LEGE nr. 6 din 19 iunie 1952 (*republicată*)pentru infintarea şi organizarea Procuraturii Republicii Populare Române
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 8 din 4 martie 1953     +  Capitolul I Dispoziţiuni generale  +  Articolul 1Pentru supravegherea şi asigurarea respectării legilor Republicii Populare Române de către organele locale ale puterii de stat, organele centrale şi locale ale administraţiei de stat, instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile de stat, organizaţiunile şi întreprinderile cooperatiste, precum şi de către funcţionari şi toţi ceilalţi cetăţeni;- pentru apărarea orinduirii sociale şi orinduirii de stat a Republicii Populare Române;- pentru apărarea drepturilor şi intereselor legale ale cetăţenilor;se înfiinţează Procuratura Republicii Populare Române.  +  Articolul 2Procuratura Republici Populare Române este condusă de către Procurorul General al Republicii Populare Române.  +  Articolul 3Procurorul General al Republicii Populare Române este numit de Marea Adunare Naţionala, pe termen de 5 ani.El răspunde faţă de Marea Adunare Naţionala a Republicii Populare Române şi faţă de Consiliul de Miniştri, iar în intervalul dintre sesiuni faţă de Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române şi faţă de Consiliul de Miniştri.  +  Articolul 4Procurorul General al Republicii Populare Române participa cu vot consultativ la şedinţele Prezidiului Marii Adunări Naţionale şi ale Consiliului de Miniştri  +  Capitolul II Atribuţiunile Procuraturii Republicii Populare Române  +  Articolul 5Procuratura are următoarele atributiuni: a) supraveghează ca ordinele, instrucţiunile, hotărîrile, dispoziţiile şi celelalte acte cu caracter normativ ale organelor locale ale puterii de stat, ale ministerelor şi celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat, ale instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor economice de stat, precum şi ale organizaţiunilor şi întreprinderilor cooperatiste, cat şi ale celorlalte organizaţiuni obşteşti, să fie conforme cu legile Republicii Populare Române şi hotărîrile Consiliului de Miniştri, precum şi cu celelalte acte normative; b) veghează ca orice infracţiune să fie la timp şi în mod complet stabilită şi just sancţionată; c) veghează la respectarea libertăţii individuale a Cetăţenilor, supraveghează şi controlează temeinicia şi legalitatea reţinerii sau a deţinerii preventive a cetăţenilor şi ia măsuri pentru liberarea celor reţinuţi sau deţinuţi ilegal; d) veghează la aplicarea uniforma şi justa a legilor de către tribunalele de pe întregul teritoriu al Republicii Populare Române, supraveghind activitatea judiciară a acestora; e) supraveghează activitatea organelor de punere în executare a sentinţelor (hotărârilor) judecătoreşti, cat şi activitatea instituţiilor unde se executa pedepsele şi măsurile medicale şi pedagogice, în ce priveşte legalitatea şi condiţiunile de executare a acestora.  +  Articolul 6Pentru exercitarea atributiunilor prevăzute în art. 5, lit. a), procurorul are dreptul sa atace cu recurs în supraveghere actele cu caracter normativ ale organelor locale ale puterii de stat, precum şi ale ministerelor şi celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat, cat şi ale organelor locale ale administraţiei de stat, care nu sînt conforme cu legile Republicii Populare Române şi hotărîrile Consiliului de Miniştri, precum şi cu celelalte acte normative.În acest scop:1. Procurorul poate lua parte cu vot consultativ la şedinţele organelor locale ale puterii sau administraţiei de stat, în care se iau hotărîri cu caracter normativ.2. Organele locale ale puterii şi ale administraţiei de stat sînt obligate sa comunice procurorului, în termen de 5 zile de la semnarea lor, toate hotărîrile, dispoziţiile şi celelalte acte cu caracter normativ.