HOTĂRÂRE nr. 1.104 din 22 septembrie 2003privind cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 24 septembrie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie, art. 48 şi al art. 61 lit. a) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei din data de 19 octombrie 2003, denumit în continuare referendumul naţional, se asigura de la bugetul de stat.  +  Articolul 2 (1) Pentru efectuarea cheltuielilor necesare în vederea pregătirii, organizării şi desfăşurării referendumului naţional se suplimenteaza bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Naţional de Statistica şi pentru Agenţia pentru Strategii Guvernamentale, şi bugetul Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului cu sumele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Cheltuielile pentru organizarea, dotarea şi funcţionarea Biroului Electoral Central se vor suporta de Ministerul Administraţiei şi Internelor din bugetul suplimentat conform alin. (1). (3) Sediul Biroului Electoral Central va fi pus la dispoziţie Ministerului Administraţiei şi Internelor de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu modificările ulterioare. (4) Ministerul Administraţiei şi Internelor va repartiza, pe prefecturi, sumele cu care se majorează alocaţiile bugetare ale acestora, necesare pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional. (5) Ministerul Administraţiei şi Internelor va asigura achiziţionarea hârtiei pentru tipărirea buletinelor de vot de la Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat. (6) Prefecturile vor asigura imprimarea buletinelor de vot cu garantarea securităţii acestor documente, precum şi tipărirea machetei proceselor-verbale pentru constatarea rezultatului referendumului naţional.  +  Articolul 3 (1) În cadrul bugetului aprobat, efectuarea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional se va realiza sub supravegherea Comisiei pentru informare publică şi transparenta. (2) Comisia prevăzută la alin. (1) se compune din câte un reprezentant al partidelor parlamentare, din doi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi doi reprezentanţi ai Clubului Roman de Presa. (3) Componenta nominală a comisiei prevăzute la alin. (1) se stabileşte de către preşedintele Comisiei tehnice centrale, pe baza propunerilor formulate de partidele politice parlamentare, organizaţiile neguvernamentale şi Clubul Roman de Presa. (4) Comisia prevăzută la alin. (1) îşi desemnează preşedintele dintre membrii nominalizaţi potrivit alin. (3).  +  Articolul 4Bunurile materiale aflate în stare buna recuperate de la alegerile anterioare şi aflate la consiliile locale, consiliile judeţene, precum şi la prefecturi vor fi utilizate şi cu ocazia referendumului naţional.  +  Articolul 5 (1) Pe toată perioada exercitării atribuţiilor privind organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional, instituţiile la care sunt angajaţi membrii birourilor electorale, informaticienii, statisticienii şi personalul tehnic auxiliar le asigura acestora drepturile salariale cuvenite, potrivit legii. (2) Pentru membrii Biroului Electoral Central, începând cu data constituirii acestuia se acordă o indemnizaţie de 300.000 lei pe zi, pe întreaga perioadă de activitate, care se suporta de Ministerul Administraţiei şi Internelor din bugetul suplimentat conform art. 2 alin. (1). (3) Informaticienii, statisticienii şi personalul tehnic auxiliar care participa la executarea operaţiunilor generate de activitatea la Biroul Electoral Central vor primi o indemnizaţie de 150.000 lei pe zi, pe întreaga perioadă de activitate, care se suporta de Ministerul Administraţiei şi Internelor din bugetul suplimentat conform art. 2 alin. (1). (4) Membrii birourilor electorale de circumscripţie beneficiază de o indemnizaţie de 200.000 lei pe zi, pe întreaga perioadă de activitate, începând cu data constituirii acestora. Informaticienii, statisticienii şi personalul tehnic auxiliar care participa la efectuarea operaţiunilor generate de desfăşurarea referendumului naţional pe lângă birourile electorale de circumscripţie vor primi o indemnizaţie de 150.000 lei pe zi, pe întreaga perioadă de activitate. (5) Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare beneficiază de o indemnizaţie de 150.000 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile. Informaticienii, statisticienii şi personalul tehnic auxiliar care participa la executarea operaţiunilor generate de desfăşurarea referendumului naţional pe lângă birourile electorale ale secţiilor de votare vor primi o indemnizaţie de 150.000 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile. (6) Membrilor Biroului Electoral Central, precum şi membrilor birourilor electorale de circumscripţie, ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, informaticienilor, statisticienilor şi personalului tehnic auxiliar al acestora, care participa la realizarea operaţiunilor legate de desfăşurarea referendumului naţional, precum şi personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor sau al Ministerului Apărării Naţionale care este în misiune de paza a acestor birouri