ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Capitolul II "Ajutoare pentru încălzirea locuinţei" va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIAjutoare pentru încălzirea locuinţeiSECŢIUNEA 1Condiţii de acordare şi cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţeiArt. 5. - (1) Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termica furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei, după cum urmează: a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza până la 880.000 lei li se acordă o sumă de 1.656.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 690.000 lei în situaţia în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 12 luni; b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 880.001 lei şi 1.170.000 lei li se acordă o sumă de 1.080.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 450.000 lei în situaţia în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 12 luni; c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 1.170.001 lei şi 1.460.000 lei li se acordă o sumă de 720.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 300.000 lei în situaţia în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 12 luni; d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 1.460.001 lei şi 1.760.000 lei li se acordă o sumă de 480.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 200.000 lei în situaţia în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 12 luni; e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 1.760.001 lei şi 2.050.000 lei li se acordă o sumă de 360.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 150.000 lei în situaţia în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 12 luni; f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 2.050.001 lei şi 2.460.000 lei li se acordă o sumă de 240.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 100.000 lei în situaţia în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 12 luni. (2) Pentru familiile şi persoanele singure prevăzute la alin. (1) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se majorează cu până la 20% din valoarea acestuia. (3) Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 12 luni în situaţia în care beneficiarii au optat pentru facturare în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a). (4) Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 5 luni în situaţia în care beneficiarii au optat pentru facturare în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) şi c).Art. 6. - Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, după cum urmează: a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza până la 880.000 lei li se acordă o sumă de 830.000 lei; b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 880.001 lei şi 1.170.000 lei li se acordă o sumă de 500.000 lei; c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 1.170.001 lei şi 1.460.000 lei li se acordă o sumă de 364.000 lei; d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 1.460.001 lei şi 1.760.000 lei li se acordă o sumă de 260.000 lei; e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 1.760.001 lei şi 2.050.000 lei li se acordă o sumă de 208.000 lei; f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 2.050.001 lei şi 2.460.000 lei li se acordă o sumă de 104.000 lei.Art. 7. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă în cuantumurile stabilite la art. 5 alin. (1) şi (2), dar nu mai mult decât cheltuielile cu energia termica utilizata în scopul încălzirii locuinţei şi preparării apei calde. (2) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă în cuantumurile stabilite la art. 6, dar nu mai mult decât valoarea facturii individuale sau, după caz, a cheltuielilor efectiv repartizate pentru cantitatea de gaze naturale folosită în perioada sezonului rece.Art. 8. - Familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social în condiţiile prevăzute de Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei, în perioada sezonului rece, în suma de 350.000 lei lunar.Art. 9. - (1) În sensul art. 5 şi 6, prin familie se înţelege soţul, sotia şi alte persoane care au acelaşi domiciliu sau reşedinţa. (2) Prin persoana singura se înţelege persoana care a împlinit vârsta de 16 ani, locuieşte şi se gospodareste singura.Art. 10. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, numai pentru locuinta de domiciliu sau, după caz, de reşedinţa a acestora. (2) Prin locuinta de domiciliu sau de reşedinţa se înţelege locuinta situata la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie şi ale altor persoane majore, precum şi ale copiilor care locuiesc efectiv cu aceştia şi sunt luati în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.Art. 11. - (1) Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, precum şi nivelul acestuia se corecteaza în funcţie de evoluţia preţurilor şi se aproba prin hotărâre a Guvernului. (2) Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, acordate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.Art. 12. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin sezon rece se înţelege perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent şi data de 31 martie a anului următor, iar perioada de 12 luni reprezintă anul calendaristic.SECŢIUNEA a 2-aModul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat şi gaze naturaleArt. 13. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă la cererea titularului, însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind componenta familiei şi veniturile acesteia. (2) Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este proprietarul locuinţei sau titularul contractului de închiriere a acesteia ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de către proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere.Art. 14. - (1) Formularele conţinând cererile şi declaraţiile pe propria răspundere sunt transmise de furnizorii de energie termica în sistem centralizat şi gaze naturale titularilor de contract, respectiv consumatorilor individuali şi asociaţiilor de proprietari/chiriaşi, până la data de 15 octombrie a fiecărui an. (2) Formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.Art. 15. - Familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 şi 6 depun individual, prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi sau prin furnizorii de energie termica în sistem centralizat şi gaze naturale, până la data de 31 octombrie a fiecărui an, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere la primăria localităţii sau a sectorului municipiului Bucureşti în a carei raza teritorială se afla locuinta de domiciliu sau de reşedinţa.Art. 16. - (1) Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi a cuantumului acestuia în funcţie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, inclusiv majorarea prevăzută la art. 5 alin. (2), se face prin dispoziţie a primarului, o singură dată pentru toată perioada de acordare a ajutorului. (2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) se transmit până la data de 15 noiembrie titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei. (3) În termenul prevăzut la alin. (2) primării vor transmite furnizorilor de energie termica în sistem centralizat şi gaze naturale şi asociaţiilor de proprietari/chiriaşi situaţia centralizatoare privind titularii ajutoarelor şi a sumelor aprobate cu acest titlu, în condiţiile art. 5 şi 6. (4) În termenul prevăzut la alin. (2) primării vor comunică solicitanţilor care nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei dispoziţia privind respingerea cererii. (5) În situaţia în care consumatorii individuali îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 şi 6 pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face începând cu luna depunerii cererii.Art. 16^1. - (1) Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi sa comunice primarului orice modificare intervenita în componenta familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării. (2) Comunicarea modificărilor prevăzute la alin. (1) se va face prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere, individual, prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi sau prin furnizori. (3) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1) primării vor emite noi dispoziţii privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinţei sau, după caz, încetarea dreptului la ajutor. (4) Modificarea cuantumului sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face începând cu luna următoare comunicării modificărilor prevăzute la alin. (1). (5) Primării vor transmite titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei dispoziţiile prevăzute la alin. (3), în termen de 5 zile de la data emiterii. (6) În termenul prevăzut la alin. (5) primării vor transmite furnizorilor de energie termica în sistem centralizat şi gaze naturale şi asociaţiilor de proprietari/chiriaşi situaţia privind modificarea cuantumului sau, după caz, încetarea dreptului la ajutor.Art. 16^2. - Lunar, furnizorii de energie termica în sistem centralizat şi gaze naturale transmit consumatorilor individuali, titulari de contracte, facturile reprezentând consumul de energie termica sau gaze naturale şi, după caz, suma de plată calculată ca diferenţa între contravaloarea consumului şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei aprobat de primar.Art. 16^3. - (1) În cazul asociaţiilor de proprietari/chiriaşi, furnizorii de energie termica în sistem centralizat şi gaze naturale transmit lunar factura reprezentând consumul de energie termica sau gaze naturale la nivel de asociaţie. (2) Lunar, în termen de 10 zile de la primirea facturii, asociaţiile de proprietari/chiriaşi au obligaţia de a defalca cheltuielile privind energia termica sau gazele naturale pe consumatori individuali şi de a întocmi borderoul privind sumele de plată calculate ca diferenţa între contravaloarea consumului şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei stabilit în condiţiile art. 7. (3) Furnizorii de energie termica în sistem centralizat şi gaze naturale au obligaţia sa preia de la asociaţiile de proprietari/chiriaşi borderoul prevăzut la alin. (2).Art. 16^4. - (1) Pe baza facturilor prevăzute la art. 16^2 şi a borderourilor prevăzute la art. 16^3 alin. (3), furnizorii întocmesc situaţia centralizatoare privind sumele reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinţei, pe care o transmit lunar la primării. (2) Situaţia prevăzută la alin. (1) este certificată de către primari şi este transmisă de aceştia la direcţiile pentru dialog, familie şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii teritoriale. (3) Situaţia prevăzută la alin. (2) reprezintă document de plată pe baza căruia direcţiile teritoriale achită la furnizori sumele reprezentând ajutoarele pentru încălzirea locuinţei.Art. 16^5. - Sumele reprezentând cheltuielile pentru încălzirea locuinţei, aferente consumului de energie termica sau de gaze naturale, plătite direct de titularii de contract de furnizare a energiei termice sau a gazelor naturale, subvenţiile achitate furnizorilor de energie termica de către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi ajutoarele pentru încălzirea locuinţei achitate de direcţiile teritoriale se vor colecta în conturile de tip ESCROW, deschise la bănci de către distribuitorii şi producătorii de energie termica sau de gaze naturale.SECŢIUNEA a 3-aModul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieriArt. 