În cazul cînd procurorul socoteşte ca hotărîrea, dispoziţia sau orice alt act cu caracter normativ, nu este legal, este obligat, în termen de 10 zile de la comunicare sa-l atace cu recurs în supraveghere, în faţa sfatului popular sau a comitetului executiv care a dat actul normativ.Aceste organe sînt obligate sa examineze în termen de 10 zile de la introducerea, recursul în supraveghere al procurorului. Neexaminarea lui în acest termen atrage suspendarea aplicării actului normativ atacat. Rezultatul se comunică procurorului care a introdus recursul.Dacă soluţia data cu privire la recursul procurorului nu este legală: a) procurorul de raion sau de oraş de subordonare regionala sesizează, după caz, pe procurorul de regiune sau pe procurorul oraşului cu împărţire raionala pentru a ataca cu recurs în supraveghere actul normativ respectiv, în faţa sfatului popular sau a comitetului executiv al sfatului popular al regiunii sau oraşului respectiv; b) procurorul de regiune şi cel de oraş de subordonare republicană sesizează pe Procurorul General al Republicii Populare Române în vederea introducerii recursului în supraveghere în faţa Prezidiului Marii Adunări Naţionale împotriva actelor normative ale sfaturilor populare regionale şi de oraşe de subordonare republicană, precum şi în vederea introducerii recursului în supraveghere în faţa Consiliului de Miniştri, împotriva actelor normative ale comitetelor executive ale sfaturilor populare.3. Procurorul General al Republicii Populare Române poate cere pentru verificare sau poate verifica la faţa locului ordinele, instrucţiunile şi celelalte acte cu caracter normativ ale ministerelor şi celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat şi sa atace cu recurs în supraveghere, în faţa Consiliului de Miniştri, pe cele care nu sînt conforme cu legile Republicii Populare Române, ori cu hotărîrile Consiliului de Miniştri.4. În cazul actelor normative nelegale ale instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor economice de stat, precum şi ale organizaţiunilor cooperatiste şi obşteşti, procurorul va sesiza organul ierarhic superior al unităţii care a emis actul normativ nelegal şi va cere să se ia măsuri în vederea respectării legalităţii.5. Procurorul atrage atenţiunea organelor locale ale puterii de stat, ministerelor şi celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat, organelor locale ale administraţiei de stat, precum şi al angajaţilor de orice fel, asupra faptelor de natura a aduce atingere intereselor legale ale cetăţenilor în care scop: a) el are dreptul sa controleze faptele de încălcare din partea acestor organe a drepturilor legale ale cetăţenilor cu privire la care aceştia s-au plans, fie organelor respective, fie Procuraturii şi se ceara luarea măsurilor necesare pentru respectarea legalităţii b) el trebuie în mod periodic sa analizeze activitatea de desfăşurată potrivit dispoziţiunilor de la pct. 5, litera a) şi sa traga concluzii, propunand, prin organele ierarhic superioare, măsuri operative de inlaturare a cauzelor care au determinat plângerile în legătură cu încălcarea legilor sau hotărârilor Consiluilui de Miniştri şi a lipsurilor în activitatea organelor la care acestea se referă.  +  Articolul 7Pentru exercitarea atributiunilor prevăzute în art. 5, lit. b): a) procurorul controlează şi indrumeaza activitatea organelor de cercetare şi ancheta penală, avînd dreptul sa ceara de la acestea dosarele penale, în orice faza s-ar afla lucrările de urmărire penală sa ia cunoştinţa de conţinutul lor, sa dea dispoziţiuni obligatorii cu privire la desfăşurarea cercetărilor şi anchetei penale, sa asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală sau sa-l efectueze singur; b) procurorul trimite tribunalelor, în vederea judecării, cauzele penale cercetate şi anchetate şi participa la judecata, sustinand învinuirea şi punând concluzii.  +  Articolul 8Pentru exercitarea atributiunilor prevăzute în art. 5, litera c): a) procurorul este singarul în drept a confirma, în condiţiunile legii, reţinerea în cursul cercetărilor sau anchetelor penale mai mult de 24 ore a celui invinuit de săvîrşirea unei infractuini. De asemenea, nimeni nu poate fi deţinut preventiv în cursul cercetărilor sau anchetei penale, decât în baza unor ordonanţe emise sau confirmate, în condiţiunile legii, de procuror b) procurorul are dreptul sa controleze locurile de reţinere şi de deţinere preventivă a invinuitilor şi sa dea dispoziţiuni obligatorii pentru liberarea celor lipsiţi de libertate în mod nelegal şi fără motive temeinice precum şi cu privire la condiţiile de reţinere sau deţinere.  +  Articolul 9Pentru exercitarea atributiunilor prevăzute în art. 5 , litera d): a) Procurorul General al Republicii Populare Române are dreptul sa ceara pentru verificare orice dosar de la orice tribunal şi sa sesizeze Tribunalul Suprem cu cerere de îndreptare privitoare la sentinţele (hotărîrile) definitive, putând dispune suspendarea exectitarii sentinţei (hotărîrii) atacate b) Procurorul General al Republicii Populare Române în parte şi pune concluzii la şedinţele Plenulul Tribunalului Suprem, potrivit art. 41, litera b) din Legea Nr. 5 din 1952, pentru organizarea judecătorească, iar la celelalte şedinţe ale Plenului Tribunalului Suprem ia parte personal sau prin delegaţii sau; c) Procurorul General al Republicii Populare Române are dreptul, sa atace în faţa Prezidiului Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române, îndrumările date tribunalelor de Plenul Tribunalului Suprem; d) Procurorul foloseşte căile de atac prevăzute de lege.  +  Articolul 10Pentru exercitarea atributiunilor prevăzute în art. 5, lit. e), procurorul controlează activitatea de punere în executare a sentinţelor (hotărârilor) de către tribunale, activitatea de executare a sentinţelor (hotărârilor) de către organele de militie supraveghează şi controlează locurile de deţinere şi de executare a pedepselor şi a institutelor de reeducare şi corectie, cu privire la legalitatea şi condiţiunile de reţinere şi de executare a pedepselor, cat şi a măsurilor medicale şi pedagogice.  +  Articolul 11Dispoziţiunile Procurorului General al Republicii Populare Române sînt obligatorii pentru toate organele Procuraturii Republicii Populare Române, precum şi pentru toate organele de cercetare şi ancheta penală în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii de urmărire penală a acestora.  +  Articolul 12Organele Procuraturii Republicii Populare Române îşi exercită atribuţiunile independent de organele locale ale puterii de stat şi de organele administraţiei de stat, cu excepţia Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 13Toate organele locale ale puterii de stat, ministerele şi celelalte organe centrale ale administraţiei de stat, organele locale ale administraţiei de stat, instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile de stat, organizaţiunile şi întreprinderile cooperatiste şi cele cu caracter obştesc şi orice persoană care exercită o funcţiune sau însărcinare în cadrul organelor, instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor prevăzute mai sus, precum şi toate persoanele particulare, sînt obligate să prezinte informaţiile, lucrările sau explicaţiile cerute de către procuror, în vederea îndeplinirii atributiunilor sale.  +  Articolul 14Dispoziţiunile Procurorulul General al Republicii Populare Române pot fi anulate sau suspendate de către Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române sau de către Consiliul de Miniştri.  +  Capitolul III Organizarea Procuraturii Republicii Populare Române  +  Articolul 15Procuratura Republicii Populare Române are următoarele organe: a) Procuratura Generală a Republicii Populare Române care constitue aparatul central şi de conducere a tuturor unităţilor de Procuratura din Republica Populara Română; b) unităţile locale ale Procuraturii Republicii Populare Române  +  Articolul 16Procuratura Generală a Republicii Populare Române are următoarele directiuni:1. Direcţia Procuraturilor Militare.2. Direcţia Procuraturilor Militare pentru unităţile Ministerului Securităţii Statului şi de Supraveghere a activităţii de urmărire penală a organelor securităţii statului.3. Direcţia Procuraturilor pentru Căile Ferate, Maritime şi Fluviale.4. Direcţia de Supraveghere Generală.5. Direcţia de Supraveghere a activităţii judiciare a Tribunalelor.6. Direcţia de Supraveghere a activităţii organelor de ancheta penală, cat şi a activităţii de cercetare penală a organelor militiei.7. Direcţia de Supraveghere a executării sentinţelor, (hotărârilor) judecătoreşti, cat şi a locurilor de deţinere şi de executare a pedepselor.8. Direcţia de Studii şi Statistica.9. Direcţia Cadrelor şi Învăţămîntului.10. Direcţia Contabilităţii.11. Direcţia Gospodăriei.12. Direcţia Secretariatului.  +  Articolul 17Pe lîngă Procurorul General al Republicii Populare Române, în cadrul Procuraturii Generale, funcţionează urmitorul personal operativ: a) un număr de procurori generali adijuncti, dintre care:- unul este locţiitorul Procurorului General al Republicii Populare Române,- unul este Procurorul Militar Şef al Forţelor Armate ale Republicii Populare Române, cu conducerea Direcţiei Procuraturilor Militare;- unul este Şeful Procuraturilor Militare pentru unităţile Ministerului Securităţii Statului, cu conducerea Direcţiei Procuraturilor Militare pentru unităţile Ministerului Securităţii Statului şi de Supraveghere a activităţii de urmărire penală a organelor securităţii statului şi ceilalţi cu atribuţiunile ce le sînt date de Procurorul General al Republicii Populare Române b) un număr de procurori ajutori şefi, ai Procurorului General al Republicii Populare Române cu atributia de conducere a celorlalte directiuni operative din Procuratura Generală a Republicii Populare Române; c) un număr de procurori ajutori al Procurorului General al Republicii Populare Române din direcţiile operative ale Procuraturii Generale a Republicii Populare Române; d) un număr de procurori ajutori ai Procurorului General al Republicii Populare Române pentru sarcini speciale şi un număr de anchetatori penali pentru cauze excepţionale.  +  Articolul 18Unităţile locale ale Procuraturii Republicii Populare Române sînt organizate pe baza teritorială.Sînt de asemenea unităţi locale ale Procuraturii Republicii Populare Române, unităţile de procuratura militară şi procuraturile pentru căile ferate, maritime şi fluviale.  +  Articolul 19În cadrul unităţilor locale ale Procuraturii, Republicii Populare Române, funcţionează, ca personal operativ, procurori, procurori adjuncţi, ajutori de procurori, anchetatori penali principali şi populari, precum şi anchetatori penali militari.  +  Articolul 20Normele de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiunile speciale ale procuraturilor militare, sînt cele stabilite prin lege specială.  +  Capitolul IV Gradele profesionale ale personalului operativ din Procuratura Republicii Populare Române  +  Articolul 21Se stabilesc următoarele grade profesionale pentru personalul operativ al Procuraturii Republicii Populare Române:I. Personalul superior1. Prim consilier juridic de Stat.2. Consilier juridic de Stat clasa I.3. Consilier juridic de Stat clasa II.II. Personalul principal4. Consilier juridic şef.5. Consilier juridic principal.6. Consilier juridic.III. Personalul inferior7. Jurist clasa I.8. Jurist clasa II.9. Jurist clasa III.10. Jurist clasa IV.  +  Articolul 22Personalul operativ al Procuraturii Republicii Populare Române, în afară de personalul militar, va capata unul dintre gradele profesionale, ce corespund funcţiunii ce îndeplineşte, potrivit alaturatului tabel care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 23Gradele profesionale ale personalului operativ se atribue, prin ordin, de către Procurorul General al Republicii Populare Române.Normele de atribuire a gradelor profesionale sînt cele stabilite prin legea specială.  +  Articolul 24Gradele profesionale ale personalului operativ din Procuratura Republicii Populare Române se asimilează cu gradele militare din Armata Republicii Populare Române, în baza urmatorulul tabel comparativ:-----------------------------------------------------------------------------------Ordinea    Denumirea                                   Gradul militargradului    gradului profesional                       corespunzător-----------------------------------------------------------------------------------    I.     Personalul superior     1.    Prim consilier juridic de stat          De la General locote nent la General colonel     2.    Consilier juridic de Stat clasa I      De la General maior la General locotenent     3.    Consilier juridic de Stat clasa II     General Maior    II.     