HOTĂRÂRE nr. 1.103 din 22 septembrie 2003privind stabilirea modelelor buletinului de vot, proceselor-verbale, listelor electorale speciale şi suplimentare şi stampilelor pentru referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 22 septembrie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Modelul buletinului de vot pentru referendumul naţional din data de 19 octombrie 2003 privind revizuirea Constituţiei este prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Pentru consemnarea rezultatului votării la referendumul naţional din data de 19 octombrie 2003 privind revizuirea Constituţiei vor fi folosite modelele de procese-verbale prevăzute în anexele nr. 2, 3 şi 4.  +  Articolul 3Modelul listei electorale speciale şi al listei electorale suplimentare pentru referendumul naţional din data de 19 octombrie 2003 privind revizuirea Constituţiei sunt prevăzute în anexele nr. 5 şi 6.  +  Articolul 4 (1) La referendumul naţional din data de 19 octombrie 2003 privind revizuirea Constituţiei se foloseşte modelul ştampilei de control a secţiei de votare, respectiv al ştampilei cu menţiunea "Votat", prevăzute în anexa nr. 7, respectiv anexa nr. 8. (2) Stampilele cu menţiunea "Votat" se asigura de Ministerul Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 5 (1) Scrutinul pentru referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei care va avea loc în ziua de 19 octombrie 2003 are numărul de ordine 2 în cartea de alegator. După exercitarea dreptului de vot, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va asigura aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare în patrulaterul "Scrutin 2" al cărţii de alegator. (2) Alegătorilor care nu poseda carte de alegator li se va aplica ştampila de control a secţiei de votare, sub care se va scrie data de 19 octombrie 2003, pe actul de identitate. (3) Pe cartea de identitate a alegătorilor care nu poseda şi carte de alegator se va lipi un timbru cu menţiunea "Votat" şi data de 19 octombrie 2003. Timbrele vor fi confectionate şi difuzate prefecţilor prin grija Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 6Actele de identitate în baza cărora se poate exercita dreptul de vot în cadrul referendumului naţional din data de 19 octombrie 2003 privind revizuirea Constituţiei sunt cele prevăzute la art. 89 alin. (1) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistru delegat pentru administraţiapublică,Gabriel OpreaBucureşti, 22 septembrie 2003.Nr. 1.103.  +  Anexa 1                              ROMÂNIA                           BULETIN DE VOT         pentru referendumul naţional din data de 19 octombrie 2003            asupra Legii de revizuire a Constituţiei României                                                 
  DA
      Sunteţi de acord cu Legea    de revizuire a Constituţiei    României în forma adoptată    de Parlament?                                                 
  NU
  NOTĂ:1. Dimensiunile buletinului de vot se vor stabili de Biroul Electoral Central.2. Textul buletinului de vot se va tipari cu litere corp 24, române verzale drepte, de culoare neagra.3. Patratul cu menţiunea "DA" sau "NU" va avea latura de 4 cm, asa încât să poată cuprinde ştampila cu menţiunea "Votat".
   +  Anexa 2    Judeţul*) ...........................................    Comuna (oraşul, municipiul, sectorul    municipiului Bucureşti) .............................    Secţia de votare nr. ................................                          PROCES-VERBAL        privind rezultatele referendumului naţional asupra Legii              de revizuire a Constituţiei României
       
    1. Numărul persoanelor înscrise în lista pentru referendum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. Numărul participanţilor**) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. Numărul de buletine de vot primite pentru a fi întrebuinţate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    4. Numărul de buletine de vot rămase neîntrebuinţate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    5. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "DA" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    6. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "NU" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    7. Numărul voturilor nule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    8. Numărul voturilor contestate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    9. Numărul întâmpinărilor şi contestaţiilor primite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    10. Numărul întâmpinărilor şi contestaţiilor soluţionate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    11. Numărul întâmpinărilor şi contestaţiilor înaintate biroului electoral de circumscripţie . .
    12. Expunerea pe scurt a modului de soluţionare a întâmpinărilor şi contestaţiilor . . . . . . . .
     
    Preşedintele biroului electoral,Membri:
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)(numele, prenumele şi semnătura)
     
    Data . . . . . . . . . .
  ------ Notă *) Municipiul Bucureşti, în cazul în care secţia de votare face parte din acest municipiu. Notă **) Numărul participanţilor trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din aditionarea cifrelor de la pct. 5, 6 şi 7.
   +  Anexa 3    Biroul electoral de circumscripţie    ..................................                          PROCES-VERBAL        privind rezultatele referendumului naţional asupra Legii                de revizuire a Constituţiei României
       
