ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 9 decembrie 2002, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se înfiinţează Fondul pentru mediu, instrument economico-financiar destinat sustinerii şi realizării proiectelor prioritare pentru protecţia mediului, în conformitate cu normele şi standardele de mediu în vigoare. (2) Fondul pentru mediu este un fond constituit integral din venituri proprii."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Fondul pentru mediu se constituie, se gestionează şi se utilizează în conformitate cu prevederile legale."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Unitatea care răspunde de gestionarea Fondului pentru mediu este Administraţia Fondului pentru Mediu, denumita în continuare Administraţia Fondului, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, având sediul în municipiul Bucureşti. (2) Administraţia Fondului are, în principal, următoarele atribuţii: a) urmăreşte alimentarea şi gestionarea Fondului pentru mediu; b) întocmeşte planul anual de lucru şi bugetul de venituri şi cheltuieli; c) selecteaza proiectele propuse pentru finanţare; d) urmăreşte şi controlează implementarea proiectelor aprobate; e) pune în aplicare deciziile pe care le adopta Comitetul de avizare. (3) Structura organizatorică şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Fondului se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. (4) Administraţia Fondului are personal propriu care asigura funcţiile de conducere, de execuţie şi de control, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului. (5) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) Administraţia Fondului are următoarele structuri de decizie: a) Comitetul de avizare; b) Comitetul director."4. Literele a) şi b) ale alineatului (1) al articolului 4 vor avea următorul cuprins:"a) câte un reprezentant, la nivel de director general sau director, împuternicit prin ordin al ministrului de resort, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor; b) un reprezentant al confederatiei patronale din domeniul proiectului supus avizării;"5. La articolul 4 alineatul (1), după litera b) se introduc doua noi litere, literele c) şi d), cu următorul cuprins:"c) un reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale din domeniul protecţiei mediului, desemnat de acestea; d) directorul general al Administraţiei Fondului."6. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:"(2) Comitetul de avizare este condus de un preşedinte, ajutat de 2 vicepreşedinţi. Preşedintele Comitetului de avizare este reprezentantul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. Vicepreşedinţii sunt reprezentanţii Ministerului Economiei şi Comerţului şi Ministerului Sănătăţii. Preşedintele Comitetului de avizare convoacă membrii acestuia şi conduce şedinţa de avizare. (3) Comitetul de avizare analizează şi aproba prin vot: a) manualul de operare, inclusiv metodologia de selectare a proiectelor; b) planul anual, inclusiv categoriile specifice de proiecte; c) proiectele ce urmează să fie finanţate din Fondul pentru mediu, dintre cele propuse de Comitetul director; d) modalităţile de sustinere financiară a proiectelor şi, după caz, dobânda cu care se acordă creditele rambursabile."7. Alineatul (4) al articolului 4 se abroga.8. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Comitetul director este constituit din directorul general al Administraţiei Fondului şi directorii direcţiilor de specialitate ai acestuia. (2) Directorul general al Administraţiei Fondului este numit şi revocat, în condiţiile legii, de către ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului. Directorul general asigura conducerea curenta a Administraţiei Fondului şi o reprezintă în relaţiile cu terţii."9. Literele a), c), d), f) şi g) ale alineatului (3) al articolului 5 vor avea următorul cuprins:"a) elaborează manualul de operare, inclusiv metodologia de selectare a proiectelor;.............................................................. c) elaborează planul anual incluzând categoriile de proiecte pentru finanţare în anul respectiv; d) evalueaza şi prezintă priorităţile şi proiectele pentru care se solicita sustinere financiară din Fondul pentru mediu, pe care le înaintează spre adoptare Comitetului de avizare, cu excepţia proiectelor privind gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, care sunt selectate de Comitetul director şi se aproba prin hotărâre a Guvernului;.............................................................. f) aproba bilanţul contabil pe care îl înaintează autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului; g) urmăreşte alimentarea şi gestionarea Fondului pentru mediu;"10. După litera g) a alineatului (3) al articolului 5 se introduce o noua litera, litera g^1), cu următorul cuprins:"g^1) urmăreşte şi controlează implementarea proiectelor adoptate."11. