LEGE nr. 30 din 22 decembrie 1978Codul vamal al Republicii Socialiste România
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 115 din 28 decembrie 1978    În procesul infaptuirii Programului Partidului Comunist Roman de faurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi inaintare a României spre comunism, al creşterii impetuoase a întregului sau potenţial economic, tehnico-ştiinţific şi cultural, Republica Socialistă România promovează o politica de extindere a relaţiilor comerciale şi a cooperării economice internaţionale, de largire continua a schimburilor de valori materiale şi spirituale cu toate ţările lumii, fără deosebire de orînduirea lor social-politica.La baza relaţiilor sale economice cu celelalte state, Republica Socialistă România aseaza în mod ferm respectarea principiilor suveranităţii şi independentei naţionale, neamestecului în treburile interne, egalităţii în drepturi şi avantajului reciproc.În acest cadru, politica vamală a Republicii Socialiste România, parte integrantă a politicii interne şi externe a partidului şi statului, se înscrie ca un important mijloc de stimulare a dezvoltării economiei naţionale, a creşterii, diversificării şi modernizării producţiei interne, extinderii participării României la diviziunea internationala a muncii.Corespunzător acestor obiective, se impune perfecţionarea regimului vamal care să asigure creşterea răspunderii organelor centrale, unităţilor producătoare, a întreprinderilor de comerţ exterior şi a celorlalte unităţi socialiste, accelerarea şi facilitarea circulaţiei mărfurilor.De asemenea, regimul vamal trebuie să contribuie la facilitarea schimburilor cultural-ştiinţifice şi promovarea turismului internaţional, în condiţiile protejării patrimoniului cultural naţional, apărării sănătăţii populaţiei, orinduirii sociale şi de stat.În scopul stabilirii cadrului unitar al regimului vamal şi al desfăşurării activităţii vamale, Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezentul Cod vamal al Republicii Socialiste România.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Politica vamală a Republicii Socialiste România se elaborează şi se înfăptuieşte în concordanta cu politica interna şi externa a partidului şi statului.Politica vamală contribuie la stimularea şi diversificarea, pe baze economice eficiente, a producţiei interne şi exportului, la satisfacerea cerinţelor economiei naţionale cu materii prime şi alte mărfuri din import, la lărgirea cooperării economice şi tehnico-ştiinţifice internaţionale şi a schimburilor culturale şi turistice cu alte state, la creşterea nivelului de trai material şi spiritual al poporului.  +  Articolul 2Politica vamală a Republicii Socialiste România se întemeiază pe principiul constituţional potrivit căruia comerţul exterior este monopol de stat.  +  Articolul 3Regimul vamal, stabilit în conformitate cu principiile politicii vamale a Republicii Socialiste România, cuprinde normele privind controlul vamal, vamuirea bunurilor, aplicarea tarifului vamal, precum şi celelalte operaţiuni vamale.În aplicarea regimului vamal se tine seama de convenţiile la care Republica Socialistă România este parte.Procedurile vamale şi alte norme privind realizarea activităţii vamale se stabilesc prin Regulamentul vamal, aprobat prin decret al Consiliului de Stat.  +  Articolul 4Pentru aplicarea regimului vamal sînt organizate şi funcţionează, potrivit legii, unităţi vamale în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat şi în interiorul tarii.Intrarea sau ieşirea din Republica Socialistă România a mărfurilor, mijloacelor de transport şi oricăror altor bunuri este permisă numai prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat.Mărfurile, mijloacele de transport şi orice alte bunuri care trec frontiera de stat sînt supuse vamuirii.  +  Articolul 5Activitatea de export şi import a mărfurilor se efectuează de unităţile autorizate potrivit legii.Exportul şi importul de mărfuri se realizează în conformitate cu prevederile legale în domeniul comerţului exterior şi cooperării economice internaţionale, pe baza autorizaţiilor de export şi import, cu respectarea normelor privind vamuirea.  +  Articolul 6Mărfurile care se importa sînt supuse taxelor prevăzute în tariful vamal de import, aprobat prin decret al Consiliului de Stat.Mărfurile destinate exportului nu sînt supuse taxelor vamale.  +  Articolul 7În scopul extinderii şi diversificării formelor de comerţ exterior şi de cooperare economică internationala, pe teritoriul Republicii Socialiste România pot fi create porturi şi zone libere în care se asigura facilităţi vamale potrivit legii.  +  Articolul 8Introducerea sau scoaterea din ţara a bunurilor destinate uzului personal, familial sau gospodăresc de către persoanele fizice este permisă cu respectarea prevederilor prezentului cod şi a celorlalte dispoziţii legale.Este interzisă introducerea sau scoaterea de bunuri din ţara de către persoanele fizice, în scopul comercializării.  +  Articolul 9Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale răspunde de înfăptuirea politicii partidului şi statului în domeniul vamal.  +  Articolul 10Organele vamale răspund de aplicarea stricta a normelor privind regimul vamal, de luarea măsurilor corespunzătoare pentru desfăşurarea fără întîrziere a vamuirii mărfurilor la export şi import, precum şi pentru prevenirea, constatarea şi sancţionarea abaterilor de la normele vamale.  +  Articolul 11Ministerele economice, celelalte organe centrale şi unităţile cu activităţi de export şi import răspund, fiecare în domeniul sau de activitate, de livrarea mărfurilor pentru export şi primirea mărfurilor din import în stricta concordanta cu autorizaţiile emise, cu clauzele privind calitatea, cantitatea, termenele de livrare şi alte condiţii prevăzute de lege şi contractele externe încheiate, precum şi de respectarea normelor referitoare la vamuire.  +  Capitolul 2 Dispoziţii privind exportul şi importul  +  Secţiunea 1 Exportul mărfurilor  +  Articolul 12Unităţile autorizate să efectueze operaţiuni de comerţ exterior pot exporta numai mărfurile care fac obiectul lor de activitate, în baza aprobărilor şi documentelor prevăzute de lege.În vederea vamuirii la export, unităţile autorizate să efectueze operaţiuni de comerţ exterior sînt obligate să depună la organele vamale documentele de vamuire şi să prezinte acestora mărfurile destinate exportului, raspunzind de exactitatea datelor declarate.  +  Articolul 13Unităţile producătoare de mărfuri pentru export şi cele autorizate să efectueze operaţiuni de comerţ exterior răspund de intirzierea vamuirii mărfurilor, datorată neprezentarii în termen a documentelor de vamuire.  +  Articolul 14Vamuirea la export consta în efectuarea controlului vamal al mărfurilor şi mijloacelor de transport, în verificarea documentelor de vamuire şi a documentelor de transport insotitoare, precum şi în evidenta mărfurilor exportate.Vamuirea se desfăşoară la unităţile vamale de la frontiera sau din interiorul tarii.În scopul accelerarii vamuirii mărfurilor la export şi pentru evitarea stationarii mijloacelor de transport la frontiera, vamuirea sau controlul la încărcarea mijloacelor de transport se poate efectua şi la sediul unităţilor producătoare de mărfuri pentru export, în condiţiile prevăzute de Regulamentul vamal.  +  Articolul 15Organele vamale sînt obligate sa verifice dacă mărfurile prezentate corespund cu autorizaţiile de export, sa controleze concordanta dintre datele înscrise în documentele de vamuire şi mărfurile prezentate, din punct de vedere al cantităţii, naturii şi destinaţiei lor şi sa sesizeze unităţile competente despre neconcordantele constatate.În cazurile în care se constata mărfuri depreciate, avariate, necorespunzător ambalate sau transportate, organele vamale sînt obligate sa retina aceste mărfuri şi sa sesizeze organele Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor, care vor verifica situaţia la faţa locului şi vor lua măsurile corespunzătoare. În aceste situaţii, răspunderea pentru reţinerea mărfurilor şi intirzierea expedierii lor revine unităţilor care au furnizat mărfurile pentru export sau, după caz, celor ce efectuează transportul.  +  Articolul 16Întreprinderile de transport sînt obligate sa pună la dispoziţia unităţilor producătoare mijloace de transport care, potrivit contractelor economice încheiate, să asigure livrarea la termen a mărfurilor de export, evitarea deprecierii şi avarierii mărfurilor, precum şi securitatea acestora pe tot timpul transportului.În cazurile în care se constată că mijloacele de transport nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alineatul precedent, organele vamale sesizează întreprinderile de transport care sînt obligate sa ia imediat măsurile necesare. În aceste situaţii, răspunderea pentru intirzierea provocată revine întreprinderii care a efectuat transportul mărfurilor în condiţii necorespunzătoare.  +  Secţiunea 2 Importul mărfurilor  +  Articolul 17Unităţile autorizate să efectueze operaţiuni de comerţ exterior sînt obligate sa realizeze importul mărfurilor în conformitate cu obiectul lor de activitate, în baza aprobărilor şi documentelor prevăzute de lege şi sa ia măsurile necesare pentru vamuirea în termen, în vederea introducerii imediate în circuitul economic a mărfurilor importate.  +  Articolul 18Pentru vamuirea la import, unităţile autorizate să efectueze operaţiuni de comerţ exterior sînt obligate sa declare şi să prezinte mărfurile sosite, depunind totodată documentele de vamuire. Unităţile importatoare răspund de intirzierea vamuirii mărfurilor, datorată neprezentarii în termen a documentelor.  +  Articolul 19Vamuirea la import consta în efectuarea controlului vamal al mărfurilor şi mijloacelor de transport, în verificarea documentelor de vamuire şi a documentelor de transport insotitoare, în aplicarea tarifului vamal de import, precum şi în evidenta mărfurilor importate.Vamuirea se desfăşoară la unităţile vamale de la frontiera sau din interiorul tarii.În vederea introducerii fără întîrziere a mărfurilor în circuitul economic, vamuirea se poate efectua şi la sediul unităţilor beneficiare de mărfuri din import.  +  Articolul 20La vamuirea mărfurilor sosite din import, organele vamale sînt obligate sa verifice dacă mărfurile corespund autorizaţiilor de import, sa controleze concordanta dintre datele înscrise în documentele de vamuire şi mărfurile prezentate din punct de vedere al cantităţii şi naturii lor.  +  Secţiunea 3 Tariful vamal  +  Articolul 21Tariful vamal de import al Republicii Socialiste România se aplică în scopul folosirii avantajelor participării la diviziunea internationala a muncii, perfecţionării activităţii economice şi sociale, asigurării folosirii largi a pirghiilor economico-financiare în activitatea de comerţ exterior şi reflectării preţurilor de import în preţurile interne ale mărfurilor importate.  +  Articolul 22La importul de mărfuri din ţările care nu aplica în relaţiile cu Republica Socialistă România tratamentul naţiunii celei mai favorizate în domeniul vamal, taxele prevăzute în tariful vamal de import pot fi majorate.De asemenea, se pot institui taxe vamale majorate în relaţiile cu ţările care introduc majorări de taxe vamale neconvenite în prealabil.Majorarea taxelor vamale se aproba prin decret al Consiliului de Stat.  +  Articolul 23La importul de mărfuri din ţările cu care schimburile comerciale se realizează pe bază de convenţii şi protocoale internaţionale, aplicarea taxelor vamale se face potrivit prevederilor acestora.  +  Articolul 24Taxele vamale se aplică la valoarea în vama a mărfurilor, care se determina în conformitate cu normele prevăzute în Regulamentul vamal.  +  Articolul 25Sînt scutite de plată taxelor vamale următoarele bunuri importate de unităţile autorizate să efectueze operaţiuni de comerţ exterior: a) mostrele, modelele de referinţa, probele, materialele publicitare, de reclama şi documentare, în cadrul obiectului de activitate al unităţilor importatoare, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Regulamentul vamal; b) bunurile care au fost reparate sau înlocuite de partenerii externi; bunurile destinate înlocuirii unor produse importate anterior, conform clauzelor contractuale privind calitatea; bunurile primite în cadrul bonificatiilor acordate; bunurile care se înapoiază în ţara ca urmare a unei expedieri eronate; c) bunuri special autorizate de organele prevăzute de lege pentru a fi încorporate în produse de export sau prelucrate în vederea exportului; d) maşinile, utilajele şi aparatele trimise fără plata de partenerii externi pentru producerea de mărfuri destinate exclusiv exportului, în baza unor contracte încheiate potrivit autorizaţiilor emise; e) bunurile pentru unităţile militare şi cele destinate apărării naţionale.Bunurile scutite de taxe vamale pot fi folosite numai în scopurile pentru care au fost importate. Dacă, din considerente economice sau tehnice, este necesară folosirea lor în alte scopuri, unităţile care le deţin sînt obligate să obţină aprobarea prealabilă a Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale şi sa plătească taxele vamale, calculate la valoarea în vama din momentul intrării în ţara a bunurilor.Organele de control financiar sînt obligate sa verifice modul de folosire a bunurilor importate cu scutire de taxe vamale şi, în caz de abateri, sa ia măsurile corespunzătoare.  +  Articolul 26Prin decret prezidential se pot acorda reduceri sau scutiri de taxe vamale ori institui contingente de mărfuri scutite de taxe vamale sau se poate suspenda temporar, parţial sau total, aplicarea acestor taxe la importul anumitor mărfuri.  +  Secţiunea 4 Societăţi mixte cu sediul în Republica Socialistă România  +  Articolul 27Societăţile mixte cu sediul în Republica Socialistă România pot exporta sau importa bunuri în cadrul obiectului lor de activitate, în condiţiile prevăzute de lege.Regimul vamal stabilit pentru unităţile autorizate să efectueze operaţiuni de comerţ exterior se aplică şi societăţilor mixte.  +  Articolul 28Bunurile introduse în ţara în cadrul aportului de capital social al partenerilor străini la societăţile mixte sînt scutite de plată taxelor vamale.  +  Capitolul 3 Introducerea sau scoaterea de bunuri din ţara în afară activităţii de comerţ exterior  +  Secţiunea 1 Persoane juridice române  +  Articolul 29Persoanele juridice române pot introduce sau scoate din ţara bunuri, în afară activităţii de comerţ exterior, în condiţiile stabilite prin Regulamentul vamal, dacă introducerea sau scoaterea acestora nu este interzisă de lege.  +  Articolul 30Următoarele categorii de bunuri, introduse în ţara de persoanele juridice române, sînt scutite de plată taxelor vamale: a) probele şi materialele pentru experimentari; b) cărţile şi alte tiparituri, imprimarile fonice şi pe pelicula, obiectele cu caracter cultural şi didactice, primite în baza unor înţelegeri cu parteneri externi; c) bunurile provenite din succesiuni testamentare, donaţii sau ajutoare; d) bunurile aparţinînd organelor centrale şi unităţilor socialiste primite de la reprezentantele lor în străinătate; e) bunurile care se folosesc cu ocazia unor manifestări politice, economice, culturale, ştiinţifice, turistice, sportive şi altor acţiuni similare; f) bunurile străine care devin, potrivit legii, proprietatea statului român prin parasire sau confiscare.Pentru alte categorii de bunuri introduse în ţara se aplică taxele vamale prevăzute în tariful vamal de import.  +  Articolul 31Bunurile introduse în ţara cu scutire de taxe vamale de către persoanele juridice române se înregistrează de acestea în evidentele contabile şi nu pot fi comercializate decît în condiţiile prevăzute de lege.Organele de control financiar sînt obligate sa urmărească destinaţia data acestor bunuri.  +  Articolul 32Persoanele juridice române pot scoate din ţara bunuri, în limitele stabilite de lege, cu respectarea prevederilor Regulamentului vamal.Bunurile scoase din ţara nu sînt supuse taxelor vamale.  +  Secţiunea 2 Reprezentante ale firmelor comerciale şi organizaţiilor economice străine  +  Articolul 33Reprezentantele firmelor comerciale şi ale organizaţiilor economice străine îşi desfăşoară activitatea în Republica Socialistă România potrivit obiectului stabilit prin autorizaţia de funcţionare, cu respectarea prevederilor legale.Acestea pot introduce în ţara bunuri pentru dotarea şi întreţinerea sediilor lor, cu plata taxelor vamale prevăzute în tariful vamal de import. De asemenea, ele pot scoate din ţara, fără plata taxelor vamale, bunurile introduse, precum şi bunuri achiziţionate în Republica Socialistă România pentru nevoile lor uzuale, în condiţiile prevăzute de Regulamentul vamal.  +  Articolul 34Reprezentantele economice, reprezentantele firmelor comerciale şi ale organizaţiilor economice străine, alte firme şi organizaţii străine pot introduce în ţara, cu scutire de taxe vamale, mostre şi probe, materiale publicitare, de reclama şi documentare, precum şi articole destinate a fi folosite la tîrguri, expoziţii, congrese, conferinţe, simpozioane, competitii şi alte manifestări similare la care participa. Condiţiile şi normele de introducere în ţara a acestor bunuri se stabilesc prin Regulamentul vamal.  +  Secţiunea 3 Misiuni diplomatice şi oficii consulare  +  Articolul 35Misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Socialistă România, precum şi membrii acestora pot introduce sau scoate din ţara, fără plata taxelor vamale, bunuri destinate, după caz, uzului oficial al misiunilor şi oficiilor ori folosinţei personale ale membrilor lor, în condiţiile stabilite prin convenţiile internaţionale la care Republica Socialistă România este parte şi pe bază de reciprocitate.Introducerea şi scoaterea de bunuri din ţara de către misiunile diplomatice, oficiile consulare şi membrii acestora este permisă cu respectarea prevederilor legii şi a normelor stabilite prin Regulamentul vamal.  +  Articolul 36Pentru unele categorii de bunuri de consum destinate uzului oficial al misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, precum şi folosinţei personale a membrilor lor şi familiilor acestora, prin Regulamentul vamal se stabilesc limite în cadrul cărora se aplică scutiri de plată taxelor vamale. La stabilirea limitelor în care se aplică aceste scutiri se tine seama de condiţiile de reciprocitate.  +  Articolul 37Bunurile introduse în ţara, cu scutire de taxe vamale, de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare, precum şi de către membrii acestora nu pot fi înstrăinate unor persoane care nu beneficiază de aceleaşi scutiri, decît prin organizaţiile comerciale autorizate şi cu plata taxelor vamale.  +  Articolul 38Regimul vamal al bunurilor aparţinînd misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare şi membrilor acestora se aplică, în mod corespunzător, organizaţiilor internaţionale cu sediul sau care au reprezentante în Republica Socialistă România, precum şi funcţionarilor acestora, în limitele şi condiţiile înţelegerilor internaţionale la care Republica Socialistă România este parte.  +  Capitolul 4 Trecerea temporară a mărfurilor şi celorlalte bunuri peste frontiera de stat  +  Articolul 39Unităţile autorizate să efectueze operaţiuni de comerţ exterior pot trimite temporar în străinătate, în cadrul obiectului lor de activitate şi în condiţiile prevăzute de lege, bunuri pentru: a) executarea de lucrări de construcţii, montaj, prestări de servicii şi alte activităţi similare; b) efectuarea de reparaţii sau înlocuiri de bunuri, pe baza înţelegerilor încheiate cu parteneri externi; c) participarea la tîrguri, expoziţii, congrese, conferinţe, competitii şi alte manifestări similare; d) operaţiuni în consignaţie; e) dotări ale reprezentantelor române din străinătate; f) alte activităţi convenite de partea română cu parteneri externi.  +  Articolul 40Unităţile autorizate să efectueze operaţiuni de comerţ exterior pot primi temporar din străinătate, în cadrul obiectului lor de activitate şi în condiţiile prevăzute de lege, fără plata taxelor vamale, bunuri pentru: a) efectuarea de lucrări pe baza înţelegerilor încheiate cu parteneri externi, închirieri şi servicii; b) operaţiuni în consignaţie; c) participarea la tîrguri, expoziţii, congrese, conferinţe, competitii şi alte manifestări similare; d) alte activităţi convenite de partea română cu parteneri externi.  +  Articolul 41Persoanele juridice, altele decît unităţile autorizate să efectueze operaţiuni de comerţ exterior, pot scoate sau introduce temporar în ţara bunuri, fără plata taxelor vamale, în cadrul obiectului lor de activitate şi în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 42Titularii operaţiunilor temporare sînt obligaţi sa ia măsurile necesare pentru înapoierea sau, după caz, scoaterea bunurilor din ţara, în termenele stabilite prin Regulamentul vamal.  +  Articolul 43Pe baza aprobării organelor competente, bunurile trimise temporar în străinătate sau scoase temporar din ţara pot fi valorificate pe pieţele externe, cu aplicarea normelor vamale în vigoare.Bunurile primite temporar din străinătate sau introduse temporar în ţara pot fi comercializate în Republica Socialistă România cu respectarea dispoziţiilor legale. În aceste cazuri, bunurile sînt supuse taxelor vamale, calculate la valoarea în vama din momentul intrării lor în ţara.  +  Capitolul 5 Tranzitul şi alte operaţiuni vamale  +  Articolul 44Pe teritoriul Republicii Socialiste România este permis tranzitul vamal al mărfurilor, al mijloacelor de transport şi al altor bunuri, pe cale ferată, maritima, fluviala, aeriană şi rutiera.Mărfurile, mijloacele de transport şi alte bunuri aflate în tranzit vamal nu sînt supuse taxelor vamale.  +  Articolul 45Bunurile în tranzit vamal se afla sub supraveghere vamală pînă la vamuirea sau ieşirea lor din ţara.Bunurile vamuite în interiorul tarii pentru a fi expediate în străinătate se considera în tranzit vamal pînă la frontiera.  +  Articolul 46Bunurile în tranzit care se valorifica pe teritoriul Republicii Socialiste România sînt supuse normelor privind importul şi taxelor vamale de import.  +  Articolul 47Bunurile străine pot fi depozitate pe teritoriul Republicii Socialiste România, fără plata taxelor vamale, fiind supuse taxelor legale de antrepozitare.  +  Articolul 48Transportul de bunuri indigene de la un port la altul al Republicii Socialiste România, care se efectuează pe o apa internationala sau cu acces la o asemenea apa, este supus supravegherii vamale, iar în caz de necesitate, controlului vamal.  +  Capitolul 6 Porturi şi zone libere  +  Articolul 49Pe teritoriul Republicii Socialiste România pot fi instituite, prin lege, porturi şi zone libere în care bunurile introduse sau scoase sînt exceptate de la plata taxelor vamale.În porturile şi zonele libere sînt admise mijloace de transport, mărfuri şi alte bunuri din toate ţările cu care Republica Socialistă România are relaţii comerciale. Fac excepţie mărfurile şi alte bunuri al căror import este prohibit potrivit legii sau convenţiilor internaţionale la care Republica Socialistă România este parte.  +  Articolul 50Introducerea şi scoaterea mijloacelor de transport, mărfurilor şi altor bunuri în şi din porturile şi zonele libere sînt supuse supravegherii vamale, care se efectuează potrivit Regulamentului vamal.  +  Articolul 51Bunurile de origine română sau cele provenite din import pot fi introduse în porturile sau zonele libere, cu îndeplinirea condiţiilor şi formalităţilor privind exportul sau, după caz, trimiterea temporară.Bunurile de origine străină aflate în porturile sau zonele libere pot fi introduse în ţara cu îndeplinirea condiţiilor şi formalităţilor privind importul sau, după caz, primirea temporară.Bunurile aflate în porturile sau zonele libere pot tranzita teritoriul Republicii Socialiste România cu respectarea reglementărilor legale.  +  Capitolul 7 Introducerea sau scoaterea de bunuri din ţara de persoanele fizice  +  Articolul 52Persoanele fizice pot introduce sau scoate din Republica Socialistă România numai bunuri de uz personal, familial sau gospodăresc.Introducerea sau scoaterea de bunuri de către persoanele fizice în scopul comercializării este interzisă.  +  Articolul 53Bunurile care se introduc, se scot din ţara sau care se tranziteaza de persoanele fizice sînt supuse vamuirii.  +  Articolul 54Bunurile care se introduc sau se scot din Republica Socialistă România de persoanele fizice sînt supuse taxelor cuprinse în tariful vamal pentru bunurile aparţinînd persoanelor fizice, stabilit prin Regulamentul vamal.Taxele vamale se aplică la valoarea în vama a bunurilor, fără a se tine seama de uzura lor.  +  Articolul 55Este prohibita introducerea în ţara de către persoanele fizice a următoarelor valori şi bunuri: a) sumele în lei şi titlurile de valoare exprimate în lei, cu excepţia celor autorizate de lege; b) armele, munitiile şi materiile explozive sau radioactive, cu excepţia armelor de vinatoare, armelor de tir, muniţiilor pentru acestea şi armelor de panoplie, care pot fi introduse în ţara, în condiţiile prevăzute de lege; c) produsele şi substantele stupefiante şi psihotrope, precum şi produsele şi substantele toxice, cu excepţia celor prescrise medical în condiţiile prevăzute de lege; d) aparatele de radio-emisie-recepţie, cu excepţia celor a căror deţinere este autorizata potrivit legii; e) înscrisurile, tipariturile şi imprimarile, de orice fel, care nu sînt admise de lege; f) medicamentele în ambalaje dezoriginalizate, sosite prin colete; g) efectele uzate de îmbrăcăminte, încălţăminte, lenjerie, sosite ca dar prin colete; h) alte bunuri care nu sînt admise prin reglementările legale.  +  Articolul 56Este prohibita scoaterea din ţara de către persoanele fizice a următoarelor valori şi bunuri: a) sumele în lei, valutele străine şi titlurile de valoare, cu excepţia celor autorizate de lege; b) bunurile care fac parte din patrimoniul cultural naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, au primit autorizarea de a fi scoase din ţara temporar; c) metalele preţioase, pietrele preţioase şi obiectele confectionate din acestea, cu excepţia celor a căror scoatere din ţara este permisă potrivit legii; d) armele, munitiile şi materiile explozive sau radioactive, cu excepţia armelor de vinatoare, armelor de tir, muniţiilor pentru acestea şi armelor de panoplie, care pot fi scoase din ţara în condiţiile prevăzute de lege; e) produsele şi substantele stupefiante şi psihotrope, precum şi produsele şi substantele toxice, cu excepţia celor prescrise medical în condiţiile prevăzute de lege; f) timbrele filatelice, cu excepţia celor care fac obiectul schimburilor prin unităţile autorizate sau sînt destinate expoziţiilor internaţionale; g) alte bunuri care nu sînt admise prin reglementările legale.  +  Articolul 57Introducerea sau scoaterea din ţara de către persoanele fizice a următoarelor categorii de bunuri este scutită de plată taxelor vamale, cu respectarea prevederilor legii şi în condiţiile stabilite prin Regulamentul vamal: a) bunurile de uz personal, obiectele casnice şi gospodăreşti, materialele de studiu şi documentare aparţinînd persoanelor fizice care se deplaseaza în interes de serviciu sau la studii, pentru o perioadă îndelungată; b) obiectele de mobilier pentru uzul personal sau familial al persoanelor fizice care se deplaseaza în străinătate în misiune permanenta sau în interes de serviciu pe o perioadă îndelungată; c) efectele personale, medicamentele şi alte bunuri uzuale aparţinînd persoanelor fizice care trec frontiera