HOTĂRÂRE nr. 1.085 din 11 septembrie 2003pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 24 septembrie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 12 alin. (2), art. 20 alin. (2), art. 24 alin. (2) şi art. 25 alin. (1) din cartea I titlul II din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea autorităţilor administraţiei publice care au obligaţia de a se inregistra în Sistemul Electronic Naţional, a serviciilor publice, a formularelor disponibile în format electronic, precum şi stabilirea condiţiilor şi procedurii de înregistrare în acest sistem.  +  Articolul 2În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, autorităţile administraţiei publice prevăzute în anexa nr. 1 au obligaţia să solicite înregistrarea în Sistemul Electronic Naţional.  +  Articolul 3 (1) În termen de maximum 6 luni de la data înregistrării, autorităţile publice vor asigura preluarea în format electronic, prin intermediul Sistemului Electronic Naţional, a datelor cuprinse în formularele prevăzute în anexa nr. 2, completate de persoanele fizice şi juridice autorizate. În acest termen autorităţile publice vor pregati proceduri interne de preluare şi prelucrare a datelor şi vor realiza interfata cu Sistemul Electronic Naţional. (2) De la data înregistrării în Sistemul Electronic Naţional, fiecare autoritate a administraţiei publice are următoarele obligaţii: a) furnizarea, în format electronic, a formularelor prevăzute în anexa nr. 3; b) acceptarea formularelor depuse de persoanele fizice şi juridice, în format hârtie, obţinute prin tipărirea şi completarea formularelor furnizate de Sistemul Electronic Naţional. (3) Persoanele juridice înregistrate în Sistemul Electronic Naţional care depun la autorităţile publice documentele prevăzute în anexa nr. 2 sunt obligate ca, începând cu luna calendaristică următoare datei înregistrării, sa utilizeze serviciile exclusiv în format electronic, ca unic canal de comunicaţie cu administraţia publică.  +  Articolul 4Autorităţile administraţiei publice înregistrate în Sistemul Electronic Naţional au obligaţia ca la modificarea unui formular administrativ din Sistemul Electronic Naţional sa transmită către operatorii sistemului, în termen de 48 de ore, formularul actualizat şi instrucţiunile de completare a acestuia, atât în forma scrisă, cat şi în forma electronică.  +  Articolul 5 (1) Persoanele fizice se pot inregistra în Sistemul Electronic Naţional pe baza documentelor care atesta identitatea şi domiciliul persoanei, fără plata unui tarif de utilizare către operatorul sistemului, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (4) din Legea nr. 161/2003. (2) Înregistrarea în Sistemul Electronic Naţional este refuzată, iar dacă a fost deja acordată, este suspendată sau revocată, după caz, în situaţia în care solicitantul, persoana fizica, încalcă normele şi procedurile de securitate ale Sistemului Electronic Naţional.  +  Articolul 6 (1) Persoanele juridice care solicită înregistrarea în Sistemul Electronic Naţional, altele decât autorităţile administraţiei publice, prevăzute în anexa nr. 1, la momentul înregistrării, au obligaţia să prezinte următoarele documente: a) certificat de înregistrare, conţinând codul unic de înregistrare conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionarii comercianţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul comercianţilor; b) documentul care atesta autorizarea funcţionarii şi certificatul de înregistrare fiscală, în cazul persoanelor juridice care nu au calitatea de comerciant; c) împuternicirea data reprezentantului desemnat să efectueze formalităţile de înregistrare, semnată şi stampilata; d) dovada achitării tarifului de utilizare a procedurii electronice, potrivit dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 161/2003. (2) Înregistrarea în Sistemul Electronic Naţional este refuzată, iar dacă a fost deja acordată, este suspendată sau revocată, după caz, în situaţia în care solicitantul, persoana juridică, încalcă normele şi procedurile de securitate ale Sistemului Electronic Naţional. (3) Orice utilizator înregistrat în Sistemul Electronic Naţional are obligaţia sa comunice operatorilor Sistemului Electronic Naţional, în termen de 3 zile, orice modificare a datelor sau documentelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 7Tariful anual de utilizare a procedurii electronice pentru obţinerea de servicii puse la dispoziţie de "Sistemul e-guvernare" este în cuantum de 460.000 lei şi se achită de persoanele prevăzute la art. 6 către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei, operator al Sistemului Electronic Naţional.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informatiei,Armeanu Cezar Manole,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistru delegat pentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena Dumitrup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 11 septembrie 2003.Nr. 1.085.  +  Anexa 1LISTAautorităţilor administraţiei publice ce au obligaţiade a utiliza procedura electronică pentru furnizareaserviciilor şi informaţiilor publice
