HOTĂRÎRE Nr. 178 din 22 aprilie 1994cu privire la indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei, începând cu luna aprilie 1994
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 108 din 28 aprilie 1994  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ca urmare a creşterii preţurilor de consum, se indexează cu 13% următoarele venituri ale populaţiei: a) pensiile de asigurări sociale de stat, I.O.V.R. şi cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, republicată; b) pensiile agricultorilor; c) pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat; d) indemnizaţiile de îngrijire acordate pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate; e) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii; f) suma lunară acordată mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, republicată; g) indemnizaţiile şi sporurile care se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificările ulterioare; h) ajutoarele băneşti trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990; i) ajutoarele pentru sotiile militarilor în termen; j) ajutoarele ocazionale care se acordă potrivit H.C.M. nr. 454/1957; k) alocaţiile de întreţinere pentru minorii dati în plasament familial sau încredinţaţi, potrivit legii, unor familii ori persoane; l) ajutoarele băneşti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969; m) indemnizaţiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat; n) indemnizaţia lunară acordată în baza Legii nr. 51/1993.  +  Articolul 2Alocaţia de stat pentru copii, în cuantumul reglementat prin Legea nr. 61/1993, devine 6.000 lei lunar pentru fiecare copil.  +  Articolul 3Ajutorul care se acordă, potrivit legii, în cazul decesului salariatului sau al pensionarului de asigurări sociale de stat şi I.O.V.R. se stabileşte la 50.000 lei, iar în cazul decesului unui membru din aceste familii ori al unei persoane dependente social, la 41.300 lei.  +  Articolul 4Plafoanele de venituri nete prevăzute în Legea nr. 87/1993 privind acordarea unor ajutoare băneşti pentru încălzirea locuinţelor în perioada 1 noiembrie 1993 - 30 aprilie 1994 se stabilesc pentru luna aprilie 1994 la: a) 38.646 lei inclusiv, în cazul art. 2 alin. (2) lit. a), c), d) şi e); b) 4.068 lei inclusiv, în cazul art. 2 alin. (2) lit. b).  +  Articolul 5Ajutorul lunar prevăzut la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 87/1993 privind acordarea unor ajutoare băneşti pentru încălzirea locuinţelor în perioada 1 noiembrie 1993 - 30 aprilie 1994 se stabileşte pentru luna aprilie 1994 la 6.600 lei.  +  Articolul 6 (1) Alocaţiile de hrana pentru consumurile colective din unităţile sociale de stat se indexează tinindu-se seama de creşterea prognozata a preţurilor la produsele alimentare pe trimestrul II/1994 şi sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Drepturile acordate donatorilor onorifici de singe, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 999/1990, republicată, indexate cu coeficientul de creştere prognozata a preţurilor la produsele alimentare, se stabilesc la 5.760 lei pentru bonurile valorice pentru produsele alimentare acordate la fiecare donare de singe şi la 23.880 lei pentru recompensele valorice acordate la fiecare a cincea donare.  +  Articolul 7Premiile, primele şi alte drepturi de aceasta natura, prevăzute în Normele privind reglementarea unor probleme financiare din activitatea sportiva, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 343/1993 şi modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 35/1994, se indexează cu 13% .  +  Articolul 8Cuantumul burselor, ajutoarele sociale, precum şi alte drepturi pentru elevi şi studenţi, rezultate în urma indexării potrivit prezentei hotărâri, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 9Drepturile cuvenite persoanelor care la data indexării sau în continuare se afla în incapacitate temporară de muncă, în concediu de maternitate, în concediu pentru îngrijirea copilului în vârsta de până la un an sau în alte situaţii în care drepturile se stabilesc, conform legii, în funcţie de salariul de baza se vor determina în continuare în raport cu noul cuantum al salariului de baza indexat şi al compensatiei acordate în baza Hotărârii Guvernului nr. 177/1993, dacă aceasta compensaţie nu a fost inclusă în salariul de baza.  +  Articolul 10 (1) Sumele rezultate în urma indexării se includ, începând cu luna aprilie 1994, în drepturile la care se referă, obţinându-se astfel noile cuantumuri ale acestora. (2) Sumele reprezentind rezultatele indexării se suporta din aceleaşi fonduri ca şi drepturile la care se aplică. (3) Sumele reprezentind rezultatele indexării nu se includ în calculul veniturilor în funcţie de care se acordă sau se stabilesc chiriile pentru locuinţe din fondul de stat, contribuţiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate în instituţii de asistenţa socială, ajutoarele băneşti trimestriale şi ocazionale, reducerile care se acordă salariaţilor şi pensionarilor pentru procurarea de proteze şi produse ortopedice. (4) Plafoanele reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 360/1991, în raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe, sunt prevăzute în anexa nr. 3. (5) Costul mesei calde şi indemnizaţia de hrana care se acordă, potrivit reglementărilor în vigoare, salariaţilor din unele regii autonome şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, care se suporta din cheltuielile de producţie, pot fi majorate în limita a 20,9% . Cu coeficientul de 20,9% poate fi majorat şi costul mesei calde şi indemnizaţia de hrana care se acordă, potrivit legii, salariaţilor din unele unităţi bugetare.  +  Articolul 11Se recomanda societăţilor comerciale cu capital majoritar privat, precum şi organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti, sistemelor de asigurări sociale - altele decît cel de stat - să aplice măsurile de protecţie socială prevăzute în prezenta hotărâre.  +  Articolul 12Prezenta hotărâre se aplică începând cu luna aprilie 1994.  +  Articolul 13Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 ALOCAŢIA ZILNICA DE HRANApentru consumul colectiv în unităţile sociale de stat