Personalul principal     4.    Consilier juridic şef                      Colonel     5.    Consilier juridic principal               Locotenent colonel     6.    Consilier juridic                           Maior    III.     Personalul inferior     7.    Jurist clasa I.                            Căpitan     8.    Jurist clasa II.                           Locotenent major     9.    Jurist clisa III.                           Locotenent    10.    Jurist clasa IV.                         Sublocotenent.-----------------------------------------------------------------------------------  +  Articolul 25Personalul operativ al Procuraturii Republicii Populare Române cu grade profesionale, poarta, în exerciţiul funcţiunii, uniforma şi semne distinctive.  +  Articolul 26Descrierea uniformelor şi portul lor de către personalul operativ al Procuraturii Republicii Populare Române, se face şi va fi reglementat prin ordinul Procurorulul General al Republicii Populare Române.  +  Capitolul V Numirea, miscarea şi disciplina personalului operativ al procuraturii Republicii Populare Române  +  Articolul 27Procurorii Generali Adjuncţi ai Procurorului General al Republicii Populare Române, cat şi restul personalului operativ şi personalul administrativ din aparatul central şi unităţile locale ale Procuraturii Republicii Populare Române, se numesc de către Procurorul General al Republicii Populare Române.Procurorii Generali Adjuncţi ai Procurorului General al Republicii Populare Române şi restul personalului operativ din procuraturile militare, se numesc de către Procurorul General a Republicii Populare Române, de acord cu Ministrul Forţelor Armate, respectiv Ministrul Securităţii Statutul.Procurorii Generali Adjuncţi ai Procurorului General a Republicii Populare Române, cat şi procurorii unităţilor locale ale Procuraturii Republicii Populare Române, se numesc pe termen de 4 ani.  +  Articolul 28Miscarea personalului Procuraturii Republicii Populare Române se face de către Procurorul General al Republicii Populare Române.Miscarea personalului operativ al procuraturilor militare şi a celui militar din Procuratura Generală a Republicii Populare Române se face de acord cu Ministrul Forţelor Armate respectiv Ministrul Securităţii Statului.  +  Articolul 29Acordarea gradelor militare persoanelor civile numite procuratura militară se face la propunerea Procurorului General al Republicii Populare Române, potrivit dispoziţiunilor privitoare la acordarea gradelor militare în armata  +  Articolul 30Salarizarea personalului militar din Procuratura Republicii Populare Române şi toate drepturile băneşti sînt cele stabilite pentru militari.  +  Articolul 31Măsurile disciplinare pentru abateri de la disciplina pentru lipsa de conştiinciozitate în munca, pentru nerespectarea ordinelor şi dispozitunilor date de superiori, în cazul cînd acestea nu atrag sancţiuni penale, vor fi reglementate prin ordinul Procurorului General al Republicii Populare Române.Personalul militar din Procuratura Republicii Populare Române este supus regulilor disciplinare militare potrivit regulamentului disciplinar al Forţelor Armate ale Republicii Populare Române. Dreptul de aplicare a măsurilor discliplinare aparţine numai procurorilor în ordine ierarhica.  +  Articolul 32Notarea personalului operativ şi administrativ din Procuratura Republicii Populare Române, se face de către Procurorul General al Republicii Populare Române, direct sau prin delegaţii săi.Notarea personalului militar din Procuratura Republicii Populare Române se face pe linie ierarhica, în cadrul unităţilor de Procuratura militară  +  Capitolul VI Dispoziţiuni finale  +  Articolul 33Termenul "Parchet" din toate dispoziţiunile legale se înlocuieşte cu termenul de "Procuratura", expresia "Minister public" cu termenul "Procuror", expresia "Instructor penal" cu expresia "anchetator penal", iar termenul "instrucţie" cu termenul "ancheta".Preşedintele                    SecretarulPrezidiului Marii               Prezidiului MariiAdunări Naţionale,         Adunări NaţionalePETRU GROZA                 GH. MARUSSI────────────