DECIZIE nr. 259 din 16 septembrie 2003pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 147/2002 privind acordarea licenţei audiovizuale şi eliberarea deciziei de autorizare audiovizuala pentru difuzarea serviciilor de programe prin satelit
EMITENT
  • CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 24 septembrie 2003    Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unica autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,în temeiul art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului adopta următoarea decizie:  +  Articolul UNICDecizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 147 din 2 decembrie 2002 privind acordarea licenţei audiovizuale şi eliberarea deciziei de autorizare audiovizuala pentru difuzarea serviciilor de programe prin satelit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 11 decembrie 2002, se modifica după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Solicitantul va depune la Comisia de verificare, constituită la sediul Consiliului Naţional al Audiovizualului, un dosar care va conţine următoarele documente: a) cerere conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta decizie; b) certificatul de înmatriculare/înregistrare a societăţii comerciale, în copie legalizată; c) actul constitutiv al societăţii comerciale, având înscris obiectul de activitate solicitat, cu toate modificările şi completările ulterioare, în copie; d) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului referitor la obiectul de activitate şi la structura actionariatului existent la momentul solicitării licenţei audiovizuale; e) declaraţii notariale prin care societatea comercială care solicită acordarea licenţei, precum şi fiecare asociat sau acţionar care deţine o cota mai mare de 20% din capitalul social al acesteia declara pe propria răspundere dacă este investitor sau acţionar, direct ori indirect, la alte societăţi de comunicaţie audiovizuala, cu precizarea procentului deţinut din capitalul social al acestora; f) cazierele judiciare ale persoanelor fizice ce deţin o cota mai mare de 10% din capitalul ori din drepturile de vot în societatea comercială; g) lista publicaţiilor editate de solicitant şi lista celorlalte servicii de programe pe care le asigura; h) proiectul editorial şi tehnic de realizare a serviciului de programe, în care se vor descrie principalele emisiuni specifice serviciului de programe, proportiile diferitelor genuri de emisiuni ce compun grila de programe, etapele de dezvoltare, structura redactionala, reţeaua de corespondenti, sursele exterioare de programe, structura studiourilor, grupurile de editare, dotările pentru transmisiuni exterioare, alte argumente ce pot fi utile în susţinerea solicitării; i) grila de programe cu care se va intră în emisie, însoţită de formularul-tip lt; lt;Descrierea generală a serviciului de programe de radiodifuziune sonora/de televiziune gt; gt;, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta decizie; j) elementele de identificare a serviciului de programe, în condiţiile alin. (2);"2. Articolul 13 litera a) va avea următorul cuprins:"a) cu cel puţin 15 zile înainte de efectuarea de modificări în documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. i) şi j), anexând noile documente cu modificările propuse spre aprobare;"3. Anexele nr. 1 şi 3 la Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 147/2002 vor avea cuprinsul din anexa nr. 1 şi, respectiv, anexa nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta decizie.Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului,Ralu FilipBucureşti, 16 septembrie 2003.Nr. 259.  +  Anexa 1    -------(Anexa nr. 1 la Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr.147/2002)    FORMULAR L.A. Sat. - 1 AGREAT DE C.N.A. - Va rugăm, folosiţi numai    formulare procurate de la C.N.A. sau de pe site-ul www.cna.ro!