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Cheltuielile curente şi de capital ale Administraţiei Fondului se asigura din Fondul pentru mediu, în limita a 3% din veniturile acestuia."12. După alineatul (2) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Disponibilităţile Fondului pentru mediu se păstrează în trezoreria statului într-un cont distinct şi sunt purtătoare de dobânzi."13. Literele a)-h) ale alineatului (1) al articolului 8 vor avea următorul cuprins:"a) o cota de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor feroase şi neferoase de către deţinătorii de astfel de deşeuri, persoane fizice şi/sau juridice. Cota se va retine prin stopaj la sursa de către agenţii economici colectori şi/sau valorificatori, autorizaţi conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare, care vor vira sumele respective la Fondul pentru mediu conform prevederilor prezentei legi; b) taxele pentru emisiile de poluanti în atmosfera, încasate de la agenţii economici, în sumele prevăzute în anexa nr. 1; c) veniturile încasate de la agenţii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor valorificabile, în limitele prevăzute în anexa nr. 2; d) o sumă de 10.000 lei/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piaţa naţionala de producătorii şi importatorii de bunuri ambalate, cu excepţia celor utilizate pentru medicamente; e) o cota de 2% din valoarea substanţelor chimice periculoase comercializate de producători şi importatori, prevăzute în anexa nr. 3, mai puţin cele utilizate la producerea medicamentelor; f) o cota de 0,5% din valoarea substanţelor chimice periculoase comercializate de producători şi importatori, utilizate în agricultura, prevăzute în anexa nr. 4; g) o cota de 3% din preţul de adjudecare a masei lemnoase cumpărate de la Regia Naţionala a Pădurilor şi de la alţi administratori sau proprietari, după caz; h) vărsăminte, donaţii, sponsorizări, asistenţa financiară din partea persoanelor fizice sau juridice, române ori străine;"14. Alineatele (2), (3), (4) şi (5) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:"(2) În cazul utilizării de către agenţii economici a deşeurilor industriale reciclabile în proporţie de cel puţin 50%, sumele stabilite la alin. (1) lit. b) nu se plătesc. (3) Suma prevăzută la alin. (1) lit. d) se va plati numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, plata făcându-se pe diferenţa dintre obiectivele anuale prevăzute în aceasta hotărâre şi obiectivele realizate efectiv de agenţii economici care introduc pe piaţa naţionala bunuri ambalate. (4) Lista cuprinzând substantele chimice periculoase, comercializate de producători şi importatori, prevăzute la alin. (1) lit. e), se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu avizul Ministerului Economiei şi Comerţului. (5) Cuantumul valoric al sumelor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului."15. După alineatul (5) al articolului 8 se introduc doua noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:"(6) Baza de calcul la care se aplică cotele menţionate la alin. (1) reprezintă valoarea încasată, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă. (7) Metodologia de calcul al emisiilor de poluanti va fi stabilită prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului."16. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Sumele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-g) se plătesc până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, într-un cont de trezorerie al Fondului pentru mediu. (2) Obligaţia calculării şi varsarii sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a)-g) revine persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară respectivele activităţi."17. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Fondul pentru mediu se utilizează pentru susţinerea proiectelor şi realizarea proiectelor prioritare pentru protecţia mediului. (2) Categoriile specifice de proiecte eligibile pentru finanţare, ce decurg din preluarea aquisului comunitar, se stabilesc prin planul anual adoptat de Comitetul de avizare şi vizează: a) controlul şi reducerea poluarii aerului, apei şi solului, inclusiv prin utilizarea unor tehnologii curate; b) protecţia resurselor naturale; c) gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase; d) protecţia şi conservarea biodiversitatii; e) educaţia şi constientizarea publicului privind protecţia mediului. (3) Din Fondul pentru mediu sunt susţinute proiectele prioritare din categoriile menţionate la alin. (2), prin una sau mai multe dintre următoarele modalităţi propuse de Comitetul director şi aprobate de Comitetul de avizare, cu excepţia proiectelor menţionate la alin. (2) lit. c), care se aproba prin hotărâre a Guvernului: a) finanţarea sau cofinantarea proiectelor prin credite rambursabile ori nerambursabile; b) cofinantarea unor proiecte finanţate din surse interne şi/sau externe prin credite rambursabile ori nerambursabile; c) susţinerea totală sau parţială a unor dobânzi ale creditelor acordate de bănci. (4) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului se reportează în anul următor, fiind utilizate cu aceeaşi destinaţie."18. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Proiectele agenţilor economici care nu şi-au achitat obligaţiile financiare către stat şi/sau către Fondul pentru mediu, precum şi proiectele celor care sponsorizeaza activităţi cu efect negativ asupra mediului nu beneficiază de sprijin financiar din partea Administraţiei Fondului."19. Alineatul (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:"(2) Neplata sumelor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-g) constituie contravenţie şi se sancţionează astfel: a) cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoane fizice; b) cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei pentru persoane juridice."20. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 12 alin. (2) se fac de către personalul împuternicit, la nivel teritorial, al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi al Ministerului Finanţelor Publice. (2) Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare."  +  Articolul IIAnexele nr. 1-4 se modifica şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IIILegea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege de către Parlament, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────p. Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Petre Daea,secretar de statp. Ministrul economiei şi comerţului,Andrei Grigorescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakBucureşti, 25 septembrie 2003.Nr. 86.  +  Anexa 1SUMELEîncasate pentru emisiile de poluanti în atmosfera ce afecteazăfactorii de mediu
    Nr. crt.Emisii de poluanţi în atmosferăSuma de încasat
    1.Pulberi în suspensie şi sedimente100 lei/kg
    2.Oxizi de azot200 lei/kg
    3.Oxizi de sulf200 lei/kg
    4.Poluanţi organici persistenţi100.000 lei/kg
    5.Metale grele:  
      - plumb60.000 lei/kg
      - cadmiu80.000 lei/kg
      - mercur100.000 lei/kg
   +  Anexa 2VENITURIîncasate din utilizarea de noi terenuri pentru depozitareaurmătoarelor categorii de deşeuri valorificabile
    Nr. crt.Categorii de deşeuri valorificabileVenituri de încasat
    1.Provenite de la extracţia şi prelucrarea ţiţeiului10.000 lei/m2/an
    2.Provenite din prelucrarea primară a lemnului3.000 lei/m2/an
    3.Provenite de la producerea alcoolului500 lei/m2/an
    4.Şlamuri carbonifere10.000 lei/m2/an
    5.Zgură de furnal10.000 lei/m2/an
    6.Cenuşă de termocentrală10.000 lei/m2/an
    7.Cenuşă de pirită10.000 lei/m2/an
    8.Fosfogips10.000 lei/m2/an
    9.Zguri provenite din metalurgie10.000 lei/m2/an
   +  Anexa 3LISTAcuprinzând substantele chimice periculoase comercializate de producătorişi importatori, mai puţin cele utilizate la producerea medicamentelor1. 1,1-Dicloretilena (clorura de viniliden)2. 1,2-Dicloretan3. 1,2-Dicloretilena4. 1,2,3-Trimetilbenzen5. 1,2,4-Triclorbenzen6. 2-Etilhexil-diftalat7. Acetaldehida8. Acetamida9. Acetat de vinil10. Acetoncianhidrina11. Acetona12. Acetonitril13. Acid acetic14. Acid antranilic15. Acid cianhidric16. Acid picric17. Acid propionic18. Acrilamida19. Acrilat de etil20. Acrilonitril21. Aldehida benzoica22. Aldehida propionica23. Anilina24. Anisidina25. Antimoniu26. Antracen27. Arsen şi compuşi28. Auramina29. Benzantracen30. Benz-a-piren31. Benz-b-fluorantren32. Benzen33. Benz-g,h,i-perilen34. Benzidina35. Benz-k-fluorantren36. Benzpiren37. Bioxid de sulf38. Brom39. Bromura de etil40. Butil mercaptan41. Butilamina42. Celosolv şi derivati43. Cianogen44. Cianuri de potasiu45. Ciclohexanona46. Ciclohexilamina47. Clor48. Cloralcani C10-C1349. Clorfenvinfos50. Cloroform51. Clorura de alil52. Clorura de benzil53. Clorura de cianuril54. Clorura de etil55. Clorura de metil56. Clorura de metilen57. Clorura de vinil58. Compuşi tributilstanici59. Cumen (izopropilbenzen)60. Diclor/difenil/tricloretan (DDT)61. Dibenzantracen62. Diclorhidrina63. Diclormetan64. Diclorpropan65. Diclorvos66. Dietanolamina67. Difenileteri bromuraţi68. Dimetilanilina69. Dimetilformamida70. Dimetilftalat71. Dinitrat de etilenglicol72. Dinitrobenzen73. Dioxan74. Disulfoton75. Epiclorhidrina76. Etanolamina77. Etilamina78. Etilbenzen79. Etilenclorhidrina80. Etilenglicol81. Etilendiamina82. Etilmercaptan83. Fenilbetanaftilamina84. Fenilendiamina85. Fluor şi compuşi86. Fluorantren87. Formaldehida88. Fosgen89. Fractii alcooli dioxanici90. Furfurol91. Glicidol92. Hexaclorbenzen93. Hexaclorbutadiena94. Hexacloretan95. Hexametilentetramina96. Hidrazina97. Hidrochinona98. Hidrogen sulfurat99. Indeno-1,2,3-cd-piren100. Iodura de metil101. Isodrin102. Izopropil glicidileter103. Maneb104. Mercur şi compuşi105. Metilcelosolv106. Metilcloroform107. Metilizocianat108. Metilmercaptan109. Metiletilcetona110. Monoclorbenzen111. Monoclorhidrina112. Monoetanolamina113. Morfolina114. Negru de fum115. Nichel carbonil116. Nitrobenzen117. Nitrotoluen118. Nonil-fenoli119. o- şi p-Diclorbenzen120. o-Toluidina121. o-Clorfenol122. Octil-fenoli123. Oxid de etilenă124. Oxid de propilenă125. p-Aminoazobenzen126. p-tertiar Butiltoluen127. Paration-metil128. Pentaclorbenzen129. Pentacloretan130. Pentaclorfenol131. Percloretilena (tetracloretilena)132. Perclormetil mercaptan133. Pirocatechina134. Rezorcina135. Sarin136. Stiren137. Sulfura de carbon138. Tetracloretan139. Tetraclorura de carbon140. Toluen141. Toluilen diizocianat142. Triclorbenzeni143. Tricloretan144. Tricloretilen145. Triclorpropan146. Triclorura de benzil147. Trinitrotoluen148. Vinil toluen149. Xilen150. Xilenol  +  Anexa 4LISTAcurpinzand substantele chimice periculoase comercializatede producători şi importatori, utilizate în agricultura1. Alaclor2. Aldrin3. Atrazin4. Carbaril5. Ciclofosfamida6. Clorpirifos7. Dieldrin8. Diuron9. Endosulfan10. Endrin11. Isoproturon12. Lindan13. Malathion14. o-Tolidina15. Simazin16. Trifluralin17. Zineb────────────────