li se vor asigura în ziua votării băuturi răcoritoare, cafea şi gustari, în limita sumei de 45.000 lei de persoana. (7) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (4) şi (5) se face de către prefecturi, din sumele repartizate conform art. 2 alin. (4), pe baza listelor de prezenta avizate de preşedinţii birourilor electorale. (8) Veniturile din indemnizaţiile mai sus menţionate se impozitează conform prevederilor art. 43 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 493/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (9) Prin zi de activitate se înţelege munca desfăşurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai puţin de 8 ore pe zi. (10) Prefecturile asigura cheltuielile de protocol prevăzute la alin. (6) pentru membrii birourilor electorale de circumscripţie, precum şi pentru informaticienii, statisticienii şi personalul tehnic auxiliar care participa la realizarea activităţilor acestor birouri, din sumele repartizate conform art. 2 alin. (4), iar pentru membrii Biroului Electoral Central şi celelalte categorii de personal care participa la desfăşurarea activităţii acestuia cheltuielile de protocol se asigura de Ministerul Administraţiei şi Internelor. (11) Pe lângă drepturile prevăzute la alin. (4) şi (5) membrii birourilor electorale care domiciliază în alte localităţi beneficiază de indemnizaţia de delegare, precum şi de decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, potrivit reglementărilor în vigoare care stabilesc aceste drepturi pentru personalul din instituţiile publice.  +  Articolul 6 (1) Cheltuielile necesare pentru transportul buletinelor de vot, al listelor electorale, al proceselor-verbale şi al altor documente prevăzute de lege se asigura de prefecturi din sumele repartizate conform prevederilor art. 2 alin. (4). (2) Cheltuielile suplimentare cu consumul de carburanţi ocazionate de activităţile specifice legate de referendumul naţional, efectuate de către prefecturi, se aproba prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.  +  Articolul 7 (1) Ştampila Biroului Electoral Central şi stampilele cu menţiunea "Votat" se confectioneaza de Ministerul Administraţiei şi Internelor. (2) Stampilele birourilor electorale de circumscripţie, precum şi cele de control ale secţiilor de votare se asigura de prefecturi.  +  Articolul 8Sediile şi dotarea birourilor electorale de circumscripţie se asigura de către prefecţi şi preşedinţii consiliilor judeţene, iar ale secţiilor de votare de către primari împreună cu prefectii, potrivit prevederilor art. 83 alin. (2) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 9Sumele puse la dispoziţie Ministerului Administraţiei şi Internelor, Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Naţional de Statistica şi pentru Agenţia pentru Strategii Guvernamentale, şi Ministerului Afacerilor Externe, rămase neutilizate, se vor restitui în vederea reintregirii Fondului de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, în termen de 30 de zile de la data publicării rezultatului referendumului naţional în Monitorul Oficial al României, Partea I, dar nu mai târziu de 10 decembrie 2003.  +  Articolul 10Ministerul Finanţelor Publice va introduce modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetul de stat, bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Naţional de Statistica şi pentru Agenţia pentru Strategii Guvernamentale, şi în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2003.  +  Articolul 11Pentru respectarea termenelor prevăzute de Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 19 octombrie 2003 privind revizuirea Constituţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.101/2003, toate achiziţiile de bunuri şi servicii necesare desfăşurării în bune condiţii a acestuia se vor face potrivit prevederilor art. 12 lit. h) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistru delegat pentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban Mihailescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 22 septembrie 2003.Nr. 1.104.  +  Anexă
                                       SUMELE
                  alocate pentru efectuarea cheltuielilor necesare
                 în vederea pregătirii, organizării şi desfăşurării
              referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei
                              şi repartizarea acestora
                                                             - miliarde lei -
  Instituţii Capitol Cheltuieli Total
  personal materiale capital
  Ministerul Administraţiei şi Internelor
  Evidenta informatizata a persoanei 55.01 6,4 28 34,4
  Biroul Electoral Central, prefecturi 51.01 55,3 101,8 6,5 163,6
  Total Ministerul Administraţiei şi Internelor: 55,3 108,2 34,5 198
  Secretariatul General al Guvernului
  Agenţia pentru Strategii Guvernamentale 59.01 15 15
  Institutul Naţional de Statistica 51.01 0,5 1,5 2,5 4,5
  Total Secretariatul General al Guvernului: 0,5 16,5 2,5 19,5
  Ministerul Afacerilor Externe 51.01 0,5 5,0 5,5
  Total Ministerul Afacerilor Externe: 0,5 5,0 5,5
  TOTAL GENERAL: 56,3 129,7 37 223,0
  ------------