16^6. - (1) Până la data de 15 septembrie a fiecărui an, primării au obligaţia sa întocmească lista cu beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pe baza documentaţiei depuse la stabilirea ajutorului social. (2) Pe baza listei prevăzute la alin. (1), primării emit dispoziţiile privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, pe care le transmit titularilor de ajutor social până la data de 30 septembrie a fiecărui an.Art. 16^7. - (1) Dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se stabileşte o singură dată pentru toată perioada sezonului rece. (2) Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzut la art. 8, se efectuează o singură dată, până la data de 30 octombrie a fiecărui an, pentru toată perioada sezonului rece. (3) Data plăţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi modalitatea de plată a acestuia se stabilesc de către primar prin dispoziţie care se aduce la cunoştinţa titularilor.Art. 16^8. - (1) Pentru familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social după data de 30 octombrie, ajutorul pentru încălzirea locuinţei prevăzut la art. 8 se acordă începând cu luna în care s-a stabilit dreptul la ajutor social. (2) Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei, stabilit în condiţiile alin. (1), pentru perioada rămasă până la sfârşitul sezonului rece, se efectuează o singură dată, în luna în care s-a stabilit dreptul.Art. 16^9. - Pentru familiile şi persoanele singure cărora le încetează dreptul la ajutor social după data de 30 octombrie, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează în luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.SECŢIUNEA a 4-aFinanţare, verificare şi monitorizareArt. 16^10. - (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei prevăzut la art. 5 şi 6 se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (2) Sumele restante la plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei înregistrate până la data de 31 octombrie 2003 se asigura din bugetele locale. (3) Cheltuielile administrative privind stabilirea, modificarea sau încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei prevăzut la art. 5 şi 6 şi comunicarea acestora se suporta din bugetele locale. (4) Cheltuielile privind tipărirea formularelor de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenta familiei şi veniturile acesteia, pentru transmiterea acestora la consumatorii individuali, precum şi pentru alte activităţi ale furnizorilor de energie termica în sistem centralizat sau gaze naturale, legate de aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, se suporta de către aceşti furnizori.Art. 16^11. - Fondurile necesare plăţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzut la art. 8, precum şi pentru cheltuielile administrative se suporta din bugetele locale, inclusiv din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.Art. 16^12. - (1) Pentru verificarea veridicitatii datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere privind componenta familiei şi veniturile acesteia, primării pot dispune, după stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, efectuarea prin sondaj de anchete sociale. (2) În situaţia în care familia sau persoana singura beneficiara de ajutor pentru încălzirea locuinţei refuza sa furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.Art. 16^13. - (1) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei monitorizează aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei. (2) La solicitarea direcţiilor teritoriale, primării, furnizorii/distribuitorii de energie termica şi gaze naturale, precum şi celelalte instituţii implicate au obligaţia de a furniza date şi informaţii cu privire la aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.Art. 16^14. - Pentru sezonul rece 1 noiembrie 2003 - 31 martie 2004, termenele prevăzute la art. 14 alin. (1), art. 15, art. 16 alin. (2), art. 16^6 alin. (1) şi (2), art. 16^7 alin. (2) şi art. 16^8 alin. (1) se prelungesc cu până la 15 zile."2. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 14 alin. (1), art. 16 alin. (2)-(4), art. 16^1 alin. (1), (5) şi (6), art. 16^3 alin. (2), art. 16^6 alin. (2), art. 16^7 alin. (2) şi ale art. 16^12 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei."3. Articolul 24 se abroga.  +  Articolul IIOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 28 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Începând cu anul 2003, subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi de tarif la energia termica livrata populaţiei, inclusiv restantele din anii precedenti, se suporta astfel: a) din bugetul de stat, în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi aprobate cu aceasta destinaţie prin anexa la legea bugetului de stat; b) din bugetele locale, pe seama veniturilor proprii ale acestora, pentru diferenţa rămasă după aplicarea prevederilor lit. a). (2) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru subvenţionarea energiei termice, prevăzute la alin. (1) lit. a), se repartizează, prin hotărâre, de către consiliul judeţean, pe unităţi administrativ-teritoriale, după consultarea primarilor, în funcţie de cantitatea de energie termica livrata