    1. Numărul persoanelor înscrise în lista pentru referendum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. Numărul participanţilor*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. Numărul de buletine de vot primite pentru a fi întrebuinţate . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    4. Numărul de buletine de vot rămase neîntrebuinţate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    5. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "DA" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    6. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "NU" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    7. Numărul voturilor nule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    8. Numărul voturilor contestate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    9. Numărul total al întâmpinărilor şi contestaţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    10. Numărul întâmpinărilor şi contestaţiilor soluţionate de către birourile electorale ale secţiilor de votare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    11. Expunerea pe scurt a modului de soluţionare a întâmpinărilor şi contestaţiilor de către birourile electorale ale secţiilor de votare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    12. Numărul întâmpinărilor şi contestaţiilor înaintate biroului electoral de circumscripţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    13. Expunerea pe scurt a modului de soluţionare a întâmpinărilor şi contestaţiilor de către biroul electoral de circumscripţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Preşedintele biroului electoral,Membri:
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)(numele, prenumele şi semnătura)
     
    Data . . . . . . . . . .
  ------ Notă *) Numărul participanţilor trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din aditionarea cifrelor de la pct. 5, 6 şi 7.
   +  Anexa 4    Biroul Electoral Central    ........................                             PROCES-VERBAL          privind rezultatele referendumului naţional asupra Legii                 de revizuire a Constituţiei României
       
    1. Numărul persoanelor înscrise în lista pentru referendum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. Numărul participanţilor*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. Numărul de buletine de vot primite pentru a fi întrebuinţate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    4. Numărul de buletine de vot rămase neîntrebuinţate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    5. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "DA" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    6. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "NU" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    7. Numărul voturilor nule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    8. Numărul voturilor contestate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    9. Numărul total al întâmpinărilor şi contestaţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    10. Numărul întâmpinărilor şi contestaţiilor soluţionate de către birourile electorale de circumscripţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    11. Expunerea pe scurt a modului de soluţionare a întâmpinărilor şi contestaţiilor de către birourile electorale de circumscripţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    12. Numărul întâmpinărilor şi contestaţiilor înaintate Biroului Electoral Central . . . . . . .
    13. Expunerea pe scurt a modului de soluţionare a întâmpinărilor şi contestaţiilor de către Biroul Electoral Central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Preşedintele biroului electoral,Membri:
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)(numele, prenumele şi semnătura)
     
    Data . . . . . . . . . .
  ----- Notă *) Numărul participanţilor trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din aditionarea cifrelor de la pct. 5, 6 şi 7.
   +  Anexa 5
               
    ROMÂNIA      
    JUDEŢUL**) .............     Circumscripţia electorală nr. ...
    MUNICIPIUL .............     Secţia de votare*) ..............
    Oraşul .................      
    Comuna .................      
    Satul ..................      
     
    LISTA ELECTORALĂ SPECIALĂ
    Nr. crt.Numele şi prenumele alegătoruluiCodul numeric personalDomiciliul alegătoruluiSeria şi numărul actului de identitateSemnătura
       
      Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare
      Numele şi prenumele ....
      Semnătura ..............
  NOTĂ:1. Lista specială se întocmeşte şi se foloseşte numai la secţiile de votare prevăzute la art. 19 şi 20 din Legea nr. 68/1992, cu modificările şi completările ulterioare.2. Pentru secţiile de votare organizate în străinătate, listele speciale se tiparesc prin grija Ministerului Administraţiei şi Internelor, iar pentru secţiile organizate pe nave, listele se tiparesc şi se expediază prin grija prefecţilor.------ Notă *) În cazul secţiilor de votare organizate în străinătate se va scrie "organizată în localitatea ........" după care se va completa denumirea tarii, iar în cazul secţiilor de votare organizate pe nave, se va scrie "organizată pe nava .....". Notă **) În cazul municipiului Bucureşti, se va scrie "Municipiul Bucureşti".
   +  Anexa 6
                 
    ROMÂNIA    
    JUDEŢUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Circumscripţia electorală nr. . . .
    Municipiul . . . . . . . . , sectorul . . . .   Secţia de votare nr. . . . . . . . . .
    Oraşul, comuna, satul . . . . . . . . . . . .    
     
    LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ
     
    Nr. crt.Numele şi prenumele alegătoruluiCodul numeric personalDomiciliul alegătoruluiReşedinţa alegătoruluiSeria şi numărul actului de identitateSemnătura
                 
          Primar*)
          Numele şi prenumele . . . . . . . .
          Semnătura . . . . . . . . . . . . . . .
          Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare**)
          Numele şi prenumele . . . . . . . .
          Semnătura . . . . . . . . . . . . . . .
  NOTĂ:1. Lista suplimentară se întocmeşte în cazurile prevăzute la art. 20 alin. (1) şi art. 21 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.2. Tipărirea formularelor se face prin grija prefecţilor.----- Notă *) Se întocmeşte şi se semnează de primar, în cazurile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 3/2000. Notă **) Se întocmeşte de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în ziua votării, conform art. 21 din Legea nr. 3/2000.
   +  Anexa 7MODELULştampilei de control a secţiei de votareNOTĂ:Ştampila va avea diametrul de 20 mm.  +  Anexa 8MODELULştampilei "VOTAT"NOTĂ:Ştampila va avea diametrul de 20 mm.------- x) Se trece numărul circumscripţiei electorale.----