    Nr. crt.Instituţii şi autorităţi publice   Instituţii subordonate
    1.Ministerul Finanţelor Publice    
    2.Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei2.1.Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
        2.2.Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale
        2.3.Inspectoratul teritorial de muncă
        2.4.Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap
    3.Ministerul Sănătăţii3.1.Direcţia de sănătate publică a judeţului
    4.Casa Naţională de Asigurări de Sănătate    
    5.Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România    
    6.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului    
    7.Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului    
    8.Ministerul Administraţiei şi Internelor    
    9.Primăria Municipiului Bucureşti    
    10.Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei    
    11.Ministerul Justiţiei11.1.Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
    12.Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale    
    13.Ministerul Afacerilor Externe13.1.Departamentul pentru Comerţ Exterior şi Promovare Economică - Direcţia de licenţe
    14.Regia Autonomă "Monitorul Oficial"    
    15.Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii    
    16.Ministerul Apărării Naţionale    
    17.Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului    
    18.Ministerul Economiei şi Comerţului    
    19.Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie    
    20.Ministerul Integrării Europene    
    21.Prefecturi    
    22.Consiliile judeţene    
    23.Consiliul General al Municipiului Bucureşti    
    24.Consiliile locale municipale    
    25.Consiliile locale orăşeneşti    
    26.Primăriile de sector    
   +  Anexa 2                                      LISTA            serviciilor publice furnizate prin procedura electronică                prin intermediul Sistemului Electronic Naţional
    Nr. crt.Serviciul public furnizatAutoritatea publică
    1.Declaraţie privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomajMinisterul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă*)
    2.Declaraţie privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de statMinisterul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei - Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale*)
    3.Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de statMinisterul Finanţelor Publice*)
    4.Decont privind taxa pe valoarea adăugatăMinisterul Finanţelor Publice*)
    5.Depunerea situaţiei financiare a agenţilor economiciMinisterul Finanţelor Publice*)
    6.Declaraţie privind impozitul pe profitMinisterul Finanţelor Publice*)
    7.Colectarea de date statistice de către Institutul Naţional de StatisticăInstitutul Naţional de Statistică
      *) Pentru contribuabilii aflaţi în evidenta Direcţiei generale de       administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi judeţul       Ilfov.
   +  Anexa 3LISTAformularelor furnizate prin procedura electronică prinintermediul Sistemului Electronic Naţional1. Ministerul Finanţelor Publice1.1. Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice - cod M.F. 14.13.25.99/a1.2. Cerere de eliberare a unui certificat fiscal - cod 14.13.25.991.3. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asociaţii familiale şi asociaţii fără personalitate juridică (010) - cod M.F.P. 14.13.01.10.11/11.4. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române cu domiciliul în România (020) - cod M.F.P. 14.13.01.10.11/21.5. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice străine şi persoane fizice române fără domiciliu în România (030) - cod M.F.P. 14.13.01.10.11/31.6. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru instituţii publice (040) - cod M.F.P. 14.13.01.10.11/41.7. Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal - cod 14.13.25.15/11.8. Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal - cod 14.13.25.15/21.9. Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cod 14.13.01.011.10. Decont privind accizele, cod 14.13.01.031.11. Decont privind taxa pe valoarea adăugată, cod 14.13.01.021.12. Decont privind impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna, cod 14.13.01.051.13. Declaraţie privind impozitul pe venitul din activităţi de expertiza contabila, tehnica judiciară şi extrajudiciara, cod 14.13.01.13.3i1.14. Declaraţie privind taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice şi termice, cod 14.13.01.141.15. Situaţia principalilor indicatori economico-financiari realizaţi din activitatea de exploatare a jocurilor de noroc, cod 14.13.08.141.16. Declaraţie rectificativa, cod 14.13.01.00/R2. Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei2.1. Formulare generale2.1.1. Cerere de alocaţie de stat pentru copil2.1.2. Cerere de alocaţie suplimentară pentru familiile cu copii2.2. Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă2.2.1. Cerere de repartiţie2.2.2. Cerere pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj2.2.3. Certificat privind stagiul de cotizare2.2.4. Contract de asigurare pentru şomaj2.2.5. Contract de prestări de servicii pentru măsuri destinate stimulării ocupării forţei de muncă2.2.6. Declaraţie de contribuţie la fondul de şomaj a angajatorului2.2.7. Declaraţie individuală de contribuţie la fondul de şomaj2.2.8. Declaraţie privind evidenta nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj2.2.9. Fişa pentru înregistrarea persoanei în căutarea unui loc de muncă2.2.10. Înştiinţare privind salariaţii care urmează sa primească preaviz în vederea acordării serviciilor de preconcediere2.3. Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale2.3.1. Cerere pentru acordarea pensiei de invaliditate2.3.2. Cerere pentru acordarea pensiei de urmaş2.3.3. Cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale, altele decât pensiile2.3.4. Contract de asigurare socială2.3.5. Declaraţie de asigurare conform art. 6 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările ulterioare2.3.6. Declaraţie privind evidenta nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat2.4. Inspectoratul teritorial de muncă2.4.1. Cerere pentru înscrierea la un curs de perfecţionare organizat de către inspectoratele teritoriale de muncă2.4.2. Cerere privind eliberarea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii, conform Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 657/20012.4.3. Model de contract individual de muncă2.4.4. Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea legislaţiei de protecţia muncii, conform Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 657/20012.4.5. Model de nota de lichidare2.5. Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap2.5.1. Cerere de finanţare3. Ministerul Sănătăţii3.1. Formulare generale3.1.1. Declaraţie referitoare la condiţiile igienico-sanitare3.1.2. Fişa de consultaţii medicale tip a(b) pentru conducătorii de autovehicule3.1.3. Fişa de solicitare a examenului medical la angajare3.1.4. Referat de evaluare pentru avizare sanitară3.2. Direcţia de sănătate publică a judeţului3.2.1. Contract de comodat4. Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate4.1. Declaraţie privind obligaţiile de constituire şi plata fondului de asigurări sociale de sănătate datorate de alte persoane decât cele care desfăşoară activitate în baza unui contract individual de muncă şi/sau a unei convenţii (perioada/an)5. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România5.1. Cerere de înscriere la examenul de admitere în vederea obţinerii calităţii de expert contabil/contabil autorizat cu studii medii/cu studii superioare5.2. Cerere pentru dobândirea calităţii de membru provizoriu al Camerei Auditorilor din România5.3. Fişa pentru persoane fizice5.4. Fişa pentru societăţi comerciale6. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului6.1. Certificat de echivalare a examenului de capacitate6.2. Cerere pentru acordarea rentei viagere7. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului7.1. Autorizaţie de funcţionare a laboratorului de examinare psihologică7.2. Cerere de autorizare pentru efectuarea de construcţii în zona libera7.3. Aprobarea schimbării seriei de motor7.4. Aprobarea schimbării seriei de sasiu7.5. Cerere de eliberare a atestatului pentru practicarea activităţii de taximetrie în municipiul Bucureşti8. Ministerul Administraţiei şi Internelor8.1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate8.2. Cerere pentru anunţarea reşedinţei8.3. Cerere pentru eliberarea unui nou pasaport8.4. Cerere pentru prelungirea valabilităţii pasaportului8.5. Cerere pentru eliberarea unui nou pasaport în caz de furt, pierdere, deteriorare8.6. Cerere pentru includerea copiilor sub 14 ani în pasaport8.7. Cerere pentru dobândirea statutului de cetăţean român cu domiciliul în străinătate8.8. Cerere pentru stabilirea domiciliului în România8.9. Cerere pentru emiterea pasaportului şi stabilirea domiciliului în străinătate a minorilor, cetăţeni români adoptati de cetăţeni străini8.10. Cerere pentru clarificarea statutului juridic faţă de statul român8.11. Cerere pentru prelungirea dreptului de şedere temporară8.12. Cerere pentru reîntregirea familiei8.13. Cerere pentru aprobarea stabilirii domiciliului în România a cetăţenilor străini8.14. Cerere pentru eliberarea permisului de şedere permanenta8.15. Cerere pentru preschimbarea permisului de conducere8.16. Cerere de eliberare a unei noi autorizaţii de circulaţie provizorie8.17. Cerere de înmatriculare a autovehiculului8.18. Cerere pentru preschimbarea certificatului de înmatriculare8.19. Cerere pentru obţinerea unui duplicat al certificatului de înmatriculare8.20. Contract de vânzare-cumpărare pentru un vehicul folosit8.21. Cerere de radiere a autovehiculului8.22. Delegaţie pentru reprezentare în vederea radierii/înmatriculării auto (persoana juridică)8.23. Fişa de înmatriculare a vehiculului8.24. Fişa de şcolarizare pentru conducerea autovehiculelor8.25. Fişa deţinătorului permisului de conducere8.26. Cerere pentru eliberarea pasaportului pentru persoana fără cetăţenie cu domiciliul în România8.27. Cerere de eliberare a unui certificat de cazier judiciar8.28. Cerere de acordare a statutului de refugiat8.29. Cerere de