HOTĂRÂRE nr. 1.101 din 22 septembrie 2003privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 19 octombrie 2003 privind revizuirea Constituţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 23 septembrie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 48 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 19 octombrie 2003 privind revizuirea Constituţiei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe baza Programului calendaristic prevăzut la art. 1, prefectii vor întocmi şi aproba, prin ordin, programe calendaristice proprii privind organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistru delegat pentru administraţia publică,Gabriel OpreaBucureşti, 22 septembrie 2003.Nr. 1.101.  +  Anexa PROGRAMUL CALENDARISTICpentru realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 19 octombrie 2003 privind revizuirea Constituţiei
    Nr. crt.Termenul de realizare potrivit legiiTextul legalAcţiuneaCine realizează acţiuneaModalitatea de realizare
    012345
    1.18 septembrie   Adoptarea propunerii de revizuire a ConstituţieiParlamentul  
    2.22 septembrieArt. 15 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumuluiPublicarea Legii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional privind revizuirea ConstituţieiSecretariatul general al Camerei DeputaţilorTransmiterea legii la Regia Autonomă "Monitorul Oficial"
    3.23 septembrieArt. 1 alin. (2) din Legea pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei şi art. 15 alin. (2) din Legea nr. 3/2000Aducerea la cunoştinţă publică a datei referendumului naţionalGuvernulPrin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi prin presă, radio şi televiziune
    4.23 septembrieArt. 30 din Legea nr. 3/2000Începerea campaniei pentru referendum    
    5.Cel mai târziu în ziua de 25 septembrie, ora 24,00Art. 26 alin. (3)-(5) din Legea nr. 3/2000Întocmirea şi transmiterea la preşedintele tribunalului a listei cuprinzând alţi jurişti decât judecătorii şi procurorii, care nu fac parte din nici un partid politic, precum şi a listei cu alte persoane decât jurişti, dintre care urmează să fie desemnaţi preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie şi preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votarePrefecţii  
    6.Cu 48 de ore înainte, dar nu mai târziu de 24 septembrieArt. 24 alin. (2) din Legea nr. 68/1992pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi completările ulterioarePublicarea în presă a datei la care se va efectua tragerea la sorţi a celor 7 judecători de la Curtea Supremă de Justiţie care vor face parte din Biroul Electoral CentralPreşedintele Curţii Supreme de Justiţie  
    7.Cu 48 de ore înainte, dar nu mai târziu de 24 septembrieArt. 26 alin. (2) din Legea nr. 68/1992, cu modificările şi completările ulterioarePublicarea în presă a datei la care se va efectua tragerea la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie şi a celor ai birourilor electorale ale secţiilor de votarePreşedinţii de tribunale  
    8.Până la data constituirii Biroului Electoral Central, respectiv a birourilor electorale de circumscripţie şi ale secţiilor de votareArt. 83 alin. (2) din Legea nr. 68/1992, cu modificările şi completările ulterioareAsigurarea sediului şi dotării:- Guvernul  
    - Biroului Electoral Central- prefecţii şi preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti
    - birourilor electorale de circumscripţie
    - birourilor electorale ale secţiilor de votare- primarii, împreună cu prefecţii
    9.Cel târziu în ziua de 26 septembrieArt. 24 alin. (2) din Legea nr. 3/2000Desemnarea celor 7 judecători ce vor intra în componenţa Biroului Electoral CentralPreşedintele Curţii Supreme de JustiţiePrin tragere la sorţi
    10.Cel târziu în ziua de 26 septembrieArt. 26 alin. (2) din Legea nr. 3/2000Stabilirea preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţii şi a celor ai birourilor electorale ale secţiilor de votarePreşedinţii de tribunalePrin tragere la sorţi