      - lei/zi -
     
    Învăţământ  
    Copii în grădiniţe cu program prelungit1.080
    Copii în grădiniţe cu program săptămânal, în case de copii preşcolari şi în grădiniţe speciale1.280
    Elevi şi tineri din casele de copii, din unităţile de ocrotire şi învăţământ special pentru deficienţi recuperabili şi parţial recuperabili, din centrele de calificare sau recalificare a deficienţilor şi invalizilor1.370
    Elevi din şcolile speciale de reeducare1.270
    Elevi din învăţământul primar şi gimnazial, din şcoli complementare şi de meserii, din şcoli profesionale, din licee şi şcoli postliceale1.370
    Studenţi1.590
    Elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate, din şcoli speciale1.790
    Participanţi la concursuri profesionale şi cultural-artistice ale elevilor şi studenţilor la fazele judeţene şi finale şi la olimpiadele internaţionale1.580
    Copii în tabere, colonii şi excursii1.370
    Copii în tabere internaţionale1.580
    Sănătate  
    Bolnavi adulţi internaţi în unităţi sanitare1.640
    Bolnavi internaţi în staţionare de zi860
    Copii nou-născuţi prematur, în maternităţi, secţii sau compartimente*)250
    Copii 0-3 ani, internaţi în unităţi sanitare790
    Copii 3-16 ani, internaţi în unităţi sanitare1.430
    Copii în creşe cu program zilnic820
    Copii în creşe cu program săptămânal1.270
    Copii în leagăne de copii1.270
    Bolnavi arşi, internaţi în unităţi sanitare2.150
    Bolnavi în leprozerii2.760
    Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare1.580
    Alocaţie pentru o raţie de 0,500 l lapte la bucătăriile de lapte135
    Donatori de sânge2.870
    Bolnavi străini internaţi la Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie5.380
    Asistenţă socială  
    Cămine de bătrâni şi pensionari1.330
    Cămine-spital pentru adulţi1.550
    Cămine pentru copii minori cu deficienţe şi centre de primire minori1.430
    Cantine de ajutor social1.270
  Notă *) În cazul alimentaţiei naturale, de alimentaţia nou-nascutului poatebeneficia mama copilului. Activitatea sportivaI. Activitatea sportiva de performanţă -lei/zi-
    AcţiuneaLa cantine (exclusiv regia)La restaurante (inclusiv regia)
    a)Competiţii sportive interne:    
    -etapa pe localitatepână la 3.520-
    -etapa judeţeanăpână la 4.820până la 8.100
    -etapa de zonă (interjudeţeană) şi divizia Bpână la 5.550până la 9.400
    -etapa finală, cupe, competiţii cu etape direct finale, divizia A, superligapână la 6.240până la 10.950
    b)Cantonamente, semicantonamente şi tabere:    
    -organizate de cluburi şi asociaţii sportive cu sportivii din secţiile acestorapână la 6.290până la 11.360
    -organizate de Departamentul sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul învăţământului, federaţii, alte instituţii centrale, cu sportivii din loturile olimpice şi naţionalepână la 6.930până la 12.230
    c)Competiţii şi acţiuni sportive internaţionale, inclusiv mesele oficiale:    
    -organizate de cluburi şi asociaţii sportivepână la 7.570până la 13.880
    -organizate de Departamentul sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul învăţământului, federaţii, alte instituţii centralepână la 8.260până la 14.700
    II. Acţiuni sportive, altele decât cele de performanţă:
    -competiţii sportive interne- lei/zi -
    2.270
    -cantonamente, semicantonamente şi tabere2.400
    -competiţii sportive internaţionale2.970
  III. Drepturile stabilite la pct. 18 lit. k), l) şi m), precum şi cele pentru alimentaţia de efort prevăzute în Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 343/1993, în cuantumurile stabilite pentru trimestrul I/1994 potrivit Hotărârii Guvernului nr. 35/1994, pot fi indexate de către Ministerul Tineretului şi Sportului cu 20,9% corespunzător creşterii prognozate a preţurilor la produsele alimentare pentru trimestrul II/1994, faţă de cele avute în vedere în trimestrul I/1994. NOTĂ: Nivelul alocaţiilor de hrana cuprinse în prezenta anexa poate fi depăşit la solicitarea beneficiarilor şi cu suportarea cheltuielilor de către aceştia.
   +  Anexa 2 BURSE, AJUTOARE SOCIALE ŞI ALTE DREPTURI PENTRU ELEVI ŞI STUDENŢI
    I.Burse- lei/lună -
     
    1.Bursa pentru elevi16.430
    2.Bursa de merit pentru elevi4.920
    3.Bursa de merit pentru studenţi57.260
    4.Bursa socială de studiu pentru studenţi39.970
    5.Bursa socială de excepţie pentru studenţi35.900
    6.Burse pentru tineri români din Republica Moldova şi Ucraina primiţi la studii în România şi pentru cetăţenii străini bursieri ai statului român:  
      - pentru elevi44.400
      - pentru studenţi57.250
      - pentru doctoranzi şi postuniversitari61.830
  II. Ajutoarele sociale şi alte drepturi acordate studenţilor potrivit Hotărârii Guvernului nr. 285/1993, precum şi cele cuvenite elevilor drept sprijin financiar pentru procurarea de rechizite conform Hotărârii Guvernului nr. 284/1993, în cuantumurile stabilite pentru trimestrul I/1994 prin Hotărârea Guvernului nr. 35/1994, se indexează cu 13% , iar nivelurile absolute vor fi stabilite de către Ministerul Învăţământului.
   +  Anexa 3 PLAFOANELEîn raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe
    - lei -
    Plafoanele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 360/1991Plafoanele indexate de la 1 aprilie 1994
    până la 12.000până la 135.600
    12.001-20.000135.601-196.620
    peste 20.000peste 196.620
  -----------