DECRET nr. 765 din 4 septembrie 1968privind constituirea, organizarea şi funcţionarea garzilor patriotice*)
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 116 din 5 septembrie 1968    ----------- Notă *) Acest decret a devenit Legea nr. 39/1968.EXPUNERE DE MOTIVEPlenara Comitetului Central al Partidului Comunist Roman din 21 august 1968 a hotărît înfiinţarea garzilor patriotice - detasamente inarmate, voluntare, ale oamenilor muncii de la oraşe şi sate - care să participe, împreună cu forţele armate, la apărarea cuceririlor revoluţionare ale poporului, la asigurarea muncii sale paşnice, a independentei şi securităţii patriei.Crearea garzilor patriotice sporeşte capacitatea de apărare a Republicii Socialiste România, şi, odată cu aceasta, contribuţia tarii noastre la creşterea forţei sistemului socialist mondial, împotriva politicii agresive a imperialismului.Pentru reglementarea activităţii garzilor patriotice a fost necesară emiterea unui decret care să stabilească modul de organizare şi componenta garzilor patriotice, criteriile de asigurare cu armament, munitie şi alte mijloace materiale necesare desfăşurării activităţii acestora.În decret s-a prevăzut obligaţia pentru miniştri, conducătorii celorlalte organe centrale, preşedinţii comitetelor executive ale consiliilor populare şi pentru conducătorii celorlalte organizaţii socialiste sa sprijine garzile patriotice în vederea desfăşurării în bune condiţiuni a activităţii lor.În vederea dezvoltării dispoziţiilor decretului s-a prevăzut elaborarea unui regulament de organizare şi funcţionare a garzilor patriotice.Dind expresie voinţei nestramutate a întregului popor de a spori capacitatea de apărare a patriei şi, pe aceasta cale, de a contribui la întărirea forţelor sistemului socialist mondial, împotriva politicii agresive a imperialismului,În scopul participării directe a oamenilor muncii, alături de forţele armate, la apărarea cuceririlor revoluţionare ale poporului, a muncii sale paşnice, a suveranităţii şi securităţii patriei, la apărarea oraşelor şi comunelor, a întreprinderilor, instituţiilor şi a celorlalte organizaţii socialiste,În conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Socialiste România, care proclama apărarea patriei drept îndatorire sfînta a fiecărui cetăţean,Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Se înfiinţează garzile patriotice, ca detasamente inarmate, voluntare, ale oamenilor muncii de la oraşe şi sate.  +  Articolul 2Garzile patriotice sînt formate din cetăţeni ai Republicii Socialiste România, muncitori, ţărani şi intelectuali, bărbaţi şi femei, fără deosebire de naţionalitate.  +  Articolul 3Garzile patriotice se organizează pe principiul teritorial şi al locului de muncă, în raport de importanţa obiectivelor şi nevoile de apărare a patriei.  +  Articolul 4Garzile patriotice îşi desfăşoară activitatea sub conducerea nemijlocită a Comitetului Central al Partidului Comunist Roman şi a organelor locale de partid.Unităţile militare ale Ministerului Forţelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne şi ale Consiliului Securităţii Statului vor sprijini întreaga activitate a garzilor patriotice.  +  Articolul 5Pentru conducerea operativă a garzilor patriotice se înfiinţează:- Comandamentul Central al Garzilor Patriotice, la Comitetul Central al Partidului Comunist Roman;- Comandamentele judeţene ale garzilor patriotice, la comitetele judeţene ale Partidului Comunist Roman;- Comandamentele garzilor patriotice din municipii, la comitetele municipale ale Partidului Comunist Roman;- Comandamentul garzilor patriotice din municipiul Bucureşti şi comandamentele garzilor patriotice de sector, la Comitetul municipal de partid Bucureşti şi respectiv la comitetele de partid ale sectoarelor;- Comandamente ale garzilor patriotice, în întreprinderi unde exista cel puţin două batalioane.  +  Articolul 6Dotarea garzilor patriotice cu armament şi munitie, cu harti, regulamente, literatura militară de specialitate, verificarea tehnica şi repararea armamentului se asigura de către Ministerul Forţelor Armate.Organizaţiile socialiste şi consiliile populare asigura echipamentul, mijloacele de transport, spaţiile de păstrare a armamentului şi muniţiei, precum şi celelalte mijloace materiale necesare garzilor patriotice, suportînd cheltuielile aferente.  +  Articolul 7Răspunderea pentru paza armamentului şi muniţiei revine comandantilor unităţilor (subunitatilor) de garzi patriotice; conducătorii organizaţiilor socialiste sînt obligaţi să le acorde tot sprijinul pentru asigurarea pazei.La comunele unde păstrarea armamentului şi muniţiei se face în încăperi destinate de consiliile populare, răspunderea pentru paza revine primarilor respectivi, iar acolo unde armamentul şi munitia se păstrează la postul de militie, răspunderea pazei o poarta şefii acestor posturi.  +  Articolul 8Miniştrii şi conducătorii celorlalte organe centrale, preşedinţii comitetelor executive ale consiliilor populare, conducătorii întreprinderilor, instituţiilor şi ai altor organizaţii socialiste sînt obligaţi sa acorde sprijinul necesar bunei desfăşurări a activităţii garzilor patriotice.  +  Articolul 9Se autoriza Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor să facă suplimentarile şi modificările corespunzătoare în planurile financiare şi de aprovizionare tehnico-materială ale organizaţiilor care au sarcini privind activitatea garzilor patriotice.  +  Articolul 10Membrii garzilor patriotice au dreptul la pensie, în aceleaşi condiţii ca şi angajaţii, pentru accidentele survenite în timpul şi din cauza îndeplinirii îndatoririlor în cadrul garzilor patriotice.  +  Articolul 11Pe baza prevederilor prezentului decret se va elabora, de către Comandamentul Central al Garzilor Patriotice, un regulament de organizare şi funcţionare a acestora.Preşedintele Consiliului de Stat,NICOLAE CEAUŞESCUBucureşti, 4 septembrie 1968.Nr. 765.-------