    11.Cel târziu în ziua de 27 septembrieArt. 24 alin. (3) din Legea nr. 3/2000Alegerea preşedintelui Biroului Electoral CentralMembrii Biroului Electoral CentralPrin vot secret
    12.Cel târziu în ziua de 28 septembrieArt. 17 alin. (2) din Legea nr. 3/2000 şi art. 9 din Legea nr. 68/1992, cu modificările şi completările ulterioareReactualizarea listelor electorale permanenteFormaţiunea de evidenţă informatizată a persoanei  
    13.În termen de 24 de ore de la înregistrareArt. 19 alin. (1) din Legea nr. 3/2000Soluţionarea întâmpinărilor la omisiuni, înscrieri greşite, alte erori din listele electorale permanenteFormaţiunea de evidenţă informatizată a persoaneiPrin dispoziţie
    14.În termen de 48 de ore de la înregistrareArt. 19 alin. (2) din Legea nr. 3/2000Soluţionarea contestaţiilor împotriva dispoziţiilor date cu ocazia rezolvării întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite sau alte erori din listele electorale permanenteJudecătoria în a cărei rază teritorială domiciliază contestatarul sau judecătoria în a cărei rază teritorială se află biroul electoral al secţiei de votarePrin hotărâre
    15.Cel târziu în ziua de 28 septembrieArt. 27 din Legea nr. 3/2000Desemnarea delegaţilor partidelor politice în componenţa Biroului Electoral Central şi a celorlalte birouri electoralePartidele politice reprezentate în ParlamentComunicare scrisă, semnată de preşedintele partidului, pentru Biroul Electoral Central, respectiv de preşedintele organizaţiei judeţene, pentru celelalte birouri
    16.Cel târziu în ziua de 30 septembrieArt. 18 din Legea nr. 3/2000Delimitarea, numerotarea şi aducerea la cunoştinţă publică a secţiilor de votare şi indicarea locului unde se va desfăşura votareaPrimarii, respectiv prefecţiiPrin dispoziţie, respectiv prin ordin şi publicaţie
    17. 18.Cel târziu în ziua de 3 octombrie Începând cu data de 15 octombrie, ora 24,00Art. 48 din Legea nr. 3/2000 Art. 20 din Legea nr. 3/2000Aprobarea hotărârilor Guvernului de stabilire a măsurilor tehnico-organizatorice privitoare la referendum Interdicţia de a se mai face înscrieri în listele electorale suplimentare de către primariGuvernulHotărâri
    19.Cel târziu în ziua de 15 octombrieArt. 41 alin. (2) din Legea nr. 68/1992, cu modificările şi completările ulterioareImprimarea buletinelor de votBirourile electorale de circumscripţie, prin intermediul prefecţilor  
    20.Imediat după tipărireArt. 42 alin. (1) din Legea nr. 68/1992, cu modificările şi completările ulterioarePredarea buletinelor de vot către preşedintele biroului electoral de circumscripţiePrefectulProces-verbal
    21.Cel târziu în ziua de 16 octombrie, ora 24,00Art. 22 din Legea nr. 3/2000Înaintarea listelor electorale către birourile electorale ale secţiilor de votarePrimarii, pentru copiile de pe listele electorale permanente şi pentru listele suplimentare prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 3/2000  
    22.Cel târziu în ziua de 17 octombrie, ora 24,00Art. 42 alin. (1) din Legea nr. 68/1992, cu modificările şi completările ulterioareDistribuirea către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare a buletinelor de votPreşedintele biroului electoral de circumscripţiePredarea şi distribuirea buletinelor se fac în pachete sigilate de câte 100 de bucăţi, pe bază de proces-verbal
    23.Cel târziu în ziua de 17 octombrie, ora 24,00Art. 49 alin. (3) din Legea nr. 68/1992, cu modificările şi completările ulterioarePredarea ştampilelor şi a celorlalte materiale necesare birourilor electorale ale secţiilor de votare către preşedinţii acestoraPrimarii împreună cu preşedinţii birourilor electorale de circumscripţiePe bază de proces-verbal
    24.În ziua de 17 octombrie, ora 24,00Art. 30 din Legea nr. 3/2000Încheierea campaniei pentru referendum    
