (2) Organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor se fac prin regulament de organizare şi funcţionare aprobat prin hotărâre a Guvernului, initiata de Secretariatul General al Guvernului şi de Ministerul Apărării Naţionale. (3) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor este condus de un director numit prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, în conformitate cu dispoziţiile legale. (4) Numărul maxim de posturi ale Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor va fi stabilit prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, aprobat prin hotărâre a Guvernului. Structura posturilor pe compartimente, statul de funcţii şi structura de personal se aproba prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului. (5) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor îşi întocmeşte proiect de buget propriu care se prevede distinct în bugetul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 26Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor are următoarele atribuţii: a) organizează sistemul naţional de cercetare şi evidenta a mormintelor şi operelor comemorative de război, româneşti şi străine, aflate pe teritoriul României, şi a celor româneşti din străinătate şi acţionează pentru căutarea, descoperirea şi identificarea acestora; b) tine evidenta centralizata a mormintelor şi operelor comemorative de război, româneşti şi străine, aflate pe teritoriul României, şi a celor româneşti din străinătate, precum şi a obiectelor de identificare descoperite ocazional sau cu prilejul exhumarilor; c) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi cultele religioase recunoscute de lege în aplicarea prezentei legi, precum şi cu cele din străinătate care au obiect de activitate similar; d) ia măsurile necesare pentru înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în străinătate; e) propune Secretariatului General al Guvernului iniţierea proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru înfiinţarea, modificarea, precum şi pentru construirea mormintelor şi operelor comemorative de război străine pe teritoriul României; f) iniţiază, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, încheierea acordurilor internaţionale privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război; g) valorifica toate datele şi informaţiile existente şi acţionează pentru căutarea, descoperirea, identificarea şi luarea în evidenta a mormintelor de război; h) hotărăşte modalităţile de regrupare a osemintelor morţilor de război şi însemnele comemorative pentru locurile de inhumare comune atunci când nu pot fi amenajate morminte individuale; i) pune la dispoziţie celor interesaţi, la cerere, datele de care dispune referitoare la locul de inhumare a persoanelor decedate, în condiţiile prevăzute la art. 2-4; j) colaborează cu reprezentantele diplomatice străine pentru organizarea ceremonialelor de comemorare a militarilor acestor state inhumati pe teritoriul României; k) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului, împreună cu instituţiile de apărare şi ordine publică, programul manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor şi de alte evenimente; l) avizează sau aproba, după caz, modificarea ori strămutarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti aflate pe teritoriul naţional; m) iniţiază, împreună cu instituţiile abilitate prin lege, proiectele de acte normative pentru declararea utilităţii publice şi exproprierea, în condiţiile legii, a imobilelor pe care se afla amplasate sau se vor construi morminte şi opere comemorative de război; n) propune Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice mormintele şi operele comemorative de război de pe teritoriul României care să fie cuprinse în Lista monumentelor istorice; o) sesizează Ministerul Culturii şi Cultelor, atunci când deţine informaţii, cu privire la intervenţii neautorizate asupra operelor comemorative de război cuprinse în Lista monumentelor istorice sau când este incalcata zona de protecţie a acestora; p) promovează programe şi participa la valorificarea în plan educativ a memoriei celor căzuţi pentru ţara; q) editează publicaţii şi produse media pentru educarea patriotica a cetăţenilor; r) organizează, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, tabere pentru tineret, în scopul îngrijirii mormintelor şi operelor comemorative de război, pe care le poate susţine financiar; s) elaborează proiectele de acte normative pentru darea în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale a mormintelor şi operelor comemorative de război de interes naţional; s) reprezintă Guvernul României la activităţile internaţionale care au ca obiect mormintele şi operele comemorative de război; t) colaborează cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din străinătate care au obiect de activitate similar; t) controlează respectarea regimului juridic al mormintelor şi operelor comemorative de război, aplica sancţiuni sau sesizează, după caz, autorităţile abilitate de lege, atunci când regimul acestora este încălcat; u) întocmeşte proiectul bugetului propriu de venituri şi cheltuieli; v) propune trecerea unor morminte şi opere comemorative de război în patrimoniul public al unităţilor administrativ-teritoriale; w) iniţiază proiecte de hotărâri privind înfiinţarea, modificarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război, la propunerea instituţiilor de apărare şi ordine publică; x) iniţiază, împreună cu Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu alte instituţii abilitate prin lege, concursuri pentru proiectarea şi executarea de monumente de natura