eliberare/prelungire a documentului temporar de identitate pentru solicitanţii statutului de refugiat8.30. Cerere de eliberare/prelungire a documentului de călătorie pentru străinii care au primit o formă de protecţie în România8.31. Cerere pentru acordarea ajutorului material temporar pentru solicitanţii statutului de refugiat8.32. Cerere de eliberare/prelungire a documentului de identitate pentru refugiati şi pentru persoanele cărora li s-a acordat protecţie umanitara condiţionată8.33. Cerere pentru acordarea ajutorului rambursabil pentru refugiati8.34. Angajament pentru rambursarea ajutorului8.35. Cerere de participare în programul de integrare socioprofesionala pentru străinii care au primit statutul de refugiat9. Primăria Municipiului Bucureşti9.1. Cerere pentru eliberarea certificatului de urbanism9.2. Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare9.3. Cerere de delegare9.4. Cerere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei9.5. Cerere pentru acordarea indemnizaţiei de naştere9.6. Declaraţie privind achitarea taxei de regularizare10. Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei10.1. Cerere de eliberare a avizului tehnic10.2. Cerere de eliberare a licenţei de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale10.3. Cerere de eliberare/modificare a autorizaţiei tehnice de funcţionare pentru staţii de emisie/reţele de telecomunicaţii utilizate pentru difuzarea sau retransmiterea serviciilor de programe audiovizuale10.4. Model de cerere de informaţii - cerere-tip10.5. Model de reclamaţie administrativă I10.6. Model de reclamaţie administrativă II10.7. Cerere de eliberare a avizului pentru Internet banking11. Ministerul Justiţiei11.1. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului11.1.1. Cerere de autorizare sedii secundare/obiective şi/sau activităţi, reluare procedura, revizuire/reinnoire aviz/autorizaţie şi/sau acord11.1.2. Cerere de depunere a bilanţului11.1.3. Cerere de depunere şi/sau menţionare de acte11.1.4. Cerere de îndreptare a erorilor materiale - Declaraţie de menţiuni11.1.5. Cerere de înregistrare, de înregistrare a modificării actului constitutiv, de autorizare a funcţionarii11.1.6. Cerere de preschimbare11.1.7. Cerere de radiere. Declaraţie de menţiuni11.1.8. Cerere de verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblema11.1.9. Cerere de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firma11.1.10. Declaraţie pe propria răspundere - din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor - model 111.1.11. Declaraţie pe propria răspundere - din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor - model 211.1.12. Declaraţie pe propria răspundere - din punct de vedere al protecţiei muncii - model 111.1.13. Declaraţie pe propria răspundere - din punct de vedere al protecţiei muncii - model 211.1.14. Declaraţie pe propria răspundere - din punct de vedere sanitar veterinar - model 111.1.15. Declaraţie pe propria răspundere - din punct de vedere sanitar veterinar - model 211.1.16. Declaraţie pe propria răspundere - privind respectarea legislaţiei de protecţia mediului - model 111.1.17. Declaraţie pe propria răspundere - privind respectarea legislaţiei de protecţia mediului - model 211.1.18. Declaraţie pe propria răspundere - privind respectarea legislaţiei de protecţia mediului - model 311.1.19. Declaraţie pe propria răspundere - referitoare la condiţiile igienico-sanitare - model 111.1.20. Declaraţie pe propria răspundere - referitoare la condiţiile igienico-sanitare - model 211.1.21. Declaraţie pe propria răspundere11.1.22. Fişa de prezentare a activităţilor cu impact redus sau semnificativ asupra mediului11.1.23. Fişa de prezentare a sediului şi domeniului de activitate11.1.24. Memoriu tehnic veterinar11.1.25. Optiuni de comunicare11.1.26. Specimen de semnături12. Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale12.1. Cerere pentru acordarea autorizaţiei societăţii comerciale care desfăşoară activităţi de proiectare şi execuţie în sectorul gazelor naturale13. Ministerul Afacerilor Externe13.1. Departamentul pentru Comerţ Exterior şi Promovare Economică - Direcţia de licenţe13.1.1. Cerere pentru licenta de export13.1.2. Cerere pentru licenta de import14. Regia Autonomă "Monitorul Oficial"14.1. Aprobarea publicării pierderii/furtului certificatului de înmatriculare a autovehiculului - persoana fizica14.2. Aprobarea publicării pierderii/furtului certificatului de înmatriculare a autovehiculului - persoana juridică14.3. Aprobarea publicării pierderii/furtului permisului de conducere15. Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicaţii15.1. Cerere de acordare a licenţei individuale privind furnizarea de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal15.2. Cerere de înscriere a modificărilor privind furnizarea serviciilor poştale15.3. Certificat-tip de atestare a dreptului de furnizare de servicii poştale pe baza regimului de autorizare generală15.4. Notificare privind furnizarea de servicii poştale pe baza regimului de autorizare generală15.5. Notificare privind furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice-----------