LEGE nr. 385 din 30 septembrie 2003pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adopţiei
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 6 octombrie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adopţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 12 iunie 1997, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 87/1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(3) Atestatul se eliberează de către Comisia pentru protecţia copilului, la cererea persoanei sau a familiei interesate, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii, pe baza rapoartelor şi a propunerilor serviciului public specializat pentru protecţia copilului sau ale organismului privat autorizat, din judeţul sau din sectorul municipiului Bucureşti."2. Alineatul (4) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"(4) Încredinţarea copilului în vederea adopţiei durează minimum 3 luni. Perioada pentru care copilul este încredinţat se stabileşte de către Comisia pentru protecţia copilului o dată cu încredinţarea copilului în vederea adopţiei. În cazul în care copilul se afla în plasament sau încredinţare la persoana sau la familia adoptatoare, Comisia pentru protecţia copilului poate să reducă durata minima de 3 luni, prevăzută pentru încredinţarea în vederea adopţiei, cu perioada în care copilul s-a aflat în plasament sau încredinţare, dacă aceasta se justifica. În cazul în care copilul este încredinţat, în vederea adopţiei, unei rude până la gradul al IV-lea inclusiv, durata minima a încredinţării poate fi redusă de către Comisia pentru protecţia copilului, dacă aceasta se justifica."3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Comisiile pentru protecţia copilului din fiecare judeţ, respectiv din sectoarele municipiului Bucureşti, sunt obligate sa transmită Comitetului Roman pentru Adoptii datele de identitate şi toate informaţiile pertinente referitoare la copiii a căror adopţie sunt competente sa o avizeze, în termen de 5 zile de la clarificarea situaţiei lor juridice. (2) Persoanele însărcinate cu culegerea şi transmiterea informaţiilor referitoare la copiii prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia sa păstreze confidenţialitatea acestora. (3) Comitetul Roman pentru Adoptii este obligat sa comunice datele primite conform prevederilor alin. (1) tuturor comisiilor pentru protecţia copilului, în temen de 5 zile de la primire. (4) În termen de 60 de zile de la comunicarea datelor prevăzute la alin. (1), comisiile pentru protecţia copilului vor transmite Comitetului Roman pentru Adoptii o situaţie privind cererile persoanelor sau familiilor atestate corespunzător şi care doresc să le fie încredinţaţi acei copii în vederea adopţiei. (5) Comisiile pentru protecţia copilului sunt obligate sa colaboreze în vederea identificarii persoanelor sau a familiilor atestate ca apte sa adopte, care pot solicita adoptia copiilor pentru care pe plan local nu s-a putut identifica o persoană sau o familie potrivita. (6) În termen de 15 zile de la data eliberării avizului favorabil prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b), serviciul public specializat sau organismul privat autorizat va transmite Comitetului Roman pentru Adoptii propunerea de eliberare a deciziei de confirmare necesară încuviinţării adopţiei. Propunerea va fi însoţită obligatoriu de următoarele acte: a) certificatul de naştere al copilului, în copie legalizată; b) certificatul medical privind starea de sănătate a copilului, eliberat de unităţile sanitare de la domiciliul copilului, abilitate în acest sens de către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; lista acestor unităţi sanitare va fi comunicată Comisiei pentru protecţia copilului de către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; c) avizul favorabil al Comisiei pentru protecţia copilului privind încuviinţarea adopţiei; d) declaraţia autentificată de consimţământ la adopţie a persoanei sau a familiei care doreşte sa adopte, în care aceasta sa precizeze ca a luat cunoştinţa de starea de sănătate a copilului, potrivit certificatului medical prevăzut la lit. b)."4. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 14 vor avea următorul cuprins:"(2) Cererea persoanei sau a familiei care doreşte sa adopte un copil aflat în evidenta Comitetului Roman pentru Adoptii este transmisă de acesta instanţei judecătoreşti competente, prin intermediul serviciului public specializat pentru protecţia copilului sau al organismului privat autorizat. (3) Cererea va fi însoţită de actele prevăzute la art. 11 alin. (3) şi la art. 12 alin. (6), iar în cazul persoanelor sau al familiilor cu domiciliul sau cu reşedinţa în România, şi de atestatul prevăzut la art. 6 alin. (3)."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 august 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 30 septembrie 2003.Nr. 385.──────────────