mormintelor şi operelor comemorative de război, astfel cum sunt definite la art. 5, precum şi de biserici aferente cimitirelor în care se afla mormintele de război, selecteaza proiectele şi urmăreşte finalizarea acestora; y) formulează propuneri în vederea editării de timbre omagiale şi comemorative pe teme legate de cinstirea eroilor; z) alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 27 (1) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor are în administrare, potrivit legii, bunuri mobile şi imobile aparţinând domeniului public sau privat al statului. (2) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor poate folosi pentru desfăşurarea activităţii sale bunuri materiale primite de la persoane fizice şi juridice sub forma de donaţii şi sponsorizări, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 28Bunurile de orice fel, importate de Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, folosite pentru construcţia, întreţinerea sau decorarea mormintelor de război şi cimitirelor militare sau a operelor comemorative de război, sunt scutite de la plata taxelor cuvenite bugetului. Acţiunile în justiţie pentru valorificarea drepturilor de orice natura ale Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor sunt scutite de taxa de timbru.  +  Articolul 29În timp de război Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor trece în subordinea Ministerului Apărării Naţionale.  +  Capitolul IV Responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi ale proprietarilor de imobile pe care se afla amplasate morminte sau opere comemorative de război  +  Articolul 30Ministerul Culturii şi Cultelor are următoarele atribuţii: a) avizează, prin comisiile de specialitate, documentaţiile pentru amplasarea şi realizarea de opere comemorative de război; b) avizează, prin comisiile de specialitate, documentaţiile pentru intervenţiile asupra mormintelor şi operelor comemorative de război înscrise în Lista monumentelor istorice; c) asigura, prin direcţiile pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene şi a municipiului Bucureşti, inspecţia şi controlul propriu la mormintele şi operele comemorative de război înscrise în Lista monumentelor istorice, privind starea lor de conservare şi respectarea avizelor de specialitate emise; d) susţine programe şi proiecte de punere în valoare a mormintelor şi operelor comemorative de război înscrise în Lista monumentelor istorice, cofinanteaza programe şi publicaţii pentru animarea culturală şi stimularea interesului public faţă de acestea; e) colaborează cu Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor; f) solicita cultelor religioase recunoscute de lege participarea la desfăşurarea serviciului religios organizat la mormintele şi operele comemorative de război, cu prilejul manifestărilor oficiale de comemorare a eroilor; g) alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 31Ministerul Afacerilor Externe are următoarele atribuţii: a) negociaza, împreună cu reprezentanţii Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor şi ai altor instituţii, după caz, acordurile interguvernamentale având ca obiect regimul mormintelor şi operelor comemorative de război; b) tine evidenta centralizata a mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti din străinătate; reprezentantele diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate păstrează şi actualizează permanent evidenta mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti aflate pe teritoriul statului unde îşi desfăşoară activitatea; c) organizează, prin reprezentantele diplomatice sau oficiile consulare, activităţi de cinstire a memoriei militarilor români căzuţi pe teritoriul statelor străine; d) sprijină acţiunile pe plan extern, organizate şi desfăşurate de către Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor; e) alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 32Ministerul Apărării Naţionale are următoarele atribuţii: a) tine evidenta centralizata a mormintelor şi operelor comemorative de război aflate în administrarea sa, asigura protejarea lor şi îşi prevede fondurile necesare în acest scop; b) stabileşte regulile de desfăşurare a ceremonialelor la mormintele şi operele comemorative de război; c) asigura paza la Mormantul Ostasului Necunoscut şi stabileşte reguli privind organizarea vizitelor şi solemnitatilor în acest loc; d) participa la ceremonialele organizate la mormintele şi operele comemorative de război; e) pune la dispoziţie instituţiilor şi persoanelor interesate, la cerere, informaţiile de care dispune privind mormintele şi operele comemorative de război; f) asigura participarea militarilor la programele care vizează valorificarea în plan educativ a memoriei eroilor; g) participa la pregătirea şi negocierea acordurilor internaţionale privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război; h) sprijină Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 33Ministerul Administraţiei şi Internelor are următoarele atribuţii: a) tine evidenta centralizata a mormintelor şi operelor comemorative de război aflate în administrarea sa, asigura protejarea lor şi îşi prevede fondurile necesare în acest scop; b) pune la dispoziţie instituţiilor şi persoanelor interesate, la cerere, informaţiile de care dispune privind mormintele şi operele comemorative de război; c) asigura, potrivit legii, ordinea publică la locul de desfăşurare a activităţilor comemorative; d) la cererea autorităţilor administraţiei publice poate asigura paza şi ceremonialele la unele morminte şi opere comemorative de război; e) organizează ceremoniale militare şi religioase la locurile unde se afla cimitire şi opere comemorative de război, de interes naţional sau proprii, cu ocazia sarbatorilor legale; f) iniţiază programe speciale pentru comemorarea Zilei Eroilor; g) poate organiza acţiuni de strangere de fonduri sau activităţi cu caracter filantropic pentru construirea sau întreţinerea unor monumente proprii; h) colaborează cu Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor în vederea protejării mormintelor şi operelor comemorative de război din ţara; i) participa la negocierea şi punerea în aplicare a acordurilor interguvernamentale în domeniu.  +  Articolul 34Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului emite, în conformitate cu dispoziţiile legale, avize de specialitate pentru mormintele şi operele comemorative de război nou-înfiinţate.  +  Articolul 35Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului are următoarele atribuţii: a) iniţiază programe de promovare a cultului eroilor în randurile tinerei generaţii; b) asigura participarea tinerilor la îngrijirea mormintelor şi operelor comemorative de război, la taberele organizate şi finanţate de Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, precum şi la alte activităţi similare.  +  Articolul 36Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii: a) ţin evidenta centralizata a mormintelor şi operelor comemorative de război situate pe teritoriul judeţului sau al municipiului Bucureşti, după caz; b) îşi prevăd în proiectele bugetelor proprii resursele financiare necesare protejării mormintelor şi operelor comemorative de război aflate în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea lor; c) colaborează cu consiliile locale pentru protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război; d) iau măsurile legale atunci când constata încălcări ale regimului juridic al mormintelor şi operelor comemorative de război.  +  Articolul 37Consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii: a) ţin evidenta detaliată a mormintelor şi operelor comemorative de război situate pe raza lor teritorială şi asigura protejarea lor, prevăzându-şi în bugete fondurile necesare în acest scop; b) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale pentru protejarea mormintelor şi a operelor comemorative de război.  +  Articolul 38În scopul protejării mormintelor şi operelor comemorative de război, proprietarii şi titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra acestora sunt obligaţi: a) sa folosească şi sa întreţină, în condiţiile legii, imobilele pe care se afla dispuse morminte şi opere comemorative de război, astfel încât acestea din urma sa nu fie afectate; b) sa înştiinţeze în scris Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, precum şi consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale de care aparţin despre orice modificare sau degradare fizica a mormintelor şi operelor comemorative de război; c) să asigure, în condiţiile legii, accesul specialiştilor în vederea constatării stării de conservare şi pentru operaţiuni de expertizare şi de evidenta; d) să obţină avizele cerute de lege pentru toate intervenţiile efectuate asupra mormintelor şi operelor comemorative de război; e) să permită efectuarea lucrărilor de intervenţie, conservare, consolidare, restaurare, precum şi a altor lucrări, în situaţia în care acestea sunt iniţiate şi finanţate de persoane fizice sau juridice abilitate în condiţiile legii; f) să asigure, în condiţiile legii, condiţii de vizitare, fotografiere şi filmare; g) sa comunice, în termen de 30 de zile, Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor sau, după caz, primarului localităţii respective orice schimbare a titularului dreptului de proprietate, de administrare ori al altor drepturi reale, după caz, asupra imobilelor pe care se afla dispuse morminte şi opere comemorative de război; h) sa înştiinţeze în scris consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale despre intenţia de a instraina imobilele pe care sunt amplasate morminte sau opere comemorative de război, în vederea exercitării dreptului de preemţiune al statului, conform art. 9.  +  Capitolul V Comemorarea eroilor neamului  +  Articolul 39Se proclama Ziua Eroilor, sărbătoare naţionala a poporului român, cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Pasti, Ziua Înălţării Domnului Isus Hristos, potrivit traditiei româneşti.  +  Articolul 40În capitala României se păstrează Mormantul Ostasului Necunoscut, care aminteste de eroii anonimi căzuţi pentru binele patriei.  +  Articolul 41Mormantul Ostasului Necunoscut este administrat de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 42 (1) La Mormantul Ostasului Necunoscut se depun flori, jerbe sau coroane de flori. (2) Flacara de candela arde în permanenta şi nu poate fi stinsă sau reaprinsa decât cu aprobarea Guvernului României.  +  Articolul 43 (1) La Mormantul Ostasului Necunoscut Guvernul organizează ceremonii oficiale de Ziua Naţionala a României, Ziua Eroilor şi Ziua Armatei. În aceste zile orice alte activităţi comemorative sunt permise numai după terminarea ceremoniei oficiale. (2) Instituţiile statului pot organiza ceremonii oficiale la Mormantul Ostasului Necunoscut cu prilejul altor date importante pentru istoria naţionala, cu ocazia unor vizite ale unor delegaţii străine şi a altor acţiuni oficiale, cu înştiinţarea Comenduirii Garnizoanei Bucureşti.  +  Articolul 44 (1) Cetăţenii români decedati în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi la art. 3 se comemoreaza fără nici un fel de discriminare. (2) Fiecare dintre cei decedati trebuie comemorat individual, după nume, fie pe însemnul de capatai, fie printr-o inscripţie pe un însemn memorial comun.  +  Articolul 45 (1) Festivitatile din ţara şi din străinătate, dedicate memoriei eroilor României, se desfăşoară pe baza unui program elaborat de Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, în colaborare cu toate instituţiile statului care pot contribui la asigurarea caracterului solemn al activităţilor din Ziua Eroilor şi la buna lor desfăşurare. (2) Personalitatile din conducerea statului vor fi prezente la locurile reprezentative şi cu mare incarcatura simbolica pentru sacrificiul făcut de cetăţenii tarii pentru dobândirea şi păstrarea independentei naţionale, a unităţii statale, pentru apărarea suveranităţii naţionale, menţinerea ordinii de drept şi siguranţei naţionale. (3) Autorităţile administraţiei publice locale vor organiza programe proprii de comemorare cu sprijinul şi cu participarea reprezentanţilor autorităţilor centrale şi ai cultelor religioase din teritoriu. (4) Festivitatile de comemorare vor fi programate sa înceapă după oficierea serviciului religios în lacasurile de cult. (5) Activităţile pentru comemorarea eroilor României în străinătate sunt organizate de către Ministerul Afacerilor Externe, prin reprezentantele diplomatice sau oficiile consulare ale României care îşi desfăşoară activitatea în statele respective, în colaborare cu alte instituţii sau organizaţii interesate, după caz.  +  Articolul 46Finanţarea activităţilor de comemorare a eroilor se face din bugetul de stat prin bugetul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, pentru activităţile organizate de acesta, din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, pentru activităţile organizate de acestea, sau din resursele proprii ale altor categorii de organizatori, după caz.  +  Capitolul VI Sancţiuni  +  Articolul 47Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea administrativă, contravenţională, civilă sau penală.  +  Articolul 48Constituie contravenţii la regimul mormintelor şi operelor comemorative de război: a) exhumarea rămăşiţelor pamantesti ale celor morţi în razboaie, fără aprobările legale şi fără luarea măsurilor de reinhumare cu cinstea cuvenită acestora, în condiţiile prezentei legi, care se sancţionează cu amendă de la 70.000.000 lei la 100.000.000 lei; când contravenientul este o organizaţie neguvernamentala care are ca obiect de activitate protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război, acestuia i se retrage şi dreptul de a mai desfăşura astfel de activităţi; b) strămutarea operelor comemorative de război fără aprobările legale, care se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei; c) construirea, modificarea sau restaurarea operelor comemorative de război fără aprobările şi avizele prevăzute de prezenta lege, care se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei; d) neîndeplinirea atribuţiilor legate de executarea lucrărilor de îngrijire şi conservare a mormintelor şi operelor comemorative de război, de îndată ce s-a constatat necesitatea acestor lucrări, precum şi împiedicarea executării lor, care se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei; e) efectuarea neautorizata de inscripţii, înscrisuri, desene sau orice alte acţiuni care conduc la schimbarea datelor istorice ori a înfăţişării operelor comemorative de război, care se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei şi obligarea la suportarea cheltuielilor făcute pentru aducerea operelor comemorative de război la starea lor iniţială; f) stingerea sau reaprinderea flacarii candelei de la Mormantul Ostasului Necunoscut fără aprobarea Guvernului României, care se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei; g) introducerea în cimitirele de război a animalelor, pentru pascut sau adapost, care se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei; h) organizarea de activităţi comemorative la Mormantul Ostasului Necunoscut în Ziua Naţionala, Ziua Eroilor şi în Ziua Armatei, înainte sau concomitent cu ceremoniile oficiale, fără autorizările prevăzute de lege, care se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei; i) depunerea la Mormantul Ostasului Necunoscut a altor obiecte decât flori, coroane sau jerbe de flori, care se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.  +  Articolul 49Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primar şi împuterniciţii acestuia, precum şi de către reprezentanţii Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.  +  Articolul 50Contravenţiilor prevăzute la art. 49 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 51Organizaţiile neguvernamentale cu personalitate juridică de drept privat fără scop lucrativ care au ca obiect de activitate protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război vor continua sa funcţioneze cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.  +  Articolul 52Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor va prelua de la Muzeul Militar Naţional în administrare Arhiva "Cultul Eroilor", în termen de 90 de zile de la înfiinţarea sa.  +  Articolul 53În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba, prin hotărâre, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.  +  Articolul 54 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe aceeaşi dată se abroga Decretul Consiliului de Stat nr. 117 din 23 octombrie 1975 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 111 din 30 octombrie 1975, Legea nr. 48/1995 privind proclamarea Zilei Eroilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 31 mai 1995, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 30 septembrie 2003.Nr. 379.──────────────