LEGE nr. 387 din 30 septembrie 2003privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dubla utilizare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 6 octombrie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează regimul de control al operaţiunilor cu produse şi tehnologii cu dubla utilizare.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: a) persoana - orice persoană fizica sau juridică română ori rezidenţă în România, inclusiv autorităţile publice; b) produse şi tehnologii cu dubla utilizare - articole, software, tehnologii şi servicii din domeniul industrial, care au dubla utilizare (civilă şi militară), precum şi articole, tehnologii şi servicii, inclusiv cele purtătoare de tehnologii informatice şi de comunicaţii, referitoare la dispozitive nucleare explozive, arme nucleare, chimice, biologice şi la rachete purtătoare de asemenea arme; c) operaţiuni de intermediere - orice activitate desfăşurată de persoane fizice sau juridice, în nume propriu ori în numele altei persoane, în scopul realizării unor contacte între vânzători şi cumpărători care intenţionează sa încheie un contract care are ca obiect finanţarea, transportul, expedierea sau întreprinderea oricăror alte acţiuni care facilitează exportul ori importul de produse şi tehnologii cu dubla utilizare dintr-un stat în altul; d) operaţiuni de export şi de reexport - acele operaţiuni astfel cum sunt definite de Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare; e) operaţiuni de import - acele operaţiuni astfel cum sunt definite de Legea nr. 141/1997, cu modificările ulterioare; f) asistenţa tehnica - orice sprijin tehnic referitor la repararea, dezvoltarea, fabricarea, asamblarea, testarea, întreţinerea sau orice alt serviciu tehnic sub forma de instruire, perfecţionare, transmitere de informaţii de muncă, aptitudini şi servicii de consultanţa. Asistenţa tehnica include formele de asistenţa transmise oral; g) regimuri internaţionale de control al exporturilor, organisme şi tratate - Grupul Australia, Regimul de control al tehnologiilor pentru rachete, Grupul furnizorilor nucleari, Aranjamentul de la Wassenaar, Comitetul Zangger, Tratatul pentru neproliferarea armelor nucleare, Convenţia privind interzicerea armelor biologice şi Convenţia privind interzicerea armelor chimice.  +  Articolul 3 (1) Denumirea Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice se modifica în Agenţia Naţionala de Control al Exporturilor. (2) Agenţia Naţionala de Control al Exporturilor, denumita în continuare agenţia, este autoritatea naţionala în domeniul controlului exporturilor de produse şi tehnologii cu dubla utilizare şi răspunde de aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu. (3) Agenţia funcţionează în subordinea Ministerului Afacerilor Externe şi în directa coordonare a ministrului delegat pentru coordonarea autorităţilor de control, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, având sediul în municipiul Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sectorul 5. (4) Agenţia este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, iar finanţarea activităţii agenţiei este asigurata de la bugetul de stat. (5) Organizarea şi funcţionarea agenţiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (6) Agenţia exercita atribuţiile de reglementare privind înregistrarea, licentierea, autorizarea şi controlul operaţiunilor cu produse şi tehnologii cu dubla utilizare, precum şi de implementare a activităţilor de înregistrare, licentiere, autorizare şi control; consulta organizaţiile reprezentative ale exportatorilor în elaborarea legislaţiei de implementare; desfăşoară activităţi de informare periodică a exportatorilor cu privire la obligaţiile care le revin în aplicarea prezentei legi; realizează programe naţionale de avertizare a producătorilor interni de produse şi tehnologii cu dubla utilizare; asigura relaţiile cu autorităţile similare din alte state şi, împreună cu structura specializată din Ministerul Afacerilor Externe, relaţiile cu regimurile internaţionale de neproliferare şi de control al exporturilor.  +  Capitolul II Domeniu de aplicare  +  Articolul 4Listele cuprinzând produsele şi tehnologiile cu dubla utilizare, supuse regimului de control la export şi la import, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea agenţiei.  +  Articolul 5Se supun regimului de control, în conformitate cu prevederile prezentei legi, şi exporturile altor produse şi tehnologii care nu figurează pe listele cuprinzând produsele şi tehnologiile cu dubla utilizare, stabilite conform art. 4, în următoarele situaţii:1. Exportatorul este informat de către autorităţile competente în domeniu ca produsele şi tehnologiile respective sunt ori pot fi destinate, în întregime sau în parte, ori pot să contribuie la dezvoltarea, producerea, manipularea, funcţionarea, întreţinerea, stocarea, detectarea, identificarea sau diseminarea de dispozitive nucleare explozive, arme nucleare, chimice ori biologice sau la dezvoltarea, producerea, întreţinerea ori stocarea de rachete capabile sa transporte arme de distrugere în masa.2. Ţara cumparatoare sau de destinaţie este supusă unui embargo în ceea ce priveşte armele, impus printr-o poziţie comuna adoptată de Consiliul Uniunii Europene, printr-o decizie a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, printr-o rezoluţie a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite sau instituit de state cu care România a încheiat acorduri de parteneriat în domeniul neproliferarii şi dacă autorităţile competente în domeniu au informat exportatorul ca produsele respective sunt sau pot fi destinate, în întregime ori în parte, utilizării finale militare. În acest sens, prin utilizare finala militară se înţelege: a) încorporare în produse militare supuse regimului de control al exporturilor; b) utilizare a echipamentelor de producere, testare şi analiza şi a componentelor aferente pentru dezvoltarea, producerea sau întreţinerea produselor militare supuse regimului de control al exporturilor; c) utilizare a produselor semifabricate într-o unitate de fabricare a produselor militare supuse regimului de control al exporturilor.3. Exportatorul a fost informat de către autorităţile competente în domeniu ca produsele respective sunt sau pot fi destinate, în întregime ori în parte, sau pot fi utilizate ca părţi ori componente pentru produse militare exportate din România fără respectarea regimului de control al exporturilor.  +  Articolul 6 (1) Produsele şi tehnologiile prevăzute la art. 5 se supun regimului de control al exporturilor prin ordin al preşedintelui agenţiei şi lista acestora se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Dacă exportatorul are cunoştinţa ca unele produse şi tehnologii sunt destinate, în întregime sau în parte, unuia dintre scopurile prevăzute la art. 5, acesta este obligat sa informeze agenţia, care decide asupra oportunităţii de a supune autorizării exportul respectiv.  +  Articolul 7Agenţia poate interzice sau supune licentierii exportul de produse şi tehnologii cu dubla utilizare, care nu figurează în listele stabilite conform art. 4, din ratiuni de securitate publică sau de apărare a drepturilor omului.  +  Articolul 8 (1) Se supun regimului de control prevăzut de prezenta lege următoarele operaţiuni cu produse şi tehnologii cu dubla utilizare: a) exportul, reexportul, importul şi orice alte operaţiuni comerciale de transfer, în regim vamal definitiv sau suspensiv, în afară ori din afară teritoriului României; b) transmiterea de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax ori telefon în afară sau din afară teritoriului României; c) operaţiunile efectuate cu parteneri străini, care se referă la cumpărări sau vânzări, fără atingerea fizica a teritoriului României; d) operaţiunile necomerciale de scoatere sau de introducere, în regim definitiv ori temporar, în afară sau din afară teritoriului României; e) operaţiunile de intermediere; f) asistenţa tehnica; g) tranzitul internaţional pe teritoriul României; h) transbordarile internaţionale efectuate pe teritoriul României; i) dezvoltarea şi producerea în România a produselor şi tehnologiilor cu dubla utilizare. (2) Se supun regimului de control destinaţia şi utilizarea finala ale produselor şi tehnologiilor cu dubla utilizare care fac obiectul operaţiunilor prevăzute la alin. (1). (3) Regimul de control al produselor şi tehnologiilor cu dubla utilizare se aplică şi în zonele libere.  +  Articolul 9Operaţiunile prevăzute la art. 8 alin. (1) pot fi efectuate numai de către persoanele definite conform art. 2 lit. a), cu respectarea prevederilor prezentei legi.  +  Capitolul III Licentiere şi control  +  Articolul 10 (1) În vederea efectuării operaţiunilor prevăzute la art. 8 alin. (1), persoanele sunt obligate să se înregistreze la agenţie, potrivit prevederilor prezentei legi. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) persoanele care desfăşoară operaţiuni de import de produse şi tehnologii cu dubla utilizare, altele decât cele cuprinse în lista de produse şi tehnologii cu dubla utilizare, supuse regimului de control la import. (3) Certificatul de înregistrare este valabil 2 ani de la data emiterii. (4) Cererile de înregistrare se soluţionează în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete. (5) Normele metodologice privind procedura de înregistrare, precum şi documentele necesare înregistrării se aproba prin ordin al preşedintelui agenţiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (6) Certificatul de înregistrare se aproba sau se respinge prin ordin al preşedintelui agenţiei.  +  Articolul 11 (1) Operaţiunile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-h) se supun regimului de control al exporturilor prin licenta, potrivit prevederilor prezentei legi. (2) Licenta individuală se acordă pentru efectuarea operaţiunilor pentru unul sau mai multe produse şi un singur partener extern. (3) Licenta globală se acordă unui exportator sau importator specific, pentru exporturile ori importurile unuia sau mai multor produse către ori din una sau mai multe tari determinate. (4) Licenta generală se acordă tuturor exportatorilor sau importatorilor pentru exporturile ori importurile unuia sau mai multor produse către ori din una sau mai multe tari determinate. (5) Licentele individuale şi globale se aproba sau se resping prin ordin al preşedintelui agenţiei. (6) Licentele generale se acordă de către agenţie în situaţii determinate, prin ordin al preşedintelui agenţiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 12Persoanele care desfăşoară operaţiunile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. i) au obligaţia de a notifica agenţiei aceste operaţiuni, printr-o declaraţie tipizata.  +  Articolul 13Formularele pentru certificate, licenţe şi alte documente, pe care agenţia le eliberează în vederea aprobării operaţiunilor desfăşurate cu produse şi tehnologii cu dubla utilizare, se aproba prin ordin al preşedintelui agenţiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 14 (1) Persoanele, definite conform art. 2 lit. a), care desfăşoară operaţiunile prevăzute la art. 8 alin. (1), vor pune la dispoziţia agenţiei toate informaţiile relevante solicitate de aceasta cu privire la aceste operaţiuni. (2) Agenţia poate refuza acordarea unei licenţe şi poate anula, suspenda, modifica sau revoca o licenta pe care a eliberat-o anterior dacă: a) nu au fost prezentate toate informaţiile relevante cu privire la operaţiune; b) s-au modificat esenţial condiţiile iniţiale în care a fost acordată licenta; c) exista date şi documente potrivit cărora operaţiunea licentiata aduce prejudicii securităţii naţionale. (3) Agenţia poate aproba efectuarea unei operaţiuni chiar dacă deţine informaţii potrivit cărora, în decursul ultimilor 3 ani consecutivi, unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene au refuzat o tranzacţie esenţial identică. În acest caz, aprobarea operaţiunii se face după consultarea prealabilă a guvernului din statul membru care a refuzat exportul.  +  Articolul 15 (1) Cererile de licenţă pentru operaţiunile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-f) se soluţionează în termen de 45 de zile de la data depunerii documentaţiei necesare. (2) Cererile de licenţă pentru operaţiunile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. g) şi h) se soluţionează în termen de 20 de zile de la data depunerii documentaţiei necesare. (3) Valabilitatea licenţelor eliberate pentru desfăşurarea operaţiunilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-f) este de maximum un an de la data emiterii. (4) Valabilitatea licenţelor eliberate pentru desfăşurarea operaţiunilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. g) şi h) este de maximum 45 de zile de la data emiterii. (5) Termenul de valabilitate a licenţelor poate fi prelungit de către agenţie pentru o perioadă de maximum un an pentru licentele prevăzute la alin. (3) şi pentru o perioadă de până la 45 de zile pentru licentele prevăzute la alin. (4), la solicitarea justificată a titularului.  +  Articolul 16 (1) În cazul exporturilor de produse şi tehnologii cu dubla utilizare, prevăzute la art. 4 şi 6, exportatorul este obligat să solicite partenerului extern certificatul internaţional de import sau un document echivalent, eliberat ori certificat de autoritatea competentă din ţara de destinaţie, prin care acesta se angajează să respecte destinaţia şi utilizarea finala declarate şi sa nu reexporte produsele importate decât cu aprobarea prealabilă, în scris, a autorităţilor române abilitate potrivit legii sau a autorităţii competente din ţara de destinaţie finala. Certificatul internaţional de import sau documentul echivalent, în original, se anexează în mod obligatoriu la cererea de licenţă de export. (2) Exportatorul este obligat să obţină de la partenerul extern certificatul de control al livrării sau un alt document echivalent, eliberat ori certificat de autoritatea competentă din ţara de destinaţie, atestând ca marfa a ajuns la destinaţie, după ce a avut loc livrarea produselor şi tehnologiilor cu dubla utilizare, dar nu mai târziu de 4 luni de la acest moment. (3) Certificatul de control al livrării sau documentul echivalent se prezintă agenţiei în original, în termenul prevăzut la alin. (2). (4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică în relaţiile cu statele-părţi la Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, în cazul exporturilor de produse cu dubla utilizare prevăzute în listele nr. 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora. Pentru clarificarea unor aspecte specifice, agenţia poate solicita exportatorului alte documente justificative, care să fie anexate la cererea de licenţă de export.  +  Articolul 17 (1) În cazul importurilor de produse şi tehnologii cu dubla utilizare, importatorul, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite agenţiei eliberarea certificatului internaţional de import sau a documentului echivalent, emis ori certificat în condiţiile cerute de autoritatea competentă din ţara exportatorului. (2) După efectuarea importului, la cererea partenerului extern, importatorul este obligat să solicite agenţiei eliberarea certificatului de control al livrării sau a documentului echivalent, eliberat ori certificat în condiţiile cerute de autoritatea competentă din ţara exportatorului. (3) În cazul în care partenerul extern solicita o dovadă suplimentară a efectuării importului, Direcţia Generală a Vamilor eliberează un asemenea document. (4) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică în relaţiile cu statele-părţi la Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, în cazul importurilor de produse cu dubla utilizare prevăzute în listele nr. 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997. Pentru clarificarea unor aspecte specifice, agenţia poate solicita importatorului alte documente justificative.  +  Articolul 18 (1) Soluţionarea cererilor de licenţă pentru derularea de operaţiuni cu produse şi tehnologii cu dubla utilizare din domeniul nuclear este condiţionată şi de prezentarea de către solicitantul de licenţă a unei autorizaţii eliberate de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare. (2) Soluţionarea cererilor de licenţă şi de înregistrare este condiţionată şi de prezentarea, după caz, a altor avize sau acte de autorizare, eliberate, potrivit legii, de autorităţile publice abilitate.  +  Articolul 19 (1) Persoanele definite conform art. 2 lit. a) sunt obligate să solicite agenţiei, în nume propriu, certificatul de înregistrare şi licenta, în vederea efectuării de operaţiuni prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-h). (2) Persoanele definite conform art. 2 lit. a) sunt obligate sa declare agenţiei utilizarea finala a produselor cu dubla utilizare, precum şi destinatarul sau utilizatorul final al acestora. (3) Cererile de înregistrare sau de licenţă vor fi făcute de către persoanele fizice sau, după caz, de către reprezentanţii legali ai persoanelor juridice. (4) Răspunderea pentru corectitudinea tuturor datelor şi informaţiilor prezentate în sprijinul cererilor de înregistrare şi licenta revine solicitantului. (5) În documentele comerciale relevante referitoare la produsele şi tehnologiile cu dubla utilizare, în cazul exportului sau al comercializării în România, exportatorul român ori comerciantul are obligaţia sa înscrie următorul text: "Aceste produse se supun regimului de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dubla utilizare, conform legislaţiei naţionale." În acest sens, documentele comerciale relevante includ, în special, contracte, facturi, confirmări ale comenzilor, precum şi note de expediţie. (6) Schimbarea destinaţiei sau a utilizării finale a produselor dobândite pe baza documentelor prevăzute la alin. (5) se face, după caz, numai cu aprobarea prealabilă, respectiv notificarea agenţiei.  +  Articolul 20 (1) Titularii certificatelor de înregistrare şi ai licenţelor sunt obligaţi sa declare agenţiei orice modificări sau diferenţe faţă de datele înscrise în certificate, respectiv licenţe, constatate în documente, precum şi la predarea sau preluarea produselor cu dubla utilizare respective. (2) În cazul în care asemenea modificări sau diferenţe schimba condiţiile în temeiul cărora a fost eliberat certificatul de înregistrare sau licenta, acestea sunt anulate prin ordin al preşedintelui agenţiei. Declararea acestor modificări sau diferenţe se efectuează în scris şi este însoţită de o noua cerere de înregistrare sau licenta, după caz.  +  Articolul 21Certificatele de înregistrare şi licentele pot fi utilizate numai de titularii acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea limitelor şi a condiţiilor prevăzute în acestea, şi nu pot fi cesionate.  +  Articolul 22 (1) Formalităţile vamale pe care le presupun operaţiunile prevăzute la art. 8 alin. (1) pot fi efectuate numai la birourile vamale de control şi vamuire, stabilite în acest sens prin decizie a directorului general al Direcţiei Generale a Vamilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Persoanele definite conform art. 2 lit. a) au obligaţia de a declara şi de a prezenta produsele cu dubla utilizare pentru vamuire, numai la birourile vamale de control şi vamuire specificate în licenţe. (3) Tranzitul internaţional şi transbordarea internationala de produse cu dubla utilizare pe teritoriul României se efectuează prin birourile vamale de control şi vamuire stabilite potrivit alin. (1), în conformitate cu legislaţia vamală. (4) Lucrătorii vamali din birourile vamale de control şi vamuire stabilite potrivit alin. (1) accepta declaraţia pe propria răspundere, în forma scrisă, a reprezentantului legal al persoanelor definite conform art. 2 lit. a) privind neincadrarea produselor şi tehnologiilor prezentate pentru vamuire în listele prevăzute la art. 4 şi art. 6 alin. (1).  +  Capitolul IV Sistemul naţional de control al exporturilor  +  Articolul 23În aplicarea regimului de control al operaţiunilor cu produse şi tehnologii cu dubla utilizare, sunt avute în vedere următoarele: a) obligaţiile şi angajamentele asumate de România ca stat participant la regimuri internaţionale de control al exporturilor, organisme şi tratate; b) obligaţiile ce decurg din sancţiunile impuse de o poziţie comuna sau o acţiune comuna a Uniunii Europene, de o decizie a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa sau de o rezoluţie a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite; c) considerente de politica externa şi securitate naţionala, respectarea principiilor şi criteriilor ce revin statelor candidate la Uniunea Europeană; d) evaluarea raportului dintre interesele de politica externa şi beneficiile exportului; e) existenta unor informaţii credibile potrivit cărora produsele şi tehnologiile cu dubla utilizare ar putea fi folosite în activităţi teroriste, de mercenariat sau altele de natura criminală; f) obiectivele de neproliferare a armelor de distrugere în masa, a mijloacelor purtătoare de asemenea arme şi a altor produse şi tehnologii cu dubla utilizare folosite în scopuri militare destabilizatoare; g) interesele economice, de securitate publică, siguranţa naţionala şi de apărare a drepturilor omului; h) principiul cooperării cu statele care promovează o politica asemănătoare de neproliferare în acest domeniu.  +  Articolul 24În aplicarea regimului de control al operaţiunilor cu produse şi tehnologii cu dubla utilizare, agenţia coordonează activitatea sistemului naţional de control al exporturilor, alcătuit din: a) agenţie; b) Consiliul pentru avizarea licentierii operaţiunilor cu produse şi tehnologii cu dubla utilizare.  +  Articolul 25 (1) Organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru avizarea licentierii operaţiunilor cu produse şi tehnologii cu dubla utilizare, numit în continuare consiliu, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (2) În componenta consiliului intra reprezentanţi ai următoarelor instituţii: a) Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Integrării Europene, Direcţia Generală a Vamilor şi Ministerul Economiei şi Comerţului, prin structurile specializate; b) Serviciul Roman de Informaţii şi Serviciul de Informaţii Externe; c) Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare. (3) Consiliul examinează şi avizează cererile de licenţă pentru operaţiunile cu produse şi tehnologii cu dubla utilizare prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a), b), c), e) şi f).  +  Articolul 26 (1) Agenţia îşi exercită atribuţiile de control prin corpul de control sau specialişti atestaţi de aceasta. (2) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile corpului de control al agenţiei se stabilesc prin ordin al preşedintelui agenţiei, cu avizul conform al ministrului delegat pentru coordonarea autorităţilor de control. (3) Cheltuielile de expertizare tehnica a produselor şi a tehnologiilor cu dubla utilizare, efectuate la solicitarea agenţiei în laboratoare, institute de cercetare sau în alte instituţii specializate în domeniu, se suporta din bugetul agenţiei. (4) În exercitarea atribuţiilor sale de control, corpul de control al agenţiei are acces neingradit, în condiţiile legii, la documente, date şi informaţii necesare, oricare ar fi deţinătorii acestora. (5) Persoanele definite la art. 2 lit. a) sunt obligate sa transmită, la cererea agenţiei, documentele, datele şi informaţiile solicitate, la termenele stabilite, şi să asigure, în condiţiile legii, accesul neingradit al corpului de control al acesteia în sediile lor şi în orice spaţii care le aparţin, în vederea verificării aspectelor relevante privind încheierea, derularea sau finalizarea operaţiunilor prevăzute la art. 8 alin. (1), a celor privind destinaţia şi utilizarea finala a produselor şi a tehnologiilor cu dubla utilizare prevăzute în liste, conform prevederilor art. 4 şi ale art. 6 alin. (1), precum şi pentru a stabili dacă produsele şi tehnologiile exportate, importate, fabricate sau deţinute se supun regimului de control prevăzut de prezenta lege. (6) Corpul de control poate analiza evidentele privind exporturile şi importurile definitive de produse şi tehnologii, altele decât cele cu dubla utilizare, efectuate de persoana controlată în zone aflate sub regimuri de embargo sau zone limitrofe acestora.  +  Articolul 27 (1) Persoanele definite conform art. 2 lit. a) şi autorităţile publice cu atribuţii în domeniu au obligaţia de a păstra timp de 5 ani, începând cu anul calendaristic următor celui în care s-au efectuat transferurile, documentele privind operaţiunile efectuate cu produse şi tehnologii cu dubla utilizare supuse regimului de control. (2) Persoanele definite conform art. 2 lit. a) trebuie să ţină registre sau liste detaliate care să cuprindă în special documente comerciale cum sunt: facturile, listele de încărcare pe mijlocul de transport, documentele de transport sau alte documente care cuprind informaţii suficiente pentru a identifica: a) destinaţia produselor; b) cantitatea produselor cu dubla utilizare; c) numele şi adresa exportatorului şi ale destinatarului; d) utilizarea finala şi utilizatorul final al produselor cu dubla utilizare. (3) Agenţia stabileşte categoria de clasificare a datelor şi a informaţiilor din domeniul controlului exporturilor şi importurilor de produse şi tehnologii cu dubla utilizare, în condiţiile legii. (4) Persoanele implicate în aplicarea regimului de control al produselor şi tehnologiilor cu dubla utilizare, care iau cunoştinţa de informaţii ce constituie secrete de stat, de serviciu sau comerciale, sunt obligate să respecte caracterul lor şi să le facă cunoscute numai autorităţilor îndreptăţite, în condiţiile legii.  +  Articolul 28 (1) Agenţia este beneficiar autorizat şi valorificator de informaţii specifice, inclusiv pentru cele deţinute de instituţiile de stat abilitate, potrivit legii, sa desfăşoare activităţi informative. (2) Agenţia are acces neingradit, în condiţiile legii, la toate informaţiile care privesc operaţiuni cu produse şi tehnologii cu dubla utilizare, precum şi la informaţiile necesare evaluării oricăror forme de activităţi cu asemenea produse. (3) Autorităţile publice abilitate, potrivit legii, sa desfăşoare activităţi informative sunt obligate sa transmită agenţiei datele obţinute, referitoare la încălcarea prevederilor prezentei legi. (4) La solicitarea agenţiei, autorităţile publice abilitate prevăzute la alin. (3) efectuează verificări specifice şi o informează în vederea luării măsurilor legale. (5) La solicitarea agenţiei, Direcţia Generală a Vamilor furnizează datele şi informaţiile de care dispune referitoare la exportul, importul şi orice alte operaţiuni cu produse şi tehnologii cu dubla utilizare.  +  Articolul 29 (1) Contestarea refuzului de eliberare a certificatului de înregistrare sau a licenţelor se face în termen de 15 zile de la comunicarea refuzului persoanei în cauza. (2) Soluţionarea contestaţiilor se face în termen de 60 de zile de la înregistrarea acestora. (3) Contestaţiile se admit sau se resping prin ordin al preşedintelui agenţiei, cu avizul consiliului, întrunit la nivel de secretar de stat. (4) Ordinul preşedintelui agenţiei poate fi contestat la instanţele de contencios administrativ competente, potrivit legii. (5) Procedura administrativă de contestare prevăzută la alin. (1)-(3) se aproba prin ordin al preşedintelui agenţiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul V Sancţiuni  +  Articolul 30 (1) Exportul, reexportul, alte operaţiuni comerciale de transfer în regim vamal definitiv sau suspensiv în afară teritoriului României, transmiterea de software ori tehnologie prin mijloace electronice, prin fax sau telefon în afară teritoriului României, operaţiunile necomerciale de scoatere în regim definitiv ori temporar în afară teritoriului României, tranzitul internaţional şi transbordarea internationala pe teritoriul României de produse sau tehnologii cu dubla utilizare, efectuate fără respectarea prevederilor legale în vigoare, respectiv fără certificatul de înregistrare şi licenta, după caz, constituie infracţiuni şi se pedepsesc potrivit dispoziţiilor art. 302 din Codul penal. (2) Dacă nerespectarea regimului de control al operaţiunilor prevăzute la alin. (1) constituie infracţiune prevăzută în legi speciale, faptele se pedepsesc în condiţiile şi cu sancţiunile prevăzute în acele legi.  +  Articolul 31Efectuarea fără respectarea prevederilor legale în vigoare, după caz, a altor operaţiuni cu produse şi tehnologii cu dubla utilizare prevăzute la art. 8 alin. (1), cu excepţia celor cuprinse la art. 30 alin. (1), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 milioane lei la 500 milioane lei.  +  Articolul 32Nerespectarea destinaţiei şi a utilizării finale a produselor şi tehnologiilor cu dubla utilizare, înscrise în documente, pe baza declaraţiei prevăzute la art. 19 alin. (2), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 milioane lei la 500 milioane lei.  +  Articolul 33 (1) Încălcarea prevederilor art. 6 alin. (2), art. 16 alin. (2) şi (3), art. 17 alin. (1), precum şi ale art. 26 alin. (4) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 milioane lei la 500 milioane lei. (2) Încălcarea prevederilor art. 19 alin. (5) şi (6), art. 26 alin. (5), precum şi ale art. 27 alin. (1) şi (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 milioane lei la 500 milioane lei.  +  Articolul 34 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit din cadrul corpului de control al agenţiei. (2) Corpul de control al agenţiei sesizează organele de urmărire penală în cazul în care faptele constatate constituie infracţiuni, potrivit legii penale.  +  Articolul 35Aplicarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute în prezenta lege se prescrie în termen de 2 ani de la data săvârşirii faptei.  +  Articolul 36 (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 31-33 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. 28 şi 29. (2) Sancţiunile contravenţionale se pot aplica persoanelor fizice şi juridice.  +  Articolul 37Dacă încălcarea prevederilor prezentei legi este de natura sa producă consecinţe grave regimului de control al exporturilor şi importurilor de produse şi tehnologii cu dubla utilizare, îndeplinirii obligaţiilor şi angajamentelor internaţionale asumate de România şi imaginii României în ansamblu, agenţia anulează, suspenda ori retrage certificatele de înregistrare sau licentele pe care le-a eliberat, solicita organelor competente suspendarea ori retragerea actelor de autorizare eliberate de acestea, conform legii, şi procedează la interdicţia de a fi desfăşurate operaţiunile prevăzute la art. 8 alin. (1) cu produse şi tehnologii cu dubla utilizare de către persoanele care au adus aceste prejudicii.  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 38Autorizaţiile, licentele şi permisele eliberate de agenţie anterior intrării în vigoare a prezentei legi rămân valabile până la data expirării acestora.  +  Articolul 39 (1) Agenţia elaborează norme metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi în termen de 30 de zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) se aproba prin ordin al preşedintelui agenţiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 40 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga dispoziţiile cu privire la regimul de control al exporturilor şi importurilor de produse şi tehnologii cu dubla utilizare prevăzut de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 26 octombrie 1999, cu modificările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 30 septembrie 2003.Nr. 387.------------