de stat, aflate în bagajele însoţite sau neinsotite ale acestora; d) obiectele de arta care se introduc în ţara; cărţile şi alte publicaţii, înregistrările fonice, pe pelicula şi diapozitivele; e) bunurile consumabile care se introduc sau se scot din ţara de persoanele fizice aflate în interes de serviciu sau la studii, după caz, în străinătate sau în Republica Socialistă România pe o perioadă de peste 30 zile, în baza unor acorduri, contracte sau alte înţelegeri legale; f) carucioarele şi triciclurile cu sau fără motor, precum şi protezele pentru invalizi, cu avizul organelor sanitare; g) bunurile care se introduc în ţara reparate sau înlocuite în cadrul termenului de garanţie; bunurile care se înapoiază fiind expediate eronat; h) bunurile obţinute ca premii sau distincţii oficiale; i) bunurile străine introduse în ţara care devin, potrivit legii, proprietatea statului român prin parasire sau confiscare; j) bunurile cumpărate în ţara cu plata în valută de persoanele fizice străine.  +  Articolul 58Limitele valorice sau cantitative pentru bunurile care pot fi introduse sau scoase din ţara de persoanele fizice, cu scutire ori cu plata taxelor vamale, se aproba prin decret al Consiliului de Stat.Termenele şi condiţiile în care persoanele fizice pot introduce sau scoate temporar din ţara bunuri de uz personal, familial sau gospodăresc se stabilesc prin Regulamentul vamal.  +  Capitolul 8 Organizarea activităţii vamale. Atribuţii şi raspunderi  +  Articolul 59Activitatea vamală are următoarea structura de organizare: a) Direcţia Generală a Vamilor b) Vami c) Puncte vamale.Normele de structura ale Direcţiei Generale a Vamilor şi unităţilor vamale sînt aprobate prin decret al Consiliului de Stat.  +  Articolul 60Direcţia Generală a Vamilor funcţionează în subordinea Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale şi are personalitate juridică.  +  Articolul 61Vamile şi punctele vamale sînt unităţi vamale operative, fără personalitate juridică, subordonate Direcţiei Generale a Vamilor.  +  Articolul 62Vamuirea şi celelalte operaţiuni vamale se efectuează de organele unităţilor vamale şi ale Direcţiei Generale a Vamilor.Vamuirea se efectuează la unităţile vamale, precum şi la locul de încărcare sau descărcare a mărfurilor, de către unitatea vamală cea mai apropiată. De asemenea, în marile unităţi producătoare de mărfuri pentru export, în staţiile de cale ferată şi în centrele economice unde se desfăşoară o activitate intensa de export şi import se pot înfiinţa unităţi vamale.  +  Articolul 63Direcţia Generală a Vamilor are următoarele atribuţii şi raspunderi principale: a) organizează, îndrumă şi controlează activitatea unităţilor vamale; b) examinează aspectele vamale care se referă la exportul şi importul mărfurilor, în vederea elaborării propunerilor corespunzătoare pentru accelerarea vamuirii mărfurilor destinate exportului şi introducerii fără întîrziere în circuitul economic a mărfurilor provenite din import; c) urmăreşte aplicarea corecta şi uniforma a tarifului vamal de import; d) analizează situaţia contravenţională vamală şi ia măsurile corespunzătoare pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la regimul vamal; e) ia măsuri pentru selecţionarea de cadre corespunzătoare activităţii vamale şi pentru perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului vamal şi educarea acestuia în spiritul aplicării legalităţii socialiste, intaririi disciplinei şi vigilentei; f) reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti interesele statului în cazurile de încălcare a normelor vamale; g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege.  +  Articolul 64Unităţile vamale au următoarele atribuţii şi raspunderi principale: a) vamuirea mărfurilor de export şi import în termenele legale şi aplicarea tarifului vamal de import; b) controlul mijloacelor de transport care trec frontiera de stat; c) vamuirea mărfurilor tranzitate, precum şi a celor primite sau trimise temporar; d) supravegherea vamală a bunurilor care se afla sub regim vamal; e) efectuarea controlului vamal şi aplicarea taxelor vamale pentru bunurile aparţinînd persoanelor fizice; f) sancţionarea abaterilor de la regimul vamal; g) alte atribuţii în domeniul vamal, prevăzute de lege.Pentru abaterile comise de personalul vamal se aplică, după caz, sancţiuni disciplinare, administrative sau penale.  +  Articolul 65Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale, în înfăptuirea politicii vamale a partidului şi statului, are următoarele atribuţii şi raspunderi principale: a) analizează problemele de ansamblu ale activităţii vamale şi ia măsuri privind perfecţionarea continua a acesteia; b) asigura şi controlează aplicarea dispoziţiilor legale în domeniul vamal; c) colaborează cu ministerele şi celelalte organe centrale interesate, în vederea luării măsurilor care să asigure derularea operativă a mărfurilor la export şi import; d) acţionează pe plan internaţional în vederea obţinerii de facilităţi vamale pentru accesul mărfurilor româneşti pe alte pieţe; e) realizează schimburile de experienta cu alte state în domeniul vamal; f) conduce, îndrumă şi controlează activitatea Direcţiei Generale a Vamilor şi a unităţilor vamale; g) organizează şi urmăreşte realizarea statisticii vamale, împreună cu Direcţia Centrala de Statistica; h) elaborează norme tehnice de lucru cu privire la aplicarea regimului vamal; i) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege.  +  Articolul 66Se instituie Comisia vamală care are ca atribuţii elaborarea propunerilor privind: aprobarea de reduceri ori scutiri de taxe vamale pentru mărfurile importate; stabilirea de contingente de mărfuri scutite de plată taxelor vamale; suspendarea temporară, parţială ori totală, a aplicării taxelor vamale la importul mărfurilor, potrivit prevederilor prezentului Cod.Modul de organizare şi funcţionare a Comisiei vamale se stabileşte prin Regulamentul vamal.  +  Articolul 67Ministerele şi celelalte organe centrale sînt obligate, fiecare în domeniul lor de activitate, să asigure realizarea sarcinilor ce revin unităţilor subordonate cu privire la aplicarea regimului vamal şi răspund de luarea măsurilor necesare pentru respectarea prezentului Cod.  +  Articolul 68Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor şi Departamentul Aviaţiei Civile iau măsuri pentru crearea condiţiilor de desfăşurare operativă a activităţii de vamuire în staţiile de cale ferată, porturi şi aeroporturi, în vederea livrării mărfurilor fără întîrziere la export şi import.  +  Articolul 69Ministerul de Interne colaborează cu Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale, în vederea organizării corespunzătoare a activităţii în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat şi acorda sprijin organelor vamale în executarea atribuţiilor ce le revin.  +  Articolul 70Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste şi organele sale locale colaborează cu organele vamale în vederea apărării patrimoniului cultural naţional şi aplicării normelor legale privind introducerea sau scoaterea din ţara a înscrisurilor, imprimarilor şi a altor materiale similare.  +  Capitolul 9 Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 71Nerespectarea normelor cu privire la regimul vamal atrage, potrivit legii, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, precum şi materială sau civilă.  +  Articolul 72Următoarele fapte săvîrşite în scopul sustragerii bunurilor de la regimul vamal constituie infracţiunea de contrabanda şi se sancţionează cu închisoare de la 2 la 7 ani şi confiscarea parţială a averii: a) trecerea peste frontiera a bunurilor prin alte locuri decît cele stabilite pentru controlul vamal sau prin folosirea de documente vamale false ori a unor documente vamale privind alte bunuri, dacă valoarea bunurilor depăşeşte 3.000 lei; b) trecerea peste frontiera, fără autorizaţie, a armelor, muniţiilor, materiilor explozive sau radioactive, produselor şi substanţelor stupefiante şi psihotrope, precum şi a produselor şi substanţelor toxice; c) sustragerea de la operaţiunile de vamuire a bunurilor, săvîrşite de una sau mai multe persoane inarmate ori constituite în banda.Tentativa se pedepseşte.În cazul în care bunurile care au făcut obiectul infracţiunii de contrabanda nu au fost găsite, cel în cauza datorează taxele vamale aferente.  +  Articolul 73În cazul în care trecerea peste frontiera a unor bunuri constituie infracţiune potrivit dispoziţiilor cuprinse în alte legi, fapta se pedepseşte în condiţiile şi cu sancţiunile prevăzute în acele legi.  +  Articolul 74Faptele care constituie contravenţii la regimul vamal, procedura de constatare şi sancţionare a acestora se stabilesc în Regulamentul vamal.  +  Capitolul 10 Dispoziţii finale  +  Articolul 75Prezentul Cod intră în vigoare la 90 zile de la publicarea lui în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.Pe aceeaşi dată se abroga: Legea nr. 6 din 28 decembrie 1961 privind reglementarea regimului vamal al Republicii Socialiste România; Legea nr. 12 din 20 iunie 1973 privind tariful vamal de import al Republicii Socialiste România, precum şi orice alte dispoziţii contrare.-------------------