HOTĂRÂRE nr. 1.102 din 22 septembrie 2003privind stabilirea măsurilor pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 23 septembrie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 48 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) În scopul coordonării acţiunilor şi măsurilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei, se constituie Comitetul naţional de coordonare, având componenta prevăzută în anexa nr. 1. (2) Comitetul naţional de coordonare este condus de primul-ministru. (3) La lucrările Comitetului naţional de coordonare pot participa, în calitate de invitaţi, şi reprezentanţi ai Administraţiei Prezidenţiale, Senatului, Camerei Deputaţilor, partidelor politice parlamentare şi Clubului Roman de Presa. (4) Secretariatul tehnic al Comitetului naţional de coordonare este asigurat de Ministerul Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 2 (1) Pentru urmărirea aducerii la îndeplinire a sarcinilor stabilite de Comitetul naţional de coordonare şi a celor prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul organizării şi desfăşurării referendumului naţional, care revin Guvernului, ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, prefecţilor şi primarilor, precum şi altor instituţii, se constituie Comisia tehnica centrala, în componenta prevăzută în anexa nr. 2. Componenta nominală a Comisiei tehnice centrale se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (2) Comisia tehnica centrala este condusă de ministrul administraţiei şi internelor. (3) La şedinţele Comisiei tehnice centrale pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Administraţiei Prezidenţiale, Senatului, Camerei Deputaţilor, partidelor politice parlamentare, Clubului Roman de Presa, precum şi ai altor instituţii publice centrale şi ai organizaţiilor neguvernamentale. (4) Secretariatul tehnic al Comisiei tehnice centrale va fi asigurat de Ministerul Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 3 (1) La nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti se vor constitui, în termen de cel mult 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, comisii tehnice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în componenta prevăzută în anexa nr. 3, cu atribuţii în coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor autorităţilor administraţiei publice locale, prevăzute în legislaţia în vigoare în domeniul referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei. (2) Componenta nominală a comisiilor tehnice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se stabileşte prin ordin al prefectului. (3) La şedinţele comisiei tehnice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare, ai altor instituţii publice centrale, ai Clubului Roman de Presa şi ai organizaţiilor neguvernamentale. (4) Pentru urmărirea şi soluţionarea operativă a problemelor curente din circumscripţia electorală, pe lângă comisia tehnica judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, se constituie un grup tehnic de lucru, condus de secretarul general al prefecturii, format din specialişti desemnaţi de conducătorii serviciilor publice ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, organizate la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti. Din grupul tehnic de lucru vor face parte şi 2-3 specialişti din aparatul consiliilor judeţene. (5) În perioada în care îşi desfăşoară activitatea în cadrul grupului tehnic de lucru, membrii acestuia vor fi degrevati de sarcinile de serviciu. (6) Condiţiile materiale necesare pentru funcţionarea grupului tehnic de lucru se asigura prin grija prefecturii. Salariile şi celelalte drepturi băneşti cuvenite salariaţilor delegaţi în grupul tehnic de lucru se achită de instituţiile de la care aceştia provin.  +  Articolul 4 (1) Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale au următoarele atribuţii:A. Ministerul Administraţiei şi Internelor: a) sa actualizeze, prin serviciile publice comunitare de evidenta informatizata a persoanei, listele electorale permanente. Un exemplar al listelor se preda primăriei, iar celălalt exemplar judecătoriei în a carei raza teritorială se afla localitatea respectiva, în conformitate cu Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din 19 octombrie privind revizuirea Constituţiei; b) sa ia măsuri, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice în toate localităţile tarii, pe întreaga perioadă a campaniei pentru referendumul naţional şi, în mod deosebit, în ziua votării, precum şi în zilele care premerg şi succed acestei zile; c) să asigure, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, paza secţiilor de votare şi a dosarelor întocmite de birourile electorale, pe timpul transportului acestora la birourile electorale de circumscripţie ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv la Biroul Electoral Central, precum şi paza pe timpul tipăririi, transportului şi depozitarii buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare pentru votare; d) sa organizeze, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale şi cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale, secţii de votare pe lângă unităţile militare şi să asigure dotarea acestora cu cele necesare pentru exercitarea dreptului de vot; e) sa propună Guvernului spre adoptare, împreună cu Institutul Naţional de Statistica, modelul formularelor şi al stampilelor necesare, cu excepţia celor stabilite prin lege; f) sa organizeze, în termen de cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instruirea prefecţilor, a secretarilor generali ai prefecturilor şi a secretarilor judeţelor cu privire la organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei; g) să asigure condiţii corespunzătoare - sediu, dotare tehnica, materială şi personal auxiliar - pentru funcţionarea Biroului Electoral Central; h) sa acorde, în perioada campaniei pentru referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei, sprijin de specialitate prefecturilor şi primăriilor, în vederea realizării la termen şi în condiţii corespunzătoare a sarcinilor ce le revin în organizarea şi desfăşurarea acestuia; i) sa ia, în condiţiile legii, măsurile necesare pentru organizarea în localităţi a numărului maxim de secţii de votare; j) sa ia măsurile necesare pentru a facilita exercitarea dreptului de vot de către alegatorii aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 59 din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi completările ulterioare;B. Ministerul Justiţiei - sa ia măsurile necesare pentru întocmirea, în conformitate cu Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din 19 octombrie privind revizuirea Constituţiei, a listelor cuprinzând magistraţii sau juristii care pot face parte din birourile electorale, potrivit legii;C. Ministerul Afacerilor Externe: a) sa avizeze, în condiţiile legii, propunerile Biroului Electoral Central de acreditare a observatorilor străini, precum şi a delegatiilor mass-media străine; b) sa furnizeze, în timp util, datele necesare pentru organizarea şi numerotarea secţiilor de votare din străinătate; c) sa sprijine, împreună cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, organizarea de secţii de votare pentru cetăţenii români care se afla, în ziua referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei, în afară graniţelor tarii;D. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului: a) sa sprijine, împreună cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, organizarea, în condiţiile legii, de secţii de votare în toate unităţile de asistenţa socială, în toate unităţile sanitare, în gări, aerogări şi porturi, precum şi în toate căminele studenţeşti; b) să asigure personalul necesar în vederea sprijinirii Biroului Electoral Central pentru soluţionarea unor probleme privitoare la rezervarea locurilor de cazare şi la procurarea mijloacelor de transport, potrivit reglementărilor în vigoare, pentru observatorii şi reprezentanţii mass-media din străinătate;E. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului - sa dispună, împreună cu Ministerul Culturii şi Cultelor, măsurile necesare pentru a pune la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice locale spaţii corespunzătoare în unităţile din subordine, în vederea organizării de secţii de votare, precum şi pentru sprijinirea cu personal din subordine a operaţiunilor tehnice la secţiile de votare;F. Ministerul Sănătăţii - sa ia măsurile necesare pentru asigurarea asistenţei medicale la secţiile de votare;G. Institutul Naţional de Statistica: a) să asigure numărul de informaticieni, statisticieni şi personal tehnic auxiliar, dotarea necesară cu echipamente şi tehnica de calcul şi programele de prelucrare a datelor pentru efectuarea operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor referendumului; b) sa organizeze instruirea conducerilor direcţiilor judeţene de statistica privind participarea specialiştilor informaticieni, statisticieni şi a personalului tehnic auxiliar la efectuarea operaţiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatelor referendumului. (2) Ministerelor şi celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale le revine obligaţia de a aduce la îndeplinire orice alta sarcina stabilită de Comitetul naţional de coordonare.  +  Articolul 5 (1) În termen de cel mult 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prefectii vor organiza instruirea primarilor şi a secretarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei. (2) Prefecturile judeţelor, respectiv a municipiului Bucureşti, vor colabora cu preşedinţii consiliilor judeţene şi cu primării pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de funcţionare a birourilor electorale, potrivit legii, cu excepţia Biroului Electoral Central.  +  Articolul 6 (1) Preşedinţii comisiilor tehnice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor informa zilnic Comisia tehnica centrala în legătură cu stadiul pregătirii şi organizării referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei. (2) Comisia tehnica centrala va prezenta Comitetului naţional de coordonare, săptămânal sau ori de câte ori este necesar, raportări în legătură cu stadiul îndeplinirii acţiunilor privind pregătirea şi organizarea referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei, potrivit programului calendaristic aprobat de Guvern.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistru delegat pentru administraţia publică,Gabriel OpreaBucureşti, 22 septembrie 2003.Nr. 1.102.  +  Anexa 1 COMPONENTAComitetului naţional de coordonare a acţiunilor şi măsurilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional privind revizuirea ConstituţieiPreşedinte:Primul-ministruMembri:1. Ministrul administraţiei şi internelor2. Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului3. Ministrul justiţiei4. Ministrul finanţelor publice5. Ministrul afacerilor externe6. Ministrul apărării naţionale7. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului8. Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului9. Ministrul sănătăţii10. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei11. Ministrul culturii şi cultelor12. Ministrul delegat pentru administraţia publică13. Preşedintele Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale14. Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat15. Preşedintele Institutului Naţional de Statistica16. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Presa "Rompres"17. Preşedintele Societăţii Române de Televiziune18. Preşedintele Societăţii Române de Radiodifuziune.  +  Anexa 2 COMPONENTAComisiei tehnice centralePreşedinte:Ministrul administraţiei şi internelorMembri:Ministrul delegat pentru administraţia publică a) Reprezentanţi, la nivel de secretar de stat, ai:1. Secretariatului General al Guvernului2. Ministerului Justiţiei3. Ministerului Finanţelor Publice4. Ministerului Afacerilor Externe5. Ministerului Apărării Naţionale6. Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului7. Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului8. Ministerului Sănătăţii9. Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei10. Ministerului Culturii şi Cultelor11. Ministerului Administraţiei şi Internelor - 2 reprezentanţi b) Reprezentanţi ai:1. Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale2. Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat3. Institutului Naţional de Statistica4. Agenţiei Naţionale de Presa "Rompres"5. Societăţii Române de Televiziune6. Societăţii Române de Radiodifuziune.  +  Anexa 3 COMPONENTAcomisiei tehnice judeţene şi a municipiului BucureştiPreşedinte:Prefectul judeţului sau al municipiului BucureştiMembri:1. Secretarul general al prefecturii2. Secretarul judeţului sau al municipiului Bucureşti3. Directorul direcţiei judeţene pentru statistica4. Directorul general al direcţiei generale judeţene a finanţelor publice5. Inspectorul-şef al inspectoratului judeţean de poliţie (pentru municipiul Bucureşti, directorul general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti)6. Şeful serviciului public comunitar judeţean sau al municipiului Bucureşti de evidenta informatizata a persoanei7. Şeful centrului militar judeţean8. Comandantul comandamentului de jandarmi judeţean (pentru municipiul Bucureşti, şeful Direcţiei de ordine publică din Comandamentul Naţional al Jandarmeriei)9. Inspectorul general al inspectoratului şcolar judeţean10. Directorul direcţiei de sănătate publică judeţene11. Corespondentul judeţean al Agenţiei Naţionale de Presa "Rompres"12. Directorul direcţiei pentru dialog, familie şi solidaritate socială judeţene sau a municipiului Bucureşti.-------