DECRET nr. 40 din 13 februarie 1950privind Marina Comercială
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 11 din 14 februarie 1950    PREZIDIUL MARII ADUNĂRI NAŢIONALE A REPUBLICII POPULARE ROMÂNEÎn temeiul art. 44, pct. 2 şi art. 45 al Constituţiei Republicii Populare Române,Vazand hotărîrea Consiliului de Miniştri Nr. 105 din 11 Februarie 1949,Emite următorul decret:  +  Titlul I  +  Articolul 1Pentru a asigura o buna organizare a transporturilor pe apa, astfel ca Marina Comercială să poată contribui la executarea şi depăşirea Planului de Stat, ajungând prin dezvoltarea activităţii marinaresti la propăşirea economiei naţionale a R.P.R. în drum spre socialism, se stabilesc prin prezentul decret, normele operative referitoare la navigaţia vaselor comerciale, cele privind înrolarea, ierarhia, disciplina, drepturile şi obligaţiunile marinarilor, precum şi organizarea jurisdicţiei maritime şi fluviale.  +  Capitolul I Despre vase comerciale  +  Articolul 2Prin vas comercial se înţelege orice construcţie apta de a pluti, destinată navigaţiei, pe mari, pe fluvii şi ape interioare navigabile, în scopul transportării de mărfuri sau pasageri ori pentru alte servicii în afară de cele militare; sînt considerate vase comerciale şi vasele de pescuit, de servitudine, de salvare şi de sport.În cuprinsul prezentului decret, prin denumirea de vase, se înţelege vasele comerciale.  +  Articolul 3Din punct de vedere al formalităţilor de îndeplinit, pentru obţinerea naţionalităţii române, al înmatriculării şi al actelor de bord ce trebuie să posede, vasele se împart în două categorii: a) Vase de prima categorie, cele mai mari de 10 tone metrice, precum şi toate vasele cu propulsiune, apte a face remorcaj, sau cele cu o forta dela 40 H.P. în sus; b) Vase de a doua categorie, denumite ambarcatiuni care cuprinde toate celelalte vase.Orice vas calificat de categoria I-a trebuie să aibă un nume sau număr; cele de categoria II-a trebuie să aibă un număr. Numele se da sau se schimba cu autorizaţia Directiunii Marinei Comerciale.Denumirea diferitelor tipuri de vase pentru identificarea lor, determinarea caracteristicilor şi clasificarea vaselor, se face prin decizia Ministerului Comunicaţiilor.  +  Articolul 4Prin corpul vasului, se înţelege coca împreună cu toate construcţiile sau instalaţiile fixe afară de masina sau motor.Prin maşini sau motoare se înţeleg aparatele care dau presiune vasului sau produc o acţiune mecanică, cu toate anexele necesare instalării şi transmiterii acestor acţiuni.Fac parte din vas, toate piesele necesare navigaţiei, diferitelor manevre, siguranţei, higienei şi exploatării potrivit destinatiunii vasului, chiar cînd acestea ar fi scoase din vas oarecare timp, precum şi proviziile.  +  Capitolul II Construcţia vaselor şi obligaţiunilor constructorilor  +  Articolul 5Construcţiile de vase, cu excepţia comenzilor primite din partea Statelor străine, se executa în cadrul Planului de Stat, potrivit directivelor de ordin tehnic, stabilite de Ministerul Comunicaţiilor.Ministerul Comunicaţiilor exercita controlul construcţiilor de vase numai pentru acelea care urmează a aborda pavilionul român, prin Direcţiunea Marinei Comerciale, care va putea suspenda cu autorizaţia Comisiunii de Stat a Planificarii, lucrările ce nu se executa potrivit directivelor ce se vor da prin decizia Ministerului Comunicaţiilor.  +  Articolul 6Contractul de construcţie va fi înscris în registrul vaselor în construcţie al Căpităniei Portului, în raza căreia se afla şantierul autorizat cu execuţia lucrării, conform legilor comerciale.În acest registru se vor transcrie şi eventualele transferuri de proprietate, cum şi instituiri de drepturi reale, intervenite pînă la obţinerea certificatului de naţionalitate, conform legilor comerciale.Lansarea la apa a vasului se face numai cu autorizarea Căpităniei Portului şi în urma măsurilor necesare prevenirii accidentelor.  +  Capitolul III Naţionalitatea vaselor  +  Articolul 7Se acorda naţionalitatea română: a) Vaselor proprietatea R.P.R., respectiv ale Instituţiilor sau Întreprinderilor română de Stat; b) Vaselor proprietatea societăţilor care au sediul social principal pe teritoriul R.P.R. şi în care Statul participa cu cel puţin 50% din capitalul vărsat; c) Vaselor proprietatea societăţilor particulare, dacă au sediul social principal pe teritoriul R.P.R. şi dacă au capital românesc în proporţie de cel puţin 50%; d) Vaselor de categoria I-a, proprietatea cetăţenilor români.Ambarcatiunile proprietatea cetăţenilor români, au de drept naţionalitatea română; dovada naţionalităţii ambarcatiunilor se face prin "Carnetul de Ambarcatiune".  +  Articolul 8Certificatul de naţionalitate şi carnetul de ambarcatiune se preschimba dacă vasul îşi schimba numele, portul de înscriere, tipul sau caracteristicile.Certificatul de naţionalitate sau carnetul de ambarcatiune, se anulează dacă vasul şi-a pierdut naţionalitatea română.  +  Articolul 9Naţionalitatea se pierde prin vinderea vasului unui Stat sau cetăţean străin.  +  Articolul 10Abordarea pavilionului român pe vasele comerciale, se face în baza certificatului de naţionalitate, pentru cele de categoria I-a şi în baza carnetului de ambarcatiune, pentru cele de categoria II-a.Se poate elibera un permis provizoriu de abordarea pavilionului român, vaselor noi construite sau cumpărate în străinătate. Acest permis se eliberează de Ministerul Comunicaţiilor, la propunerea Directiunii Marinei Comerciale sau de Consulatul Roman, în străinătate, care va înştiinţa despre aceasta Ministerul Comunicaţiilor.Permisul va fi valabil pe timpul necesar obţinerii naţionalităţii române sau pentru durata necesară intrării vasului într-unul din porturile naţionale.  +  Capitolul IV Înmatricularea şi radierea vaselor  +  Articolul 11Vasele de naţionalitate română, se vor înscrie în registrele matricole ale Căpităniei sau Oficiului Portului de apartenenţa.Naţionalitatea română se acordă vaselor de Ministerul Comunicaţiilor, care va elibera certificatul de naţionalitate, pentru cele de categoria I-a.Pentru ambarcatiuni, Căpitănia sau Oficiile de Porturi, vor elibera carnete de ambarcatiuni, cu ocazia înmatriculării lor.Formalităţile necesare obţinerii naţionalităţii române vor fi stabilite prin decizia Ministerului Comunicaţiilor.  +  Articolul 12Vasele se radiază din registrele matricole, în următoarele cazuri: a) Cînd au pierdut naţionalitatea română; b) Cînd şi-au pierdut în urma unui sinistru, naufragiu sau alte asemenea împrejurări; c) Cînd au fost desmembrate.Radierea vaselor se face cu aprobarea Ministerului Comunicaţiilor.Vasele care în urma avizului experţilor oficiali, sînt clasate ca epave, trebuiesc desmembrate în termenul dat de Ministerul Comunicaţiilor, prin Direcţiunea Marinei Comerciale.  +  Capitolul V Transferul de proprietate al vaselor şi constituirea de drepturi reale  +  Articolul 13Orice transfer de proprietate al vaselor sau orice constituire de drepturi reale asupra acestora, precum şi stingerea unor atari drepturi, se vor face numai cu aprobarea Ministerului Comunicaţiilor şi numai prin transcrierea lor în registrul matricol al Capitaniilor sau Oficiilor de Port, făcându-se totodată adnotarea şi pe certificatul de naţionalitate sau carnetul de ambarcatiune.Se exceptează ambarcatiunile cu rame, a căror proprietate se poate transfera şi greva cu aprobarea capitaniilor şi oficiilor de porturi.  +  Articolul 14Pentru transferurile prevăzute de Art. 9, se cere şi autorizarea Consiliului de Miniştri pentru vasele de categoria I-a şi a Ministerului Justiţiei, pentru celelalte vase.În acelaşi caz, transcrierea transferului de proprietate nu se poate face decât după predarea la Căpitănia Portului respectiv, a certificatului de naţionalitate română şi a celorlalte acte de bord şi depunerea sumelor necesare plăţii salariilor membrilor echipajului, cum şi a transporturilor pînă în portul român unde au fost inrolati.  +  Titlul II Despre marinarii comerciali  +  Capitolul I Dispoziţiuni generale  +  Articolul 15Marinar comercial este orice persoană, indiferent de sex, înscrisă în registrul matricol al Capitaniilor de Porturi.Condiţiunile cerute pentru a putea fi marinar comercial se vor stabili prin decizia Ministerului Comunicaţiilor, pe baza propunerilor Directiunii Marinei Comerciale.Marinarilor, de orice grad, li se vor elibera de către Capitaniile de Porturi un livret de marinar.Asistenţii de punte, asistenţii de maşini şi picolii, vor fi înscrişi în registrul matricol provizoriu, eliberandu-li-se un livret de marinar, fochist sau stewart, înscrierea va rămîne definitivă, menţionându-se aceasta şi pe livretul de marinar.  +  Articolul 16Marinarii comerciali destinaţi atît conducerii cat şi serviciilor la bord, se împart în următoarele categorii: a) De punte; b) De maşini; c) Administrativi şi auxiliari; d) De telecomunicaţii.  +  Articolul 17Marinar inrolat sau ambarcat, este oice marinar comercial angajat pe un vas în condiţiunile Art. 22 din prezentul decret şi care exercită o activitate pe acel vas.Nimeni nu poate fi inrolat pentru a exercita o funcţiune la bordul unui vas, fără a poseda brevetul sau certificatul respectiv şi fără a îndeplini condiţiunile de capacitate cerute de acest decret şi deciziile Ministerului Comunicaţiilor date în aceasta privinta.Toţi marinarii inrolati se înscriu în rolul de echipaj al vasului pe care sînt ambarcati.  +  Capitolul II Echipajul şi ierarhia  +  Articolul 18Echipajul unui vas este format din totalitatea marinarilor inrolati şi ambarcati pe el.Ierarhia echipajului este următoarea: a) Comandantul, capitanul, carmaciul, conducătorul de şalupă sau ambarcatiune cu motor, şeful mecanic de elevator şi conducătorul dragor, la dragile fără propulsiune; b) Şef mecanic, secundul, medicul de bord, ofiţerul intendent de bord; c) Şeful radiotelegrafist pe vasele de categoria I-a, ofiţerul mecanic I şi ofiţerul al II-lea la punte; d) Ceilalţi ofiţeri de punte, maşini, administrativi, radiotelegrafisti, electricieni şi piloti; e) Şeful de echipaj şi ceilalţi maiştri de punte, maşini şi serviciul administrativ; f) Elevii ofiţeri de toate categoriile; g) Oamenii din echipaj, de punte, maşini şi serviciul administrativ.  +  Articolul 19Denumirile şi atribuţiunile personalului care formează echipajul unui vas comercial, sînt următoarele: a) Comandantul, care exercită comanda şi asigura conducerea vaselor maritime cu maşini, vele sau asimilate, de un tonaj mai mare de 50 tone registru, sau a vaselor fluviale de pasageri, mărfuri şi remorchere cu o forta minima de 500 H.P.; b) Capitanul care exercită comanda şi asigura conducerea vaselor maritime cu o capacitate mai mica de 50 tone registru sau a vaselor comerciale fluviale cu propulsiune de o forta pînă la 500 H.P.; c) Carmaciul, care exercită comanda şi asigura conducerea vaselor comerciale, fără propulsiune; d) Conducătorul de şalupă, barcaz sau barca-motor, care exercită comanda şi asigura conducerea salupelor, barcazelor sau celorlalte ambarcatiuni cu motor, de o forta pînă la 100 H.P., fără a face remorcaje; e) Căpitan de remorcher de port maritim, care exercită comanda şi asigura conducerea remorcherelor de porturi maritime; f) Şef mecanic de elevator, care exercită comanda şi asigura funcţionarea elevatoarelor; g) Conducător dragor, la dragile fără propulsiune, care exercită comanda şi asigura funcţionarea vaselor de dragaj fără propulsiune; h) Ofiţerii şi anume:Secundul, ofiţerii de punte, medicul, şeful radiotelegarfist şi radiotelegrafistii, ofiţerii intendenti de bord şi ofiţerii ajutori intendenti de bord, şeful mecanic, ofiţerii mecanici, pilotii fluviali, mecanicii de elevator şi orice alte persoane ambarcate, care figurează în rolul de echipaj cu funcţia de ofiţeri şi elevi ofiţeri; i) Maistrii şi anume:Şeful de echipaj, şeful timonier, maistru lemnar, ajutorul mecanic (maistru la maşinile cu aburi, motoare, turbine, instalatiuni şi maşini electrice, maistrii, şefi de pompe la vasele petrolifere maritime, strungari), maistrul dragor, conducătorul dragor, manipulantul de elevator, cambuzier, şeful steward, bucatarul şef, agentul sanitar, infirmierul; j) Restul oamenilor din echipaj indeplinind servicii de punte, maşini, administraţie sau auxiliari.Celelalte atributiuni ale personalului de toate categoriile se stabilesc prin regulamentul serviciului la bord.  +  Articolul 20Comandantul, capitanul, carmaciul, conducătorul de şalupă, barcaz sau alta ambarcatiune cu motor, capitanul de remorcher de port maritim, şeful mecanic de elevator, capitanul de draga cu propulsiune, conducătorul dragor la dragicile fără propulsiune, fiecare în parte pe vasul sau, este şeful echipajului şi ca atare investit cu autoritate asupra tuturor persoanelor ambarcate la bord.De asemenea, aceştia exercita în timpul călătoriei orice alte atributiuni conferite de legile naţionale şi convenţiile internaţionale.În caz de împiedicare din orice cauza a comandantului de a exercita comanda vasului, aceasta trece de drept asupra secundului vasului şi apoi asupra ofiţerilor de punte în ordinea ierarhica, făcându-se menţiune despre aceasta în jurnalul de bord de către Consiliul Bordului, constituit conform prevederilor regulamentului serviciului pe bordul vaselor.La vasele comerciale fluviale cu propulsiune, care nu au la bord secund, comanda trecere asupra pilotului.  +  Articolul 21Echipajele vaselor comerciale trebuie să fie formate din cetăţeni români, cu excepţia cazurilor de forta majoră.Străinii care se vor ambarca pe vasele comerciale sub pavilion român, vor trebui sa îndeplinească aceleaşi condiţiuni de capacitate profesională şi vor avea aceleaşi drepturi şi obligaţiuni ca şi marinarii cetăţeni români.În acest caz, personalul străin va fi înlocuit cu personal românesc în primul port naţional, în care vasul va rămîne mai mult de 24 de ore, menţionându-se condiţiunea înlocuirii în contractul de inrolare a marinarilor străini.De asemenea, cînd convenţiuni internaţionale, cu caracter de reciprocitate permit imbarcarea cetăţenilor străini pe vasele naţionale în ţara, echipajul vasului, cu excepţia celui care comanda, va putea fi completat cu cetăţeni străini pînă la 1/10 din totalul sau.  +  Capitolul III Ambarcarea şi debarcarea marinarilor  +  Articolul 22Imbarcarile şi debarcarile marinarilor comerciali se fac la Căpitănia Portului de către: a) Armatorii sau reprezentanţii lor legali; b) Comandantii şi capitanii sau ofiţerii delegaţi de aceştia; c) Conducătorii sau carmacii vaselor.Operaţiunile de îmbarcare constau în: a) Semnarea contractului de inrolare în faţa căpitanului portului, care legalizează semnăturile contractanţilor; b) Înscrierea în rolul de echipaj al vasului a marinarului imbarcat; c) Înscrierea ambarcatiunii în livretul de marinar.Operaţiunile de debarcare, în cazurile prevăzute de lege, se fac prin: a) Radierea înscrierii din rolul de echipaj al vasului; b) Înscrierea în livretul de marinar a debarcarii.La debarcare, comandantul, capitanul sau carmaciul trece în livretul de marinar aprecierile sale asupra conduitei şi capacităţii profesionale ale marinarului. Aprecierea va fi motivată, cînd debarcarea a fost cauzată de reaua conduita a marinarului.În porturile străine, operaţiunea de ambarcare sau debarcarea marinarilor va fi facuta la Consulatul Roman, sau în lipsa la Căpitănia Portului respectiv.  +  Articolul 23În fiecare an, între 1 Februarie - 31 Martie, marinarii comerciali sînt obligaţi să se prezinte la oricare Capitanie de Port din ţara, sau la Consulatul Roman, în străinătate, pentru facerea vizei anuale în livretul de marinar.Neprezentarea nejustificată la viza livretului de marinar în termenul arătat, se pedepseşte cu amendă civilă dela 500 la 2.000 lei, de către Căpitănia Portului.Neprezentarea, fără justificare, la viza timp de doi ani consecutivi, se pedepseşte cu amendă dela 2.000 la 5.000 lei.Neprezentarea justificată la viza timp de trei ani consecutivi, se pedepseşte cu retragerea livretului de marinar şi ştergerea sa din registrul matricol al Căpităniei Portului.  +  Articolul 24Amenzile şi pedepsele aplicate marinarilor, se scriu în livretul de marinar, comunicându-se şi Căpităniei Portului de înscrierea marinarului, pentru a se face aceasta menţiune şi în registrul respectiv.Se vor trece în livret toate pedepsele şi amenzile aplicate marinarilor, în virtutea decretului de faţa şi decretului de supraveghere, control şi ordinea navigaţiei maritime şi fluviale, cum şi cele aplicate după legile comune.  +  Capitolul IV Înfiinţarea şi organizarea scoalelor marinei comerciale  +  Articolul 25Pentru pregătirea teoretică şi practica a ofiţerilor de marina comercială, de punte, masina şi administraţie, Ministerul Comunicaţiilor va înfiinţa şi organiza prin decizie ministerială, şcoli medii tehnice, precum şi altele ce vor fi găsite necesare.Absolvenţii şcolilor medii tehnice, vor putea să se prezinte la examenul pentru obţinerea primelor brevete, după un stagiu de ambarcare de 12 luni la bordul vaselor, în afară de stagiul de ambarcare din timpul scoalei.  +  Articolul 26Elevii ofiţeri vor fi recrutati numai din randurile absolvenţilor scoalei marinei comerciale.  +  Capitolul V Obţinerea brevetelor şi certificatelor  +  Articolul 27Brevetele şi certificatele de capacitate, se obţin pe baza examenelor ce se vor tine de doua ori pe an, primavara şi toamna, la Constanta pentru brevetele şi certificatele de capacitate maritime şi la Galaţi, Brăila, Giurgiu sau Turnu Severin, pentru brevetele şi certificatele de capacitate fluviale.Prin decizia Ministerului Comunicaţiilor, se vor stabili normele pentru deţinerea acestor examene.  +  Titlul III Drepturile şi obligaţiunile marinarilor  +  Capitolul I Dispoziţiuni privind contractul de inrolare  +  Articolul 28Contractul individual de inrolare se face prin scris în faţa căpitanului sau şefului Oficiului de Port, care se va incredinta ca părţile semnatare cunosc conţinutul actului, menţionând aceasta constatare pe act.Dacă înrolarea are loc în ţara străină, contractul va fi făcut în faţa comandantului sau căpitanului vasului în prezenta a doi martori.Dispoziţiunile din legile comerciale, referitoare la acest contract, rămîn în vigoare.  +  Articolul 29Schimbarea de exploatare ori proprietate a vasului, pe care serveşte marinarul, nu poate constitui o cauza pentru desfiinţarea contractului de inrolare.  +  Articolul 30În cazul expirării contractului de inrolare, obligaţiunea de a plati suma necesară pînă la întoarcerea în portul de inrolare se considera îndeplinită, dacă se procura persoanei debarcate o ocupaţiune corespunzătoare pregatirei sale pe un vas, pînă în portul de inrolare, aparţinînd aceluiaşi armator.Despăgubirile la care are dreptul marinarul, pentru efectele pierdute sau distruse în timpul şi din cauza serviciului, se acordă după normele stabilite de legile în vigoare.  +  Articolul 31Condiţiunile de muncă la bord ale minorilor se stabilesc prin regulamentul serviciului la bord, iar pentru vasele şcoala, prin decizia Ministerului Comunicaţiilor.  +  Capitolul II Hrana şi alte drepturi  +  Articolul 32Marinarii inrolati pe orice vas maritim sau fluvial, au dreptul la hrana pe tot timpul cat sînt în serviciu la bord.Micşorarea ratiei zilnice de alimente, se poate face numai în caz de forta majoră; marinarii inrolati au dreptul însă la diferenţa în bani pînă la costul ratiei normale zilnice.  +  Articolul 33Armatorul, comandantul, capitanul, conducătorul sau carmaciul vasului, nu pot hrani persoane străine din ratia echipajului.Celelalte norme privind hrana marinarilor, se vor stabili prin decizie ministerială.  +  Articolul 34Echipajele vaselor maritime şi fluviale au dreptul la cazare pe bordul vaselor unde fac serviciul.Cazarea se va face în condiţiuni de amenajare, cubaj, confort şi instalatiuni sanitare necesare locuinţelor, care să corespundă igienei. Aceste condiţiuni vor fi stabilite prin decizie ministerială.  +  Capitolul III Obligaţiunile comandantilor  +  Articolul 35În timpul stationarilor în porturile străine, comandantul poate să dea adapost pe vas, cu avizul Consulatului român, acolo unde se afla Consulat, marinarilor români rămaşi în acel port de pe vasele lor.De asemenea, ei vor primi la bord pe cetăţenii români repatriati de autoritatea consulară.  +  Articolul 36Oricare ar fi pericolul, vasul nu poate fi părăsit decât numai după ce comandantul, ofiţerii şi echipajul au întrebuinţat toate mijloacele posibile, pentru salvarea vasului, şi numai după ce este convocat Consiliul de Bord dacă aceasta convocare este posibila.Părăsirea vasului nu se poate face decât la ordinul comandantului, care trebuie să fie în orice caz, ultimul care părăseşte bordul. El va avea grije sa salveze jurnalul de bord, rolul de echipaj şi cat mai multe obiecte de valoare.Celelalte operaţiuni, ale comandantului, cum şi ale echipajului, vor fi prevăzute în Regulamentul serviciului de bord.  +  Titlul IV Despre abateri disciplinare, infracţiuni şi pedepsele lorDispoziţiuni generale  +  Articolul 37Dispoziţiunile prezentului titlu se aplică: a) Întregului echipaj; b) Tuturor persoanelor care îndeplinesc un serviciu la bord.  +  Capitolul I Abaterile disciplinare  +  Articolul 38Abaterile disciplinare se împart în:Abateri disciplinare uşoare.Abateri disciplinare grave.Sînt abateri disciplinare uşoare: a) Beţia la bord în afară serviciului; b) Absenta nemotivată la bord, care nu a trecut de 4 ore; c) Certuri sau scandaluri fără violenta; d) Orice alta încălcare a disciplinei care nu poate fi considerată grava sau infracţiune.Sînt abateri disciplinare grave: a) Repetarea aceleiaşi abateri disciplinare uşoare în cursul unei ambarcari pe acelaşi vas; b) Beţia cu dezordine la bod, în afară serviciului; c) Lipsa de respect faţă de superiori sau insultele între persoanele echipajului; d) Absenta nemotivată dela bord, mai mare de 4 ore şi mai mica de 3 zile; e) Orice încălcare a disciplinei din partea membrilor echipajului, care nu constituie o infracţiune potrivit prezentului decret.  +  Articolul 39Pedepsele pentru abaterile disciplinare uşoare sînt:Prevenirea.Mustrarea.Pedepsele pentru abaterile disciplinare grave sînt:Mustrarea cu avertisment.Interzicerea de a ieşi în oraş pînă la 10 zileInterzicerea efectuării serviciului la bord cu arest dela 1-10 zile.Debarcarea prin ştergerea marinarului din rolul de echipaj.Pedepsele pentru abaterile disciplinare se aplică de comandantul vasului, după o cercetare prealabilă a faptelor.În navigaţia în convoiu, pedepsele vor fi aplicate de capitanul sau comandantul convoiului, iar în timpul perioadei de iernare, de către comandantul iernaticului.În cazul aplicării pedepsei cu debarcarea, aceasta nu poate fi facuta decât după cercetarea faptelor de către Capitanie sau Oficiul de Port, comandantul putând în asemenea cazuri sa ia numai măsuri de a pune în imposibilitate pe marinar de a mai săvârşi vreo abatere.Măsurile disciplinare contra echipajului vor fi luate de comandant împreună cu Consiliul de bord.  +  Articolul 40În cazul cînd cel pedepsit se considera nedreptatit, el poate face reclamaţie la Căpitănia sau Oficiul portului de sosirea vasului, iar în străinătate la Consulat, care după cercetarea actelor şi după investigatiunile făcute, va hotărî asupra pedepsei.  +  Capitolul II Pedepse disciplinare pentru pasageri  +  Articolul 41Pasagerii care contravin regulelor de călătorie vor fi sancţionaţi conform prevederilor Regulamentului serviciului la bord.  +  Capitolul III Infracţiuni maritime şi fluviale.Dispoziţiuni generale  +  Articolul 42În afară de pedepsele pecuniare şi privative de libertate se mai poate aplica persoanelor care formează echipajul vaselor şi interdictiunea temporară sau pentru totdeauna a executării funcţiunii de marinar.Interdicţia pentru totdeuna a exercitării funcţiunii de marinar, atrage retragerea şi anularea titlurilor respective, precum şi incapacitatea de a mai redobândi aceste funcţiuni.În cazul interdicţiei temporare a funcţiunii de marinar, titlurile respective vor fi depuse la Căpitănia Portului unde funcţionează Tribunalul Maritim şi unde vor rămîne pînă la terminarea pedepsei, cînd vor fi restituite marinarului.  +  Capitolul IV Infracţiuni împotriva ordinei la bord  +  Articolul 43Orice persoană aparţinînd echipajului care fără autorizaţie părăseşte un vas naţional sau nu se întoarce la bordul acestuia, fapt din care se poate produce pericolul unei întreruperi sau grave tulburări într'un serviciu public sau de navigaţie, ori împiedica serviciul la bord, se pedepseşte cu închisoarea corecţională dela 2-6 luni.Dacă faptul se săvârşeşte de o persoană însărcinată cu comanda vasului, sau cu conducerea maşinilor avînd drept urmare întreruperea serviciului public sau de navigaţie, pedeapsa este dela 6 luni - 2 ani închisoare corecţională.Dacă faptul de mai sus, se săvârşeşte cu violenta, ameninţare, vătămarea integrităţii corporale sau a produs pericol pentru viaţa persoanelor, ori daune grave sau pericol pentru siguranţa vasului sau incarcamantului, pedeapsa este de la 2-6 luni închisoare corecţională.Comandantul, ofiţerii sau conducătorii maşinilor, se pedepsesc cu 4-12 ani închisoare corecţională.Dacă de pe urma uneia din infracţiunile de mai sus, se cauzează moartea unei persoane, pedeapsa este dela 3-10 ani munca silnica.Pe lîngă pedepsele prevăzute la alineatele 3 şi 4, se va pronunţa întotdeauna şi maximul interdicţiei corecţionale sau degradării civice, precum şi interdicţia pentru totdeauna a exercitării funcţiunii de marinar.În cazul infracţiunilor prevăzute la alineatele 1 şi 2 interdicţia temporară a funcţiunii de marinar se va pronunţa dela 1 la 12 luni.  +  Articolul 44Cînd faptele prevăzute în articolul precedent se comit prin înţelegerea a cel puţin trei persoane, pedeapsa se măreşte cu respectiv jumătatea pedepsei maxime, prevăzută pentru făptuitori, iar în caz de omucidere, cu munca silnica pe viaţa.Complicilor şi instigatorilor li se aplică în toate cazurile pedeapsa maxima.Pe lîngă pedepsele de mai sus, se va pronunţa intotdeuna şi maximum interdicţiei corecţionale sau degradării civice, precum şi interdicţia pentru totdeauna a exercitării funcţiunii de marinar.  +  Articolul 45Crima de omor săvîrşită la bordul vaselor, se pedepseşte conform codului Penal, cu distictiunile următoare: a) Dacă se omoara comandantul sau un ofiţer, în timpul sau cu ocazia serviciului, pedeapsa este munca silnica pe viaţa; b) Dacă moartea unuia din cei menţionaţi în alineatul precedent este consecinţa lovirii, vatamarii integrităţii corporale sau sănătăţii, pedeapsa este temnita grea dela 5-25 ani, şi degradarea civică pentru aceeaşi durata, iar pentru cei care fac parte din echipaj şi interdicţia pentru totdeauna a funcţiunilor marinaresti.  +  Articolul 46Acela care aparţinînd echipajului, refuza sau întârzie un ordin al comandantului sau a unui ofiţer, privind serviciul vasului, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 1-6 luni şi amenda dela 1.000 - 10.000 lei.Dacă faptul cauzează pericol pentru persoanele ambarcate, pentru vas sau incarcatura, ori întrerupe sau tulbura un serviciu public de navigaţie, pedeapsa este dela 6 luni la 2 ani închisoare corecţională şi amenda dela 10.000 - 20.000 lei.Dacă ordinul refuzat sau întârziat a fi executat s'a dat pentru salvarea vasului, a unei persoane în pericol sau pentru ajutorul altui vas, pedeapsa este dela 2-6 luni închisoare corecţională şi amenda dela lei 20.000 - 30.000 lei.În toate cazurile se va pronunţa şi interdicţia exercitării funcţiunii de marinar dela 2 luni la 2 ani.  +  Articolul 47Persoana din echipaj, care în timpul navigaţiei refuza sau întârzie de a executa un ordin de arestare dat de comandant sau de un ofiţer al bordului, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 2 luni la un an şi cu interzicerea exercitării funcţiunii de marinar dela 1-6 luni.  +  Articolul 48Persoana din echipaj care insulta, ofenseaza sau ameninta prin cuvinte, gesturi sau în scris altă persoană din echipaj, în timpul sau cu ocazia serviciului, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 1-6 luni şi cu amendă dela 2.000-4.000 lei.Dacă cel insultat este comandantul vasului, pedeapsa va fi dela 3 luni la un an şi amenda dela 4.000 la 10.000 lei.Dacă cel insultat, ofensat sau amenintat nu se afla în timpul sau cu ocazia serviciului, pedeapsa este dela 1-3 luni şi amenda dela 1.000 - 3.000 lei.Dacă invinuitul este ofiţer, pedepsele vor fi dela 4-9 luni şi amenda dela 4.000 la 6.000 lei cînd insulta este faţă de o persoană din echipaj şi 9-18 luni şi amenda dela 8.000 - 15.000 lei, cînd insulta este adresată comandantului.Dacă insultele sau ofensele se comit de un pasager, pedepsele prevăzute în cazurile de mai sus, se reduc la jumătate.  +  Articolul 49Persoana din echipaj care loveste altă persoană din echipaj în timpul sau cu ocazia serviciului sau se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 6 luni la 1 an.Dacă loveste pe comandant cu aceeaşi ocazie, pedeapsa va fi închisoare corecţională dela 1-3 ani.Dacă fapta săvîrşită nu a avut loc în timpul sau cu ocazia serviciului, pedeapsa se reduce la jumătate.Totodată se pronunţa şi interdicţia exercitării funcţiunii de marinar pe timp de 6 luni pînă la un an.Pentru invinuitul ofiţer, pedepsele vor fi dela 12-18 luni închisoare corecţională pentru cazul prevăzut la alineatul 1 şi dela 2-5 ani, pentru cazul prevăzut la alineatul 2, cînd fapta a fost săvîrşită în timpul serviciului şi jumătate din aceasta, cînd fapta a fost săvîrşită în afară serviciului.Dacă lovirea se săvârşeşte de un pasager, pedepsele se reduc în toate cazurile la jumătate.  +  Articolul 50Pasagerul care în timpul călătoriei nu se supune unui ordin dat de comandant sau ofiţer, pentru salvarea vasului, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 1-4 luni şi cu amendă dela 4.000-10.000.  +  Articolul 51Complotul format de mai mult de 3 persoane din echipaj, care are de scop omorarea, vătămarea integrităţii corporale, suprimarea libertăţii individuale sau a liberului exerciţiu a puterilor comandantului, ori acelora care l-ar înlocui, ori pentru pierderea sau degradarea vasului, se pedepseşte cu temnita grea dela 3-8 ani şi degradarea civică pentru aceeaşi durata.Dacă înţelegerea a fost urmată de un alt act preparator, pedeapsa va fi dela 4-12 ani temnita grea şi degradare civică pentru aceeaşi durata.De asemenea se va pronunţa în toate cazurile şi interzicerea pentru totdeauna a exercitării funcţiunii de marinar.Ofiţerii instigatori sau conducatori ai complotului, vor fi pedepsiţi în cazul prevăzut la alineatul 1 cu 4-10 ani temnita grea şi în cazul prevăzut la alineatul 2 cu 5-15 ani temnita grea şi degradare civică pentru aceeaşi durata.Pedepsele pasagerilor care fac parte din complot, vor fi dela 2-6 ani pentru cazurile prevăzute la alineatul 1 şi de 3-10 ani pentru cazurile prevăzute la alineatul 2, la care se adauga degradarea civilă pentru aceeaşi durata.  +  Articolul 52Cînd cel puţin 3 persoane din echipaj, cu ocazia unei cereri către superior sau sustinerii unei plângeri făcute în înţelegere, continua sa manifeste sgomotos chiar după o somaţie facuta, aceştia se pedepsesc cu închisoare corecţională dela 2 luni la 1 an şi interdicţia exercitării funcţiunii de marinar dela 1-6 luni.Dacă faptul se săvârşeşte în timpul navigaţiei, sau în circumstanţe cînd nu se poate recurge la forta publică, sau dacă unul ori mai mulţi din învinuiţi sînt inarmati, pedeapsa este dela 3-10 ani închisoare corecţională, 2-6 ani interdicţie corecţională şi 1-3 ani interdicţia exercitării funcţiunii de marinar.Ofiţerilor instigatori sau conducătorilor li se majorează pedepsele de mai sus cu o pătrime atît la maximum cat şi la minimum, iar pasagerilor li se micşorează pedepsele cu o pătrime, atît la maximum cat şi la minimum.  +  Articolul 53Comandantul sau ofiţerul de bord, care aplica subalternilor sau pasagerilor pedepse neregulamentare, ori îi maltrateaza în orice chip, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 2 luni la 1 an.Pedeapsa este dela 4 luni la 2 ani, dacă infracţiunea se săvârşeşte din răzbunare, sau contra persoanelor infirme, ori mai mici de 16 ani sau mai mari de 60 ani.De asemenea se aplică în cazurile de mai sus şi interdicţia exercitării funcţiunii de marinar, dela 1-6 luni.  +  Articolul 54Persoana din echipaj care părăseşte postul sau sau adoarme în timpul serviciului de cart sau de garda, ori cînd se afla la carma, de veghe, de serviciu la maşini sau în orice alt post se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 2 luni la 1 an şi cu interdicţia funcţiunii de marinar dela 1-6 luni.  +  Articolul 55Persoana din echipaj care, în timpul cînd vasul se afla în ţara, părăseşte fără voie serviciul şi lipseşte mai mult de 3 zile nemotivat, sau care, fără aprobare, părăseşte serviciul înainte de expirarea termenului de inrolare, sau în momentul plecării vasului, se considera ca dezertor şi se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 6 luni la 1 an.Pentru candidaţii (asistenţii de punte, maşini, picoli) pedeapsa este dela 3 luni la 6 luni închisoare corecţională.  +  Articolul 56Infracţiunea prevăzută de Art. precedent, săvîrşită în timpul cat vasul se afla într'un port străin, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 6 luni la 2 ani şi interdicţia exercitării funcţiunii de marinar dela 1-6 luni.Pentru candidaţii la funcţia de marinar pedeapsa este dela 3 luni la 1 an şi interdicţia exercitării funcţiunii de marinar dela 1-3 luni.  +  Articolul 57Persoana din echipaj care ajuta un dezertor să-şi părăsească serviciul, ori nu denunta sau întârzie sa denunţe comandantului sau ofiţerului de bord pe infractor, sau care fiind faţa la săvîrşirea infracţiunii nu intervine spre a o împiedica, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 3-6 luni.  +  Capitolul V Infracţiuni împotriva proprietăţii vaselor, incarcamantului lor şi a libertăţii navigaţiei  +  Articolul 58Persoana care cu ştiinţa, prin orice mijloace, cauzează lovirea, scufundarea, naufragiul, esuarea sau incendierea vasului pe care este ambarcată sau a altui vas, se pedepseşte cu munca silnica dela 10-15 ani şi degradarea civilă dela 5-10 ani.Dacă în acest fapt s'a cauzat vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii vreunei persoane ori autorul este însăşi comandantul sau vreunul din ofiţerii bordului, se va aplica întotdeauna maximul pedepsei.Dacă se cauzează moartea vreunei persoane, pedeapsa este munca silnica pe viaţa.Persoanelor din echipaj li se mai aplica şi interdicţia pentru totdeauna a exercitării functiunei de marinar.  +  Articolul 59Comandantul sau inlocuitorul sau, care comanda un vas cu o incarcatura de arme la bord şi care naviga fără a avea actele de bord, scrisoare de conosament sau alt document de justificare pentru expediţia unui asemenea incarcamant, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 5-10 ani şi interdicţia corecţională şi a exercitării funcţiunii de marinar dela 2-6 ani.Persoanelor din echipaj sau pasagerii, care introduc la bord sau transporta clandestin o asemenea incarcatura se pedepsesc cu închisoarea coretionala dela 2-5 ani şi interdicţia corecţională dela 1-3 ani.Pentru membrii echipajului se va pronunţa şi interdicţia exercitării funcţiunii de marinar, pentru durata pedepsei aplicate.  +  Articolul 60Traficul de sclavi, transportul sau orice comerţ de persoane reduse în stare de sclavie, săvârşit de acei care au armat, întrebuinţat sau asigurat un vas în acest scop, ori au participat în orice fel la un asemenea fapt, se pedepseşte conform prevederilor Codului penal, pe lîngă care instanţa va mai pronunţa pentru persoanele din echipaj şi interdicţia pentru totdeauna a exercitării funcţiunii de marinar.Vasul întrebuinţat la săvîrşirea infracţiunilor de mai sus, se confisca şi se vinde prin intermediul Întreprinderilor Comerciale de Stat, dacă se dovedeşte ca proprietarul avea cunoştinţa dspre fapta săvîrşită, preţul rezultat făcându-se venit Statului.  +  Articolul 61Persoana din echipaj care distruge, strica sau vinde cu voinţa un obiect care nu-i aparţine şi care este util navigaţiei sau necesar la manevra ori siguranţa vasului, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 3 luni la 1 an şi cu amendă dela 4.000 - 10.000.  +  Articolul 62Comandantul, ofiţerii sau orice alt membru din echipaj, care ţin cu ştiinţa drumul greşit, sau care deteriorează, arunca în mare ori distruge, sau face să se piardă în orice fel, chiar numai în parte, incarcatura, provizia alimentara a bordului ori combustibilul sau alte materiale destinate sa furnizeze vasului energia motrica, ori distruge sau face impropriu serviciul, arborada, aparatele nautice, maşinile ori instalaţiile bordului, se pedepseşte cu temnita grea dela 3-8 ani şi amenda dela 20.000 - 40.000 lei şi degradarea civică dela 3-6 ani.Cînd din faptele prevăzute mai sus, rezultă un pericol de naufragiu sau de alt dezastru, pedepsele vor fi dela 5-10 ani temnita grea şi amenda dela 300.000 - 50.000 lei şi degradare civică dela 4-8 ani.În toate cazurile, se va pronunţa şi interdicţia pentru totdeauna a exercitării funcţiunii de marinar.Dacă aceste fapte se savarsesc din neglijenţa, pedeapsa este dela 1-3 ani închisoare corecţională, dela 1-2 ani interdicţie corecţională şi interdicţia exercitării funcţiunii de marinar dela 1-2 ani.  +  Articolul 63Persoana din echipaj, care fura obiectele dela bord, utile navigaţiei sau necesare la manevra sau siguranţa vasului, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 1-3 ani, amenda dela 10.000 - 20.000 lei şi interdicţia corecţională dela 1-3 ani.Dacă furtul este comis cu ocazia unui sinistru maritim, pedeapsa e dela 2-6 ani închisoare corecţională şi amenda dela 20.000 - 40.000 lei.Dacă infractorul are grad de ofiţer, pedepsele vor fi dela 2-5 ani închisoare corecţională, amenda dela 15.000 - 25.000 lei şi interdicţie corecţională dela 2-5 ani.De asemenea se aplică şi pedeapsa interdicţiei exercitării funcţiunii de marinar dela 1-3 ani, în cazul prevăzut la alin. 1, dela 2-6 ani, în cazurile prevăzute la alin. 2 şi 3.  +  Articolul 64Comandantul sau ofiţerul care fără drept şi în puterea funcţiunii sale, întrebuinţează pentru sine sau pentru altul, total sau în parte, vasul sau incarcatura sa, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 2-8 ani, amenda dela 10.000 - 40.000 lei şi interdicţie corecţională dela 2-5 ani.De asemenea li se aplică şi interzicerea exercitării funcţiunii de marinar dela 2-5 ani.  +  Articolul 65Membrii echipajului sau orice altă persoană, care fără permisiunea comandantului, imbarca sau debarca lucruri, fapt din care se cauzează cheltuieli şi daune pentru vas, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 2 luni la 2 ani şi cu amendă dela 4.000 - 10.000 lei  +  Capitolul VI Infracţiuni contra ordinei navigaţiei  +  Articolul 66Persoana din echipaj care falsifica o poliţa de încărcare, ori alt document asemănător, sau care prin declaraţii ori manopere viclene ascunde situaţia reală a unui incarcamant, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 2-6 ani, interdicţie corecţională dela 2-4 ani şi a exercitării funcţiunii de marinar pe timpul interdicţiei corecţionale.Cînd invinuitul este însuşi comandantul, pedeapsa va fi dela 5-9 ani închisoare corecţională, 4-6 ani interdicţie corecţională şi 4-6 ani interdicţia exercitării funcţiunii de marinar.  +  Articolul 67Orice falsifica sau schimba actele de bord, registrele sau alte acte ori documente privitoare la constructiuni de vase, înrolarea marinarilor sau exercitarea funcţiunii de marinar, se pedepseşte cu închisoarea corecţională dela 1-3 ani şi amenda dela 4.000 - 40.000 lei.Cînd faptul se săvârşeşte de un funcţionar însărcinat cu supravegherea sau ţinerea actelor necesare construcţiei de vase, inrolarii marinarilor, ori exercitării funcţiunii de marinar, pedeapsa este dela 1-4 ani închisoare corecţională şi dela 1-3 ani interdicţie corecţională şi amenda dela 4.000 - 40.000 lei, iar dacă invinuitul este însăşi comandantul sau un alt ofiţer al vasului, i se mai aplica şi pedeapsa interzicerii exercitării funcţiunii de marinar pe timpul interdicţiei corecţionale.  +  Articolul 68Acela care, fără sa participe la falsurile prevăzute de Art. 66 şi 67, întrebuinţează un act fals din acestea, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 1-3 ani, interdicţie corecţională dela 1-2 ani şi în cazul cînd pesoana este marinar şi cu interdicţia exercitării funcţiunii de marinar dela 1-2 ani.  +  Articolul 69Persoana din echipaj care falsifica conţinutul unui ordin primit, ori jurnalul de bord, se pedepseşte cu închisoarea corecţională dela 1-4 ani, interdicţie corecţională dela 1-3 ani şi interdicţia exercitării funcţiunii de marinar dela 1-3 ani.Cînd invinuitul este însăşi comandantul, pedeapsa va fi dela 3-6 ani închisoare corecţională şi dela 2-5 ani interdicţie corecţională şi a exercitării funcţiunii de marinar.Comandantul, care fără cauze justificate, imprumuta sub orice formă bani, gajand corpul vasului, proviziile sau inventarul, ori vinde vasul, afară de cazurile sau formalităţile stabilite de lege, sau, fără a fi constrâns de un pericol iminent, descarca mărfuri înainte de verificarea raportului prescris de lege, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 1-5 ani, amenda dela 2.000-40.000 lei şi interdicţia exercitării funcţiunii de marinar dela 6 luni la 2 ani.  +  Articolul 70Oricine prin diferite manopere, ascunde realitatea asupra proprietăţii unui vas, pentru a i se atribui astfel naţionalitatea română, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 2-6 ani şi amenda dela 20.000 - 40.000 lei.  +  Articolul 71Oricine întrebuinţează sau consimte să fie întrebuinţate în orice fel actele de bord ale unui vas care să servească la navigarea unui alt vas străin sau român, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 1-3 ani, amenda dela 4.000-20.000 lei, iar dacă fac parte din echipaj cu interzicerea exercitării funcţiunii de marinar dela 6 luni la 1 an.  +  Articolul 72Armatorul, care fără drept abordeaza pe vasul sau pavilionul român, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 6 luni la 2 ani, cu amendă dela 4.000-80.000 lei şi cu interdicţia corecţională dela 1-2 ani.În caz de recidiva, se pronunţa şi confiscarea vasului, care se va vinde la licitaţie publică, preţul făcându-se venit Statului.  +  Articolul 73Comandantul, care din orice motiv, încredinţează unei persoane neindicate şi fără pregătirea necesară, comanda unui vas, pentru executarea manevrelor sau conducerea lui, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 2-6 luni, amenda dela 2.000 - 30.000 lei şi interzicerea exercitării funcţiunii de marinar pe timp de 1 an.În caz de recidiva se va pronunţa şi interdicţia exercitării pentru totdeauna a funcţiunii de marinar.  +  Articolul 74Comandantul, ofiţerii şi pilotul, care se afla în stare de beţie, cînd vasul este în curs de navigaţie, se pedepsesc cu închisoare corecţională dela 3 luni la 1 an şi cu interzicerea exercitării funcţiunii de marinar pe acelaşi timp.Ceilalţi membrii din echipaj, se pedepsesc pentru infracţiunea de mai sus, săvîrşită în timpul serviciului de cart, cu închisoare corecţională dela 2-6 luni şi cu interdicţia exercitării funcţiunii de marinar pe acelaşi timp.  +  Articolul 75Dacă săvîrşirea infracţiunilor, prevăzute la Art. 73 şi 74, cauzează pierderea vasului sau îl face impropriu navigaţiei, ori are drept urmare vătămarea grava sau foarte grava a integrităţii corporale ori sănătăţii uneia sau mai multora din persoanele imbarcate, pedeapsa se dublează corespunzător faptului săvârşit, iar dacă a urmat moartea uneia sau mai multor persoane imbarcate, pedeapsa este dela 3-10 ani munca silnica, interdicţie corecţională dela 1-3 ani, iar pentru persoanele din echipaj şi interdicţia exercitării funcţiunii de marinar pentru totdeauna.  +  Articolul 76Comandantul, care părăseşte vasul în faţa unui pericol, fără a respecta regulele prevăzute de Art. 36 al prezentului decret se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 3 luni la 1 an şi cu interdicţia exercitării funcţiunii de marinar pe timp de 2 ani.  +  Articolul 77Comandantii de remorchere sau conducătorii altor vase întrebuinţate la un serviciu de interes local, care refuza, la cererea organelor maritime şi fluviale, sa dea ajutor vaselor şi persoanelor aflate în pericol, se pedepsesc cu închisoare corecţională dela 6 luni la 2 ani, amenda dela 4.000 la 40.000 lei şi interdicţia exercitării funcţiunii de marinar dela 1-2 ani.  +  Articolul 78Comandantul care în ţara străină, debarca fără motiv o persoană din echipaj sau care, în afară de cazurile de forta majoră, părăseşte în cursul călătoriei o persoană din echipaj sau pasager, impiedicand întoarcerea ei la bord, sau da plecare vasului înainte de itinerarul stabilit, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 2 luni la 2 ani, amenda dela 10.000-30.000 lei şi interdicţie corecţională şi a exercitării funcţiunii de marinar pe timp de 3 ani.Dacă persoana debarcată sau parasita rămîne lipsită de mijloacele necesare traiului, ori de posibilitatea de reintoarcere în patrie, sau faptul se săvârşeşte în afară de apele Mediteranei, ori de coastele Europene oceanice, pedeapsa va fi dela 2 la 4 ani, amenda dela 40.000 la 70.000 şi interdicţie corecţională şi a exercitării funcţiunii de marinar, pe timp de 5-8 ani.  +  Articolul 79Comandantul care debarca în cursul călătoriei o persoană bolnava sau ranita din echipaj şi nu-i acorda mijloacele necesare îngrijirii şi întoarcerii în portul de inrolare, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 2-6 luni amenda dela 10.000 - 20.000 lei şi interzicerea exercitării funcţiunii de marinar dela 1-3 ani.  +  Articolul 80Comandantul unui vas care, în ţara străină şi unde nu se afla oficiu consular, găseşte naufragiati de cetăţenie română şi nu-i ia la bord, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 2-6 luni, amenda dela 10.000 - 20.000 lei şi cu interdicţia exercitării funcţiunii de marinar dela 6 luni la 1 an  +  Articolul 81Comandantul, care fără a expune la riscuri grave vasul sau nu da ajutor unui vas sinistrat şi persoanelor ce se găsesc în mare pericol sau se departeaza de locul sinistrului, înainte de a se fi asigurat ca prezenta sa nu mai este necesară, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 3 luni la 1 an, cu amendă dela 10.000-40.000 lei, precum şi cu interzicerea exercitării funcţiunii de marinar dela 6 luni la 2 ani.Aceeaşi pedeapsa se aplică comandantului care, în caz de lovire a vasului sau cu altul, nu da asistenţa datorată, sau refuza de a face cunoscut numele vasului ce comanda, localitatea de unde vine şi unde se duce.  +  Articolul 82Comandantul sau orice persoană dela bord, care contravine la regulele prescrise prin regulamentele de navigaţie asupra luminilor de noapte şi a semnalelor din timp de ceata, precum şi la orice alte abateri la regulele prescrise pentru drumuri de urmat, sau asupra manevrelor de executat, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 1 luna la 1 an, cu amendă dela 4.000-40.000 lei şi interzicerea exercitării funcţiunii de marinar pe timp de un an.Dacă infracţiunea a avut drept consecinţa un abordaj, se va sanctiona cu închisoare corecţională dela 2 luni la 2 ani, cu amendă dela 8.000 - 80.000 lei şi interzicerea exercitării funcţiunii de marinar pe timp de 2 ani.  +  Articolul 83Comandantii, care nu executa dispoziţiunile date de organele maritime şi fluviale, cu privire la măsurile pentru prevenirea incendiilor la vase sau nu aduna echipajul pentru a lua parte la operaţiunile de stingerea unui incendiu pe vase sau în port, se pedepsesc cu închisoarea corecţională dela 6 luni la 2 ani, amenda dela 4.000 - 20.000 lei şi interdicţia exercitării funcţiunii de marinar dela 1-2 ani.  +  Articolul 84Dacă infracţiunea prevăzută la Art. 82, are ca urmare pierderea unuia din vasele abordate sau dacă are consecinţa moarte de persoane, culpabilul se pedepseşte cu temnita grea dela 3-10 ani, cu degradare civică dela 1-3 ani şi cu pierderea exercitării funcţiunii de marinar, dela 1-3 ani.  +  Articolul 85Orice persoană din echipaj, care se face culpabilă de o lipsa dela îndatoririle sale, cauzand astfel un abordaj, incendiu sau naufragiu, sau care expune vasul la un pericol iminent, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 6 luni la 5 ani, cu amendă dela 4.000 - 40.000 lei, cu interdicţia corecţională dela 1-3 ani şi cu interdicţia exercitării funcţiunii de marinar dela 1-3 ani.  +  Articolul 86Dacă din aceasta cauza, se produc vreunul din faptele prevăzute la Art. 84, se pedepseşte cu temnita grea dela 3-10 ani şi cu degradare civică dela 1-3 ani şi interzicerea exercitării funcţiunii de marinar, pentru totdeauna.  +  Articolul 87Comandantul unui vas, cu destinaţia spre un port al R.P.R., care fără just motiv refuza de a transporta, la cererea unui oficiu consular şi în limitele dispoziţiunilor legale ori regulamentare, condamnaţii, prevenitii, corpurile delicte, sau alte obiecte reclamate, de o procedură judiciară, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 2-6 luni, amenda dela 10.000 - 30.000 lei.  +  Articolul 88Comandantul care are la bord încredinţat pentru paza şi transport, un prevenit sau un condamnat şi căruia i s-a aplicat pedepse neregulamentare, ori l-a maltratat în orice chip, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 2 luni la 1 an.Aceeaşi pedeapsa se aplică şi acelora însărcinaţi cu paza prevenitilor ori condamnaţilor şi care savarsesc infracţiunile prevăzute în alineatul precedent.  +  Articolul 89Orice persoană aflată pe vas, care înlesneşte în orice mod, scăparea unui arestat pe vas, se pedepseşte cu închisoare dela 6 luni la 2 ani, iar membrii echipajului sînt pedepsiţi cu interdicţia exercitării funcţiunii de marinar pe timp de 1 an.  +  Articolul 90Comandantul sau membrii din echipaj, care dau gazduire pe vas, ori savarsesc fapte, sau dau dispoziţiuni de natura a se putea scapa un infractor dela efectuarea cercetărilor, a urmăririi sau executării pedepsei, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 6 luni la 2 ani, amenda dela 10.000-30.000 lei şi interdicţia exercitării funcţiunii de marinar dela 1-2 ani.Dacă faptul prevăzut în alineatul precedent, se săvârşeşte de o altă persoană din echipaj, pedeapsa va fi dela 4-18 luni, amenda dela 8.000 - 20.000 lei şi interdicţia exercitării funcţiunii de marinar dela 8-18 luni.  +  Articolul 91Comandantul sau orice membru al echipajului, care imbarca sau debarca la vase în mod fraudulos persoane, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 1-6 luni şi cu amendă dela 4.000 - 40.000 lei.  +  Articolul 92Comandantul, care imbarca un număr de călători peste cel ce vasul este autorizat a transporta şi care pricliteaza siguranţa vasului, se pedepseşte cu închisoare dela 1-6 luni şi amenda dela 4.000 - 40.000 lei.Dacă din aceasta cauza, s'ar produce accidente de persoane, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 1-3 ani, cu amendă dela 4.000 - 40.000 lei şi cu interdicţie corecţională dela 6 luni la 2 ani.  +  Articolul 93Comandantul, care cu ocazia unui pericol de naufragiu, nu a depus toate silintele pentru a trage vasul la mal, astfel ca sa nu fie angajat în canalul navigabil sau în locurile de intrare ale vaselor în porturi, docuri sau bazine, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 6 luni la 1 an, amenda dela 4.000 - 40.000 lei şi interdicţia exercitării funcţiunii de marinar pe timp de 1 an.  +  Articolul 94Comandantul care în cursul navigaţiei, nu se supune chemării unui vas de război român şi îl pune în situaţia de a întrebuinţa forta, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 6 luni la 2 ani şi cu interdicţia exercitării funcţiunii de marinar dela 1-5 ani.  +  Articolul 95Comandantul sau ofiţerul bordului care săvârşeşte acte de violenta sau rezistenta contra unui vas de război român, ori contra unui vas de serviciu al ordinei publice a Statului, se pedepseşte cu temnita grea dela 3-10 ani, degradare civică dela 3-8 ani şi interdicţia pentru totdeuna a exercitării funcţiunii de marinar.Pentru celelalte persoane din echipaj, care savarsesc faptele prevăzute în alineatul precedent, pedeapsa va fi de 2-8 ani temnita grea şi 2-6 ani degradare civică.  +  Articolul 96Comandantul care incarca arme, munitiuni sau oameni de echipaj, în scopul de a săvârşi sau a îndeplini o contrabanda, un delict sau o crima, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 2-5 ani, interdicţie corecţională dela 1-4 ani şi interdicţia pentru totdeauna a exercitării funcţiuni de marinar.  +  Articolul 97Comandantul sau persoana de pe vas care nu se conformă măsurilor ordonate de Căpitănia sau Oficiul de Port în legătură cu manevra vasului sau cu siguranţa navigaţiei şi a porturilor, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 1-6 luni sau cu amendă dela 4.000 - 40.000 lei.  +  Articolul 98Oricine, afară de cazuri de necesitate, taie sau desface lanţurile şi legăturile vaselor, sau cauzează în alt mod daune vaselor ancorate sau acostate în port şi apele naţionale, se pedepseşte cu închisoarea corecţională dela 1-6 luni şi cu amendă dela 4.000 - 40.000 lei.  +  Articolul 99Armatorul sau comandantul vasului care nu are la bord aparatele sanitare şi de salvare fixate de Căpitănia sau Oficiul de Port, sau care nu întreţin aceste aparate în buna stare pentru a putea servi în orice moment, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 1-3 luni şi cu amendă dela 4.000 - 40.000 lei.  +  Articolul 100Armatorul sau comandantul vasului, care nu a inzestrat vasul cu cele necesare siguranţei sale, pentru întreţinerea luminilor şi facerea semnalelor reglementare, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 1-3 luni sau cu amendă dela 4.000 - 40.000 lei.Dacă vasul face transporturi de călători, pedeapsa va fi închisoare corecţională dela 1-6 luni şi amenda dela 4.000 - 40.000 lei.  +  Articolul 101Acela care întrebuinţează livretul de marinar aparţinînd altei persoane, sau care cedează altuia acest act pentru a fi întrebuinţat, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 2 luni-1 an, amenda dela 10.000-30.000 lei şi interdicţia exercitării funcţiunii de marinar dela 6 luni la 1 an.Dacă livretul cedat unei persoane serveşte la evadarea acesteia, sau la sustragerea ei de sub urmărirea penală, ori dela obligaţia de recrutare, pedeapsa se dublează.  +  Articolul 102Acela care găseşte în mare sau în alte ape navigabile un lucru şi nu-l preda Capitaniilor sau Oficiilor de Port, se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 1-6 luni şi amenda dela 10.000-20.00 lei.  +  Titlul V Organizarea jurisdicţiei maritime şi fluviale  +  Capitolul I Dispoziţiuni generale  +  Articolul 103Sînt supuse jurisdicţiei speciale maritime şi fluviale: a) Crimele şi delictele maritime şi fluviale, actele de sabotaj, furturile şi orice alte infracţiuni prevăzute de decretul de faţa, de codul penal şi de alte legi speciale care aduc prejudicii vaselor comerciale, ori bunurilor încredinţate spre stransport sau păstrare, precum şi acţiunile civile în daune pentru repararea prejudiciilor materiale şi morale cauzate prin infracţiuni; b) Infracţiunile care aduc atingere disciplinei sau stânjenirea bunei funcţionari a navigaţiei vaselor Marinei Comerciale, atelierelor, ori altor instalatiuni deservind navigaţia pe apa şi lucrările în legătură cu acestea; c) Infractiuinile îndreptate contra personalului marinaresc aflat în exerciţiul funcţiunii; d) Infracţiunile săvîrşite de personalul navigant şi dela uscat în serviciu ori în legătură cu serviciul.  +  Capitolul II Organizarea tribunalelor speciale maritime şi fluviale.  +  Articolul 104La Constanta şi Galaţi se înfiinţează şi va funcţiona câte un tribunal Maritim şi Fluvial cu jurisdicţie specială permanenta avînd una sau mai multe secţii.Aceste tribunale vor judeca infracţiunile prevăzute în decretul de faţa la Art. 103, săvîrşite la bordul vaselor române în largul marii sau în marea teritorială română sau străină, în apele fluviale române sau străine sau în legătură cu navigaţia maritima şi fluviala în porturi şi zonele teritoriale respective, şi la bordul vaselor străine în marea teritorială română şi apele fluviale române în condiţiunile prevăzute de codul penal pentru cazul cînd infracţiunea s'a comis contra unui român sau a tulburat pacea şi ordinea publică a teritoriului, sau dacă s'a făcut apel la autorităţile române de comandantul vasului.Competenţa teritorială a Tribunalului Maritim şi Fluvial Constanta corespunde porturilor şi zonelor respective şi anume: Constanta, Mangalia, Sulina, Tulcea, Cernavoda şi Hârşova.Competenţa teritorială a Tribunalului Maritim şi Fluvial din Galaţi, corespunde portului Galaţi şi zonei sale teritoriale, precum şi celorlalte porturi şi zonelor respective.Se pot înfiinţa tribunale speciale maritime şi fluviale şi în alte localităţi prin decizia Ministerului Justiţiei la propunerea Ministerului Comunicaţiilor.Numărul secţiunilor se va stabili prin decizia Ministerului Justiţiei la propunerea Ministerului Comunicaţiilor.Fiecare tribunal este condus de un preşedinte şi are numărul de judecători şi asesori populari ce se vor stabili prin decizia ministrului justiţiei.  +  Articolul 105Tribunalele speciale maritime şi fluviale judeca în materie de delicte, cu un judecător şi doi asesori populari, de preferinta dintre marinari, iar în materie de crime, cu doi judecători şi trei asesori populari dintre marinari.  +  Articolul 106Dintre judecătorii Tribunalului special maritim şi fluvial se vor delega prin decizia ministrului justiţiei, numărul necesar de judecători de instrucţie. Prin aceeaşi decizie se va stabili şi numărul cabinetelor de instrucţie.  +  Articolul 107Pe lîngă fiecare Tribunal special maritim şi fluvial, va funcţiona câte o camera de instrucţie, cu unul sau mai multe complete, în compunerea căreia va intra judecătorii desemnaţi de preşedintele Tribunalului special Maritim şi Fluvial şi asesorii populari al căror număr se va stabili prin decizia Ministerului Justiţiei.  +  Capitolul III Parchetul Maritim şi Fluvial  +  Articolul 108Pe lîngă fiecare Tribunalul special maritim şi fluvial, va funcţiona câte un procuror şef şi numărul necesar de procurori şi asesori populari şi se va stabili prin decizia Ministerului Justiţiei.  +  Articolul 109În cadrul Parchetelor Curţilor Constanta, Galaţi şi Parchetul Curţii Supreme, se va delega prin decizia Ministerului Justiţiei, numărul de procurori care vor pune, în mod special, concluzii în cauzele supuse jurisdicţiei maritime şi fluviale.  +  Articolul 110Membrii Parchetelor funcţionînd pe lîngă instanţele speciale maritime şi fluviale, au atribuţiunile prevăzute în decretul pentru organizarea şi funcţionarea Parchetului, Codul de procedură penală.  +  Articolul 111Procurorul general al R.P.R. are dreptul prevăzut de Art. 6 din decretul Nr. 2 din 22 Aprilie 1948 pentru organizarea şi funcţionarea Parchetului şi în ceea ce priveşte activitatea parchetelor prevăzute de prezentul decret.  +  Capitolul IV Personal de grefa şi administrativ  +  Articolul 112Pe lîngă Tribunalele speciale maritime şi fluviale şi Parchetele acestora vor funcţiona angajaţi, cu funcţiuni de grefa şi funcţiuni administrative, în numărul stabilit prin decizia Ministerului Justiţiei. Ei vor fi angajaţi şi salarizaţi de Ministerul Justiţiei, de care vor depinde.  +  Capitolul V Dispoziţiuni procedurale  +  Articolul 113Hotărîrile Tribunalului special maritim şi fluvial pot fi atacate cu recurs, în materie de delicte; recursul se judeca de Curtea în circumscripţia căreia îşi are sediul Tribunalul special maritim şi fluvial, iar în materie de crime, de Curtea Suprema.  +  Articolul 114Tribunalele speciale maritime şi fluviale judeca şi infracţiunile conexe individuale cu infracţiunile intrand în prevederile prezentului decret, instanţa constituindu-se după distincţiunile dela Art. 105.  +  Articolul 115Procedura de judecată este aceea prevăzută de dreptul comun.Infracţiunile din legile speciale vor fi judecate de instanţele prevăzute de prezentul decret, cu procedura arătată în acele legi.  +  Capitolul VI Asesorii populari  +  Articolul 116Asesorii populari ce vor funcţiona la Tribunalele speciale şi la Parchetele de pe lîngă acestea vor fi desemnaţi de către preşedintele tribunalului ordinar, dintre asesorii populari aleşi în circumscripţia din care funcţionează Tribunalul special maritim şi fluvial, de preferinta dintre marinari, după procedura prevăzută la Art. 54 şi 64 din decretul Nr. 132 din 2 Aprilie 1949 pentru organizarea judecătorească.  +  Titlul VI  +  Capitolul I Dispoziţiuni finale şi tranzitorii  +  Articolul 117Pe lîngă fiecare din Curţile arătate la Art. 113 vor funcţiona complete speciale desemnate de Ministerul Justiţiei, pentru judecarea recursurilor date în competenţa acestor instanţe, în materie maritima şi fluviala.De asemenea, la Curtea Suprema, în cadrul Secţiunii Penale, se vor desemna în acelaşi mod, complete speciale, care vor judeca recursurile date în competenţa acestei Curţi, în aceeaşi materie.  +  Articolul 118Preşedinţii şi judecătorii Tribunalelor speciale maritime şi fluviale, precum şi procurorii de pe lîngă aceleaşi Tribunale, cu ierarhia prevăzută în decretul pentru organizarea judecătorească şi decretul pentru organizarea şi funcţionarea Parchetului, cu privire la funcţiunile echivalente dela Tribunale. Personalul judecătoresc indeplinind funcţiuni de grefa şi personalul administrativ, are de asemenea ierarhia prevăzută în decretul pentru organizarea judecătorească.  +  Articolul 119Cauzele de competenţa Tribunalelor maritime şi fluviale, afalte în curs de cercetare la Parchete şi Cabinete de Instrucţie, sau în curs de instrucţie, precum şi cele ce se găsesc în curs de judecată înaintea primei instanţe şi în faţa Tribunalului Maritim Galaţi, vor fi înaintate organelor competente, potrivit prezentului decret, fără a mai fi necesară o hotărîre declinatorie de competenţa.  +  Articolul 120Dispoziţiunile decretului de faţa privind organizarea jurisdicţiei infracţiunilor maritime şi fluviale se completează cu acelea din decretul pentru organizarea judecătorească şi pentru organizarea şi funcţionarea Parchetului, care nu sînt contrarii prezentului decret.  +  Articolul 121Infracţiunile prevăzute de legea Nr. 16 din 15 Ianuarie 1949, pentru sancţionarea unor crime care primejduiesc securitatea Statului şi propăşirea economiei naţionale, rămîn supuse dispoziţiilor acelei legi.  +  Articolul 122Desemnarea judecătorilor, procurorilor şi completelor speciale, se va face de Ministerul Justiţiei, pînă la 1 Ianuarie 1950, iar dispoziţiunile Art. 54 din decretul Nr. 132 din 1949.">ART. 116 din prezentul decret, vor intra în vigoare pe aceeaşi dată, cînd se vor efectua de către preşedinţii Tribunalelor acolo arătate, tragerile la sorţi a asesorilor, prevăzute de Art. 54 din decretul Nr. 132 din 1949.  +  Articolul 123Sînt exceptate dela orice măsură de sechestru, respectiv proprie, în afară de bunurile prevăzute de dispoziţiunile în vigoare şi: a) Instrumente şi orice alte obiecte aparţinînd personalului navigant necesare serviciului la bord, sau destinate exercitării profesiunii; b) Sumele datorate inrolatilor pentru căutarea sănătăţii sau pentru repatrierea lor în portul de inrolare.  +  Articolul 124Ofiţerii comerciali maritimi de punte nu au dreptul de a naviga pe vasele fluviale la la Dunăre, cu brevete maritime.  +  Articolul 125Pierd dreptul de a se mai prezenta la examen pentru un brevet superior, ofiţerii de punte şi maşini care nu l'au putut obţine în urma a trei examene susţinute.  +  Articolul 126Livretul de marinar, fără nici un certificat de capacitate se echivaleaza de către Ministerul Muncii, cu cartea de lucrator calificat.  +  Articolul 127Toţi posesorii de brevete şi certificate de capacitate, obţinute în baza examenelor cerute de regulamentul asupra ierarhiei şi inamtricularii marinarilor comerciali din anul 1928, rămîn cu drepturile prevăzute de acel regulament, chiar dacă nu au studiile cerute pentru brevetul sau certificatul respectiv.Ei pot să se prezinte la examenul pentru obţinerea brevetului superior sau a certificatului de capacitate, dacă îndeplinesc condiţiunile de ambarcare cerute de prezentul decret.  +  Articolul 128Toate vasele care au obţinut pavilionul român, pe baza vechilor legi de organizare a Marinei Comerciale din anul 1907, îşi menţin dreptul de abordarea acestui pavilion.  +  Articolul 129În textul articolelor din prezentul decret, cuvântul "Comandant", cuprinde pe toţi acei care au conducerea unui vas de orice categorie, comandanti, capitani, conducatori, carmaci, după distincţiunile făcute de decretul de faţa.  +  Articolul 130Dispoziţiunile prevăzute de prezentul decret vor intra în vigoare pe data publicării sale în Buletinul Oficial, cu excepţia dispoziţiunilor titlului V, care vor intra în vigoare pe data de 1 Martie 1950.  +  Articolul 131Legea de organizare a marinei comerciale din anul 1907, legea Nr. 312 asupra inrolarii, înmatriculării, ierarhiei şi brevetarii marinarilor comerciali, decretul lege Nr. 382 din 1943, privitor la unele măsuri excepţionale referitoare la înstrăinarea şi călătoria vaselor maritime şi fluviale precum şi orice alte dispoziţiuni din legi, decrete şi regulamente contrare prezentului decret, se abroga.C. I. PARHONMARIN FLOREA IONESCUMinistrul comunicaţiilor,Prof. ing. N. ProfiriMinistrul justiţiei,Stelian Nitulescu--------------