    25.În ziua de 18 octombrie, ora 18,00Art. 31 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 3/2000Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va fi prezent la sediu şi va dispune măsurile necesare pentru votare şi asigurarea pazei în jurul secţieiPreşedintele biroului electoral al secţiei de votare  
    26.În ziua de 19 octombrie, ora 7,00Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 3/2000Verificarea urnelor, listelor electorale, a buletinelor de vot şi a ştampilelor şi sigilarea urnelor prin aplicarea ştampilei de controlPreşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri  
    27.În ziua de 19 octombrie, ora 8,00Art. 34 din Legea nr. 3/2000Începerea votării    
    28.În ziua de 19 octombrie, ora 20,00Art. 34 din Legea nr. 3/2000Închiderea votării    
    29.În ziua de 19 octombrie, după ora 20,00Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 3/2000Anularea buletinelor de vot neîntrebuinţate şi deschiderea urnelorPreşedintele biroului electoral al secţiei de votare. Numai în prezenţa celorlalţi membri şi a persoanelor acreditate  
    30.În timpul votării şi la deschiderea urnelorArt. 42 din Legea nr. 3/2000Formularea de întâmpinări şi contestaţiiOrice persoană interesatăÎn scris
    31.De îndatăArt. 42 din Legea nr. 3/2000Soluţionarea întâmpinărilor şi contestaţiilorPreşedintele biroului electoral al secţiei de votarePrin hotărâre
    32.În ziua de 19 sau 20 octombrie, după cazArt. 41 alin. (5) din Legea nr. 3/2000Încheierea procesului-verbal de constatare a rezultatului votării în secţiePreşedintele biroului electoral al secţiei de votareProcesul-verbal se semnează de preşedinte şi de ceilalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare
    33.În cel mult 24 de ore de la încheierea procesului-verbalArt. 41 alin. (5) din Legea nr. 3/2000Înaintarea procesului-verbal la biroul electoral de circumscripţiePreşedintele biroului electoral al secţiei de votare  
    34.În zilele de 20 şi 21 octombrieArt. 28 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 3/2000Totalizarea voturilor pe baza proceselor-verbale primite de la secţiile de votare şi încheierea procesului-verbalBirourile electorale de circumscripţie ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti  
    35.În termen de 24 de ore de la încheierea procesului-verbal de către Biroul Electoral de circumscripţieArt. 28 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 3/2000Înaintarea către biroul electoral Central a rezultatelor referendumului de la secţiile de votare din judeţ sau din municipiul BucureştiBirourile electorale de circumscripţie ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti  
    36.În zilele de 20 şi 21 octombrieArt. 44 din Legea nr. 3/2000Centralizarea rezultatelor la nivel naţionalBiroul Electoral CentralÎncheierea procesului-verbal
    37.În termen de 24 de ore de la încheierea centralizăriiArt. 44 din Legea nr. 3/2000Rezultatele centralizate la nivel naţional de către Biroul Electoral Central, cuprinzând numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare răspuns de pe buletinul de vot şi numărul voturilor nule, se înaintează la Curtea ConstituţionalăBiroul Electoral CentralCu pază militară
    38.   Art. 45 alin. (1) din Legea nr. 3/2000Prezentarea către Parlament a raportului cu privire la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional şi confirmarea rezultatelor acestuiaCurtea Constituţională  
    39.După confirmarea rezultatului referendumuluiArt. 45 din Legea nr. 3/2000Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Curţii Constituţionale de confirmare a rezultatelor referendumuluiCurtea ConstituţionalăPrin hotărâre
    40.La data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Curţii ConstituţionaleArt. 45 alin. (2) din Legea nr. 3/2000Legea de revizuire a Constituţiei intră în vigoare   Prin publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea I
    41.   Art. 45 alin. (3) din Legea nr. 3/2000Publicarea rezultatului referendumului în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în presăCurtea Constituţională  
  -------