populaţiei, subvenţia aferentă şi, prioritar, de capacitatea financiară redusă a unor localităţi în vederea menţinerii functionalitatii serviciului de furnizare a energiei termice pentru populaţie. (3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia ca, o dată cu depunerea la unităţile Trezoreriei Statului a bugetului local aprobat potrivit legii, să prezinte şi situaţia subvenţiilor pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la energia termica livrata populaţiei, confirmate de furnizorii de energie termica. (4) Cotele defalcate din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat se virează lunar unităţilor administrativ-teritoriale, prin direcţiile generale ale finanţelor publice, concomitent cu prezentarea de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale a documentelor de plată privind achitarea subventiei aferente energiei termice livrate populaţiei, în conturile de tip ESCROW. (5) În situaţia în care bugetele locale nu sunt aprobate credite bugetare la nivelul subvenţiilor confirmate prin situaţia prevăzută la alin. (3), cotele defalcate din impozitul pe venit se virează în condiţiile prevederilor alin. (4) după modificarea şi aprobarea în bugetele locale a subvenţiilor pentru energia termica livrata populaţiei, potrivit prevederilor alin. (1) lit. b). (6) Obligaţiile prevăzute la alin. (4) şi (5) pentru direcţiile generale ale finanţelor publice revin şi preşedinţilor consiliilor judeţene, respectiv direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al consiliilor judeţene, după caz, la virarea sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. (7) Prevederile prezentului articol se aplică numai unităţilor administrativ-teritoriale în care se furnizează energie termica populaţiei în sistem centralizat, pentru care se acordă subvenţii din bugetul local şi în funcţie de modul de facturare şi de plată a contravalorii energiei termice consumate, potrivit legii."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Pentru energia termica furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, consiliile locale şi, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot stabili preţuri mai mari decât preţul naţional de referinţa, diminuand astfel subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif. Economiile rezultate se vor utiliza pentru retehnologizarea instalaţiilor pentru producerea şi/sau distribuţia energiei termice."  +  Articolul III (1) Instituţiile publice, indiferent de modul de finanţare a acestora, au obligaţia ca în cadrul creditelor bugetare aprobate la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" sa achite cu prioritate facturile aferente obligaţiilor restante la energia electrica, energia termica şi gaze naturale. În categoria obligaţiilor restante nu se includ obligaţiile aferente consumurilor de energie electrica, energie termica şi gaze naturale, reesalonate la plata în condiţiile reglementărilor în vigoare. (2) Ordonatorii de credite bugetare pot dispune plati de la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" pentru alte destinaţii, numai pe baza declaraţiei pe propria răspundere depuse la începutul fiecărei luni la unitatea Trezoreriei Statului la care îşi au conturile deschise, din care să rezulte că nu au obligaţii de natura celor prevăzute la alin. (1). În caz de nedepunere a declaraţiei pe propria răspundere, unităţile Trezoreriei Statului nu vor aproba efectuarea de plati de la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" pentru alte destinaţii decât cele prevăzute la alin. (1). (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) plăţile dispuse de la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" de la capitolele de cheltuieli la care nu sunt aprobate credite bugetare pentru plata energiei electrice, energiei termice şi gazelor naturale. (4) Ordonatorii de credite bugetare comunică în scris unităţilor Trezoreriei Statului capitolele de cheltuieli bugetare cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli la care sunt aprobate credite bugetare pentru cheltuieli cu energia electrica, energia termica şi gazele naturale. (5) Întocmirea şi depunerea de către ordonatorii de credite la unităţile Trezoreriei Statului a declaraţiilor pe propria răspundere prevăzute la alin. (2) cuprinzând date nereale constituie infracţiuni şi se pedepsesc potrivit legii. (6) Acceptarea de către unităţile Trezoreriei Statului a documentelor de plată de la titlul "Cheltuieli materiale şi - servicii", depuse de instituţii publice ai căror ordonatori de credite nu au depus declaraţiile pe propria răspundere prevăzute la alin. (2), constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei. (7) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (5) şi (6) se fac de către Curtea de Conturi, Ministerul Finanţelor Publice şi de alte persoane împuternicite în acest scop, potrivit legii. (8) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la alin. (5) şi (6), se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul IVÎn termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Economiei şi Comerţului vor elabora norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul VOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia din urma prin lege de către Parlament, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena Dumitrup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistru delegat pentru administraţia publică,Gabriel Opreap. Ministrul economiei şi comerţului,Iulian Iancu,secretar de statBucureşti, 18 septembrie 2003.Nr. 81.------------