ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 18 septembrie 2003pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Compania Naţionala de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., denumita în continuare C.N.A.D.N.R., societate comercială pe acţiuni, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România", care se desfiinţează. (2) C.N.A.D.N.R. este persoana juridică română de interes strategic naţional, care se organizează şi funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, conform legilor în vigoare şi statutului prevăzut în anexa nr. 1 care face parte din prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) C.N.A.D.N.R. poate înfiinţa sucursale, reprezentante, agenţii şi alte asemenea subunitati în ţara şi în străinătate, în condiţiile legii şi ale statutului. Aceste subunitati vor efectua operaţiuni contabile până la nivelul balanţei de verificare, în condiţiile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată. (4) Filiale ale C.N.A.D.N.R. pot fi înfiinţate la propunerea adunării generale extraordinare a acţionarilor, potrivit legii şi statutului. (5) C.N.A.D.N.R. desfăşoară în principal activităţi de interes public naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale şi autostrazilor, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Capitalul social iniţial al C.N.A.D.N.R. este de 163.702.200.000 lei şi se constituie prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România", în baza situaţiei financiare anuale şi a situaţiei patrimoniului, întocmite la data de 31 decembrie 2002. (2) Capitalul social iniţial este împărţit în 1.637.022 acţiuni nominative, fiecare având valoarea nominală de 100.000 lei. (3) Capitalul social iniţial este subscris şi integral vărsat de statul român, în calitate de acţionar unic, care îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte obligaţiile prin Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (4) Predarea-preluarea activului şi pasivului între Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România", pe de o parte, şi C.N.A.D.N.R., pe de altă parte, se va face pe bază de protocol, care se va încheia în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Dacă valoarea capitalului social stabilită prin protocolul de predare-preluare va fi diferita de cea prevăzută la alin. (1), se va solicita la oficiul registrului comerţului competent rectificarea cuvenită, în termen de 60 de zile de la semnarea protocolului. (5) Acţiunile emise de C.N.A.D.N.R. pot fi cotate la bursa şi tranzacţionate liber pe piaţa de capital. (6) C.N.A.D.N.R. se poate privatiza, în condiţiile legii, statul având opţiunea de a păstra pachetul majoritar de acţiuni sau acţiunea nominativă de control. (7) Pe perioada în care statul este acţionar majoritar C.N.A.D.N.R. poate vinde, închiria, concesiona sau poate da în folosinţă gratuita temporară active din proprietatea sa persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la iniţiativa consiliului de administraţie, cu acordul adunării generale a acţionarilor şi cu mandatarea specială a reprezentanţilor Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în adunarea generală a acţionarilor. Sumele rezultate din vânzarea, închirierea sau concesionarea activelor sunt venituri proprii ale C.N.A.D.N.R. şi pot fi utilizate în condiţiile legii. (8) C.N.A.D.N.R. poate participa cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale cu obiect de activitate similar sau conex, împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române şi/sau străine.  +  Articolul 3 (1) C.N.A.D.N.R. deţine în proprietate bunuri imobile şi mobile. Bunurile mobile şi imobile aparţinând proprietăţii publice a statului, de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie, reprezentând ampriza, inclusiv partea carosabilă, podurile, viaductele, pasajele denivelate, tunelurile, construcţiile de apărare şi consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclisti, locurile de parcare, oprire şi stationare, indicatoarele de semnalizare rutiera şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, terenurile şi plantaţiile care fac parte din zona de siguranţă a drumului, precum şi bunurile mobile şi imobile rezultate din investiţii, dezvoltări, modificări ale traseelor şi/sau modernizări ale autostrazilor şi ale drumurilor naţionale, inclusiv cele aflate în curs de execuţie la data infiintarii C.N.A.D.N.R., se atribuie în concesiune C.N.A.D.N.R. pe o durată de 49 de ani, fără plata redeventei, pe bază de contract încheiat cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, respectiv, după caz, se supun aceluiaşi regim de la data finalizarii acestora, prin derogare de la prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor. În situaţia privatizării C.N.A.D.N.R. clauzele contractului de concesiune vor fi reanalizate. (2) Contravaloarea bunurilor aparţinând proprietăţii publice a statului nu se regaseste în valoarea capitalului social al C.N.A.D.N.R. (3) Elementele concrete ale infrastructurii rutiere de