┌─────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐│ │ ││ CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI │ ││ Bucureşti 1, B-dul. Libertăţii nr. 14, │ ││ cod 70060 │ ÎNREGISTRARE C.N.A. ││ tel.: 021-312.60.04 fax.: 021-312.46.34│ ││ │ ││ │ │├─────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤│ ││ ATENŢIE! Cererea se completează cu litere de tipar. ││ ││ ││ Către ││ ││ CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI ││ ││ Cerere de acordare a licenţei audiovizuale pentru serviciu ││ de programe difuzat prin satelit ││ ││ ││ Societatea comercială .............................. solicita, ││ în conformitate cu prevederile Legii audiovizualului nr. 504/2002 şi ││ a Deciziei CNA nr. 147/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ││ acordarea licenţei audiovizuale pentru difuzarea prin satelit a serviciului││ de programe de televiziune / de radiodifuziune sonora cu denumirea ││ ................................................. . ││ Pentru susţinerea cererii se anexează dosarul de solicitare ││ întocmit în conformitate cu prevederile Deciziei CNA nr. 147/2002, cu ││ modificările şi completările ulterioare. ││ ││ ┌─────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────┐ ││ │ S.C. │ │ S.R.L./S.A. │ ││ ├─────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────┤ ││ │ 1. Adresa completa a sediului legal al societăţii: ....... judeţ ..... │ ││ │ ................................................................... │ ││ │ Tel.: ......... Mobil: ......... Fax: ........ │ ││ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ Actele juridice ale societăţii: │ ││ │ │ ││ │ 2. Certificatul de înregistrare/înmatriculare a societăţii nr. ...... │ ││ │ din data ..... │ ││ │ 3. Actul constitutiv al societăţii: .................................. │ ││ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ 4. Numele şi prenumele reprezentatului legal*1): ..................... │ ││ │ 5. Adresa completa a reprezentantului legal: ......................... │ ││ │ ................................................................... │ ││ │ Tel.: ......... Mobil: ......... Fax: ........ │ ││ │ │ ││ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ Data, Semnatura reprezentantului, Ştampila solicitantului, ││ ││ ││ VIZA Comisiei de avizare, ││ ││ ││ *1) Se va ataşa delegaţia de împuternicire a reprezentantului legal. ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2    -------(Anexa nr. 3 la Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 147/2002)    FORMULAR L.A. Sat. - 3 AGREAT DE C.N.A. - Va rugăm, folosiţi numai    formulare procurate de la C.N.A. sau de pe site-ul www.cna.ro!┌─────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐│ │ ││ CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI │ ││ Bucureşti 1, B-dul. Libertăţii nr. 14, │ ││ cod 70060 │ ÎNREGISTRARE C.N.A. ││tel.: 021-312.60.04 fax.: 021-312.46.34 │ ││ │ ││ │ │├─────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤│ ││ ATENŢIE! Cererea se completează cu litere de tipar. ││ ││ ││ Către ││ ││ CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI ││ ││ Cerere de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuala ││ ││ ││ Societatea comercială ............................., titular ││ al licenţei audiovizuale nr. ...../data .............., solicita, în ││ conformitate cu prevederile Legii audiovizualului nr. 504/2002 şi a │Deciziei CNA nr. 147/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ││ eliberarea deciziei de autorizare audiovizuala pentru difuzarea prin ││ satelit a serviciului de programe de televiziune / de radiodifuziune ││ sonora cu denumirea .......................... . ││ Pentru susţinerea cererii se anexează dosarul de solicitare ││ întocmit în conformitate cu prevederile Deciziei CNA nr. 147/2002 cu ││ modificările şi completările ulterioare. ││ ││ ┌─────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────┐ ││ │ S.C. │ │ S.R.L./S.A. │ ││ ├─────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────┤ ││ │ 1. Adresa completa a sediului legal al societăţii: ....... judeţ ..... │ ││ │ ................................................................... │ ││ │ Tel.: ......... Mobil: ......... Fax: ........ │ ││ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ Actele juridice ale societăţii: │ ││ │ │ ││ │ 2. Certificatul de înregistrare a societăţii nr. ...... din data ..... │ ││ │ 3. Actul constitutiv al societăţii: .................................. │ ││ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ 4. Numele şi prenumele reprezentatului legal*1): ..................... │ ││ │ 5. Adresa completa a reprezentantului legal: ......................... │ ││ │ ................................................................... │ ││ │ Tel.: ......... Mobil: ......... Fax: ........ │ ││ │ │ ││ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ Data, Semnatura reprezentantului, Ştampila solicitantului, ││ ││ ││ VIZA Direcţiei Licenţe Autorizari, ││ ││ ││ *1) Se va ataşa delegaţia de împuternicire a reprezentantului legal. ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘--------