HOTĂRÂRE nr. 1.105 din 25 septembrie 2003privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 26 septembrie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 11 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Regia Naţionala a Pădurilor - Romsilva se organizează prin reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor, care se desfiinţează. (2) Regia Naţionala a Pădurilor - Romsilva este persoana juridică, cu sediul central în municipiul Bucureşti, bd. general Gheorghe Magheru nr. 31, sectorul 1, şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, exercitând şi atribuţii de serviciu public cu specific silvic şi de autoritate hipica naţionala, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1. (3) Unităţile din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva sunt prevăzute în anexa nr. 2. (4) Structurile organizatorice şi functionale ale unităţilor prevăzute în anexa nr. 2 se aproba de Consiliul de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva. (5) Regia Naţionala a Pădurilor - Romsilva funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.  +  Articolul 2Organele de conducere ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva sunt consiliul de administraţie şi managerul - directorul general.  +  Articolul 3Atribuţiile principale ale managerului - directorului general sunt: a) asigura organizarea, conducerea şi gestionarea activităţii curente a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva; b) răspunde, în condiţiile legii, de aducerea la îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă manageriale stabilite pentru Regia Naţionala a Pădurilor - Romsilva; c) numeşte echipele manageriale de la nivelul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi a unităţilor din structura acesteia; d) verifica anual, printr-o comisie desemnată în acest scop, competenţa profesională a echipei manageriale numite la nivelul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi al unităţilor şi subunitatilor din structura acesteia, luând măsuri de înlocuire din funcţie în cazul în care nu corespunde limitelor şi exigenţelor impuse pentru realizarea criteriilor de performanţă; e) selecteaza, angajează, suspenda şi, după caz, desface contractul de muncă al personalului salariat al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva; f) stabileşte măsuri, potrivit legii, pentru angajarea răspunderii disciplinare, materiale, civile, penale sau contravenţionale a angajaţilor Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în cazul neîndeplinirii de către aceştia a obligaţiilor de serviciu ce le revin; g) negociaza şi încheie cu sindicatele contractul colectiv de muncă la nivelul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi contractele individuale de muncă ale salariaţilor din aparatul central al acesteia, precum şi ale conducerilor unităţilor din subordine; h) reprezintă şi angajează Regia Naţionala a Pădurilor - Romsilva prin semnatura, în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice din ţara ori din străinătate, în limita competentelor aprobate de consiliul de administraţie şi în condiţiile legii.  +  Articolul 4Managerul - directorul general este ordonator de credite în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 5În exercitarea atribuţiilor sale, managerul - directorul general emite ordine şi decizii.  +  Articolul 6 (1) Patrimoniul propriu al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva înregistrat în evidentele contabile totalizează 886.820.364 mii lei la data de 30 iunie 2003, fiind constituit prin însumarea patrimoniilor unităţilor din structura sa. (2) Patrimoniul şi personalul unităţilor din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 2, se preiau conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobată şi modificată prin Legea nr. 427/2001, şi Legii nr. 53/2003 - Codul muncii prin aprobarea Consiliului de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor. (3) Încadrarea în noile structuri organizatorice a personalului existent la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se face pe baza verificării cunoştinţelor profesionale, în condiţiile prevăzute de lege, în limita posturilor disponibile. (4) Reincadrarea în noile structuri organizatorice şi în numărul de posturi aprobat se face în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 7Regia Naţionala a Pădurilor - Romsilva are ca obiect de activitate: a) aplica strategia naţionala în domeniul silviculturii şi acţionează pentru apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabila a fondului forestier proprietate publică a statului, pe care îl administrează, precum şi pentru gospodărirea fondurilor de vânătoare şi de pescuit atribuite, potrivit legii, pentru recoltarea şi valorificarea, prin acte şi fapte de comerţ, a produselor specifice fondului forestier, potrivit prevederilor legale, în condiţii de eficienta economică, exercitând şi atribuţii de serviciu public cu specific silvic; b) coordonează şi implementeaza Programul naţional de ameliorare genetica a cabalinelor, conservarea patrimoniului genetic naţional, constituit din totalitatea populatiilor de cabaline cu valoare genetica ridicată, creştere, ameliorare, calificare şi perfecţionare a efectivelor de cabaline în rasa pura.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 173/2001 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 29 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Petre Daea,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruBucureşti, 25 septembrie 2003.Nr. 1.105.  +  Anexa 1REGULAMENT 25/09/2003  +  Anexa 2UNITĂŢILEdin structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva
    Nr. crt.DenumireaSediul
    I. Unităţi fără personalitate juridică - direcţii silvice
    1.Alba IuliaMunicipiul Alba Iulia
    2.AlexandriaMunicipiul Alexandria
    3.AradMunicipiul Arad
    4.BacăuMunicipiul Bacău
    5.Baia MareMunicipiul Baia Mare
    6.BotoşaniMunicipiul Botoşani
    7.BraşovMunicipiul Braşov
    8.BucureştiMunicipiul Bucureşti
    9.BuzăuMunicipiul Buzău
    10.BistriţaMunicipiul Bistriţa
    11.Cluj-NapocaMunicipiul Cluj-Napoca
    12.ConstanţaMunicipiul Constanţa
    13.CraiovaMunicipiul Craiova
    14.DevaMunicipiul Deva
    15.Drobeta-Turnu SeverinMunicipiul Drobeta-Turnu Severin
    16.FocşaniMunicipiul Focşani
    17.IaşiMunicipiul Iaşi
    18.Miercurea-CiucMunicipiul Miercurea-Ciuc
    19.OradeaMunicipiul Oradea
    20.Piatra-NeamţMunicipiul Piatra-Neamţ
    21.PiteştiMunicipiul Piteşti
    22.PloieştiMunicipiul Ploieşti
    23.Râmnicu VâlceaMunicipiul Râmnicu Vâlcea
    24.ReşiţaMunicipiul Reşiţa
    25.Satu MareMunicipiul Satu Mare
    26.Sfântu GheorgheMunicipiul Sfântu Gheorghe
    27.SibiuMunicipiul Sibiu
    28.SlatinaMunicipiul Slatina
    29.SloboziaMunicipiul Slobozia
    30.SuceavaMunicipiul Suceava
    31.TârgovişteMunicipiul Târgovişte
    32.Târgu JiuMunicipiul Târgu Jiu
    33.Târgu MureşMunicipiul Târgu Mureş
    34.TimişoaraMunicipiul Timişoara
    35.TulceaMunicipiul Tulcea
    36.VasluiMunicipiul Vaslui
    37.ZalăuMunicipiul Zalău
    II. Alte unităţi de profil cu personalitate juridică
    38.Institutul de Cercetări şi Amenajări SilviceMunicipiul Bucureşti
  ------------