autostrăzi şi de drumuri naţionale, proprietate publică a statului, sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (4) Bunurile mobile şi imobile aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România", trec în proprietatea C.N.A.D.N.R. la data înmatriculării sale în registrul comerţului şi se regăsesc în capitalul social iniţial al acesteia. Contravaloarea terenurilor aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România" nu este cuprinsă în capitalul social prevăzut la art. 2 alin. (1). Aceste terenuri se vor evalua în concordanta cu prevederile legale, majorandu-se în mod corespunzător capitalul social al C.N.A.D.N.R. Acţiunile nou-emise, aferente majorării de capital social cu valoarea terenurilor, vor reveni statului. (5) Veniturile rezultate din exploatarea bunurilor proprietate publică a statului, precum şi tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, inclusiv tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor, stabilite potrivit legii, constituie venit propriu al C.N.A.D.N.R.  +  Articolul 4 (1) C.N.A.D.N.R. are ca obiect principal de activitate: a) proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întreţinerea şi exploatarea drumurilor de interes naţional, în scopul desfăşurării traficului rutier în condiţii de siguranţă a circulaţiei; b) coordonarea dezvoltării unitare a întregii reţele de drumuri publice în concordanta cu cerinţele economiei naţionale şi cu cele de apărare; c) activităţi comerciale, industriale, precum şi alte activităţi necesare îndeplinirii obiectului sau de activitate; d) stabilirea şi încasarea obligaţiilor transportatorilor pentru folosirea reţelei de drumuri de interes naţional, în punctele de frontieră şi în alte puncte de pe aceasta reţea. (2) C.N.A.D.N.R. va putea efectua orice alte operaţiuni şi activităţi legale necesare realizării obiectului sau de activitate stabilit în statut. (3) C.N.A.D.N.R. poate să deţină acţiuni sau părţi sociale din capitalul social al altor societăţi comerciale şi sa decidă, în condiţiile legii, asocierea cu persoane juridice, române sau străine.  +  Articolul 5Potrivit obiectului sau de activitate, C.N.A.D.N.R. asigura condiţiile pentru desfăşurarea traficului rutier în condiţii de siguranţă a circulaţiei pe întreaga reţea rutiera de drumuri de interes naţional deschise circulaţiei publice, exercitând atribuţiile care îi revin conform legii.  +  Articolul 6 (1) C.N.A.D.N.R. are dreptul sa utilizeze, în condiţiile legii, zona de siguranţă şi zona de protecţie a infrastructurii rutiere de drumuri de interes naţional, asa cum sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul desfăşurării în bune condiţii a circulaţiei rutiere şi al prevenirii evenimentelor rutiere. (2) Pe terenurile aflate în zona de protecţie a drumurilor de interes naţional unde C.N.A.D.N.R. nu este proprietara aceasta poate amplasa, în mod temporar şi gratuit, cu înştiinţarea prealabilă a deţinătorului legal, materiale, utilaje şi alte bunuri mobile necesare, în scopul eliminării consecinţelor evenimentelor rutiere sau al prevenirii oricărui pericol pentru siguranţa circulaţiei. În cazul producerii de pagube materiale se va acorda proprietarilor terenurilor afectate o justa despăgubire, stabilită pe bază de negocieri, în maximum 60 de zile de la terminarea lucrărilor care au determinat ocuparea. În caz de neînţelegere cuantumul despăgubirilor se stabileşte prin hotărâre judecătorească. Dreptul de ocupare temporară a terenului nu este condiţionat de plată prealabilă a despăgubirii. (3) Pe terenurile aflate în zona de protecţie a drumurilor de interes naţional, pe sectoarele susceptibile de inzapezire, C.N.A.D.N.R. este în drept sa utilizeze, în mod temporar şi gratuit, fără înştiinţarea prealabilă a deţinătorilor legali, suprafeţele necesare pentru instalarea de parazapezi şi alte bunuri mobile destinate apărării drumului. În cazul producerii de pagube materiale sunt aplicabile dispoziţiile alin. (2). (4) C.N.A.D.N.R. va acţiona imediat, în condiţiile legii, pentru oprirea oricăror lucrări sau pentru mutarea, dezafectarea ori desfiinţarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare amplasate ilegal în zona de siguranţă sau de protecţie a infrastructurii rutiere de drumuri naţionale, fără plata vreunei despăgubiri, precum şi pentru recuperarea pagubelor produse în zona de protecţie a infrastructurii rutiere de drumuri naţionale.  +  Articolul 7Închiderea definitivă şi/sau temporară a circulaţiei publice pe drumurile de interes naţional, pentru considerente tehnologice sau de siguranţă, precum şi pentru executarea de lucrări ori instituirea de restrictii, se face în baza acordului comun încheiat între C.N.A.D.N.R. şi organele competente ale poliţiei, în condiţiile legii.  +  Articolul 8În cazul unor calamitati naturale, dezastre sau evenimente rutiere C.N.A.D.N.R. va acţiona în cel mai scurt timp pentru repunerea în funcţiune a infrastructurii rutiere de drumuri naţionale afectate.  +  Articolul 9 (1) C.N.A.D.N.R. este administratorul drumurilor de interes naţional, are drepturile, obligaţiile şi răspunderile ce îi revin în aceasta calitate, potrivit reglementărilor interne şi actelor juridice internaţionale la care România este parte. (2) C.N.A.D.N.R., corespunzător obiectului sau de activitate, preia toate drepturile şi va fi ţinuta de toate obligaţiile legale şi contractuale ale Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România", decurgând din raporturile juridice ale acesteia cu terţii, inclusiv în litigiile aflate pe rol la instanţele arbitrale, judecătoreşti sau cu atribuţii jurisdicţionale, din contractele şi acordurile internaţionale, precum şi din creditele contractate direct de stat şi subimprumutate către Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România" prin acorduri subsidiare. Aceste credite, în limita în care au fost preluate, vor fi rambursate de către C.N.A.D.N.R., care preia drepturile şi obligaţiile ce reveneau Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România".  +  Articolul 10În vederea satisfacerii nevoilor de apărare a tarii şi în limita obiectului sau de activitate C.N.A.D.N.R. are, în principal, următoarele obligaţii: a) sa întocmească şi să asigure punerea în aplicare a planului de mobilizare; b) să asigure rezervele şi capacitatile necesare îndeplinirii sarcinilor de mobilizare; c) sa întocmească documentele privind completarea forţei de muncă, necesară în caz de război, cu personal cu obligaţii militare.  +  Articolul 11 (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al C.N.A.D.N.R. cuprinde venituri proprii ale companiei, alocaţii de la bugetul de stat, credite interne/externe, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite şi se aproba de către Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice. (2) Veniturile C.N.A.D.N.R. se utilizează, potrivit legii, după cum urmează: a) veniturile proprii se utilizează, în principal, pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare şi rambursări de credite, plati de dobânzi şi de comisioane; b) veniturile cu destinaţie specială se utilizează, în principal, pentru acoperirea cheltuielilor cu reabilitarea, repararea, întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii rutiere de interes naţional; c) veniturile din credite interne şi externe şi din fonduri externe nerambursabile se utilizează, în principal, pentru acoperirea cheltuielilor de reabilitare a infrastructurii rutiere de interes naţional, în conformitate cu prevederile acordurilor de împrumut şi ale contractelor de finanţare; d) alocaţiile de la bugetul de stat se utilizează, în principal, pentru acoperirea cheltuielilor de reabilitare a infrastructurii rutiere de interes naţional, inclusiv pentru rambursări de credite, de plati de dobânzi şi de comisioane.  +  Articolul 12 (1) Crearea de noi bunuri proprietate publică, precum şi dezvoltarea şi modernizarea celor existente, în scopul integrării infrastructurii rutiere de interes naţional a României în sistemul european de transport, se asigura cu finanţare din surse proprii, din surse cu destinaţie specială, din credite interne şi externe şi, în completare, din alocaţii de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (2) Crearea de noi bunuri proprietate publică se poate realiza şi ca urmare a obligaţiilor asumate de către autoritatea publică contractantă în regim de parteneriat public-privat, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii datoriei publice nr. 81/1999. (3) Obligaţiile de plată ale Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România", nescadente până la data infiintarii C.N.A.D.N.R., conform condiţiilor şi perioadelor prevăzute în contractele aflate în derulare pentru realizarea programelor de investiţii aparţinând proprietăţii publice a statului sau proprietăţii Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România", se vor asigura din veniturile proprii ale C.N.A.D.N.R. şi, în completare, din alocaţii de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, conform legislaţiei în baza căreia au fost aprobate contractele. (4) În cazurile în care interesele de stat, inclusiv cele de ordin militar, impun executarea de către C.N.A.D.N.R. de lucrări sau prestarea de servicii speciale, sursele de finanţare aferente vor fi stabilite potrivit prevederilor legale. (5) Sumele prevăzute la alin. (4) se asigura şi se transfera C.N.A.D.N.R., indiferent de nivelul veniturilor proprii ale acesteia, şi se constituie ca venituri din care se acoperă cheltuielile pentru aceste activităţi, potrivit legii.  +  Articolul 13C.N.A.D.N.R. poate contracta credite interne sau externe, garantate de stat sau garantate cu activele proprii deţinute în proprietate, sau poate face emisiuni de obligaţiuni pe piaţa interna ori internationala, în condiţiile legii.  +  Articolul 14 (1) La înfiinţare personalul necesar desfăşurării activităţii C.N.A.D.N.R. este preluat, potrivit legislaţiei muncii şi contractului colectiv de muncă, de la Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România", în funcţie de competenţa profesională şi de disciplina în activitate. (2) Până la încheierea contractului colectiv de muncă al C.N.A.D.N.R. personalul prevăzut la alin. (1) va beneficia de drepturile de salarizare şi de celelalte drepturi de personal prevăzute în contractul colectiv de muncă al Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România", corespunzătoare posturilor pe care urmează a le ocupa, precum şi de alte drepturi prevăzute în legislaţia în vigoare. (3) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal, condiţiile de muncă, obligaţiile generale şi specifice, timpul de muncă şi de odihnă, programele de perfecţionare profesională a salariaţilor şi alte condiţii în care se desfăşoară procesul muncii se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, încheiat în condiţiile legii, în termen de cel mult 90 de zile de la data înmatriculării C.N.A.D.N.R. în registrul comerţului.  +  Articolul 15 (1) C.N.A.D.N.R. este condusă de adunarea generală a acţionarilor. (2) Adunarea generală a acţionarilor are atribuţii şi competente stabilite prin statut în conformitate cu legislaţia în vigoare. (3) Împuterniciţii mandataţi sa reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acţionarilor sunt numiţi prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. (4) Până la privatizarea C.N.A.D.N.R. interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin împuterniciţii mandataţi sa reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acţionarilor.  +  Articolul 16 (1) C.N.A.D.N.R. este administrată de către un consiliu de administraţie. (2) În perioada în care statul, prin Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, este acţionar majoritar, consiliul de administraţie şi preşedintele acestuia sunt numiţi prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. (3) Preşedintele consiliului de administraţie este şi directorul general al C.N.A.D.N.R. (4) Atribuţiile consiliului de administraţie şi ale preşedintelui acestuia sunt stabilite prin statut.  +  Articolul 17Statutul C.N.A.D.N.R. poate fi modificat şi completat prin hotărâre a Guvernului, în perioada în care statul este acţionar majoritar.  +  Articolul 18Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.275/1990 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale a Drumurilor din România, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 31 ianuarie 1991, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Miron Tudor MitreaMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 18 septembrie 2003.Nr. 84.  +  AnexăSTATUT 18/09/2003  +  Anexa 2ELEMENTELE CONCRETEale infrastructurii rutiere de autostrăzi şi drumuri naţionaleElementele concrete ale infrastructurii rutiere de autostrăzi şi drumuri naţionale sunt: a) Autostrazile şi drumurile naţionale, suprafeţele de teren pe care sunt construite, precum şi terenurile situate de o parte şi de alta a amprizei, care constituie zona de siguranţă a drumului
    Nr. crt.Elementul concretDefinirea elementului
    1.Reţeaua de autostrăzi şi drumuri naţionale, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările ulterioareAnsamblul de elemente tehnice format din suprastructura şi infrastructura drumului, situat în cadrul amprizei cu terenul aferent, precum şi suprafeţele de teren situate de o parte şi de cealaltă a drumului, care formează zonele de siguranţă, în limitele prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    2.Podurile, tunelurile, viaductele, pasajele denivelate şi alte lucrări de artăAnsamblul elementelor constructive ale podurilor, podeţelor, tunelelor, viaductelor şi pasajelor denivelate, cu terenul aferent
    3.Locurile de parcare, oprire şi staţionare, indicatoarele de semnalizare rutieră şi celelalte dotări pentru siguranţa circulaţieiAnsamblul elementelor constructive şi al dotărilor locurilor de parcare, oprire, staţionare, precum şi al elementelor pentru siguranţa circulaţiei
    4.Lucrările de consolidare, de protecţie şi de apărare, plantaţiile rutiere şi terenurile aferente pe care sunt amplasateZidurile de sprijin, polatele, pereurile, pragurile, epiurile, apărările de maluri, apeductele, drenurile, casiurile, chesoanele, plantaţiile de arbori, arbuşti, spaţiile verzi şi terenul aferent tuturor acestora
  b) Clădirile de serviciu şi orice alte construcţii, amenajări sau instalaţii destinate apărării sau exploatării autostrazilor sau drumurilor naţionale, inclusiv terenurile necesare aferente
    Nr. crt.Elementul concretDefinirea elementului
    1.Clădirile de serviciu şi orice alte construcţii, amenajări sau instalaţii destinate apărării sau exploatării autostrăzilor ori drumurilor naţionale, inclusiv terenurile necesare aferenteConstrucţiile, amenajările şi instalaţiile (clădiri, şoproane, rampe, depozite materiale antiderapante, rezervoare de carburanţi, împrejmuiri, anexe şi altele asemenea), cu terenurile aferente, destinate, potrivit legii sau reglementărilor specifice, apărării sau exploatării autostrăzilor sau drumurilor naţionale
  ──────────────